آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد

ورشکستگی یکی از طرفین موجب فسخ معامله یا قرارداد فی مابین آنها نمی شود ، ورشکستگی مستاجر تاثیری در قرارداد موجر و مستاجر ندارد .
( آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد )

معاملات تاجر معتبر است و ورشکستگی تاجر بعد از معاملات تاثیری در قرارداد ها ندارد .

( آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد ) 

قرارداد ها و معاملات شرکت قبل از انحلال معتبر است و مدیر تصفیه امور شرکت را انجام می دهد ، انتقال مالکیت با تحقق شرایط فی مابین ممکن است و موارد فسخ نیز طبق قرارداد خواهد بود .

پرسش : ( آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد )

آیا ورشکستگی موجب فسخ قرارداد است ؟

ورشکستگی مستاجر تاثیری در قرارداد دارد ؟

وظیفه مدیر تصفیه بعد از انحلال شرکت چگونه است ؟

در قرارداد اجاره به شرط تملیک انتقال مالکیت چگونه تحقق پیدا می کند و موارد فسخ و انفساخ چگونه قابل توجیه است ؟

آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کننید . )

داود چشمی 

پاسخ :

۱-اولاً ؛ موارد بطلان ، فسخ و انفساخ عقد اجاره در قانون مدنی آمده است و ورشکستگی طرفین عقد اجاره از موارد انفساخ عقد اجاره نیست .

بنابراین ؛ در صورت ورشکستگی مستاجر قرارداد اجاره به قوت خود باقی است و اقساط اجاره بها حال نمی شود و اجاره بها به ترتیبی که در قرارداد طرفین آمده است باید پرداخت شود .

ثانیاً ؛ جزء در مواردی که برای موجر در قرارداد اجاره حق فسخ پیش بینی شده باشد ، دعوای فسخ اجاره از جانب موجر مسموع نیست .

۲-همانطور که ورشکستگی مستاجر تاثیری در عقد اجاره ندارد ، اعسار مستاجر نیز به اعتبار عقد اجاره خللی وارد نمی کند ، اما ضمانت اجرایی ککه در قرارداد منعقده مقرر و توافق شده در مورد مستاجری که از پرداخت اقساط مال الاجاره خودداری نموده ، قابل اعمال خواهد بود .

۳-با توجه به اینکه معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده معتبر است ، ورشکستگی بعدی شخص حقوقی تاثیری در قرارداد طرفین ندارد و باید بر اساس مندرجات قرارداد اقدام شود ، مگر اینکه محکمه تاریخ توقف را قبل از تاریخ انعقاد قرارداد تعیین نموده باشد .

۴-طبق ماده ۲۰۶ قانون تجارت ، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و بر اساس ماده ۲۰۸ همان قانون : « تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد .

بنابراین ، انحلال شرکت خللی به تعهدات و قراردادهای شرکت وارد نمی کند و این تعهدات و قراردادها به قوت خود باقی است و باید بر اساس مندرجات قرارداد رفتار شود و به عبارت دیگر ، قراردادها و تعهدات ، ناشی از توافق طرفین قرارداد است و انحلال شرکت که ناشی از اراده یکی از طرفین قرارداد است ، تاثیری در تعهدات طرفین قرارداد ندارد .

۵-در این گونه قراردادها انتقال مالکیت زمانی انجام می شود که شرایط مندرج در قرارداد برای انتقال مالکیت محقق گردد و موارد فسخ یا انفساخ قرارداد نیز تابع مندرجات و شرایط قرارداد است و در صورتی که قرارداد در این مورد ساکت باشد ، در هر بخش ، اعم از اجاره یا انتقال مالکیت رابطه طرفین تابع عمومات قانونی است .

همانطور که ماهیت حقوقی این اقدامات نیز با مراجعه به قراردادها و تعهدات طرفین و انطباق هر مورد با قوانین مربوط قابل توصیف است .

 

تجدید نظر خواهی چیست ؟

تجدید نظر خواهی به چه معناست ؟ ( تجدید نظر خواهی چیست ؟ )

از نظر لغوی تجدید نظر به معنای بازنگری ، اصلاح کردن ، تفتیش کردن ، تجدید نظر کردن ، دوباره چاپ کردن ، اصلاح نمودن ، حک و اصلاح کردن است . ( تجدید نظر خواهی چیست ؟ )

مفهوم اصطلاحی این کلمه از معنای لغوی آن دور نمی باشد و به معنای دوباره قضاوت کردن امری آمده است .

تجدید نظر یکی از طرق اعتراض به رای نخستین است .

رایی که در مرحله نخستین به هر دلیلی اعتراضی به آن وارد باشد در مرحله تجدید نظر با دادخواست مربوطه توسط خواهان ( تجدید نظر خواه ) به دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد .

مطابق ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی :

«  آرای دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. »

اصحاب دعوای تجدید نظر

اگر رای دادگاه نخستین قابل تجدید نظر باشد اصحاب دعوای مرحله ی نخستین علی الاصول حق دارند در مهلت معین نسبت به آن تجدید نظر خواهی کنند .

اصحاب دعوای تجدید نظر علی القاعده ، همان اصحاب دعوای مرحله ی نخستین می باشند .

ممکن است اشخاص ثالث نیز در دعوای تجدید نظر وارد شوند .

احکامی که قابل تجدید نظر هستند مطابق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از :

الف ) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد .

ب ) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی

ج ) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد .

                  تجدید نظر خواهی چیست ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

قرارهای قابل تجدیدنظر

مطابق ماده ۳۳۲ قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد، قابل تجدید نظر است:

الف ) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب )قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

ج ) قرار سقوط دعوا

د ) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

 

مهلت تجدید نظر خواهی

به موجب ماده ۳۳۶ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

 

 

عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ

عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه برای وصول طلب خود در موعد معین

پرسش : (عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ )

خواهان به استناد چک ، علیه صادر کننده اقامه دعوا نموده و خوانده در دفاع اعلام داشته به حکم دادگاه صالح ورشکسته بوده و چون خواهان در موعد مقرر به مدیر تصفیه مراجعه و علیه او طرح دعوا نکرده ، لذا دیگر حقی برای مطالبه ندارد آیا عدم مراجعه طلبکار در موعد مقرر مذکور در قانون تجارت به مدیر تصفیه موجب سقوط حق طلبکار از ورشکسته خواهد بود یا خیر ؟؟ و اقامه دعوا در مدت ورشکستگی و یا پس از آن چگونه است ؟

پاسخ : ( عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ )

با توجه به مواد ۴۱۹ ، ۴۲۰ ، ۴۲۱ و ۴۷۳ قانون تجارت

ماده ۴۱۹ قانون تجارت :

« از تاریخ حکم ورشکستگی ، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته  باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند . کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود . »

 در مورد تاجر ورشکسته مدیون عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر موجب انتفاء حق و طلب دائن چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعاده اعتبار نخواهد بود و ضمانت اجرای عدم رجوع به مدیر تصفیه تنها سلب حق اعتراض طلبکار نسبت به نحوه تصفیه و تقسیم است و جزء این محرومیت ، ضمانت اجرای دیگری من جمله سقوط حق دائن برای همیشه از مقررات مربوط به ورشکستگی استنباط نمی شود و اصولاً پس از احراز وجود طلب دائن از ورشکسته در مقام تردید راجع به بقاء و یا عدم بقاء طلب مذکور به علت مراجعه نکردن طلبکار به مدیر تصفیه بقاء طلب استصحاب می گردد و در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعاده اعتبار ورشکسته از محکمه صادر نشده باشد دعوا می بایست به  طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود ، زیرا ورشکسته در حکم محجور است ؛ لیکن پس از اعاده اعتبار طرح دعوا علیه شخص مدیون صورت می گیرد .

بنابراین ، با فرض اعاده اعتبار تاجر ورشکسته اقامه دعوا از ناحیه طلبکار علیه او صحیح بوده و دفاع خوانده دعوا به سقوط طلب خواهان به علت عدم مراجعه در مدت ورشکستگی به مدیر تصفیه محمل و وجاهت قانونی نداشته و مسموع نیست .

 

 

عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

واخواهی چیست ؟ انواع آن (حکم غیابی وحضوری) ،مهلت آن و… /کاملا کاربردی

واخواهی در لغت به معنای بازخواست ، اعتراض ، اعتراض کردن می باشد . ( واخواهی چیست ؟ )

در این مقاله برآنیم تا همراهان عزیز را با واخواهی و قوانین مربوط به آن آشنا سازیم .

واخواهی چیست ؟

زمانی که رایی در غیاب فردی  از جانب دادگاه  بر علیه او صادر شده باشد ودرآن پرونده ..

–  آن شخص محکوم شده ویا وکیل یا قائم مقام او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند .

ویا لایحه ای هم برای دادگاه نفرستاده باشند . و از طرفی اخطاریه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد . {منظوربرگه اخطاریه به خود شخص تحویل داده نشده باشد } کسی که رای بر علیه او صادر شده باشد ،می توانیم نسبت به آن رای اعتراض واخواهی نماید

 

طبق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی :

« محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود  . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است . »

حتماً باید بدانیم که واخواهی طرق اعتراض به رای غیابی است و احکام حضوری قابل واخواهی نمی باشند .

واخواهی چیست ؟ انواع آن (حکم غیابی وحضوری) ،مهلت آن و… /کاملا کاربردی

واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد و ممکن است دادگاه دررسیدگی مجدد  ازحکم اولیه  خود عدول کند.

پس دانستیم که اعتراض به واخواهی را باید در همان دادگاهی که این رای غیابی صادر شده است پیگیری کنیم .

واخواهی چیست ؟ انواع آن (حکم غیابی وحضوری) ،مهلت آن و… /کاملا کاربردی

مهلت واخواهی

ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که داخل کشور ایران هستند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود

مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است .

اطلاعات بیشتر

وکیل

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

مفهوم اجرت المثل 

منظور از اجرت المثل ،اجرت زحماتی است که زن در منزل شوهر  خودمی کشد از قبیل شیر دادن به بچه ،غذا درست کردن و…

 

شرایط تعلق اجرت المثل به زن 

زن در موارد ذیل حق اخذ اجرت المثل ( دستمزد ) از شوهر خود را دارد

۱٫زن زحماتی در منزل شوهر خود از قبیل ظرف شستن وغذا پختن و…کشیده باشد

۲٫این کارها از ناحیه زن بدون قصد انجام دادن مجانی از وی صورت گرفته باشد

۳٫این کارها به دستور مرد باشد

هر کدام از شرایط بالا  وجود نداشته باشد به زن اجرت المثل تعلق نمی گیرد میانگین اجرت المثل سالیانه بین ۷۰۰ هزار تومان به بالا میباشد که توسط کارشناس تعین می گردد

مطالبه اجرت المثل یک دعوای مالی میباشد  ومیبایست در دادگاه خانواده مطرح گردد

 

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

آیا اگر زن کارمند  ویا شاغل باشد و در منزل شوهر ،حقوق خود را هزینه  کند ،آیا می تواند از شوهر خود تقاضای مطالبه هزینه ها را بنماید ؟

در قانون حمايت از خانواده تاکيد شده است که اگر زوجه کارمند باشد و ماحصل دسترنج و دستمزد خودش يا حقوق ماهيانه خودش را در منزل زوج مصرف کند اين مبلغ علاوه بر اجرت المثل قابل وصول است.

(درآمدهاي هزينه شده در خانه شوهر) 

وکیل

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

 

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

بر اساس ماده ۳۰ قانون حمايت از خانواده اجرت المثل براي کاري است که زن در خانه شوهرش انجام مي دهد اما خانمي که شاغل است و حقوق خود را در خانه همسر مصرف کرده است، مي تواند آن را به طور تمام و کمال مطالبه کند.(درآمدهاي هزينه شده در خانه شوهر)

ماده ۳۰ قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اعلام مي دارد:

در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي (يعني يا اينکه همسرش به او گفته که حقوق خود را خرج کن يا اينکه اجازه گرفته و خرج کرده است) از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک (مال خود يا حقوق ماهيانه خود يا ارثي که به خانواده همسر آورده است) که بر عهده زوجه است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند مي تواند معادل آن را از وي دريافت کند.

تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

تخفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام دادن است .

تخفيف مجازات: (تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی )

كاستن ميزان مجازات تعزيري يا بازدارنده متهمي كه به جهتي از جهات مخففه قانوني (موارد ۶ گانه مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفيف است.

تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی )

منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيف تر نمايد و الاحكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نمي‌گردد.

(تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی )

بر  اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی:

ماده ۳۷- درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:

الف- تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

طبق ماده ۲۲ تخفیف مجازات

دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد .

جهات مخففه عبارتند از :

-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد .

-اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل :

*رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

*اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد .

* وضع خاص متهم و یا سابقه ی او

* اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

تبصره ۱: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند .

تبصره ۲ : در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند .

تبصره ۳ : چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .

نحله چیست ؟

نحله به چه معناست ؟ به چه زنانی نجله تغلق می گیرد ؟ ( نحله چیست ؟ )

نحله در معنی لغوی «بخشش» معنا می شود . نحله چیست ؟ )

 و از نظر اصطلاحات حقوقی به مبلغی گفته می شود که دادگاه بر اساس شرایطی به خصوص آن را برای زوجه تعیین می کند. ( نحله چیست ؟ )

از جمله شرایطی که باعث می شود زوجه مستحق دریافت نحله شود :

-زن درخواست طلاق نکرده باشد.

