در خصوص اعتراضات ثبتینیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای اعتراضات ثبتی نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

 

اعتراضات ثبتی ،به اعتراضاتی اطلاق می شوند که در خلال عملیات ثبتی واصل می شوند.وقوع این اعتراضات سبب ایجاد مانع در عملیات ثبت و صدور سند مالکیت خواهد شد لازم است که تا تعیین تکلیف نهایی این اعتراضات، عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت متوقف شود.

مهمترین اعتراضات ثبتی:

 1. اعتراض به ثبت
 2. اعتراض به حدود
 3. اعتراض به حقوق ارتفاقی

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی

۱-اعتراض به ثبت:

منظور از اعتراض به ثبت،اعتراض به تقاضای ثبت می باشد،که از مهم ترین اعتراضات ثبتی به شمار می آید.در قانون ثبت در این باره توضیح داده شده است،که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

هرکس در ملک مورد تقاضای ثبت برای خود حقی قائل باشد،ولو آن حق،حق ارتفاقی باشد میتواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض نماید.باتوجه به اینکه از لفظ هر کس برای معترض استفاده شده است،بنابراین برای معترض خصوصیت و شرایط ویژه ای در نظر گرفته نشده است.

مهلت اعتراض به ثبت نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱قانون ثبت می باشد.لازم به ذکر است،هرگاه قبل از انتشار آن باشد پذیرفته نخواهد شد و هرگاه بعد از انقضاء مدت نود روز باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۶ قانون ثبت عمل می شود.بدین نحو که اداره ثبت کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و سپس آن را به حاکم محکمه ابتدایی محل میدهد،تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه ی وزارت عدلیه رسیدگی نماید و رای دهد.

طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک اعتراض باید مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی معین شده است تسلیم شود. و معمولا اداره یا دایره یا شعبه ایست که آگهی های نوبتی را منتشر میکند. اگر به غیر از مرجع مذکور تقدیم گردد و ظرف مدت نود روز به اداره ثبت محل نرسد اثر قانونی نخواهد داشت.

نحوه اعتراض به ثبت:

الف)به صورت تقدیم دادخواست:

به موجب ماده ۱۶قانون ثبت ومواد۸۶ ،۸۸ ،۸۹ آئین نامه آن قانون اعتراض باید به صورت دادخواست باشد. و هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد.امابرای اینکه حق معترض به ثبت،به واسطه کوتاه بودن مدت اعتراض ضایع نشود،مواد ۸۸ و ۸۹ و ۹۱ آئین نامه،تدبیری اندیشیده است.مقرر شده است که،اعتراض کتبی به هر نحو که باشد،باید از طرف اداره ثبت قبول و در صورتیکه داخل مهلت قانونی باشد،به مرجع صلاحیت دار ارسال گردد.

ب) به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوی:

طبق ماده ۱۷قانون ثبت و مواد ۸۹ و ۹۰ آئین نامه اجرایی قانون ثبت در صورتیکه بین متقاضی ثبت و کسی که میخواهد بر آن اعتراض کند،قبل از انتشار آگهی دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شود.و یا چنانچه در جریان باشد،نیازی به دادن دادخواست اعتراض نیست. و در این موارد،کسیکه میخواهد به ثبت اعتراض کند،باید ظرف مدت قانونی،گواهی دادگاه را،مبنی بر جریان پرونده به اداره محل ثبت تسلیم نماید.این گواهی نامه به منزله اعتراض است. و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و سایر تشریفات مربوط به اقامه دعوی ندارد.

اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض به ثبت:

پس از وصول دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان پرونده در دادگاه اداره ثبت بایستی رسید آن را با قید تاریخ به معترض تسلیم نماید.اگر اعتراض در خلال مهلت قانونی باشد اداره ثبت باید یک نسخه از آن را در پرونده ثبتی بایگانی نماید و بایستی بقیه را به دادگاه صلاحیت دار محل بفرستد. و اگر خارج از مهلت قانونی باشد،رئیس ثبت نظر خود را مبنی بر خارج از موعد قانونی بودن، زیر دادخواست اعتراض مینویسد و از حاکم محکمه بدوی محل،دعوت مینماید،تا برای رسیدگی به مساله خارج بودن یا داخل بودن اعتراض در مدت قانونی دراداره ثبت حاضر شود. نظر رئیس دادگاه چه بر تائید نظر رئیس ثبت باشد چه بر خلاف آن قاطع است.یعنی اگر نظر رئیس ثبت را تائید کند پرونده اعتراض بایگانی میشود و عملیات ثبتی ادامه مییابد و اگر اعتراض را داخل در مهلت قانونی بداند دستور ارسال آن را به دادگاه ذیصلاح می دهد. و پس از صدور حکم نهایی مطابق آن عمل می شود.

اعتراضات ثبتی-eterazat sabti

 ۲-اعتراض به حدود:

اعتراض به تحدید حدود یکی از دعاوی ثبتی است،که قبل از ثبت ملک در دفتر املاک موضوعیت پیدا میکند. در اعتراض به تحدید حدود، معترض، نسبت به تقاضای ثبت ملک،کلا اعتراض ندارد. بلکه اعتراض او ناظر به این است که در جریان تحدید حدود قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت محسوب گردیده است.

به عبارت دیگر حدود تعیین شده به حقوق وی تجاوز نموده است.

