اعاده دادرسی چیست ؟( کیفری،حقوقی) شرایط -کاملا کاربردی ،به زبان عامیانه

اعاده دادرسی

در این مقاله در مورد اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه و شرایط و مهلت اعتراض به توضیحاتی داده شده اسن که این اعتراض می تواند در نوع خود اعتراض به رای تجدید نظر مبنی بر خلاف بین شرع بودن با تقدیم به دیوان عالی کشور انجام شود.همچنینن در این مقاله خواهید فهمید که ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری در مقایسه با ماده 18 قانون کیفری سابق چه تفاوتی خواهد شد همچنین شرایط اعاده دادرسی و مهلت و مرجع صالح به رسیدگی  در آن مشخص خواهد شد.

اعاده دادرسی کیفری چیست؟

از جمله طرق فوق العاده اعتراض به احکام است و از آنجا که هدف اصلی دادرسی حفظ حقوق و اجرای عدالت است باید احکام بدون اشتباه و خطا اجرا شوند.ینابراین اگر به هر نحوی حکمی بر اساس یک خطا صادر شود باید مجددا مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد به همین دلیل احکامی که قطعیت یافتند اگر موضوعی که قانون گذار جزء جهات اعاده دادرسی مد نظر قرار گرفته ایجاد شود باعث بی اعتباری و باطل شدن آن رای است.

اشخاصی که می توانند اعاده دادرسی کنند کدامند :

 1. محکوم علیه، در صورت فوت یا غیبت همسر و وراث قانونی و وصی
 2. دادستان کل کشور
 3. دادستان مجری حکم

مهلت اعاده دادرسی :

اعاده دادرسی در امور کیفری بدون مهلت است و قانون گذار مهلت مشخصی را تعیین نکرده است.

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی :

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود که پس از بررسی با جهات اعاده دادرسی با تجویز رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می دهد در غیر اینصورت قرار رد صادر خواهد شد.

آیا با اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود؟

در صورتی که نظر دیوان به تجویز و پذیرش اعاده دادرسی باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق خواهد افتاد و چنانچه از متهم تامینی اخذ نشده باشد یا متناسب نباشد دادگاه رسیدگی کنند تامین لازم را خواهد گرفت .

 

اعاده دادرسی

رای اعاده دادرسی قابل اعتراض است ؟

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره پس از رسیدگی مجددا قابل اعتراض است و اعاده دادرسی نیز می باشد ولی به جهتی غیر از جهت قبل که رسیدگی شده و رای صادر شده است.

 

درخواست اعاده دادرسی از طریق رئییس قوه قضاییه: 

مطابق ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع  وبیّن قانونی تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور اگر رای صادره را  بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تجربه عملی بنده در این باب …

حسب پرونده های که در این خصوص داشته ام نکات ذیل را به عرض دوستان عزیز می رسانم:

 1. ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، در خصوص اعتراض به احکام قطعی کیفری است و لکن عملا در مورد احکام قطعی حقوقی نیز می توان از این ماده استفاده نمود.
 2. مدت اعتراض به احکام قطعی 1 ماه قید شده و لکن طی مراجعه ای که در این خصوص از باب حکم قطعی حقوقی داشته ام ، متصدی پذیرش آن بیان داشته که خارج از مهلت یکماه نیز قابل پذیرش است ،که برای من جای تعجب داشته
 3. بمنظور اعتراض به احکام حقوقی قطعی می بایست به دایره حمایت از حقوق شهروندی مستقر در دادگاه تجدید نظر مراجعه نمودو به منظور اعتراض به احکام قطعی کیفری میبایست مراتب اعتراض خود را به دادسرای عمومی و انقلاب مستقر در سبز میدان ارائه نمایید
 4. اعتراض خود را میبایست در برگه آچار بنویسید و دلائل خلاف شرع بودن رای میبایست در رای قید گردد.

 

اعاده دادرسی حقوقی

 

جهت مطالعه در ارتباط با اعاده دادرسی حقوقی ،لینک ذیل را کلیک نمایید

اعاده دادرسی حقوقی 

 

 موارد اعتراض به آراء را در قانون آیین دادرسی کیفری  :

 1. واخواهی
 2. تجدید نظر
 3. فرجام خواهی
 4. اعاده دادرسی

تجدید نظر

تجدید نظر چیست؟

آرای صادره مطابق قانون ایین دادرسی کیفری بعد از صدور از دادگاه بدوی ( کیفری 1،کیفری2، انقلاب ) قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور خواهد بود .

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قانون گذار تمامی آرای قضایی را قابل تجدید نظر میداند به جز در دو مورد استثنایی :

1)جرم تعزیری درجه 8 ( با حبس تا سه ماه ، شلاق تا 10 ضربه ، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال).