-در مدت زمان زندگی مشترک و پیش از اقدام به درخواست طلاق از سوی مرد امکان مطالبه نحله برای خانم وجود ندارد.

-برای تعیین کردن نحله بر خلاف اجرت المثل نیازی به کارشناسی وجود ندارد.

 بلکه مقدار مبلغ را قاضی دادگاه بر اساس سال های زندگی مشترک و کارهایی که خانم انجام داده تعیین می کند.

                     نحله چیست ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 این مقدار مبلغ با توجه به تمکن و وسع مرد صورت مشخص می شود.

نحله نیز مانند مهریه و تمکین یکی از مطالبه های زنان در زندگی زناشویی است که پس از طلاق امکان درخواست آن وجود دارد.

در قرآن کریم هم مهریه‌ی و حقوق مالی زن یک عطیه از طرف خداوند است و خدا به خاطر اینکه زن دارای حقوق بیشتری در اجتماع باشد و ضعفِ نسبیِ جسمی او هم به نوعی از این راه جبران شود، سفارش نموده آن را به‌طور کامل بپردازید.

پس زن می‌تواند قبل از طلاق، حق‌الزحمه‌ی اموری را که شرعا به عهده نداشته و به امر شوهر و با قصد دریافت دستمزد انجام داده با معین کردن مبلغی به‌عنوان نحله از دادگاه خواستار شود.

 اثبات این امر که زن به دستور مرد اموری خارج از وظیفه‌ی شرعی خود انجام داده به عهده‌ی زن است، اما لازم نیست که ثابت کند برای انجام این امور قصد اخذ اجرت داشته، زیرا قاعدتا این امور بدون قصد تبرع است.

اقامه‌ی مطالبه‌ی نحله

زن به غیر از دادخواست صدور گواهی عدم سازش، می‌تواند دادخواست نحله را جداگانه تنظیم و تقدیم دادگاه کند و لزوما اقدام به مطالبه‌ی آن مربوط به بعد از طلاق نیست. دادگاه، میزان نحله را بدون نیاز به نظر کارشناس و با توجه به سنوات زندگی مشترک، استطاعت مالی زوج و همچنین زحمات زن در زمان زندگی مشترک معین و مشخص می‌کند.

تفاوت نحله و اجرت المثل

نحله در صورتی شرعی و قانونی به زوجه تعلق می‌گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. همچنین تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری باشد.

 

به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟

❌ زنی که در خانه به قصد تبرع یعنی به رایگان و در راه رضای خدا کار می کرده است.

❌زنی که فعالیت خانه داری را به عنوان شرط ضمن عقد قرار داده باشد.

❌زنی که به علتی غیر از عسرو حرج تقاضای طلاق داده باشد.

❌زنی که همسرش وی را به خاطر تخلف از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار طلاق می دهد.

✅✅✅ نکته: (به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟)

اگر به هر دلیل امکان تعیین و مطالبه اجرت المثل نباشد (یکی از دلایل بالا) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. (به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟)

 بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

(به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟) 

در تعیین نحله، دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.

به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟

نحله چیست ؟

در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی که در بالا ذکر شد  ، تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.

« با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. »

شرایط تعلق نحله :

۱- اولین شرط تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد .

۲- نحله در طول اجرت المثل است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود .

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

حصر وراثت چیست ، شرایط صدور آن /نحوه اصلاح وتصحیح آن – کاملا کاربردی

درخواست گواهی حصر وراثت بر حسب درخواست متقاضی و میزان اموال بجا مانده از متوفی ،به دو طریق درخواست شود

۱٫کمتر از سی میلیون ریال ( ۱ هفته ای صادر می گردد)

۲٫بیشتر از سی میلیون ریال ( باید در روزنامه آگهی گردد و حدودا ۲ ماه زمان می برد )

درخواست گواهی حصر وراثت را میبایست به شورای حل اختلاف محل اقامت و زندگی متوفی تقدیم نمود

 

این مطلب را از دست ندهید

انحصار وراثت چیست ،درخواست کنندگان و شرایط آن

نحوه تقسیم ارث 

مهر وموم وتحریر ترکه 

پرسش : ( تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت )

گواهی انحصار وراثتی با توجه به کمتر ۳۰ میلیون ریال صادر گردیده است  ولکن ارزش دارایی متوفی بیشتر از ۳۰ میلیون ریال است . آیا گواهی قبلی معتبر است ؟  یا اینکه دادگاه مکلف است با ارائه گواهی مالیاتی  موضوع را آگهی و تجدید گواهی نماید ؟

پاسخ : تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت )

تجدید رسیدگی به درخواست انحصار وراثت در مواردی که گواهی انحصار وراثت بدون نشر آگهی در روزنامه صادر شده است محتاج به تقاضای ذی نفع است . ( تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت) 

حصر وراثت چیست ، شرایط صدور آن /نحوه اصلاح وتصحیح آن – کاملا کاربردی

حصر وراثت چیست ، شرایط صدور آن /نحوه اصلاح وتصحیح آن – کاملا کاربردی

هر گاه پس از صدور گواهی انحصار وراثتی که بدون درج آگهی در مطبوعات و بر اساس بهای ماترک کمتر از سی میلیون ریال صادر گردیده ، وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع با ارائه گواهی مالیاتی بیش از آن تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت جدید یا نشر آگهی در مطبوعات را بنماید دادگاه قانوناً مکلف به پذیرش این تقاضا و درج آگهی در مطبوعات و تجدید گواهی انحصار وراثت خواهد بود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت قبلی ،معتبر و لازم الاجرا است .

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی

بهتر است راجع به ثبت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار بدانیم که ……..

پس از آن که مدارک و اسناد به مرجع قضایی ارائه شد ، آنها با هزینه وراث در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اگهی درج کرده تا در صورتی که متوفی وارث دیگری داشته باشد ، با مشاهده این آگهی به دادگاه مراجعه کند . در صورتی که بعد از گذشت یک ماه فردی اعتراضی نداشته باشد ، گواهی انحصار وراثت صادر می‌گردد .

در این مرحله دو گروه می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و اعتراض کنند .

در ابتدا دادستان قضایی در صورتی که تشخیص دهد فرد متوفی وارثی ندارد و آگهی درج شده بی اساس است ، می‌تواند به صدور این گواهی اعتراض کند .

دسته دوم هم کسانی هستند که معتقدند باید نامشان به عنوان وراث درج شود.

هر دو گروه می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه اعلام کرده و پس از صدور رای دادگاه نیز تقاضای تجدید نظر داشته باشند .

برای مطالعه و آشنایی با گواهی حصر وراثت و قوانین آن به زبان ساده کلیک کنید . 

اجرت المثل و مصادیق آن

اجرت المثل چیست ؟ ( اجرت المثل و مصادیق آن )

اجرت المثل از دو واژه‌ی اجرت و مثل تشکیل شده است. ( اجرت المثل و مصادیق آن ) 

به معنای این‌که اجرت یک عمل در واقع و در مقایسه با نمونه‌های مشابه به چه میزان است.

(اجرت المثل و مصادیق آن )

بطور مثال می گویند اجرت المثل نقاشی این ساختمان چه میزان است ؟ یعنی میزان دستمزد آن نسبت به مشابه همان کار .(اجرت المثل و مصادیق آن )

بهتر است بدانیم که صحبت از اجرت المثل زمانی به میان می‌آید که توافق یا قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد چرا که در این صورت، به مبلغ مندرج در قرارداد که در اصطلاح به آن اجرت‌المسمی (در مقابل اجرت المثل) گفته می‌شود، توجه خواهد شد.

کاربردهای مختلف اجرت المثل

اجرت المثل در موارد گوناگونی کاربرد دارد و در امور بسیاری بکار می رود ، از جمله ؛

-اجرت المثل ازدواج

در ازدواج و عقد نکاح زنان از یک سری امور مالی بهره مند می شوند که یکی از آنها اجرت المثل است .

زنان در خانه کارهای مختلفی از جمله شست و شو و پخت و پز و نگهداری کودکان و …… انجام می دهند که می توانند در قبال ای زحمات در خانه می کشند مزدی دریافت کنند .

یعنی زنان می‌توانند در قبال انجام این کارها از همسر خود مطالبه‌ی پول نمایند. در اصطلاح به این حق، اجرت المثل می‌گویند یعنی اجرتی که زن در قبال انجام کارهای خانه استحقاق دریافتش را دارد.

که می توان برای مطالبه ی آن به دادگاه صالح دادخواست مطالبه ی اجرت المثل را تقدیم نمود .

اجرت‌المثل يكي از همان حقوق ويژه‌اي است كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است.

ماده ۳۳۶ قانون مدنی می گوید :

 « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری نماید که به شکلی عرفی برای آن کار اجرت و دستمزدی در نظر گرفته شده و یا آن فرد عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

                 اجرت المثل و مصادیق آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

-اجرت المثل اموال

گاهی در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آن‌ها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجرت‌المثل اموال می‌گویند.

اگر کسي از مال ديگري منتفع گردد و عين مال باقي باشد و براي مدتي که منتفع شده، بين طرفين مال الاجاره اي معين نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استيفا شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل ناميده مي شود، خواه استيفاي مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن .

 

ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص

پرسش : (ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص )

اگر در غیاب مدیر عامل ، تمام دارندگان حق امضاء در شرکت حضور داشته باشند آیا ابلاغ اخطاریه به یکی از آنان کافی است یا باید به تمام آن افراد ابلاغ شود ؟

پاسخ :(ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص )

ابلاغ اوراق قضائی به اشخاص حقوقی از جمله شرکت سهامی خاص باید وفق مقررات ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر مدیر عامل شرکت حاضر باشد به مدیر عامل ، و اگر مدیر عامل نباشد به قائم مقام قانونی وی و اگر قائم مقام نبود به فرد یا افرادی که حق امضاء دارند ابلاغ گردد و اگر هیچ یک از افراد مذکور نباشند باید به مسئول دفتر ابلاغ گردد .

بنابراین ابلاغ به همه ی اعضای هئیت مدیره یا مدیران یا دارندگان حق امضاء در فرضی که حاضر باشند یا تعدادی از آنها حاضر باشند لازم نیست و ابلاغ به یکی از آنها که حضور دارند با رعایت ترتیبات مذکور در ماده ۷۶ کافی است بدیهی است در این صورت ابلاغ انجام شده ابلاغ واقعی خواهد بود .

ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

ماده ۷۶ قانون آیین دادسی مدنی :

« در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي‌شده ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۲ – در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۳ – در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در‌آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است،‌ابلاغ خواهد شد. »

 

شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان ،موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی است . (شرکت های دانش بنیان )

که در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان ( به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ) تشکیل می شود. (شرکت های دانش بنیان )

پایه و اساس شرکت های دانش بنیان و محصولات و خدمات آنها بر اساس تکنولوژی و روش تولید محصولات و یا خدمات آنها می باشد. (شرکت های دانش بنیان )

شرکت های دانش بنیان، یکی از روش های کارآفرینی مبتنی بر علم و فناوری بوده که بر خلاف روش های سنتی، اکثر مدیران و کارکنان آن را متخصصان رشته یا رشته های گوناگون دانشگاهی در حوزه علوم انسانی، فنی و مهندسی و پزشکی تشکیل می دهد.

ثبت شرکت دانش بنیان

برای ثبت شرکت دانش بنیان در ابتدا باید یک شرکت کاملا معمولی در اداره ثبت شرکت ها ثبت و پس از ثبت شرکت باید آن را به دانش بنیان تبدیل کرد.

انواع شرکت های دانش بنیان

۱-شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.

در صورتی که سهام دانشگاه کم تر از ۵۰ درصد باشد،شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.

۲-شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.

در صورتی که سهام دانشگاه ۵۰ درصد یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.

شرکت های دانش بنیان

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

اهداف شرکت‌های دانش بنیان

هدف از راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان عبارت است از:

-جذب و تبدیل کردن ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدار

-تجاری‌سازی علم و دانش

-تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشی

-توانمندسازی دانش‌آموختگان برای ورود به فضای کسب‌و‌کار

-حمایت، هدایت و سمت دهی نوآوری‌ها و توليد کردن فناوری‌های برتر

-به‌کارگیری توانمندی‌های دانشگا‌ه‌ها و واحدهای پژوهشی در جامعه

-ترغیب متخصصان، نوآوران، مخترعان، اعضای هيئت علمی دانشگا‌ه‌ها و واحدهای پژوهشی

-رفع نیازهای جامعه و ترویج فرهنگ تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

-تشویق بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی

-فناوری‌های شکل‌یافته در مراکز پژوهشی

-ارتقاء فرهنگ کارآفرینی

تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ

فسخ به چه معناست ؟ (تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ )

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.

(تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ )

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ به معنای برهم زدن یک قرارداد است .(تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ )

فسخ قرارداد به موجب شروطی که از قبل در قرارداد ذکر شده است امکان پذیر می باشد .

این فسخ می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد که در اصطلاح به آن شرط فسخ یا خیار فسخ گفته می شود .

تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ

وکیل ( برا

تفاسخ به چه معناست ؟

تفاسخ در لغت به معنای از دو طرف شکستن عهدی است.

تفاسخ همان اقاله است .

راضی بودن دو طرف معامله در یک قرارداد می تواند دلیلی برای بر هم زدن معامله باشد .

در تفاسخ معامله ای که به صورت صحیح و قانونی انجام شده پایان خواهد یافت ، و زمانی که تفاسخ و یا اقاله صورت می گیرد تمامی تعهدات قرارداد ساقط خواهد شد .

منفسخ چیست ؟

منفسخ به هم خوردن خود به خودی است که در اثر عارضه ، حالت یا وضعیتی در یکی از طرفین مانند فوت ، جنون و …..

تفاوت فسخ و تفاسخ نیز در این است که فسخ یک طرفه انجام می شود و راضی بودن طرف دیگر اهمیتی ندارد ، اما در تفاسخ پایان دادن به معامله باید با رضایت هر دو طرف باشد .

عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن

متعهد در صورتی که تعهدی بدهد و به آن عمل نکند در مقابل آن مسئول است ، زمانی که خلف وعده کند باید جبران خسارت نماید . (عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

اگر کسی که در قرارداد متعهد به انجام کاری یا تحویل دادن مالی است از انجام تعهدش به طور آگاهانه و عمدی خودداری کند ، می توان از طریق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوی ، او را مجبور به انجام تعهد کرد .

(عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

در این شرایط هم می توان متعهد را از طرق مختلف مجبور به انجام تعهد اصلی کرد و هم می توان از او خسارت عدم انجام تعهد را گرفت .(عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

البته دریافت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در شرایط خاصی امکان پذیر است و دعوی مطالبه خسارت در صورتی به نتیجه می رسد که آن شرایط را داشته باشد .

عدم انجام تعهدات و خسارات ناشی از آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران :

« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم التباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانون فسخ شود . »

زمانی که خسارت قابل مطالبه و جبران می باشد که :

الف – مدت معینی برای انجام تعهد تعیین شده باشد .

ب- از زمان انجام آن تعهد گذشته باشد .

ج- لزوم جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد .

د- عدم ایفای تعهد ناشی از تحقق قوه قاهره ( فورس ماژور ) نباشد .

نکته ی قابل ذکر در اینجا این است که قرارداد در ذات خود به این دلیل تنظیم می شود که در طرف را متعهد به انجام یا ترک فعلی کند ، بنابراین چنانچه هر یک از طرفین به تعهدات خود در قرارداد مربوطه عمل ننمایند بایستی طبق قانون خسارات وارده به طرف مقابل را جبران نمایند .

  • بهتر است بدانیم که :

به فردی که ملزم به انجام یا ترک فعل در برابر طرف مقابل است متعهد و طرف مقابلی که تعهد به سود اوست ، متعهد له و فعل لازم الجرا در تعهد را متعهد به می گویند .

ارکان دعوی الزام به انجام تعهد ۲ رکن می باشد .

۱-وجود یا عدم وجود تعهد :

باید تعهداتی از نوع قراردادی عرفی یا قانونی وجود داشته باشد تا تعهدی نسبت به یکدیگر انجام شود .

۲-عدم انجام تعهد

شارژ ساختمان و پرداخت آن

شارژ ساختمان (شارژ ساختمان و پرداخت آن )

در ساختمان هایی که تعداد سکنه و اعضای آن زیاد است به خصوص در شهرهای بزرگ با جمعیت های روز افزون آن ، بسیاری مجبورند در واحد های مجاور و ساختمان های مشترک با یکدیگر زندگی کنند از این رو مجبورند که یک سری قوانین را رعایت کنند . بطور مثال حق شارژ ساختمان ( شارژ ساختمان و پرداخت آن )

در این مقاله برآنیم تا همراهان گرامی را با یک سری از قوانین ساختمان اشنا سازیم .

شارژ ساختمان چیست؟ شارژ ساختمان و پرداخت آن )

در هر مجتمع مسکونی هزینه‌های مشترکی وجود دارد که همه‌ی ساکنان مجتمع باید سهم خود را از آن پرداخت کنند. به این هزینه‌های مشترک در اصطلاح شارژ گفته می‌شود.

این هزینه ها شامل نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه، تاسیسات، نگهداری فضای سبز و… می باشد و البته ممکن است که در برخی از آپارتمان ها یک و یا چند و یا همه موارد را در برگیرد.

 میزان این هزینه‌ها بسته به نوع مجتمع مسکونی و امکانات آن تعیین می‌شود و به صورت ماهیانه باید پرداخت شود.

بر اساس ماده ۲۸ قانون تملک آپارتمان‌ها شارژ ساختمان باید صرف هزینه‌های مربوط به سرایدار، هزینه‌ی آب، برق و گاز مشترک، هزینه‌ی تعمیرات و نگهداری از قسمت‌های عمومی آپارتمان، هزینه‌ی نگهداری از گیاهان در محوطه‌ی عمومی و رسیدگی به باغچه و هزینه‌ی اقلام مورد نیاز برای استفاده در بخش‌های عمومی(مانند تجهیزات نظافت، تجهیزات الکتریکی و…) گردد.

شارژ ساختمان و پرداخت آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

هزینه های مستاجر و مالک

پرداخت هزینه های آب، برق، گاز و تلفن مربوط به همان واحد به عهده مستاجر است. همچنین پرداخت هزینه تعمیر و سرویس آسانسور به صورت جزیی و هزینه شارژ ساختمان نیز با مستاجر خواهدبود.

جبران هر نوع خرابی ای که مسبب آن مستاجر باشد (مثلا سوختن لامپ یا شکستن شیشه)، به عهده مستاجر است. در مقابل، هزینه تعمیرات عمده آسانسور یا دیگر نقاط خانه، هزینه رفع  مشکل فاضلاب در بدو ورود مستاجر به محل و هزینه عوارض نوسازی شهرداری نیز به عهده صاحبخانه خواهدبود.

واحد های خالی

ذکر این مهم لازم است مالک واحدهای خالی باید هزینه های مربوط به نگهداری ساختمان را پرداخت کند.

هزینه های مربوط به نگهداری آپارتمان اعم از این که مالکان از آن استفاده کنند یا نه باید توسط همه پرداخت شود. طبیعی است که مواردی مثل ایزوگام کردن پشت بام یا هزینه های مربوط به نمای ساختمان برعهده همه بوده و جزو هزینه های مربوط به مشاعات است که در این موارد قانون صریحا اعلام می کند که مالکان باید برای آن هزینه کنند.

 

امتناع از پرداخت شارژ

در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

لازم به ذکر است منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند آن را قطع کند.

غرامت / پرسش و پاسخ

غرامات (غرامت / پرسش و پاسخ )

پرسش : منظور از کل غرامات ، مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی چیست ؟ مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست ؟ (غرامت / پرسش و پاسخ )

غرامت در لغت شامل مبلغی است، که یک مقصر طرف قرارداد، متعاقب یک خسارت، به شخص ثالث زیان دیده می‌پردازد. غرامت می‌تواند شامل پرداخت پول نقد، بازسازی، جایگزینی و تعمیرات باشد.

(غرامت / پرسش و پاسخ )

پاسخ : ماهیت غرامت عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان است . غرامات مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی شامل کلیه هزینه هایی است که مشتری در راستای معامله فضولی متحمل شده است .

چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود ، در واقع مشتری ضرر کرده و مشتری می تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده ، ما به التفاوت ارزش وجه پرداخت شده ( از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن ) را از بایع طبق  نظر عرف و کارشناس مطالبه کند .

غرامات

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

ماده ۲۶۳ قانون مدنی :

« هرگاه مالک ، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد ، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن ، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت . »

برای مثال ؛ اگر مشتری پنج سال قبل یک قطعه زمین به قیمت سه میلیون تومان خریده در موقع ابطال معامله به لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین ده میلیون تومان شده در این فرض مشتری می تواند از بایع فضولی بابت کاهش ارزش پول پرداختی را مطالبه کند .

 زیرا بایع فضولی باعث ضرر مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می آید .

تفاوت بین خسارت و غرامت

_ خسارت از طرف شاکی خصوصی (مدعی خصوصی) مطالبه می شود، ولی غرامت نقدی (جزای نقدی) را دادستان مطالبه می نماید.

_ پرداخت جزای نقدی (یا همان غرامت)، شخصی است، بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند از وراث وی قابل مطالبه نمی باشد ولی خسارت از وراث قابل مطالبه می باشد.

-خسارت برطبق اصول کلی مطالبه می شود و به این معنی که هرکس موجب ضرر و زیان دیگری شود برطبق اصول کلی حقوق مدنی باید آن را جبران نماید، ولی مطالبه غرامت محتاج متن خاص قانونی است و در متن قانونی مزبور باید لزوماً عناصر تشکیل دهنده جرم تعیین شده و غرامت به عنوان مجازات پذیرفته شده باشد.

اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه

۱-اصل حسن نیت : (اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه )

تمام قراردادها و عقود و روابط افراد مبتنی بر حسن نیت است در بیمه به علت ماهیت خاص آن خود حسن نیت از اهمیت خاصی برخوردار است با توجه به تنوع و تعدد بیمه نامه های صادره عملاً امکان شناسایی دقیق وضعیت دقیق بر اساس انجام بازدید و کارشناسی وجود ندارد. عملاً بیمه گران امکان انجام این کار را ندارند، لذا طرفین باید با اعتماد و اطمینان رابطه حقوقی خود را بنا نهند.

(اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه )

اصل حسن نیت مورد بیمه گذار :

وی موظف است کلیه اطلاعاتی که درباره ی بیمه دارد در کمال درستی و صداقت اظهار کند .(اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه )

اصل حسن نیت درباره ی بیمه گر :

وی موظف است در سند بیمه هر آنچه نشان دهنده تعهدات اوست به وضوح ذکر کند .

۲-اصل غرامت یا اصل زیان :

هرگز نباید بیمه به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار باشد . بیمه گر متعهد به رفع بی  تعادلی و جبران خسارتی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی گذار بوجود آمده است .

در اجرای اصل زیان یا غرامت بیمه گذار باید موارد زیر را اثبات نماید :

اولاً : ثابت کند حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است.

ثانیاً : حادثه مورد بیمه برای وی خسارت ایجاد کرده است.

ثالثاً : بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد. خسارتی قابل جبران است که از خطرات تحت پوشش ایجاد شده باشد.

رابعاً موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه ثابت نماید.

اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه

برای مطالعه بیمه و قواعد و ویژگی های آن این مقاله را از دست ندهید . کلیک کنید . 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

۳-اصل نفع بیمه پذیر :

فرض بر این است که فرد بیمه شده یا استفاده کننده ، علاقمند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند .

۴-اصل جانشینی :

زمانیکه خسارت وارده بر اثر غفلت یا کوتاهی اشخاص به وجود می آید در این صورت با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود و بیمه گر می تواند اقدامات پیگیری  قضائی را بعمل آورد .

۵-اصل تعدد بیمه :

منظور این است که برای یک شئ چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد .

تعدد بیمه موجب بطلان قرارداد های بیمه نیست . در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد :

-جمع مبالغ از ارزش واقعی شئ بیمه شده تجاوز نکند .

-یک شخص از همه ی بیمه نامه ها منتفع باشد .

-خطر های بیمه شده در همه ی بیمه نامه ها یکسان باشد .

۶-اصل داوری :

هر گونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار به ویژه از نظر فنی ترجیحاً از طریق توافق و سازش حل می شود . د رصورت عدم توافق موضوع داوری به میان می آید .

داوری به دور از تشریفات وقت گیر است و داوران اغلب از میان صاحب نظران فنی و مدیران بازنشسته یا شاعلین متخصص در امر بیمه بوده که داوری می نمایند .

۷-اصل علت نزدیک :

بیمه گذار باید بنا بر دریافت حق خسارتی که به دنبال آن است نشان دهد رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم بین خسارت وارده و وقوع حادثه موجود باشد .

۸-اصل اتکایی :

ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است می تواند پخش شود . براساس این اصل بیمه گر قادر است با توجه به سرمایه خود بحشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه داشته و مازاد بر توان خود را میان بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم نماید .

 

شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟

شرکت چیست ؟

تعریف شرکت (شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟ )

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.

شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند. (شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟ )

ماده ۲۰قانون تجارت ، شرکت های تجارتی بر ۷ قسم تقسیم کرده است که در این مقاله برآنیم تا شما دوستان و همراهان گرامی را با شرکت تضامنی آشنا سازیم . (شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟ )

شرکت تضامنی چیست ؟

ماده ۱۱۶ قانون تجارت در تعریف شرکت تضامنی بیان داشته است :

« شرکت تضامنی ، شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث ، کان لم یکن خواهد بود . »

دکتر لنگردوی در کتاب ترمینولوژی حقوق من باب تعریف شرکت تضامنی آورده است :

« شرکتی است عقدی و تجاری با نام مخصوص و بین چند نفر است با مسئولیت تضامنی آنان نسبت به تعهدات شرکت ماخوذ نیستند ولو آنکه دارائی شرکت ، جوابگوی دیون آن نباشد . »

شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

برای مطالعه بیشتر و آشنایی با انواع شرکت ها کلیک کنید . 

مراحل اصلی تشکیل شرکت تضامنی

شرکت تضامنی بعد از انجام این امور قابل تاسیس می باشد:

-شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .

-تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

– نام شرکت

– موضوع شرکت

– مدت فعالیت شرکت

– سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء،

– شرایط تقسیم سود و زیان

– قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل

تاسیس شرکت تضامنی

تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد.

در شرکتنامه مذکور باید نام ، نوع ، موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل ، همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها و غیره قید گردد.

برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد.

به هنگام تاسیس شرکت ، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد.

اداره شرکت تضامنی

شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند، اداره می شود ، مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود.( ماده ۱۲۰ ق.ت )

ماده ۱۲۰ قانون تجارت :

« در شرکت تضامنی ، شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج ، به سمت مدیری معین نمایند . »

 

ویژگی های شرکت تضامنی نسبت به سایر شرکت ها

۱- عمر محدود :  از آنجا که شرکت تضامنی بر اساس یک قرارداد (شرکت نامه) تشکیل می گردد عمر آن محدود می باشد.

۲- نمایندگی متقابل : نمایندگی متقابل یا دوجانبه در شرکت تضامنی بدین معناست که هر شریک از جانب خود و به نمایندگی از جانب سایر شرکا اختیار دارد نسبت به عقد قرارداد با اشخاص ثالث، که در محدوده عملیات عادی شرکت تضامنی خود باشداقدام نماید.

۳- مسئولیت نامحدود:  مسئولیت شرکای شرکت تضامنی محدود به سهم الشرکه آنها نیست و طلبکاران می توانند برای وصول طلب خود به تک تک شرکا مراجعه کنند و کلیه طلب خود را بدون توجه به نسبت سهم الشرکه هر شریک مطالبه نمایند.

۴- مالکیت مشترک دارایی ها- هر نوع دارایی نظیر وجوه نقد، موجودی کالا، ساختمان و … که توسط هر یک از شرکا به شرکت آورده می شود یا در طول فعالیت شرکت خریداری یا ایجاد می گردد .

 

انحلال شرکت تضامنی

شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود :

-درصورت تراضی تمام شرکاء

-در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد .

-در صورت فسخ یکی از شرکاء طبق ماده ۱۳۷

-درصورت ورشکستگی یکی از شرکا طبق ماده ۱۳۸

-فوت یا محجوریت یکی از شرکاء طبق ماده ۱۳۹ و ۱۴۰

 

انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها

طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات های اصلی در قانون به چهار دسته تقسیم می شوند :

(انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها)

الف – حد

ب – قصاص

پ – دیه

ت – تعزیر

(انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها)

حد ( حدود ) :

به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده و قابل تعلیق و یا تعطیل کردن نیست و قاضی دادگاه هم حق کم یا زیاد کردن و یا تخفیف در آنها را ندارد .

(انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها)

از آن جهت که حدود مجازاتی ثابت و لایتغیرند، تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون مجازات اسلامی قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هستند.

مثل حد زنا – حد سرقت – حد مشروب

انواع مجازات

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

قصاص :

مجازاتی که جانی به آن محکوم می شود و باید جنایت او برابر باشد نه کمتر نه زیاد تر

مثل قتل یا قطع کردن عمدی عضو بدن که برابر آن دست طرف هم باید قطع شود .

 

دیه :

مالی است که توسط شارع برای جنایت بر حسب مورد تعیین شده است .

مثل دیه پا ، دیه دست و…..

 

تعزیر :

مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و مقابل حدود است و به نظر حاکم ( قاضی ) واگذار شده است .

مقدار تعزیر بستگى به نظر حاکم شرع دارد که به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شونده آن، تفاوت مى‌‌کند.

مثل حبس یا جزای نقدی و شلاق

 

مجازات بازدارنده :

مجازاتی که از طرف حکومت به منظور حفظ امنیت و نظم و مراعات مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود .

مثل حبس ، جریمه نقدی ، تعطیل کردن محل کسب ، لغو پروانه ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، تبعید ، منع اقامت در یک محل و……

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

بسمه تعالی

( قرارداد مشارکت در ساخت )

ماده یک : طرفین قراردادر (نمونه قرارداد مشارکت در ساخت )

طرفین اول : مالک / مالکین

۱٫آقا /خانم …………………… فرزند …………..به شماره شناسنامه ……….. و کد ملی ………….. صادره از ……………. متولد ……………….. ساکن ………………………………………..شماره تماس …………….

طرفین دوم : سازنده / سازندگان

۲٫آقا / خانم …………………. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. و کد ملی ………….. صادره از ……………. متولد ……………….. ساکن ………………………………………..شماره تماس …………….

(نمونه قرارداد مشارکت در ساخت )

ماده دو : مشخصات مورد معامله

تمامی شش دانگ قطعه زمین ملک کلنگی دارای سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی ………………. فرعی از ……………………. اصلی قطعه ……………….. واقع در بخش …………………. حوزه ثبتی ………………… به مساحت …………………… دارای ………… عدد کنتور برق و ………… واحد آب و……….. عدد کنتور گاز واقع در ……………..

(نمونه قرارداد مشارکت در ساخت )

ماده سه : موضوع قرارداد

عبارت است از مشارکت در ساخت و احداث شش دانگ مورد معامله به شرح ماده در این قرارداد که سازنده متعهد و موظف می باشد طبق پروانه ساخت شهرداری و جزئیات این قرارداد از هر حیث آماده نماید .

 

ماده چهار : نسبت سهم الشرکه طرفین

طبق توافق طرفین قدرالسهم هر یک از طرفین از عرصه و اعیان و فضاها اعم از تجاری ، انباری ، پارکینگ و مسکونی براساس آورده ها و تعهدات به شرح ذیل می باشد :

۱٫سهم الشرکه طرف اول: ………………………………………………………………………………………………………………….

۲٫سهم الشرکه طرف دوم : ……………………………………………………………………………………………………………….

 

ماده پنج : مدت زمان اجرای قرارداد

زمان کلی اجرای قرارداد از تاریخ تخلیه ملک به مدت …………. ماه شمسی می باشد .

۵-۱ .مالک / مالکین متعهد می باشند ظرف مدت دو روز از تاریخ قرارداد مرقوم ، وکالت نامه ای در جهت دریافت جواز نوسازی و تخریب و طی مراحل اداری در شهرداری به سازنده / سازندگان بدهند .

۵-۲ . سازنده / سازندگان موظف هستند ظرف مدت سه ماه الی شش ماه پس از وکالت کاری ، مبادرت به دریافت مجوز های لازم جهت احداث بنا نمایند .

۵-۳٫ ظرف مدت یک ماه پس از دریافت جواز ، ملک باید توسط مالکین تخلیه و تحویل سازنده گردد .

۵-۴٫ ظرف مدت دوازده ماه پس از تحویل املاک ، زمان خاتمه عملیات ساختمانی و سازنده موظف می باشد آپارتمان نوساز را به مالکین تحویل دهد .

 

ماده شش : جرایم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات

۱٫در صورت تاخیر هر یک از طرفین در انجام تعهدات در موعد مقرر ذکر شده در این قرارداد به میزان هر ماه تاخیر مبلغ ……………………. ریال می بایست در حق طرف مقابل پرداخت نماید به استثنای آن چه به موجب عرف یا قانون انجامش غیر مقدور یا غیر ممکن باشد . ( فورس ماژور )

۲٫طرفین متعهد می باشند علاوه بر جریمه تاخیر بر اساس مدارک و مستندات لازم خسارت وارده به طرف مقابل را پرداخت نمایند . این خسارت جایگزین اصل تعهد نمی باشد .

 

ماده هفت : تعهدات مالکین

۱٫مالکین اقرار می نمایند که هیچ گونه محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و مورد معامله فاقد هر گونه ایراد و اشکال قانونی می باشد .

۲٫مالکین متعهد می باشند کلیه بدهی های ملکی از جمله هزینه دارایی ، مفاصا حساب شهرداری و بدهی های دیگر ملک موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نمایند .

۳……………………………………..

۴…………………………………….

 

ماده هشت : تعهدات سازنده

۱٫سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه های جواز و ساخت بناء می باشد .

۲٫سازنده متعهد می باشد ملک را طبق توافق در قرارداد و بدون هیچ کم و کسر تکمیل و به مالکین تحویل دهد .

۳٫سازنده متعهد به پرداخت هزینه اسکان به مبلغ ……………. ریال به آقای ………………….. در هنگام تخلیه ملک و تحویل به سازنده می باشد .

۴………………………………………..

 

ماده نه : زمان انتقال قدر السهم به نام سازنده

طبق توافق طرفین انتقال قدر السهم در سه مرحله می باشد :

۱٫پس از اخذ جواز و اجرای فونداسیون یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد .

۲٫پس از اتمام سفت کاری قبل از شروع گچ کاری یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد

۳٫پس از اتمام کامل عملیات ساختمانی و تحویل ملک به مالکین یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد .

ماده ده : مشخصات عمومی ساحتمان

مشخصات عمومی ملک به صورت کامل با ذکر برند

و شرکت سازنده و نوع دقیق آن باشد .

۱٫نوع اسکلت

۲٫تاسیسات حرارتی

۳٫تاسیسات برودتی

۴٫پنجره ها

۵٫درب ها

۶٫شیرآلات

و ……….

امضاء سازنده :                                               شاهد ۱ :

امضاء مالک :                                                 شاهد ۲ :

این قرارداد فقط به منظور آشنایی با شکل ساختاری قرارداد مشارکت در ساخت می باشد .

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

وکیل

شرایط پذیرش دعوای تاخیر تادیه /پرسش و پاسخ

پرسش : (شرایط پذیرش دعوای تاخیر تادیه /پرسش و پاسخ )

با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، شرایط پذیرش دعوای تاخیرتادیه ، نحوه محاسبه و اینکه از چه زمان تا چه زمان باید خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرارداد چگونه خواهد بود ؟

پاسخ 🙁شرایط پذیرش دعوای تاخیر تادیه /پرسش و پاسخ )

برای صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه چند شرط در نظر گرفته شده است که عبارتند از :

۱-موضوع دعوا دین باشد .

۲-دین از نوع وجه رایج باشد .

۳-دائن آن را مطالبه کرده باشد که این مطالبه می تواند به وسیله اظهارنامه و یا دادخواست باشد .

۴-مدیون تمکن پرداخت دین را داشته باشد . ( بارر اثبات عدم تمکن با مدیون است . )

۵-مدیون از پرداخت دین امتناع نماید .

۶-شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت آن تغییر فاحشی کرده باشد که تشخیص فاحش بودن شاخص قیمت بستگی به عرف دارد .

۷-بین دائن و مدیون برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه به نحو دیگری تراضی نشده باشد .

وکیل

شرایط پذیرش دعوای تاخیر تادیه

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره کلیک کنید .

داود چشمی 

پس از تحقق شرایط مزبور دادگاه باید خسارت تاخیر تادیه را بر اساس شاخص قیمت سالانه که از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد محاسبه و مورد حکم قراردهد .

در صورتی که خواهان خسارت تاخیرتادیه را تا زمان اجرای حکم مطالبه کرده باشد تا آن زمان و در غیر این صورت صرفاً تا زمان تقدیم دادخواست محاسبه خواهد نمود .

نکاتی که باید بدان توجه داشته باشیم :

اگر طلبکاردر این خصوص دادخواستی به دادگاه ارائه کند به منزله مطالبه خواهد بود، شرط دیگری که در ماده ۵۲۲ این قانون بیان شده این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد به عبارت بهتر وفق این ماده قانونی باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد .

یکی از شرایط پذیرش خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش قیمت هاست . با توجه به اینکه این معیار قانونی کاملا نسبی است . (شاخص قیمتها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود).

 

وکالتنامه چیست ؟ کاملاً کاربردی

هر شخصی با هر جایگاه و شغلی ممکن است در امور خود همچون خرید و فروش ملک ، مشارکت در ساخت و ساز ، مطالبه طلب ، پرداخت مهریه ، حضانت فرزندان ، امور ارث و کلیه ی امور حقوقی و کیفری بخواهد که شخصاً آن ها را انجام ندهد و به دلیل پیچیدگی موضوعات و عدم تجربه و دانش و تخصص به یک وکیل بسپارد. (وکالتنامه چیست ؟ کاملاً کاربردی )

یعنی وکیل به نمایندگی از موکل کارهای او را انجام دهد به اعطای چنین نمایندگی وکالت نامه گفته می شود

(وکالتنامه چیست ؟ کاملاً کاربردی )

وکالت نامه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین برای انجام عملی دیگری را وکیل خود قرار می دهد «نیابت به دیگری برای انجام امور خود می دهد».(وکالتنامه چیست ؟ کاملاً کاربردی )

تنظیم وکالت نامه که توسط وکیل دادگستری تهیه می شود در سه نسخه همانند که یکی مربوط به دادگاه و دیگری وکیل و موکل است .

وکالت نامه شامل آرم دادگستری و شماره و سری می باشد که هر سه نسخه باید یکسان باشد .

در قسمت اول و بالایی وکالت نامه مشخصات موکل شامل نام و نام خانوادگی و نام پدر و آدرس وی درج می گردد .

قسمت بعدی شامل مشخصات و آدرس وکیل است ، در صورتی که دو وکیل در پرونده هستند باید نام وکیل دوم نیز درج شود .

موضوع وکالت نامه ، حدود و اختیارات وکیل ، مبلغ وکالت و تاریخ و روز هم به ترتیب ثبت می شود در نهایت در نسخه همانند تهیه و چاپ و به امضای موکل و وکیل می رسد .

 

                      وکالتنامه چیست ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

نکاتی که باید در وکالتنامه به آن توجه داشته باشیم :

۱-وکیل فقط در انجام کارهایی که در وکالت نامه تصریح شده است می باشد و در همین راستا می تواند از طرف موکل اقدام نماید. اگر موکل دو یا چند پرونده مجزا داشته باشد برای هر پرونده باید وکالتنامه مجزا به وکیل خود بدهد .

۲- در صورتی که در وکالت نامه مدت تعیین شده باشد، بعد از پایان مدت وکالتنامه از درجه اعتبار ساقط می شود و دیگری هیچ گونه اعتباری ندارد.

۳- با فوت، جنون و یا سفیه شدن هر یک از طرفین وکالت بی اعتبار می شود هر چند در متن آن خلاف این تصریح شده باشد.

۴- با عزل موکل و یا استعفای وکیل قرارداد وکالت از بین می رود مگر آنکه ضمن عقد خارج لازم حق عزل از موکل سلب و ساقط شده باشد.

۵- وکالت عقد جایز و قابل فسخ از ناحیه هر یک از طرفین می باشد مگر اینکه وکالت وکیل بلاعزل باشد .

۶- وکیل زمانی می تواند انجام کار وکالت را به دیگری تفویض نماید «بسپارد» که در قرارداد وکالت تصریح شده باشد که وکیل حق توکیل به غیر دارد یا به صورت ضمنی چنین حقی به وکیل داده شده باشد با این وصف وکیل می تواند وکیل دیگری برای انجام کار بگیرد.

چند نوع وکالت‌نامه داریم ؟

به‌طور کلی ۲ نوع وکالت ‌نامه وجود دارد :

 ۱- وکالت مطلق (تام) : یعنی اینکه شخصی را برای تمام امور وکیل کنید و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود.

 ۲- وکالت مقید : در این نوع وکالت، مورد وکالت ، مشخص و معین است و وکیل باید فقط در‌‌ همان مورد معین ، عمل کند .

موقع تنظیم وکالتنامه (از هر نوعی که باشد) باید اسم تمام سازمان‌ها و مراکز مورد نظر برای انجام امور مختلف توسط وکیل را صراحتا قید شود .

وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می‌شود ؟

ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوع وکالت بلاعزل اینگونه اشاره کرده است :

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد. (بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود)

انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است، خود انجام دهد.

وکالت تام الاختیار

در وکالتنامه تام وکیل در کلیه امور موکل از هر قبیل که لازم باشد اعم از مالی ، ملکی و اداری  و… نیازی به اذن مجدد و یا دادن اختیارات جدید از طرف موکل به وکیل ندارد و توانایی انجام تمام امور موکل به وکیل داده شده است.

 

کیف قاپی و جیب بری

جرم کیف زنی و جیب قاپی از جمله جرائمی است که در شهر های برزگ بیشتر به چشم می خورد و مردم بیشتر به چشم دیده اند که شخصی درحال گذر از خیابان مورد تهاجم شخص سارق واقع می شوند .

(کیف قاپی و جیب بری )

سارقان گاه به شکل پیاده و یا سوار بر موتورسیکلت مرتکب جرم می شوند و با ربودن کیف و یا کیف پول اشخاص به آنان خساراتی وارد می آورند، جرمی که خیلی اتفاق می افتد آن هم کیف زنی یا به اصطلاح عامه کیف قاپی است .(کیف قاپی و جیب بری )

از انواع سرقت تعزیری است . كه اگر ربودن مال همراه با ضرب و جرح باشد مرتكب به هر دو مجازات محكوم می شود .(کیف قاپی و جیب بری )

کیف قاپی و جیب بری

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

به عبارت دیگر كیف زنی و جیب بری اثبات و وضع ید مرتكب بر مال دیگری و بردن آن مال از طریق غافل گیری بطور علنی و آشكارا در حالیكه سرقت غیر قابل پیش بینی باشد .

 مجازات جرم كیف زنی و جیب بری حبس و شلاق است .

نكته : جرم كیف زنی و جیب بری از جرائم عمدی است كه احراز قصد مجرمانه از كیفیت عمل متهم مشخص می شود و لذا نیازی به اثبات ندارد .

تفاوت کیف قاپی و جیب_بری:

آیا می دانید فرق کیف قاپی با کیف زنی و جیب بری چیست؟

 الف.کیف قاپی معادل استیلاب در فقه جزایی است .

کیف قاپ کسی است که مال را علنآ و آشکارا از غیر حرز ( مکان پنهان مال ) می رباید .

ب.کیف زن و جیب بری معادل طراره در فقه جزایی است و طرار کسی است که مال را با تردستی از جیب و لباس تن کسی خارج نموده و سرقت می برد.

طبق قانون مجازات هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا(۷۴)ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

اختلاس چیست ؟ اختلاس سازمان یافته

اختلاس چیست ؟

اختلاس در لغت به معنای  ربودن ، مخالسه ،  تخلس و برداشتن چیزی از روی دیگری  است .

( اختلاس چیست ؟ اختلاس سازمان یافته )

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. ( اختلاس چیست ؟ اختلاس سازمان یافته )

 اختلاس گونه‌ای از کلاه‌برداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.(اختلاس چیست ؟ اختلاس سازمان یافته )

یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت ، جرم اختلاس می باشد که تاثیر بسیار سوئی بر سلامت نظام اداری دارد که جزء جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد .

مشاوره و وکیل

      اختلاس چیست ؟ اختلاس سازمان یافته

بهتر است این مطلب را مطالعه کنید . خیانت در امانت 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟

۱. مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات مذکور در ماده‌ی فوق باشد؛

 به هر نحو رسمی، پیمانی یا قراردادی. در نتیجه کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی‌ای که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس نامیده نمی شود و مشمول جرم و مجازات دیگری می شود .

۲. خیانت در امانت باید نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی كه در نزد دولت است صورت گیرد.

۳. اموال بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشند. و لزومی ندارد وظیفه‌ی کارمند نگهداری از مالی باشد، بلکه می‌تواند جهت وظیفه‌اش به آن مال ارتباط داشته باشد.

۴. می‌تواند برای اموال منقول و غیرمنقول متصور باشد.

۵. باید مال را در تملک خود یا دیگری در بیاورد؛ به هر مقدار.

۶. عمد در این جرم باید احراز گردد، بنابراین شخص با بی دقتی و یا فراموشی مرتکب خیانت در امانت (اختلاس) نمی‌شود و شاید با مواد دیگری بتوان جرم و مجازات او را تشخیص داد.

نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که ، ارتکاب این جرم به صورت فعل مثبت است.

 و شخص باید افعالی را به نفع خود یا دیگری انجام دهد.

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در باب اختلاس و مجازات آن آورده است که :

« ‌ماده ۵ – هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاص تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود. »

اختلاسِ سازمان‌یافته

سازمان یافته بودن جرم از علل مشدده مجازات به شمار می رود.

طبق قانون:

«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‌مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع ‌دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابدمحکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی ‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسدفی‌الارض خواهد بود.»

(مجازات مفسد فی الارض نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعدام است.)

طبق همین قانون حداقل تعداد برای ارتکاب این جرم، سه نفر است و مجازات، تمامی اعضا را در بر می‌گیرد.

تبانی در معاملات دولتی چیست ؟مجازات آن- کاملا کاربردی

تبانی در معاملات دولتی

تبانی :

تبانی در لغت به معنای توطئه، دسیسه، توطئه گری، دسیسه چینی، ساخت وپاخت، توافق پنهانی، هم دستی می باشد .( تبانی در معاملات دولتی )

 معاملات دولتی:

معاملات از نظر دولت عبارت است از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کاری، حق العمل کاری و … (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) که توسط دستگاه اجرایی دولتی در قالب بودجه سالیانه و در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط قانونی انجام میشود.

(تبانی در معاملات دولتی )

تبانی از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت و زیر مجموعه جرم بزرگ تری به نام خیانت در امانت جای می گیرد. ( تبانی در معاملات دولتی )

 جرم تبانی در معاملات دولتی یکی از جرایمی است  که در مبحث مصادیق فساد اقتصادی قابل طرح و بحث است، این جرم جزء جرائم خیانت در امانت است چون مرتکب نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظیفه محوله به او داشته خیانت و سوء استفاده نموده است.

تبانی در معاملات دولتی چیست ؟مجازات آن- کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .

داود چشمی 

ماده واحده قانون تبانی در معاملات دولتی در این باب بیان داشته که :

« اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.

تبانی در معاملات دولتی چیست ؟مجازات آن- کاملا کاربردی

‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانیکه به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات‌فوق در انجام معامله یامناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در

کلیه موارد‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به  مجازات اشد محکوم خواهد شد. »

تبانی در معاملات دولتی چیست ؟مجازات آن- کاملا کاربردی

مصادیق و روش های تبانی در امور دولتی :

برخی افراد برای ارتکاب این جرم ممکن است از شیوه‌های زیر استفاده ‌کنند:

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در دعوت اشخاص برای شرکت در مناقصه در مناقصه‌های محدود.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در تعیین شرایط مناقصه و مزایده.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه انتشار آگهی مناقصه و مزایده.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در ارایه اطلاعات مربوط به مناقصه و مزایده به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه پرداخت و نوع مصرف وجوه و اموال مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در عدم تهیه مستندات (اسناد و مدارک)‌ لازم برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خریدها و فروش‌های مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها.

تبانی اشخاص غیرکارمند با هم در اعلام قیمت و سایر شرایط به طرف دولتی.

تبانی اشخاص غیرکارمند در فروش و بطور کلی انتقال کالای فاقد کیفیت و یا شرایط لازم به طرف دولتی.

سرقت حدی وتعزیری چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال و مالکیت سرقت است که از همان ابتدای جوامع بشری به عناوین و شکل های مختلف دیده شده است . (سرقت و انواع آن )

سرقت در لغت به معنای دزدیدن؛ دزدی کردن؛ دزدی است .(سرقت و انواع آن )

 ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است :

« سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر . »( سرقت و انواع آن )

سرقت عبارت است از دزدیدن مال دیگرى به صورت پنهان؛ بر خلاف اختلاس که دزدیدن مال دیگرى به صورت آشکار است

انواع سرقت:

سرقت های موجب حد

حد، مجازاتی است که در شرع( منظور در قرآن ) مشخص شده است و قانون آنرا تعیین نکرده است.

مجازات سرقت حدی

طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح ذیل است :

الف-در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند.

ب-  در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ -درمرتبه سوم، حبس ابد.

ت-  در مرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.

سرقت حدی وتعزیری چیست  ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

سرقت حدی وتعزیری چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

سرقت حدی وتعزیری چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

سرقت های تعزیری

سرقت تعزیری، سرقتی است که مجازات آن در قانون تعیین شده باشد.

 

مصادیق  وانواع جرم سرقت عبارتند از :

استفاده غیر مجاز از آب، برق،تلفن و گاز.

ربایش انسان به قصد سرقت اموال او.

ربودن انسان به دلیل لباسها و اجناس همراه او.

ربودن اعضای جداشده از بدن انسان

ربودن اعضای بدن انسان که هنوز در بدن اوست.

 

طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است :

شرایط سرقت مستوجب حد:

مالیت داشتن

در حرز بودن

هتک حرز محقق شود

سارق مال را از حرز خارج نماید

مخفیانه بودن هتک حرز

ارزش مال مسروقه باید بیش از چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

مال مسروقه از اموال دولتی یا وقفی نباشد.

نبودن رابطه ابوت

در زمان قحطی نبودن

بنابراین اگر شرایط ذکر شده را نداشته باشد موجب حد و مجازات حد ( مجازات مقرر در بالا )نمی شود

بلکه سرقت تعزیری به حساب می آید و مجازات آن را قانون گذار با توجه به نوع و شرایط آن تعیین می کند .

فورس ماژور یا قوه قاهره در قرارداد ها چیست ؟ شرایط -کاملا کاربردی

فورس ماژور در تعهدات

فورس ماژور یا قوه قاهره عاملی خارجی است که اجرای قرارداد را برای متعهد غیر ممکن می سازد .

( فورس ماژور در تعهدات )

هر حادثه ی خارجی خارج از قدرت متعهد و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد و مانع از انجام تعهد شود فورس ماژور می گویند . ( فورس ماژور در تعهدات )

متعهد یعنی کسی که انجام تعهدی را برعهده گرفته، موظف و ملزم است تا در برابر متعهدله (کسی که تعهد به خواست و نفع اوست)، تعهد خود را انجام دهد .( فورس ماژور در تعهدات )

اما گاهی متعهد نمی‌تواند تعهد خود را اجرا کند.

 در این صورت، معمولا متعهد باید خسارت عدم انجام آن تعهد را به متعهدله بپردازد؛

مگر اینکه بتواند ثابت کند به‌سبب بروز حادثه‌ای ناگهانی یا فورس ماژور یا قوه‌ی قاهره به تعهد خود عمل نکرده است.

فورس ماژور یا قوه قاهره در قرارداد ها چیست ؟ شرایط -کاملا کاربردی

فورس ماژور یا قوه قاهره در قرارداد ها چیست ؟ شرایط -کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

فورس ماژور یا قوه قاهره در قرارداد ها چیست ؟ شرایط -کاملا کاربردی

ماده‌ی ۲۲۹ نیز بیان کرده «اگر متعهد به‌واسطه‌ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار او است، نتواند از عهده‌ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه‌ی خسارت نخواهد بود».

این حادثه ، حادثه ای است که می تواند رافع مسئولیت و گاهی موجب بطلان یا تعلیق قرار دادها شود .

اگر قوه قاهره رخ دهد و متعهد نتواند به این علت به تعهد خود عمل نکند ، در این صورت نمی توان از متعهد مطالبه خسارت کرد .

از مصادیق قوه قاهره می توان به موارد زیر اشاره کرد :

جنگ ، اعتصاب ، شیوع بیماری واگیر دار ، زلزله ، سیل ، خشکسالی بی سابقه ، آتش سوزی های دامنه دار ، طوفان و ……..

ویژگی های فورس ماژور

خارجی بودن

مقاومت‌پذیر نبودن

غیرقابل پیش‌بینی بودن

فورس ماژور یا قوه قاهره در قرارداد ها چیست ؟ شرایط -کاملا کاربردی

توافق طرفین در مورد فورس ماژور

اگر طرفین شرط کنند که در صورت بروز حادثه، متعهد همچنان مسئول است و باید یا تعهد را انجام دهد یا خسارت را تمام‌وکمال بپردازد، این توافق معتبر است.

این شرط که به‌اصطلاح «شرط تضمین» نامیده می‌شود، به نظم عمومی ارتباطی ندارد و توافق طرفین در آن خصوص محترم و مورد حمایت قانون است.

 

 سهم الارث زوجه بدون فرزند از ما ترک

پرسش 🙁  سهم الارث زوجه بدون فرزند از ما ترک )

اگر شخصی زنان متعددی داشته باشد و از یک زن صاحب اولاد نشده و از بقیه صاحب اولاد شده باشد و زنانی که صاحب فرزند شده اند فوت شده باشند و زنی که صاحب فرزند نشده است ، در قید حیات باشد و بعد از مدتی زوج فوت کند ، آیا زوجه ربع از ترکه زوج را می برد یا ثمن آن را ؟

(  سهم الارث زوجه بدون فرزند از ما ترک )

طبق ماده ۹۱۳ قانون مدنی ایران ؛ « زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد ربع ترکه و اگر میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد ثمن ترکه را می برد . »

داشتن اولاد متوجه و مربوط به میت است نه وراث آن . فرقی نمی کند که احد از زوجات فرزند داشته باشد یا نداشته باشد .

 سهم الارث زوجه بدون فرزند از ما ترک

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید.)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .)

داود چشمی 

میزان ارث زوجة  که از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است.

 ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طورکلی حق ارث نداشتند.

 در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند.

 در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواج‌ نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند.

اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد.

 در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.

در قرآن کریم (آیة ۱۲ سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است.

 میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة ۹۱۳ قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

منظور از وکالت در توکیل چیست ؟شرایط آن -کاملا کابردی

منظور از وکالت در توکیل چیست ؟

معمولاًوکیل را از بین افراد مورداعتماد و مطلع انتخاب می کنیم اما گاهی اوقات ممکن است به وکیل خود اجازه دهیم که برای امور خاصی حق داشته باشد از طرف خود ،وکیل دیگری را انتخاب نماید .

( منظور از وکالت در توکیل چیست ؟ )

این عمل وکالت در توکیل نامیده می شود .

چنانچه وکیل دارای حق توکیل نبوده و امر وکالت را به دیگری واگذار نماید در قبال خسارات وارده به موکل خود مسئول خواهد بود .(منظور از وکالت در توکیل چیست ؟)

طبق ماده ۶۶۶ قانون مدنی ایران :

« هرگاه از تقصیر وکیل ، خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد ، مسئول خواهد بود . »

اعمالی که وکیل از طرف موکل خود انجام می دهد در حدود اختیاراتی خواهد بود که موکلش به او بدهد و چنانچه اقدامی اضافه بر آن اختیارات انجام دهد در واقع اقدام او فضولی و مسئول خواهد بود .

ماده ۶۶۷ قانون مدنی :

« وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود ، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند . »

منظور از وکالت در توکیل چیست ؟شرایط آن -کاملا کابردی

منظور از وکالت در توکیل چیست ؟شرایط آن -کاملا کابردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .)

داود چشمی 

منظور از وکالت در توکیل چیست ؟شرایط آن -کاملا کابردی

حدود اختیارات وکیل دادگستری

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب

وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود :

۱-وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی

۲-وکالت در مصالحه و سازش

۳-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .

۴-وکالت در تعیین جاعل

۵-وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور

۶-وکالت در توکیل

۷-وکالت در تعیین مصدق و کارشناس

۸-وکالت در دعوای خسارت

۹-وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا

۱۰-وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث

۱۱-وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث

۱۲-وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن

۱۳-وکالت در ادعای اعسار

۱۴-وکالت در قبول یا رد سوگند

تبصره (۱):اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .

تبصره (۲):سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند .

ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب :

وکیل در دادرسی ،در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی ،تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد .

 

 

مهاجرت و اقامت

مهاجرت چیست ؟

مهاجرت یا کوچ به معنای جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی است.

( مهاجرت و اقامت )

دلیل اول این است که مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند.

(مهاجرت و اقامت )

دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب‌کننده مقصد مهاجرت مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر، مسکن بهتر و آزادی‌های سیاسی بهتر باشد.

پناهندگی

پناهندگی نوعی از مهاجرت خارجی است که عوامل دافعه در مبدا؛ مردم را مجبور به نقل مکان می‌کند.

مهاجرت و اقامت

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید .)

داود چشمی 

انوع مهاجرت

مهاجرت داخلی :

مهاجرت داخلی ، جابه‌جایی بین نواحی داخلی یک کشور است.

این گونه از مهاجرت به دو بخش زیر تقسیم می‌شود:

مهاجرت روزانه: حرکت روزانه مردم از حومه‌ها و شهرک‌های اطراف به داخل شهرهای بزرگ برای رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهرها .

مهاجرت فصلی: حرکت کوچ‌نشینان و جابه‌جایی کارگران از شهرها به روستاها در فصل میوه‌چینی، نوع دیگری از مهاجرت داخلی است.

مهاجرت خارجی :

مهاجرت خارجی بین کشورها صورت می‌گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند.

قوانین مهاجرت

مهاجرت کردن یک حق فردی است که فرد آزادانه می تواند در داخل مرزهای یک کشور با رعایت قوانین مهاجرت تردد نماید و سکونت داشته باشد.

اما وقتی که بحث مهاجرت فرامرزی می شود هیچ یک ازکشورها آزادی کامل را به افراد برای رفت ‌وآمد و کوچ کردن نمی‌دهند.

مطابق ماده ۱۳ اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر هیچ شهروندی نباید مانعی در رابطه با ترک کردن کشور خود داشته باشند.

فرصتهای استفاده از مهاجرت برای کسانی که  متخصص در یک کار هستند و یا به افرادی که ثروتمند می باشند و توانایی و تمکن مالی جهت سرمایه گزاری را دارند داده می شود.

افرادی که امتیازات کمتری دارند نسبت به این افراد عموما به صورت غیر قانونی اقدام به مهاجرت می نمایند.

این افراد شامل توده افراد فقیر در کشورهای کم درآمد می‌ باشند که از شرایط مناسب برخوردار نیستند.

اقامت

اقامت در لغت به معنای سکونت کردن ،سکون،آرامش و توقف ،مسکن و منزل می باشدو اقامتگاه عبارت از مقرر،قرارگاه و جای اقامت کردن است..

شخص می تواند به طور دائم و یا موقت دارای اقامت باشد.

 اقامت موقت اعم از زمانی است که اشخاص تحت ویزای توریستی وبا قصد سفر در کشوری غیر از کشور متبوع اقامت می گزیند و همچنین زمانی که تحت ویزاهای متفاوت تحصیلی ،سرمایه گذاری ،ثبت شرکت وکار و غیره به کشور مقصد ورود کرده سکنی گزیده و در صورت اشتغال از طریق ویزاهای مربوطه مالیات پرداخته و طبق قوانین خاص هر کشور در انتها موفق به اخذ اقامت دائم می گردند.

البته در نوع دوم اقامت موقت مدت اقامت معولا در ابتدا ۱ سال و بعد از آن بنا بر قانون هر کشور متفاوت است.

 

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:

از طریق اجرای اسناد رسمی :

چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری

دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

براي آن که دارنده سفته بتواند از مزاياي قانوني آن برخوردار شود، بايد نکاتي را رعايت کند:

دارنده سفته بايد در سررسيد، سفته را مطالبه کند، اگر وجه سفته پرداخت شد، قضيه تمام است، ولي در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته بايد ظرف ۱۰ روز از تاريخ سر رسيد، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمي است به سفته‌اي که در سررسيد آن پرداخت نشده و عليه صادرکننده سفته به عمل مي‌آيد. از آنجا که اين اعتراض بايد رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌هاي چاپي که از طرف وزارت دادگستري تهيه شده نوشته مي‌شود، علاوه بر اين بانک‌ها نيز واخواست‌نامه چاپي مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته مي‌شود و

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف از قانون مجازات اسلامی و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت  هستند، جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۹۶ و مواد ۶۰۸ ، ۶۲۲ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۴۲ ، ۶۴۸ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ، ۶۷۶ ، ۶۷۷ ، ۶۷۹ ، ۶۸۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۵ ، ۶۹۰ ، ۶۹۲ ، ۶۹۴ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ ، ۷۰۰  از کتاب پنجم از تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند .

در مواردی که مطابق مقررات ، اجرای رأی موقوف می شود ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند .

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد ، غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد .

گذشت شاکی در جرم مشمول حد قذف : قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد . حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است . در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله ، حسب مورد تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود .

تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ، خریدار می بایست دادخواست آن را به درستی تنظیم کرده و مبادرت به طرح دعوی  کند که در این راستا خریدار میتواند وکالت طرح و پیگیری پرونده الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را بهوکیل دادگستری واگذار کند و یا علاوه بر مشاوره حقوقی گرفتن از وکیل دادگستری ، از وکیل بخواهد که متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را نیز برای او تهیه و تنظیم کند.

محل تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

چنانچه خریدار بخواهد خود شخصاً پرونده را پیگیری نماید ، پس از تهیه و تنظیم متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می بایست با به همراه داشتن کارت ملی ، کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، اصول مستندات خود و متن از قبل تهیه و تنظیم شده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و از مسئول مربوطه بخواهد که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطابق با متن تنظیمی که آن را از قبل آماده نموده و به همراه دارد ، تنظیم کند.

لازمه ثبت و تقدیم دادخواست ثبت نام نمودن در سامانه ثنا یا همان سامانه ابلاغ الکترونیکی می باشد و چنانچه قبلا در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیکی) ثبت نام نموده اید دیگر نیازی به ثبت نام مجدد در آن نمی باشد .

توجه : در ذیل نمونه ای از متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک آورده شده است مجددا یادآوری می گردد که قبل از تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی با به همراه داشتن مدارک و دلایل خود با وکیل دادگستری مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید چه بسا پس از مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری نیاز به اضافه نمودن خواسته های دیگر و تغییر متن دادخواست مطابق با وضعیت و شرایط موجود باشد .

در این گزارش، برخی نکات در رابطه با شرایط تخلیه املاک مسکونی و مراجع رسیدگی به آن ذکر شده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.

اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد موجر چه اقدامی باید انجام دهد؟

با پایان یافتن مدت معمولا اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که به دنبال بررسی راه‌ حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:

۱)یا مدت اجاره منقضی شده باشد.

۲)یا مستاجر بیش از ۳ ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

۳)یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره عادی باشد چگونه است؟

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند.

اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌ برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره قید شود.

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جدا است و کاری به دستور تخلیه ندارد.

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره رسمی باشد چگونه است؟

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌ نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجراییه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌ بها یا پول شارژ و غیره را پرداخت نکرده باشد نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه، تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطان قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

 

هر صفحه‌ای که در دنیای مجازی وجود دارد و هر گروهی که در نرم‌افزارهای تلفن همراه مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند فضایی برای بروز انواع جرایم به خصوص جرم «توهین» باشد؛ اما مجازات توهین در فضای مجازی چیست؟

در دنیای مدرن امروز که راه‌های ارتباطی میان انسان‌ها به شدت گسترش یافته و در عین حال تسهیل نیز شده است، میزان جرایم نیز به تناسب، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

با ورود فضاهای مجازی و ارتباط‌های سیار، میزان جرایم به قدری گسترش یافت که برای دفاع از شهروندان پای قوانین به میدان عمل باز شد. در این میان بسیار اتفاق می‌افتد که حتی در قالب شوخی، به شخصی توهین می‌شود.

شاید باورش برای همه دشوار باشد که موضوع توهین در فضای مجازی به طور ویژه مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است اما می‌توان آن را از میان قوانین جزایی و کیفری کشور استنباط کرد.

بهتر است از همین بخش از قانون مجازات برای تعریف جرم توهین استفاده کنیم که مترادف می‌شود با نسبت دادن هر حرف و عمل به شخص دیگری به طوری‌که که برابر عرف باعث کسر شأن فرد شود. جالب اینکه در قانون راست و دروغ بودن موردی که نسبت داده می‌شود اهمیتی ندارد؛ همین که باعث کسر شأن فرد شود و محل انتشار هم فضای مجازی باشد، جرم توهین در فضای مجازی رخ داده است. به عبارتی برابر قوانین کشور جرم هتک حرمت همان توهین به حساب می‌‌آید.

علاوه بر ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز به جرم توهین به اشخاص اشاره شده است. در این باره می‌توانیم به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی استناد کنیم. در این ماده آمده است: «توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

البته در قوانین موضوعه کشور مواد قانونی دیگری نیز وجود دارد که بسته به مقام کسی که مورد توهین قرار گرفته است مجازات متفاوتی را برای توهین کننده در نظر گرفته است که از جمله این مواد قانونی می‌توانیم به ماده ۳۰ قانون مطبوعات، ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۱۳، ۵۱۴ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی نام ببریم.

به عبارتی از آنجایی که توهین از مصادیق بارز هتک حرمت به حساب می‌آید در تمامی این موادقانونی می توان مجرم توهین را مورد بازخواست و پیگرد قرار داد.

براساس مواردی که پیش مطرح شد به نظر می‌رسد صریح‌ترین ماده که میزان مجازات توهین کننده در فضای مجازی را نشان می‌دهد همان ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای است که مجازات توهین کننده را حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم کرده است.

در قانون مجازات هم توهین به دو دست ساده و مشدد تقسیم شده است که در ماده ۶۰۸ مجازات توهین ساده شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی و مجازات توهین مشدد برابر ماده ۶۰۹ این قانون حبس از ۳ تا ۶ ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

مطالعه قانونی بیمه برای کارفرمایان یک مساله بسیار مهم است که کمتر بدان پرداخته شده. در این مقاله قوانین حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را به نقل از درگاه رسمی این سازمان برای شما منتشر می کنیم.
مبلغ حق بیمه ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده می باشد که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود.

 

حق بیمه،مبلغی است که کارفرمایان موظفند بابت بیمه کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. مبلغ حق بیمه ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده می باشد که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود. جریمه ماهانه عدم پرداخت مبلغ حق بیمه ٢ درصد می باشد و بابت عدم ارسال لیست اسامی کارکنان نیز ١٠ درصد به آن اضافه می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم،حق بیمه را می توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:

– حق بیمه­ ای که براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما،محاسبه وتعیین شده و به صورت لیست پرداخت حق بیمه به شعب سازمان ارائه می گردد.
– حق بیمه­ ای­ که بصورت مقطوع و براساس ماده (٣٥) توسط سازمان تامین اجتماعی برای برخی از مشاغل تعیین می­شود.
– حق بیمه­ ای ­که برای بیمه­ شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین می­شود که بر اساس دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی و قرارداد فی­مابین تعیین می­شود. در این حالت  میزان دستمزد اعلامی می­بایست مابین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد نظر باشد.
– تعیین حق بیمه به صورت ضریب برای قراردادهای پیمانکاری که توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می شود.
انواع بدهی
بدهی(حق بیمه)اعلام شده به کارفرما به دو دسته تقسیم می­شود:
الف)بدهی­ هایی­ که برآوردی بوده و هنوز قطعیت نیافته است و کارفرما می­تواند در مورد آنها اعتراض کند.
ب) بدهی­ هایی­ که قطعی است و کارفرما نمی­تواند نسبت به آنها اعتراض نماید و باید بدهی مربوطه را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مشمول جریمه خواهد شد.
بدهی­ های قطعی عبارتند از:
١-    بدهی­ های­ی که مطابق لیست ارسالی کارفرمایان تعیین شده است.
٢-  آراء هیات­های بدوی تشخیص مطالبات که اصل حق بیمه از ١/٥٠٠/٠٠٠ ریال کمتر باشد و یا ظرف ٢٠ روز نسبت به آن اعتراض نشده باشد.
٣-    آراء هیات­های تجدید نظر تشخیص مطالبات
٤-    بدهی تقسیط شده کارفرمایان که به علت عدم پرداخت اقساط، تمام یا باقیمانده آن تبدیل به دین حال شده است.
مراحل ابلاغ و وصول بدهی(حق بیمه، جرائم و خسارات)
١- ابلاغیه
معمولاً هرگونه مطالبه حق‌بیمه توسط شعب تأمین اجتماعی ابتدا به کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی ابلاغ می‌گردد. نحوه ابلاغ به دو شکل می­باشد:
الف)ابلاغ ­واقعی: این ابلاغ توسط مأمورین ابلاغ به شخص کارفرما (برای اشخاص حقوقی معمولاً به مدیرعامل شرکت)در مؤسسات ابلاغ می‌گردد و در صورتی­که مدیرعامل در شرکت حضور نداشته باشد به امور اداری یا دفتر شرکت ابلاغ و در ذیل نسخه ابلاغ شده نام و مشخصات مسئول امور اداری و مهر شرکت ثبت می شود.
به طور کلی در هرگونه ابلاغی­ که به افراد می‌شود، حتماً مشخصات فرد گیرنده ابلاغ، با ذکر تاریخ و روز و ساعت ابلاغ، قید می­گردد.
ب‌)  ابلاغ قانونی: در مواردی­که مسئولی در شرکت جهت دریافت ابلاغ حضور نداشته، یا درب کارگاه بسته و تعطیل باشد، مأمور ابلاغ فرم مخصوص را که اصطلاحاً فرم ده‌روزه نام دارد به درب کارگاه الصاق یا در محل شرکت تحویل می‌دهد،که درآن قید گردیده ظرف مدت ده‌روز کارفرمای شرکت و یا نماینده رسمی او با معرفی‌نامه به شعبه جهت اخذ اعلام بدهی مراجعه نماید. در صورتی­که چنین اقدامی از جانب کارفرما صورت نگیرد، بعد از ده‌روز مأمور ابلاغ بدهی حق‌بیمه را به شرکت ابلاغ قانونی می­نماید،که در این حالت فردگیرنده مطرح نیست و مأمور ابلاغ اعلام بدهی را به درب کارگاه الصاق یا تحویل شرکت می‌دهد.
–  در مواردی­ که کارفرما از تحویل ابلاغ بدهی امتناع ‌ورزد،مأمور ابلاغ  اعلام بدهی را به درب کارگاه الصاق نموده و با مهری ­که در ذیل نسخه دوم اعلام بدهی می‌زند، قید­ می­نماید کارفرما از دریافت فرم مذکور امتناع ورزید. در این حالت تاریخ ابلاغ ملاک می‌باشد.
– در مواردی که کارفرما در زندان حضور داشته باشد، اعلام بدهی از طریق اداره زندانها در محل زندان به کارفرما ابلاغ می­گردد.
– در مواردی­ که کارفرما در خارج از کشور حضور داشته باشد و شعبه را در این مورد مطلع نموده باشد ابلاغ  به سفارتخانه ایران در کشور ذی‌ربط ارسال و از طریق سفارت به کارفرما ابلاغ و نتیجه آن به شعبه اعلام می­گردد. در هر حال ­ابلاغ بدهی یا هرگونه مکاتبه‌ای در این خصوص از طریق اداره تشریفات وزارت امورخارجه صورت می­گیرد و شعبه حق ابلاغ به صورت مستقیم را ندارد.
کارفرما موظف است، هنگامی­که آدرس قانونی خود را تغییر می‌دهد، به صورت کتبی شعبه را مطلع نماید، در غیر این صورت ملاک آدرسی است که در روزنامه رسمی به ثبت رسیده و اقامتگاه قانونی کارفرما محسوب می‌گردد. بنابراین کلیه ابلاغ‌ها به این مکان صورت می­گیرد.
٢- اخطاریه
اخطاریه مرحله ­ای است که کارفرما بدهی قطعی شده را به سازمان نپرداخته، یا ترتیب پرداخت آن را نداده است. در صورتی­ که ظرف«٤٨»ساعت پس از اخطاریه اقدامات قانونی لازم از طرف کارفرما به عمل نیاید، بدهی وارد مرحله اجرائیه می­گردد.
٣- اجرائیه
پس از قطعی شدن مطالبات، سازمان برای صدور اجرائیه به اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول (بدهکار) کتباً اخطار می­نماید که ظرف ٤٨ ساعت از تاریخ اخطار، بدهی خود را پرداخت کنند. در صورتی­که پس از ابلاغ اخطاریه نسبت به پرداخت بدهی ظرف مهلت ٤٨ ساعت اقدام نشود، سازمان مطابق تشریفات مقرر در آیین­نامه(ماده٥٠ قانون تامین اجتماعی) اقدام به صدور اجراییه می­نماید.
چنانچه کارفرمایی نسبت به عملیات اجرایی سازمان بر اساس آیین­ نامه ماده«٥٠» قانون تامین اجتماعی شکایت داشته باشد، می­تواند با توجه به این که ماده ٩٢و٩٣ آیین ­نامه مذکور به موجب رای دیوان  عدالت اداری لغو شده، به مراجع قضایی مراجعه نماید.

رشوه ، شایع ترین فساد مالی

رشوه ، رشاء و ارتشاء (رشوه ، شایع ترین فساد مالی )

رشوه و رشوه خواری جزء یکی از مهم ترین و شایع ترین  فساد های مالی می باشد .

رشوه در لغت به چه معناست ؟ (رشوه ، شایع ترین فساد مالی )

در فرهنگ دهخدا آمده است :

پاره و بلکفده یعنی آنچه بر کسی دهند برای کار ناروا و غیرمشروع و رشوه ای که با قاضی می دهند، بُلْکَفْد یا بِلْکِفْد نیز گویند.

رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي شود .

استعمال رشوه بيشتر در مواردي بكار مي رود كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است .

رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند .

بهتر است بدانیم که رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می گویند . و فرد رشوه دهنده را راشی و شخصی که رشوه می گیرد مرتشی نام دارد .

رشوه

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .)

داود چشمی 

بهتر است این مطلب را مطالعه کنید . 

رشاء

رشاء در لغت به معناي پرداخت مال ( اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظور انجام غير قانوني ( اعم از اينكه قانوناً حق فرد باشد و طريق دستيابي غير قانوني باشد يا اينكه اصل عمل غير قانوني باشد ) كاري است كه انجام دهنده آن را نيز راشي مي نامند .

ارتشاء

همان دريافت كننده رشوه كه يك كارمند دولت صرف از نظر از باجه و مقامي اداري است كه دايره شمول آن شامل كليه كارمندان است .

منفعت معامله شده که از رشوه گرفتن عاید فرد رشوه گیرنده می شود ، می تواند پول نقد , سهام شرکت , اطلاعات , خدمت جنسی , تفریح و سرگرمی , شغل و وعده ارائه منفعتی در آینده باشد.

این منفعت می تواند به صورت مستقیم به شخص رشوه گیرنده یا به شخص ثالثی از دوستان یا خویشاوندان و فردی که وی مشخص می  کند پرداخت شود.

مجازات رشوه گیر و رشوه دهنده

– مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مصادیق رشوه

الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است .

ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمومی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .

ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .

د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .

و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .

 

در این مقاله قصد داریم وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر را شرح دهیم. در صورتی که فردی در اثر شرایط خاصی به مدت معین و مشخصی غایب بوده باشد و هیچ گونه خبری از وی نباشد، در آن صورت در ابتدا به شکل موقت و بعد از آن به شکلی دائم ، اموال و دارایی های او به تصرف ورثه در خواهند آمد.این مسئله در سیستم حقوقی،و قوانین ما آمده است.

صدور حکم موت فرضی

همه بر این مسئله اشراف دارند ، که فرد عاقل وبالغ و رشید تا هنگامی که حضور فیزیکی داشته باشد ، می تواند اموال و دارایی های خود را اداره کند و هر جور تصمیمی که برای زندگی و اموال خود صلاح می داند ، اتخاذ کند و هیچ شخصی دیگری این امکان را نخواهد داشت که به جای وی تصمیم گیری کند، اما در قوانین ایران، این مسئله پیش بینی شده است که در صورتی که فردی برای مدت زمانی مشخص غایب مفقودالاثر باشد ، تکلیف اداره امور وی چه خواهد شد؟در چنین شرایطی قانون به مسئله ورود پیدا خواهد کرد و برای پیشگیری از اختلال در نظم اجتماعی ، شرایطی را در نظر می گیرد که به امور شخص غایب مفقود الاثر رسیدگی شود. شما می توانید جهت جستجوی وکیل با وکلای گروه سفیر صلح در تماس باشید.
جهت این که این مسئله مشخص گردد که این تدابیری حقوقی قانون گذار برای چه اشخاصی انجام می شود، باید در ابتدا تعریف واضحی از شخص غایب مفقود الاثر داشته باشیم. در ماده ۱۰۱۱ قانونی مدنی چنین آمده است که :” شخصی که به مدتی نسبتا زیادی غایب است و خبری از وی در دست نیست غایب مفقودالاثر گفته می شود”

در صورتی که دو شرط بالا (غیبت نسبتا طولانی و هیچ خبری نداشتن از وی) در مورد شخصی وجود داشته باشد در آن هنگام از نظر قانون ،وی غایب مفقودالاثر به حساب می آید و باید برای او اقداماتی انجام شود :

اداره اموال

اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.