با توجه به ماده ۲۰ و ۲۷ قانون نسبت مواد ۹۹ و ۱۰۰ آئین نامه اجرایی قانون ثبت،کسانی که حق اعتراض به حدود دارند،عبارتند از:

ـ مجاورین

ـ متقاضی ثبت

ـاداره اوقاف و متولی و ناظر موقوفات و موقوف علیهم،متصدی امور حبس و محبوس لهم،وصی یا ناظر یا کسانیکه بعد ازخروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذی حق میشوند.

مهلت اعتراض به تحدید حدود:

مهلت اعتراض بر حدود چه از طرف مجاورین و چه ازطرف متقاضی ثبت،طبق ماده۲۰قانون ثبت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود است.

مرجع تقدیم اعتراض به تحدید حدود:

اعتراض به تحدید حدود،مانند اعتراض به اصل ملک است. دعوای اعتراض به حدود باید با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آید. و از حیث مالی بودن و نیز غیر مالی بودن نیز دعوی مالی محسوب می گردد. این اعتراض باید به اداره ثبت محل تسلیم شود.

مگر اینکه قبلا بین معترض و متقاضی ثبت نسبت به همان مورد اعتراض،پرونده ای در دادگاه جریان داشته باشد.که در این صورت می بایست گواهی نامه دادگاه مبنی بر جریان پرونده در آن دادگاه،ظرف مدت مذکور به اداره ی ثبت تقدیم گردد.

اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض به حدود:

اقدامات ثبت در مورد اعتراض به حدود همانند اقدامات در اعتراض به ثبت میباشد.بجز اینکه در بعضی از موارد،اعتراض به حدود بجای دعوت از رئیس دادگاه بدوی،یا ارسال پرونده به دادگاه ذیصلاح،پرونده به هیئت تشخیص فرستاده میشود.

این موارد عبارتند از:

 1. اعتراض به حدود املاک تقسیم شده بین زارعین
 2. یا قطعات اختصاصی مالک.
 3. یا مستثنیات قانونی اصلاحات اراضی
 4. اعتراض به حدود این املاک به دادگاه فرستاده نمیشود و به هیات تشخیص ارسال می گردد.
 5. هیات تشخیص از سه عضو تشکیل می شود.
 6. رئیس دادگستری محل
 7. رئیس اداره ثبت اسناد واملاک یامعاون او
 8. رئیس اداره تعاون و امور روستاها یامعاون او

رای هیات قطعی وبرای اداره ثبت لازم الاجرا است.

۳- اعتراض به حقوق ارتفاقی:

معترضین بر حقوق ارتفاقی عبارتند از:

ـ کسانی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت میباشند.

ـ کسانی که به حق ارتفاقی که متقاضی ثبت در ملک آنان برای خود قائل شده اعتراض دارند.

ـ تقاضا کننده ثبتی که در موقع تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خود یا نماینده اش حضور نداشته و ملک بر طبق اظهارات مجاورین تحدیدشده است.

این افراد،در صورتیکه مدعی حق ارتفاقی در املاک دیگر یا منکر حق ارتفاقی که مجاور در ملک آنها،برای خود قائل شده است باشند میتوانند،به حقوق ارتفاقی اعتراض نمایند.

مهلت اعتراض به حقوق ارتفاقی،براساس ماده ۲۰ قانون ثبت، ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود میباشد. . مراحل رسیدگی و شرایط دعوای اعتراض به حقوق ارتفاقی مانند دعوای اعتراض به ثبت و تحدید می باشد.

اعتراضات ثبتی قابل رسیدگی در اداره ثبت:

پنج مورد از اعتراضات ثبتی که به دادگاه فرستاده نمیشوند و در اداره ثبت نسبت به آنها اظهارنظر میشود.

۱- در صورتیکه اعتراض، اعم از اعتراض به ثبت با حدود یا حقوق ارتفاقی خارج از موعد قانونی رسیده باشد.

۲- در صورتیکه اعتراض بر حدود یا حقوق ارتفاقی میباشد و مورد اعتراض از املاکی باشد که در جریان اصلاحات ارضی به روستائیان داده شده است.یا قطعاتی که به مالک تخصیص یافته،یا جزء مستثنیات محسوب شده است،به جای دعوت از رئیس دادگاه به هیات تشخیص فرستاده میشود.

۳- در موردی که اعتراض بر حد از ناحیه غیر مجاور به عمل آمده باشد.

۴- در صورتیکه معترض مجاور با همان حد مورد اعتراض قبلا سند مالکیت گرفته باشد.

۵-در صورتیکه معترض به موجب سند رسمی از اعتراض خودصرف نظر کرده و آن را پس گرفته باشد.

پیشنهاد ما برای شما:شکایت از دستور اجرای ثبتی

تجدید دادخواست اعتراضات ثبتی:

در دو مورد معترض،به ثبت اجازه دارد دادخواست خود را تجدید نماید و دادخواست مجدد را مستقیما به دفتر دادگاه صلاحیت دار تقدیم کند گر چه دادخواست مجدد خارج از مهلت های قانونی باشد.

الف) درموردی که قرار ابطال دادخواست اعتراض به علت عدم حضور خواهان صادر شده باشد.

ب) در مواردی که به علت نقص دادخواست قرار رد آن صادر شده باشد.

در موارد مذکور،معترض میتواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار،برای یک نوبت تجدید دادخواست نماید و دادخواست مجدد به دفتر دادگاه صلاحیت دار داده خواهد شد.

یک سوال جزئی درباره اعتراضات ثبتی دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه این مقالات را نیز بخوانید

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500

توجه !

اگر در خصوص اعتراضات ثبتی نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.