2)جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، در صورتی که میزان یا جمع آنها کم تر از یک دهم کامل باشد.

آرای قابل اعتراض کدامند:

آرای قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان شامل :

 1. حکم محکومیت
 2. برائت
 3. قرارهای منع تعقیب
 4. موقوفی تعقیب
 5. قرار اناطه
 6. تعویق صدور حکم

قرارهای رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی در صورتی که اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد قابلیت اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

مهلت قانونی اعتراض به آرا :

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رای با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر،ظرف مهلت 20 قابل انجام است.

اعتراض به ضرر و زیان ناشی از جرم :

نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی باید دادخواست خود را با پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیی دادرسی تقدیم دادگاه کند

تجدید نظر خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توآمان ، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امور حقوقی و رعایت تشریفات دادرسی مدنی نخواهد بود.

آرای صادره از تجدید نظر قطعی است یا قابل اعتراض است ؟ اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه

آراء هایی که در مرحله تجدید نظر صادر می شود قطعی می باشد جز آرای استثنایی صادره از دادگاه کیفری 1 که قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهند بود .

مشاوره حقوقی در باب اعمال ماده 477 قانون آ.د.ک (جایگزین ماده 18 سابق) (اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه)

دادگاه پس از رسیدگی و صدور رای پرونده را از شعبه مربوطه خارج می کند و پس از آن مطابق قاعده فراق دادرس پرونده رسیدگی مجدد نخواهد شد و رای تغییر نمیابد مگر به موجب قانون فرض بر این است که دادگاه مراحل رسیدگی را به درستی انجام داده ولی با ید به این موضوع نیز توجه داشت که قضات نمیتوانند عاری از اشتباه و خطا باشند.

 

اعاده دادرسی

ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:

در مورد آراء قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در موارد مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رای خلاف بین قانون و شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود »

تبصره 2 :

درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد،در سال  1385 ماده 18  با جایگزین کردن ماده 477 قانون آ.د.ک اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه مورد اصلاح قرار گرفت و ضمن حذف شعب تشخیص اختیار مزبور تنها به رئیس قوه قضائیه اعطا شود.

مقایسه ماده 477 قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی (از طریق رییس قوه قضاییه) با ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب 1385:

الف. از حیث مرجع ارجاع

ماده 18 سابق :

پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده حسب مورد به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع می شد.

ماده 477 آ.د.ک:

اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه

پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده به یکی از شعب  خاص دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص یافته ، ارسال می شود تا رسیدگی و رای مقتضی صادر گردد( رای صادره  قطعی است ). هرچند در قانون جدید اسم این شعب « شعب تشخیص » خوانده نشده ولی همانند شعب تشخیص مقرر در ماده 18 اصلاحی سال 81، شعب مذکور در ماده 477 قانون جدید نیز، خود رای مقتضی را صادر خواهند نمود.

ب. از حیث قطعیت رای:

در قانون تشکیل اصلاحی ماده 18 آراء شعب تشخیص قطعی تلقی می شدند، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی دیگری ، رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد.لکن  آراء صادره از شعب دیوانعالی کشور برابر ماده 477  قطعی میباشد.

 

میتوانید امور وکالتی خود را در زمینه اعتراض به آراء (اعاده دادرسی) به وکیل  و مشاوره حقوقی  ووکیل ملکی مجرب گروه وکلای حکمت بسپارید تا در کمنرین زمان و به بهترین نحو ممکن پرونده شما به نتیجه برسد.

در خصوص اعاده دادرسی چیست ؟( کیفری،حقوقی) شرایط -کاملا کاربردی ،به زبان عامیانه نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم
در خصوص اعاده دادرسی چیست ؟( کیفری،حقوقی) شرایط -کاملا کاربردی ،به زبان عامیانه نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم

یک سوال جزئی درباره اعاده دادرسی چیست ؟( کیفری،حقوقی) شرایط -کاملا کاربردی ،به زبان عامیانه دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

3 پاسخ

 1. سلام لطفا سوالمو جواب بدید برام پیامی اومده که پرونده شما با شماره پرونده و بایگانی به شعبه فلان تجدید نظر ارسال شده است. این پیام یعنی چی؟ مفهمومش چیه

  1. سلام وقت بخیر. با دادخواست مبنی بر تجدیدنظر این پیام برای شخص متقاضی می آید که دادخواست ثبت شده به شعبه معین با شماره کلاسه جداگانه تعیین شده است تا در مراحل بعدی شخص متقاضی با این اطلاع رسانی ، پیگیری های بعدی را انجام دهد. باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *