دعوای ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی توسط اشخاصی اقامه می گردد که نسبت به انتقال سند اجرایی اعتراضی داشته باشند فلذا با اقامه این دعوا خواستار ابطال انتقال سند اجرایی ثبتی خواهد بود. دعوای مذبور باید به دستور دادگاه صالح (دادگاهی که دستور اجرا را صادر نموده است) باشد. پیش از ورود به بحث لازم است که با انتقال سند اجرایی ثبتی و مراحل آن آشنا شوید.

مراحل تنظیم سند انتقال اجرایی اموال منقول:

نسبت به اموال منقول به موجب ماده 139 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ، پس از وصول حق الاجرا و همچنین حق مزایده تحویل خریدار خواهد شد تحویل بلافاصله در جلسه مزایده صورت خواهد گرفت و همچنین یک نسخه از آن (صورت مجلس مزایده) به خریدار تسلیم خواهد شد. به طور قانونی در صورتی که سند انتقال اجرایی برای مال منقول لازم بوده باشد پیش نویس سند انتقال نیز تهیه خواهد شد.

مراحل تنظیم سند انتقال اجرایی اموال غیر منقول:

در مورد مال غیر منقول به موجب ماده 140 آیین نامه، مراحل به شکل دیگری است.
پس از مزایده می بایست ظرف مدت زمان 48 ساعت پرونده فهرست و منگنه گردد و سپس پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت فرستاده خواهد شد.
چنانچه مال مورد مزایده خریداری داشته باشد باید مبلغ مزایده را به حساب ثبت واریز نماید.
از محل مبلغ واریزی خریدار، طلب بستانکار پرداخت و بقیه به مالک مال مورد مزایده مسترد خواهد شد اگر مال مورد مزایده خریداری نداشته باشد به موجب قوانین و مقررات می توان آن را به بستانکار واگذار نمود و پس از تهیه و صدور پیش نویس سند انتقال به دفترخانه ارسال خواهد شد.
سپس تشریفات و مراحل اداری ثبت سند در دفترخانه آغاز خواهد شد. برای ثبت سند انتقال اجرایی در دفترخانه، استعلامات متعدد از دفترخانه صادر می گردد. برای ثبت سند پاسخ استعلامات از ادارات و ارگان های ذی ربط لازم خواهد بود.

نحوه ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی از طریق ثبت:

به موجب ماده 172 آیین نامه پس از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده شکایت از عمل اجرا مسموع نخواهد بود.در صورت تشخیص رئیس ثبت محل مبنی بر مخالف قانون بودن عمل اجرا ،رای بر تجدید عمل اجرایی صادر خواهد کرد. شکایت باید الزامآ قبل از تنظیم سند و امضا سند انتقال یا تحویل مال باشد.رای صادره برابر ماده 169 آیین نامه مزکور قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت خواهد بود.

نحوه رسیدگی هیات نظارت:

هیئت نظارت به موضوع رسیدگی و رای صادر می کند .به موجب تبصره پنج ماده 25 رای هیئت نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت زمان 20 روز درتابلوی اعلانات ثبت محل الصاق خواهد شد.اگر قبل از اجرای رای شکایتی از ناحیه ذی نفع واصل گردد اجرای رای نیز متوقف خواهد شد. پس از وصول شکایت، رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود.
آرای شورای عالی ثبت با هدف ایجاد وحدت رویه هیئت های نظارت حکم قانون را داشته و لازم الاتباع می باشد.

در ادامه بخوانید:الزام به تنظیم سند رسمی -صفر تا صد الزام به تنظیم سند رسمی

نحوه ابطال سند انتقال اجرایی از طریق مراجع قضایی:

اگر عملیات اجرایی خاتمه پیدا کند رسیدگی به اعتراض نسبت به سند انتقال اجرایی در صلاحیت مراجع قضایی صالح خواهد بود. اشخاص می توانند اعتراض خود را به جهت دعوای ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی اقامه نمایند.
دادگاه صالح ،دادگاه محلی است که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده صالح به رسیدگی به دعوای ابطال سند انتقال اجرا خواهد بود.
خواهان دعوا می تواند همزمان با طرح دعوای ابطال اجرائیه تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز مطرح نماید.دعوای مزبور از جمله دعاوی مالی محسوب می شود.می توان خواسته را به میزان 201/000/000 ریال مقوم(قیمت گذاری) نمود.قاضی به دعوای خواهان مطابق دلایل و مدارک استنادی خواهان رسیدگی خواهد کرد.در صورت احراز اظهارات خواهان رای بر ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی صادر خواهد نمود.

در خصوص ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم
در خصوص ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم

یک سوال جزئی درباره ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

0 0 vote
امتیاز به این مقاله
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments