اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر

اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر

همانطور که در همه سیستم های قضایی دنیا مرسوم است وقتی رایی از سوی دادگاه صادر میشود در مواردی که رای صادره خلاف قوانین و مقررات صادر شده باشد میتوان بصورت قانونی نسبت به آن از طرق فوق العاده اعتراض نمود که در مواردی رای صادره نقض و برای رسیدگی مجدد در نوبت قرار میگیرد که لازم است هر شخصی که در پرونده کیفری ذینفع است نسبت به شرایط و مهلت و چگونگی اعتراض آگاهی لازم را داشته باشد به همین منظور در صورت تمایل میتوانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.تا بدانید که دادگاه تجدید نظر چیست و ایا میتوان به رای دادگاه تجدیدنظر اعتراض نمود.

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

اعتراض به احکام قطعی حقوقی وکیفری چگونه است؟ ( اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری-18 سابق ) :

آرای صادره مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بعد از صدور از دادگاه بدوی ( کیفری 1،کیفری2، انقلاب ) قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور خواهد بود .

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قانون گذار تمامی آرای قضایی را قابل تجدیدنظر میداند به جز در دو مورد استثنایی :

1)جرم تعزیری درجه 8 ( با حبس تا سه ماه ، شلاق تا 10 ضربه ، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال)

2)جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، در صورتی که میزان یا جمع آنها کم تر از یک دهم کامل باشد.

آرای قابل اعتراض کدامند :

آرای قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان شامل :

 1. حکم محکومیت 
 2. برائت
 3. قرارهای منع تعقیب 
 4. موقوفی تعقیب 
 5. قرار اناطه 
 6. تعویق صدور حکم

قرارهای رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی در صورتی که اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد قابلیت اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

مهلت قانونی اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر چقدر است؟

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رای با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر،ظرف مهلت 20 قابل انجام است بنابراین اگر اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر کیفری عادی باشد باید موعد 20 روز رعایت گردد.

اعتراض به ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه است؟

نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی باید دادخواست خود را با پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی قدیم تقدیم دادگاه کند.

تجدیدنظر خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضررو زیان ناشی از جرم به صورت توآمان،مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امور حقوقی و رعایت تشریفات دادرسی مدنی نخواهد بود.

آرای صادره از تجدید نظر قطعی است یا قابل اعتراض است ؟

آرایی که در مرحله تجدید نظر صادر می شود قطعی می باشد جز آرای استثنایی صادره از دادگاه کیفری 1 که قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهند بود .

دادگاه پس از رسیدگی و صدور رای پرونده را از شعبه مربوطه خارج می کند و پس از آن مطابق قاعده فراق دادرس پرونده رسیدگی مجدد نخواهد شد  و رای تغییر نمیابد مگر به موجب قانون

فرض بر این است که دادگاه مراحل رسیدگی را به درستی انجام داده ولی باید به این موضوع نیز توجه داشت که قضات نمیتوانند عاری از اشتباه و خطا باشند.

اعاده دادرسی از جمله طرق فوق العاده اعتراض به احکام است و از آنجا که هدف اصلی دادرسی حفظ حقوق و اجرای عدالت است باید احکام بدون اشتباه و خطا اجرا شوند.

ینابراین اگر به هر نحوی حکمی بر اساس یک خطا صادر شود باید مجددا مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد به همین دلیل احکامی که قطعیت یافتند اگر موضوعی که قانون گذار جزء جهات اعاده دادرسی مد نظر قرار گرفته ایجاد شود باعث بی اعتباری و باطل شدن آن رای است.

اشخاصی که می توانند اعاده دادرسی کنند کدامند :

اشخاصی که میتوانند نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر کیفری اعتراض نمایند:

1)محکوم علیه، در صورت فوت یا غیبت همسر و وراث قانونی و وصی

2)دادستان کل کشور

3)دادستان مجری حکم

مهلت اعاده دادرسی چقدر است  ؟

اعاده دادرسی در امور کیفری بدون مهلت است و قانون گذار مهلت مشخصی را تعیین نکرده است بنابراین در صورت اعتراض فوق العاده به رای دادگاه تجدیدنظر کیفری نیازمند رعایت موعد قانونی نیست.

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کجاست؟

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود که پس از بررسی با جهات اعاده دادرسی با تجویز رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می دهد در غیر اینصورت قرار رد صادر خواهد شد به عبارت دیگر در صورت اعتراض فوق العاده به رای دادگاه تجدیدنظر کیفری این مورد باید از طریق دیوان عالی کشور پیگیری و رسیدگی شود.

آیا با اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود؟

در صورتی که نظر دیوان به تجویز و پذیرش اعاده دادرسی باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق خواهد افتاد و چنانچه از متهم تامینی اخذ نشده باشد یا متناسب نباشد دادگاه رسیدگی کنند تامین لازم را خواهد گرفت . بنابراین با اعتراض فوق العاده به رای دادگاه تجدیدنظر در صورت وجود سبب قانونی تامین متناسب اخذ میشود.

رای اعاده دادرسی قابل اعتراض است ؟

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره پس از رسیدگی مجددا قابل اعتراض است و اعاده دادرسی نیز می باشد ولی به جهتی غیر از جهت قبل که رسیدگی شده و رای صادر شده است.

درخواست اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه:

مطابق ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4:

رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع وبیّن قانونی تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور اگر رای صادره را بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

گروه وکلای حکمت با بهره گیری از وکیل و مشاوره حقوقی مجرب و متخصص و وکیل ملکی حرفه ای آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز میباشد.

 

ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:

در مورد آراء قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در موارد مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رای خلاف بین قانون و شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود »

تبصره 2 :

درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد،

در سال  1385 ماده 18  با جایگزین کردن ماده 477 قانون آ.د.ک مورد اصلاح قرار گرفت و ضمن حذف شعب تشخیص اختیار مزبور تنها به رئیس قوه قضائیه اعطا شود.

مقایسه ماده 477 قانون جدید آئین دادرسی کیفری با ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب 1385:

الف-از حیث مرجه ارجاع

ب-از حیث قطعیت رای

الف. از حیث مرجع ارجاع

ماده 18 سابق:

پس  از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده حسب مورد به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع می شد.

ماده 477 آ.د.ک:

پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده به یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص یافته ، ارسال می شود تا رسیدگی و رای مقتضی صادر گردد( رای صادره  قطعی است ). هرچند در قانون جدید اسم این شعب « شعب تشخیص » خوانده نشده ولی همانند شعب تشخیص مقرر در ماده 18 اصلاحی سال 81، شعب مذکور در ماده 477 قانون جدید نیز، خود رای مقتضی را صادر خواهند نمود.

ب. از حیث قطعیت رای

در قانون تشکیل اصلاحی ماده 18 آراء شعب تشخیص قطعی تلقی می شدند، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی دیگری ، رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد.

لکن  آراء صادره از شعب دیوانعالی کشور برابر ماده 477  قطعی  میباشد.

شکایت علیه قضات

شکایت علیه وکیل

تجربه عملی بنده در باب اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر:

حسب پرونده های که در این خصوص داشته ام نکات ذیل را در خصوص اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر کیفری به عرض مخاطبان می رسانم :

1.ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، در خصوص اعتراض به احکام قطعی کیفری است ولکن عملا در مورد احکام قطعی حقوقی نیز می توان از این ماده استفاده نمود.

2.مدت اعتراض به احکام قطعی 1 ماه قید شده ولکن طی مراجعه ای که در این خصوص از باب حکم قطعی حقوقی داشته ام ، متصدی پذیرش آن بیان داشته که خارج از مهلت یکماه نیز قابل پذیرش است ،که برای من جای تعجب داشته است.

3.بمنظور اعتراض به احکام حقوقی قطعی می بایست به دایره حمایت از حقوق شهروندی مستقر در دادگاه تجدید نظر مراجعه نمود.

و به منظور اعتراض به احکام قطعی کیفری میبایست مراتب اعتراض خود را به دادسرای عمومی و انقلاب مستقر در سبز میدان ارائه نمایید.

4.اعتراض خود را میبایست در برگه آچار بنویسید و دلائل خلاف شرع بودن رای میبایست در رای قید گردد.

وکیل اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر:
برای ارتباط با وکیل میتوانید با گروه وکلای حکمت که شماره ان در انتهای این سایت موجود است تماس بگیرید.

در خصوص اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم
در خصوص اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم

یک سوال جزئی درباره اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

9 دیدگاه در “اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر

 1. رضا دریای میگوید:

  با سلام واحترام
  اینجانب سر قفلی ملک خود را با شکایت از کسی که سرقفلی را خریده بعد از 4سال موفق به بیرون کردن آن شدم که در دادگاه تجدید نظر مبلغ پانصد میلیون تومان تعیین کردند که من باید بپردازم وبا توجه به عدم توانایی مالی من چه باید انجام دهم که به حق وحقوقم برسم در مدت 18سال هیچگونه حق وحقوقی دریافت نکردم با تشکر

 2. رامین میگوید:

  سلام، به خاطر حضور در شرکتهای هرمی، و عضو بودن در این شرکتها الان دوسال حبس برام از دادگاه تجدید نظر صادر شده، شاکی هم ندارم، ایا راهی هست که تبدیل به پول کنم ویا کار به جای زندان تبدیل بشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500