سوءپیشینه

با توجه به مشکلات متعددی که در سطح جامعه وجود دارد لازم است که تمامی افراد جامعه تا حد امکان با مسائل حقوقی و کیفری آشنایی داشته باشند .در این مقاله در رابطه با سوء پیشینه و چگونگی پاک کردن سوء پیشنه که یک موضوع مهم و پرکاربرد در جامعه می پردازیم.

سوء پیشینه چیست؟

سوء پیشینه درلغت به سابقه هر چیز و هر امرى میگویند مانند سوابق مربوط به پیدایش صنعت نفت یا کشت نیشکر و قند و از این مقوله است (عدم سوء پیشینه). در اصطلاحات حقوق ادارى اوراق مربوط به گذشته یک امر حاضر را که در دست اقدام است گویند.

 

سوء

سوء پیشینه یا سابقه کیفری در قانون مجازات اسلامی

 

سوء پیشینه یا سابقه کیفری در قانون مجازات اسلامی:

قانون در مورد سابقه کیفری چه می‌گوید: طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات آن‌ها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند.

 

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۵ – محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

 

الف- ۷ سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

 

ب- ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ۴

 

پ- ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵

 

تبصره ۱ ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

 

تبصره ۳ – در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

 

نکته: در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته، اما سابقه آن‌ها در حال حاضر موثر نیست آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به وی تحویل می‌شود یا خیر؟

 

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند؛ بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

 

مجازات مربوط به سوء پیشینه

مجازات های مربوط به سوء پیشینه

 مجازات های مربوط به سوء پیشینه:

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که یکی از مهمترین قوانین است ، مجازات ها به ۸ درجه تقسیم میشوند که سنگین ترین مجازات تا خفیف ترین مجازات ها به ترتیب از درجه ۱ به درجه ۸ کاهش پیدا می کند:

 

الف-مجازات های درجه ۱عبارتند از:

۱-حبس بیش از ۲۵ سال

۲-جزای نقدی بیش از ۱ میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال

۳-مصادره کل اموال

۴-انحلال شخص حقوقی

 

ب-مجازات های درجه ۲ عبارتند از:

۱-حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال

۲-جزای نقدی بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ (پانصد و پنجاه میلیون ریال) تا ۱ میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال

 

پ-مجازات های درجه ۳ عبارتند از:

۱-حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال

۲-جزای نقدی بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ (سیصد و شصت میلیون) ریال  تا ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ (پانصد و پنجاه میلیون) ریال

 

ت-مجازات های درجه ۴ عبارتند از:

۱-حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال

۲-جزای نقدی بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ (از یکصد و هشتاد میلیون) ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ ( سیصد و شصت میلیون) ریال

۳-انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

 

ث-مجازات های درجه ۵ عبارتند از:

۱-حبس بیش از ۲ تا ۵ سال

۲-جزای نقدی بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ (هشتاد میلیون) ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ (یکصد و هشتاد میلیون) ریال

۳-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال

۴-ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت اجتماعی یا شغلی برای اشخاص حقوقی

۵-ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

 

مجازات های درجه ۶ عبارتند از:

۱-حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال

۲-جزای نقدی بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ (بیست میلیون) ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ (هشتاد میلیون) ریال

۳-شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت

۴-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال

۵-انتشار حکم قطعی در رسانه ها

۶-ممنوعیت از ۱ یا چنو فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر مدت ۵ سال

۷-ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

۸-ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

 

چ-مجازات های درجه ۷ عبارتند از:

۱-حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه

۲-جزای نقدی بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ (ده میلیون) ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ (بیست میلیون) ریال

۳-شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه

۴-محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه

 

ح-مجازات های درجه ۸ عبارتند از:

۱-حبس تا ۳ ماه

۲-جزای نقدی تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰(ده میلیون) ریال

۳- شلاق تا ۱۰ ضربه

 

مدارک لازم جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه:

شاید برای شما و یا اطرافیانتان پیش آمده است که برای استخدام در شرکتی و یا …نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه باشد.باید اطلاع داشته باشید که برای دریافت این گواهی به کجا مراجعه کنید و چه مدارکی لازم است.

۱-به همراه داشتن اصل و کپی مدارک شناسایی اعم از شناسنامه و کارت ملی

۲-به همراه داشتن یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ و زمینه سفید (برای خانم ها بدون آرایش)

۳-به همراه داشتن معرفی نامه از محل کار و تکمیل فرم درخواست

۴-آدرس دقیق پستی به همراه کدپستی ۱۰ رقمی

 

 

سوء پیشینه

نکات حائز اهمیت در دریافت سوء پیشینه

نکاتی که در دریافت عدم سوء پیشینه حائز اهمیت است:

۱-اشخاصی که برای سفارت خانه خارج از کشور احتیاج به عدم سوء پیشینه دارند باید اصل گذرنامه و کپی صفحه اول را به عنوان معرفی نامه ارائه کند.

۲-دفاتر نباید از افراد بالای ۷۰سال انگشت نگاری کنند و این افراد باید به اداره سجل کیفری داسرای تهران مراجعه کنند.

۳-اتباع بیگانه برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه باید به پلیس مهاجرت و گذرنامه مراجعه کنند.

 

 

مشاوره حقوقی

مشاور حقوقی

داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 10 =