ما در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم که آیا اساسا می توان دادخواست اعسار از اجرائیه ثبتی داد یا خیر برای اطلاع بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید:

مفهوم اعسار از محکوم به چیست؟

با توجه به مقررات قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی  که در سال 1393 به تصویب رسید ، در صورتی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه صالح ،محکوم به پرداخت  هر نوع مالی به دیگری شود و پس از صدور برگ اجرای حکم و ابلاغ ان به محکوم علیه ، محکوم علیه از اجرای ان امتناع  ورزد،همچنین  در صورتی که محکوم به، عین معین بوده مثل  اتومبیل ، ان مال  توقیف شده و به محکوم له داده می‌شود. در صورتی هم که محکوم به، عین معین نبوده باشد، در صورتیکه محوم علیه حکم را اجرا نکند ، اموال محکوم علیه اوتوقیف شده و از محل فروش ان، محکوم به استیفاء می شود. حال چنانچه محکوم علیه توانایی پرداخت محکوم به  را نداشته باشد و  مدعی اعسار باشد، می‌تواند ظرف  سی روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را اقامه کندد و  اگر دادگاه صالح، اعسار وی  را احراز نماید و همچنین  در صورتی که محکوم علیه توانایی پرداخت به صورت اقساطی را داشته ،دادگاه ضمن صدور حکم اعساراو از محکوم به، حکم به تقسیط دین و بدهی وی را نیز می دهد.

بنا بر تعریفی که ماده 6 قانون مذکور و تبصره ی ان، به دست می آید، معسرشخصی است که به علت نداشتن مال و یا به جهت عدم دسترسی به اموال خود، قادر به پرداخت  محکوم به نباشد.

پیشنهاد ما برای شما:اعسار از پرداخت محکوم به ،قانون جدید

موارد درخواست اعسار:

با توجه به قانون در مورد تمامی محکومیت های مالی از جمله ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه و رد مال ،امکان  ارائه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به وجود دارد. اما  به  تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان اقامه ی دعوای اعسار از پرداخت ان وجود نخواهد داشت.

ضمن این که ماده 27  همان قانون  ، آرای مدنی صادره از مراجعی که به موجب قوانین موضوعه ایران، اجرای ان ها بر عهده ی اجرای احکام دادگستری می باشد، مثل آرای مدنی تعزیرات حکومتی و نیز گزارش های اصلاحی مراجع قضایی را نیز مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانسته فلذا امکان اقامه ی دعوای اعسار نسبت به محکوم به ناشی از آرای صادره از مراجع فوق الذکر در قانون پیش بینی شده و امکان پذیر است.

اعسار از اجرائیه ثبتی

اعسار از اجرائیه ثبتی:

با توجه به این نکته که در خصوص اسناد لازم الاجرا، علاوه بر محاکم دادگستری، دایره اجرای اسناد لازم الاجرای اداره ثبت اسناد و املاک  کشور نیز صلاحیت صدور برگ اجراییه  را دارا می باشند ، پس در نتیجه   با ذکر مثال  چنانچه شخصی که یک سند لازم الاجرا مثل  سند ازدواج و یا سندی که در حکم اسناد لازم الاجرا است مثل چک (از اسناد تجاری فقط و فقط چک جزء اسناد لازم الاجرا محسوب شده وسایر اسناد تجاری ازجمله برات و سفته این ویژگی را ندارند) را در اختیار داشته باشند ، می توانند از طریق اداره اجرای اسناد و املاک اداره ثبت درخواست اجرای مفاد ان سند را بکنند و دایره اجرای اسناد لازم الاجرای اداره ثبت اسناد و املاک، مبادرت به صدور برگ اجراییه  کرده و ان را به محکوم علیه ابلاغ  می نماید تا محکوم علیه آن را پرداخت نماید.

حال چنانچه محکوم علیه قادر به پرداخت محکوم به ناشی از صدور اجراییه صادره از اداره اجرای اسناد اداره ثبت را نداشته و مدعی اعسار از اجراییه ثبتی  و همچنین مدعی عدم توان پرداخت یکجای محکوم به  باشد، می بایست  به چه مرجعی مراجعه و اقامه ی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را تقاضا نماید؟

مستندات پذیرش اعسار از اجراییه ثبتی:

مستنداتی که در پاراگراف قبلی توضیح داده شد همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در زمان حاکمیت قانون اعسار مصوب 1313 (که در خال حاضر نسخ شده است)و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377، صادر گردیده است و در حکم قانون است، نیز، ادعای اعسار را امری ترافعی دانسته و مرجع صالح جهت رسیدگی به ان را دادگاه های عمومی حقوقی (مراجع دادگستری) می دانسته است. در نتیجه اقامه ی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از اجراییه صادره از اداراه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مراجع دادگستری خواهد بود.

مرجع صالح برای دادخواست اعسار از محکوم به:

مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به، دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی و یا دادگاه صادرکننده ی اجراییه است.

مرجع صالح رسیدگی به ادعای اعسار از اجراییه ثبتی:

با بررسی مواد قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، نص و تصریحی در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به ادعای اعسار از محکوم به ناشی از دایره اجرای اسناد اداره ثبت،وجود ندارد و در این قانون پیش بینی نشده است ، اما به موجب تبصره شماره سه  بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 1395 مجلس شورای اسلامی که در مورخ 21 اسفند 1395 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه متعهد سند لازم الاجرا (و یا اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا)، مدّعی اعسار از پرداخت محکوم به باشد، می‌تواند با توجه به شرایط و مقررات و رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار از محکوم به اجرائیه ثبتی خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کندد. حال با توجه به تصریح تبصره ی فوق الذکر، که در راستای افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه و کاهش اطاله ی دادرسی، وضع و پیش بینی شده است ، مراجع  دادگستری تکلیف و صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از اجراییه صادره از ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را پیدا نموده اند .

(پس ادعای اعسار از اجراییه ثبتی و درخواست تقسیط محکوم به ناشی از صدور اجراییه ثبتی،مطابق اصول کلی و مقررات قانونی دادگاه حقوقی می‌باشد)

همچنین با توجه به اصل 159 قانون اساسی ایران، که اصل را بر «مرجعیت عام دادگستری» و صلاحیت عام مراجع قضایی گذاشته است  و دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات می داند، در صورت عدم تقنین تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، همچنان مراجع دادگستری صلاحیت  مطابق اصول و مقررات قانونی رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به ناشی از اجراییه های صادره از اداره اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا را  داشتند.

در ادامه بخوانید:وصول عشریه اجرایی از مال محکوم علیه ورشکسته

بدیهی است تنظیم دادخواست اعسار از محکوم به ناشی از اجراییه ثبتی و اقامه ی دعوا در مرجع دادگستری  صالح از حیث صلاحیت ذاتی و محلی و همچنین نحوه ارائه دلائل و مستندات الزامی و اختیاری جهت اثبات اعسار، بهتر است  با مشورت از وکیلی که در این زمینه  متخصص، آگاه و مسلط به قوانین و مقررات مربوط به اعسار صورت پذیرد گروه وکلای حکمت می تواند شما را در این امر یاری فرماید.

در خصوص اعسار از اجرائیه ثبتی نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم
در خصوص اعسار از اجرائیه ثبتی نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم

یک سوال جزئی درباره اعسار از اجرائیه ثبتی دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

0 0 vote
امتیاز به این مقاله
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments