خسارت ناشی از جرم و مطالبه آن

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : ( خسارت ناشی از جرم و مطالبه آن) 

شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. (خسارت ناشی از جرم و مطالبه آن ) 

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

خسارت ناشی از جرم:

خسارت ناشی از جرم یعنی هنگامی که جرمی واقع می شود و مجنی علیه (شخصی که جرمی علیه وی شکل گرفته است) متحمل خساراتی می شود.

خسارات ناشی از جرم کدامند؟

-زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)

-معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو)

-عدم‌النفع

نحوه ی مطالبه خسارت

برای مطالبه ی خسارت ناشی از جرم بایستی دادخواست ارائه داد و پس از صدور کیفر خواست، پرونده از دادسرا به دادگاه صالح انتقال خواهد یافت.

دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند.