الزام به تنظیم سند رسمی -صفر تا صد الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ، یکی از دعاوی  بسیار مهم در حوزه  املاک محسوب می شود و در زمانی مصداق می باید که ما ملکی را خریداری نموده باشیم و فروشنده به دلایلی قادر به الزام به تنظیم سند رسمی نباشد و یا اینکه نخواهد سند را بنام شما نمایدبرابر قانون وی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی له شما می گردد ، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوی مالی است. 

موضوع:استناد قانونی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین  را به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند. و مواد 221و222و238 و 239 و362 قانون مدنی  نیز در همین باب است و اینکه مواد  22، 46 و 47 قانون ثبت نیز   در همین باب فروشنده را مکلف به الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی  بنام خریداران نموده نحوه  طرح  دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ، با توجه به شرایط مندرج در ذیل ،متفاوت است …

الف:  اگر شما  مبایعه نامه و یا قولنامه ای و… که دال بر خرید ملک کند دارید.
می توانید  با تقدیم  دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده  وسایر ایادی که بصورت مع الواسطه ملک را به شما فروخته اند، به خواسته خود برسید

ب. اگر مدرکی کتبی  که دال بر خریداری شما کند، ندارید( توافق شفاهی نموده اید )
میبایست دادخواست اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند را توامان  به محکمه بدهید در این خصوص شهود ارائه نماید و یا دلایل پرداخت ثمن را ضمیمه نماید

ج .اگر ملک سابقه ثبتی دارد( سند منگوله دار و یا تک برگی دارد ) . میبایست  دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی  بدهید

د. اگر سابقه ثبتی ( مثلا همه املاک آن منطقه با قولنامه معامله می شود و فاقد سند است )  میبایست دادخواست اثبات مالکیت در محکمه را بدهید نه دادخواست الزام به تنظیم سند

 

خلاصه

اگر نسبت به خرید ملکی اقدام نموده اید و تا کنون با فروشنده ملک در جهت تنظیم سند قطعی به توافق نرسیده اید و یا وی از انتقال سند خوداری می نماید اصلا در اقامه دعوی تنظیم سند، تعلل  صحیح نیست چرا که امکان دارد فروشنده ملک را به افراد دیگری انتقال  دهد و اینکه ملک از بابت مهریه و یا مطالبات دیگران توقیف شود .
لازم به ذکر است ، تاکنون پروند های زیادی در این باب داشته ام که می بایست با  دقت ومهارت بالای توسط وکیل مجرب  انجام شود یا اینکه حداقل توسط مشاوره حقوقی مجرب راهنمایی و مشاوره شوید  .

در صورتی که شخصی ملکی را به موجب مبایعه نامه خریداری نموده است و ملک نیز دارای سند رسمی بوده و به نام شخص فروشنده باشد ولی فروشنده بنا به جهتی از انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار خودداری نماید و از انجام تعهد خود در این خصوص استنکاف نماید ، خریدار می‌بایست برای احقاق حق خود ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را از دادگاه بخواهد که در چنین مواردی خریدار می تواند با تقدیم دادخواست ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خود را از دادگاه بخواهد .

شرحی در باب : دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ، خریدار می بایست دادخواست آن را به درستی تنظیم کرده و مبادرت به طرح دعوی کند که در این راستا خریدار میتواند وکالت طرح و پیگیری پرونده الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را بهوکیل دادگستری واگذار کند و یا علاوه بر مشاوره حقوقی گرفتن از وکیل دادگستری ، از وکیل بخواهد که متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را نیز برای او تهیه و تنظیم کند.

الزام به تنظیم سند رسمی:

یکی از اثار قولنامه ،تعهد به تنظیم سند رسمی است موضوع مهم این است که سند رسمی اثبات کننده وقوع معامله و مالکیت است و ملک نیز دارای سند رسمی بوده و به نام شخص فروشنده باشد ولی فروشنده بنا به جهتی از انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار خودداری نماید، خریدار می‌بایست برای احقاق حق خود ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را از دادگاه بخواهد .

تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی:

برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ، خریدار می بایست دادخواست آن را به درستی تنظیم کرده و مبادرت به طرح دعوی کند یا میتواند وکالت طرح و پیگیری پرونده الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را به وکیل دادگستری واگذار کند و یا علاوه بر مشاوره حقوقی گرفتن از وکیل دادگستری ، از وکیل بخواهد که متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را نیز برای او تهیه و تنظیم کند.

مرجع تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی:

چنانچه خریدار بخواهد خود شخصاً پرونده را پیگیری نماید ، پس از تهیه و تنظیم متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی همراه با مدارک به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و از مسئول مربوطه بخواهد که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطابق با متن تنظیمی که آن را از قبل آماده نموده و به همراه دارد ، تنظیم کند.

لازمه ثبت و تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند :

لازمه ثبت و تقدیم دادخواست ثبت نام نمودن در سامانه ثنا یا همان سامانه ابلاغ الکترونیکی می باشد و چنانچه قبلا در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیکی) ثبت نام نموده اید دیگر نیازی به ثبت نام مجدد در آن نمی باشد .

هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی:

هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منظقه ای است که در دفاتر خدمات النرونیک قضایی محاسبه خواهد شد .

نکاتی در باب دعوی الزام به تنظیم سند ر سمی:

الف: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را  میبایست بطرفیت افراد ذیل در محکمه ، تقدیم نماید:

1-شخصی که ملک را مستقیما از وی خریداری کرده اید.

2-کلیه اشخاصی که به نحوی در خرید و فروش ملک قبل از شما دخیل بوده انند تا جایی که به مالک متصل شود اعم از وکیل یا خریداران قبلی.

3-مالک اصلی.

اگر یکی از این افراد مندرج در بالا را طرف دعوی قرار ندهید دعوی شما مورد پذیرش محکمه قرار نمی گیرد

ب:ضمن دادخواست تنظیم سند رسمی میبایست دادخواست الزام طرف مقابلتان را به تهیه مقدمات تنظیم سند از جمله (پایان کار دارایی ، شهرداری، فک رهن ) را  از محکمه بخواهید و لکن اگر مدارک فوق از جمله پایان کار و ….را دارد، نیاز با این امر نیست.

پ: در  صورتی که ملک در رهن بانک باشد ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وفک رهن را توامان بدهید و بهتر است بانک را نیز طرف دعوی قرار دهید.

ت:اگر ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شما رد می گردد.

ث:در صورتی که شماره دفترخانه و تاریخ محضر در مبایعه نامه و قرارداد شما قید نشده باشد بهتر است بدوا ضمن تعیین شماره دفترخانه و تاریخ معینی جهت حضور در دفترخانه (جهت تنظیم سند ) مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به طرف مقابل ابلاغ نماید و وی را دعوت به حضور در دفترخانه نمایید .

مدارک لازم برای الزام به تنظیم سند رسمی:

  • کارت ملی 
  • کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی 
  • اصول مستندات خود 
  • متن از قبل تهیه و تنظیم شده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

مرجع صالح رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی:

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را میبایست در دادگاه عمومی که ملک در محدوده آن واقع شده است، مطرح نمود.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی:

در ذیل نمونه ای از متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک آورده شده است مجددا یادآوری می گردد که قبل از تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی با به همراه داشتن مدارک و دلایل خود با وکیل دادگستری مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید چه بسا پس از مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری نیاز به اضافه نمودن خواسته های دیگر و تغییر متن دادخواست مطابق با وضعیت و شرایط موجود باشد. 

مشخصات طرفیننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامتشهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهانخانم/آقای..
خواندهخانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آنالزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در…………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره چهار) مقوم بهمطالبه خسارت (مطالبه خسارت بابت تخلف از انجام تعهد حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر به مبلغ ……… تومان به استناد توضیحات مندرج ذیل مبایعه نامه شماره ………. مورخ ……. به مبلغ ….

مطالبه خسارت (مطالبه خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ  ..….تومان بابت وجه التزام عدم تحویل مورد معامله مندرج در بند ۶-۷ مبایعه نامه شماره ………. مورخ د …….. و مابقی تا زمان اجرای حکم) به مبلغ ………..

مطالبه خسارات دادرسی

دلایل ومنضمات دادخواست۱- مبایعه نامه به شماره …………               ۲- گواهی عدم حضور به شماره ……۲- فرم ثبت قرارداد به شماره …………
 ریاست محترم دادگاه های عمومی …با سلام

احترامااینجانب خواهان آقای ………. مراتب ذیل را به عرض می رسانم

۱-     به موجب مبایعه نامه شماره …….. مورخ …………. دارای کد رهگیری ……………….. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ……….. متر مربع واقع در …………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ را از خوانده آقای ………….. با ولایت قهری آقای ……… خریداری نموده است.

۲-     به موجب بند ۴-۱ مبایعه نامه مذکور طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی مورخ ……… بر دفتر اسناد رسمی شماره …… حاضر شوند ولی متاسفانه خوانده محترم به موجب گواهی عدم حضور شماره …… مورخ ……….. در دفترخانه مزبور حاضر نگردید و تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی به نام موکل به عمل نیاورده است.

۳-       به موجب تبصره دوم ماده سه و بند ۵-۱ ماده ۵ مبایعه نامه موصوف فروشنده متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را در تاریخ …………… تسلیم خریدار نماید ولی متاسفانه از ایفای تعهد خویش در این خصوص نیز امتناع ورزیده است.

۴-       به موجب بند ۶-۷ از ماده ۶ مبایعه نامه مذکور فروشنده متعهد و ملتزم گردید در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند پیش گفته (۵-۱) به ازای هر روز تاخیر مبلغ ……….. هزار ریال (معادل ……….. تومان) به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به اینجانب بپردازد.

علی ایحال با توجه به موارد مذکور در فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر:

۱- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی …….. به مساحت ……………. متر مربع واقع در…………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ به نام موکل.

۳-     محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تخلف از انجام تعهد موضوع ماده ۹ مبایعه نامه موصوف.

۴-     محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام مندرج در بند ۶-۷ مبایعه نامه مذکور بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ …………… تا زماناجرای حکم.

 

محل امضاء

گروه وکلای حکمت:

با در اختیار داشتن وکلا و مشاورین حقوقی ملکی مجرب در تلاش است که بتواند قدمی هر چند کوچک در جهت رسیدن موکلین خود به حقشان بردارد. گروه وکلای حکمت آماده خدمت رسانی به شما همراهان عزیز در حوزه دعاوی ملکی میباشد.در صورت لزوم با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

دفتر شرق تهرانپارس:فلکه اول تهرانپارس خیابان قانع یا 142 شرقی پلاک 39طبقه 2 واحد5-02177719337-09123439500

دفتر شمال تهران:نیاوران روبروی پاساژ نارون پلاک 127 طبقه 6 واحد11-02126455688

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص در زمینه املاک کلیک نمایید:وکیل

در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی -صفر تا صد الزام به تنظیم سند رسمی نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم
در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی -صفر تا صد الزام به تنظیم سند رسمی نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم

یک سوال جزئی درباره الزام به تنظیم سند رسمی -صفر تا صد الزام به تنظیم سند رسمی دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500