اگر یکی از وراث تضمین بدهد آیا محکمه می تواندامین دیگری معین نماید؟

محکمه می تواند از امینی که معین می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر بنماید. اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهند شد. امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاث تعیین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه نماید و در صورت اختلاف در میزان نفقه، تعیین آن به عهده محکمه است.
محکمه این امکان را دارد که از امینی که مشخص می شود ، تقاضا کند که ضامن یا تضمیناتی را ارائه کند.اگر یک نفر از ورثه تضمینات مناسبی را به دادگاه ارائه کند ، دیگر مدعی العموم نخواهد توانست که از سوی خود فردی را جهت امین بودن معرفی کند و این وظیفه بر فرد مزبور منتصب خواهد شد
یکی از وظایف اصلی امین این است که نفقه زوجه دائم یا موقت فرد غایب مفقود الاثر را پرداخت کند.این مسئله شامل حال فرزندان وی نیز خواهند شد و در صورتی که اختلاف زیادی میان دارایی های فرد و نفقه باشد ، محکمه این موضوع را برر سی خواهد کرد

یکی از مهم ترین مراحل قانونی انتقال ملک، سند زدن است. مساله ای مهم که اگر به آن توجه نشود، موجب می شود میزان زیادی پشیمانی به بار آورد.

به گزارش سایت داوود چشمی، پس از عبور از مرحله توافق بین خریدار و فروشنده، نوشته‌ای کتبی به نام قول‌نامه می‌نویسند، به ‌عبارتی فروشنده و خریدار می‌گویند ما حرفی که بین خودمان زده‌ایم را قبول داریم و آن را مکتوب می‌کنیم.

فرق قول‌نامه و مبایعه‌نامه چیست؟

اسم حقوقی قول‌نامه به مبایعه‌نامه تغییر داده شده است. قول‌نامه، بار حقوقی ندارد و اگر بین دو طرف دعوا ‌‌شود، و به دادگاه مراجعه می‌کنند، قول‌نامه محکمه‌پسند نیست و شرایط فقهی لازم را ندارد. زیرا اساس قانون ما در ایران فقه است. برای همین قول‌نامه را به مبایعه‌نامه تبدیل کردند.

در مبایعه‌نامه باید حداقل ۵ مورد ذکر شده باشد . مشخصات فروشنده: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود)، تلفن همراه و ثابت.

مشخصات خریدار: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود)، تلفن همراه و ثابت.

موضوع مورد معامله(مبیع): مشخصات کامل جغرافیایی، ثبتی، هندسی(مساحت زمین یا خانه).

مبلغ مورد معامله: شامل قیمت واحد و قیمت کل به وجه رایج کشوری، ریال یا معادل تومان.

زمان مورد معامله: زمان و نحوۀ پرداخت، زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند. برای نحوۀ پرداخت باید حتما مشخص شود که خریدار چه مبلغی را، در چه زمانی و با چه شرایطی به فروشنده می‌دهد.

در این مبایعه‌نامه باید نحوۀ پرداخت هزینه‌های انتقال سند نیز نوشته شود. بعضی از این هزینه‌ها با فروشنده و برخی با خریدار است. فروشنده باید تمامی بدهی‌های ملک را تا روز تحویل بپردازد. ممکن است شما به‌عنوان خریدار، خانه را امروز تحویل گرفته ولی یک‌ سال بعد سند بزنید، برای همین از روزی که خانه را تحویل می‌گیرید، تمام هزینه‌ها با شماست و فروشنده باید خانه را بدون بدهی به شما تحویل دهد.

مرحلۀ دوم: دریافت کد رهگیری

تاکنون خریدار، با فروشنده به توافق رسیده‌اند و مبایعه‌نامه نوشته‌اند. اما این مبایعه‌نامه منحصربه‌فرد نیست و ممکن است فروشنده خانه را به چندین نفر دیگر نیز بفروشد. برای جلوگیری از این اتفاق، بعد از تنظیم مبایعه‌نامه، فروشنده و خریدار، به بنگاه‌های معاملۀ املاک مجاز می‌روند، تا مبایعه‌نامۀ خود را در سیستم نرم‌افزاری جامع ثبت کنند. دقت داشته باشید «بنگاه معاملۀ املاکی» که مراجعه می‌کنید حتما رسمی و معتبر باشد.

مرحلۀ سوم: مراجعۀ فروشنده به دفتر اسناد رسمی

در این مرحله از انتقال سند ، خریدار کاری ندارد و فروشنده باید با شناسنامه و اصل سند، به «دفترخانۀ اسناد رسمی» مراجعه کند. دفترخانه لیست مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را به فروشنده می‌دهد تا آن را آماده کند.

مدارک لازم برای تشکیل پروندۀ نقل و انتقال و سند زدن خانه

اصل و تصویر سند مالکیت

اصل و تصویر بنچاق

تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار

اصل و تصویر وکالت‌نامه

اصل و تصویر حصر وراثت(در مورد سندهای ورثه‌ای)

اصل و تصویر فرم مالیات بر ارث(در مورد سندهای ورثه‌ای)

بنچاق چیست؟

وقتی خانه‌ای را می‌خرید، یک سند به شما داده می‌شود. سند، مشخصات جغرافیایی(کجای ایران قرار دارد)، ثبتی(پلاک ثبتی ملک چند است) و هندسی(مساحت ملک چقدر است) ملک را دارد.

بنچاق یک ورق کاغذ با سایز A2 است که در آن مشخصات فروشنده و خریدار، آدرس و تمام هزینه‌هایی که طرفین انجام داده‌اند، در آن آورده می‌شود، یعنی داستان ملک در آن نوشته شده است. بنچاق پیوست و پیش‌نیاز سند است.

از لحاظ اسنادی درجه دوم است و بدون آن هم معامله صورت می‌گیرد. دفترخانه یک نسخه از بنچاق را نگه می‌دارد. اگر بنچاق نداشته باشید، دفترخانه با دفترخانه‌ای که معاملۀ قبلی ملک صورت گرفته تماس گرفته و می‌خواهد تا یک نسخه از بنچاق را برایش بفرستند.

در صورت گم کردن آن می‌توانید به دفترخانه مراجعه کنید و با زحمت جزئی آن را تهیه کنید.

وقتی فروشنده برای انتقال سند به دفترخانه می‌رود، دفترخانه وظیفه دارد از شهرداری، دارایی، بیمه(اگر ملک تجاری باشد)، بخشداری(اگر ملک خارج از محدودۀ خدمات شهری باشد) بپرسد که این ملک بدهی دارد یا نه. به این کار، مفاصاحساب می‌گویند.

همچنین دفتر اسناد به‌صورت اینترنتی بررسی می‌کند که سند در گرو جایی نباشد و ملک در طرح ساخت‌وساز شهرداری قرار نگرفته باشد. یعنی ممکن است از مکان ملک شما، بزرگراهی بگذرد. در این‌ صورت اجازۀ معامله داده نمی‌شود.

سند  زدن خانه

دفتر اسناد به‌صورت اینترنتی بررسی می‌کند که سند در گرو جایی نباشد و ملک در طرح ساخت‌وساز شهرداری قرار نگرفته باشد.

فروشنده با نامه‌ای که از دفتر اسناد می‌گیرد، این مراحل را برای به‌ نام کردن و  سند زدن خانه طی می‌کند:

شهرداری یا بخشداری: فروشنده با نامه‌ای که از دفترخانه به او داده به شهرداری می‌رود، و شهرداری بررسی می‌کند که او ساختمان را طبق پروانه ساخته است یا نه، اگر طبق پروانه ساخته نشده باشد فروشنده باید جریمه بپردازد.

عوارض نوسازی برای ساختمان و زمین نیز جز هزینۀ انتقال سند است که باید پرداخته شود. فروشنده باید هزینه‌ای هم برای پسماند(جمع کردن زباله ها)، و کمک به آموزش‌وپرورش به شهرداری بپردازد.

 

دارایی: ۴% قیمت ملک، مالیات نقل‌وانتقال می‌گیرد. ممکن است با دیدن ۴% معامله را رها کنید اما باید بدانید قیمتی که دارایی بر روی ملک می‌گذارد با قیمت واقعی تفاوت دارد. برای مثال اگر زمین شما متری ۱۰ میلیون است، دارایی بیش از متری ۱۰هزار تومان قیمت نمی‌گذارد.

مرحلۀ نهایی: انتقال سند

طبق تاریخی که در مبایعه‌نامه آمده است، فروشنده و خریدار برای سند زدن خانه در دفترخانه حضور پیدا می‌کنند.

اگر یکی از طرفین مثلا فروشنده، در دفترخانه حاضر نشد، و خریدار نتوانست به هیچ طریقی با او تماس بگیرد، وظیفه دارد تا آخرین ساعت اداری در دفترخانه بنشیند، اگر فروشنده نیامد، خریدار گواهی عدم حضور می‌گیرد. اگر خریدار به‌هیچ‌وجه نتوانست فروشنده را پیدا کند، با گواهی عدم حضور به دادگاه رفته و می‌تواند هزینۀ پشیمانی را از فروشنده بگیرد.

فروشنده در این بخش باید تمامی مدارکی که مرحلۀ قبل ذکر کرده‌ایم، با خود به‌همراه داشته و در کنار آن پاسخ استعلام‌هایی را که از شهرداری، دارایی، بیمه گرفته است(مفاصاحساب) به دفترخانه بدهد.

 

بیمه و قواعد و ویژگی های آن

بیمه چیست ؟ ( بیمه و قواعد و ویژگی های آن)

در فرهنگ دهخدا بیمه را چنین تعریف کرده است :

ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است ، به این طور که برای شخص یا مال ، ماهانه مبلغی به شرکت بیمه میدهند و در صورت اصابت خطر به جان و یا مال ، شرکت مبلغ معینی به شخص پرداخت می کند .

( بیمه و قواعد و ویژگی های آن ) 

بیمه عقدی است که در آن بیمه گر تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه بیمه گذار ، خسارت وارده به موضوع عقد بیمه را در صورت بروز حادثه جبران کند . ( بیمه و قواعد و ویژگی های آن )

بهتر است بدانیم که ،

کسی که سرمایه یا کالا یا جان خود را نزد موسسه یا شرکت بیمه ، بیمه کند بیمه گذار می گویند .

و شخصی حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معین در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد ، بیمه گر نام دارد .

بنابراین بیمه بدین معنی است که ، شخص بیمه گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه و طبق قرارداد و توافقات به بیمه گر پرداخت کند و بیمه گر در قبال آن از موضوع و مورد بیمه که ممکن است سرمایه ، جان ، حوادث و ….. باشد را پوشش دهد و جبران خسارت کند .

          بیمه و قواعد و ویژگی های آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .)

داود چشمی 

ویژگی های بیمه

بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر:

۱ – عقدی است لازم .  ۲ – قرارداد جبران خسارت است . ۳ – عقدی است مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده . ۴ – عقدی است دو تعهدی ۵ – قراردادی اتفاقی و معلق است . ۶ – از عقود معوض است . ۷ – قراردادی است که بیمه گر آن را تنظیم می کند. ۸ – عقدی است مستمر و با آثار تدریجی . ۹ – براساس حد اعلاء حسن نیت طرفین استوار است . بنابراین ،از آنجا که عقد بیمه عقدی است معوض و دوطرفه ،هر یک از طرفین عقد بیمه ،اعم از بیمه گر و بیمه گذار ،تعهداتی دارند که ملزم به اجرای این تعهدات هستند.

تعهدات و وظایف بیمه گذار :

اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه گر ، پرداخت به موقع حق بیمه ، حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر کس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می آورد و جلوگیری از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه ، اعلام تشدید خطر، اعلام به موقع وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است .

عمد بیمه گذار

ماده ۱۲ قانون بیمه مقرر می دارد :

”هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه نماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود ،حتی اگر مراتب مذکوره تاثیر در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.”

انواع بیمه

باید بدانیم که در نظام حقوقی و بیمه کشور ما انواع بیمه برای موضوعات مختلف تعریف و شکل گرفته است که می توانیم به این موارد اشاره کنیم :

بیمه هاى اشخاص – بیمه هاى عمر-بیمه حوادث شخصى – بیمه درمانى – بیمه مکمل – بیمه تامین اجتماعی – بیمه روستائیان – بیمه هاى اتومبیل – بیمه شخص ثالث – بیمه نامه مسئولیت مدنى اتومبیل – بیمه نامه بدنه اتومبیل – بیمه نامه حوادث سرنشین – بیمه هاى آتش سوزى – بیمه حمل و نقل كالا – بیمه باربرى – بیمه مسئولیت مدنى حرفه اى پزشكان – بیمه هاى مهندسى و …….

برآنیم تا در مقالات بعدی توضیحاتی کاربردی و مهم در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما همراهان عزیز بگذاریم .

شرکت های تعاونی و تولید

تعاون یعنی دو یا چند نفر، در انجام امور با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند . ( شرکت های تعاونی و تولید )

شرکت تعاونی یکی از هفت نوع شرکتی است که قانون تجارت از آن نام برده است . شرکت های تعاونی و تولید )

شرکت های تعاونی ، مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند  هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند.شرکت های تعاونی و تولید )

در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل می‌نمایند.

 

                 شرکت های تعاونی و تولید

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید .)

داود چشمی 

ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی

 ‌« ماده ۲ – شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود. »

تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.

قانون تجارت شرکت تعاونی را به دو نوع شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف تقسیم میکند.

 در تعریف شرکت تعاونی تولید آورده است که همکاری عده ای از صاحبان حرفه به‌منظور تولید و فروش اشیا و اجناس است.

مثل امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر آن ،  این نوع شرکت تعاونی تشکیل می شود .

اما شرکت تعاونی مصرف آن است که مقاصد خاصی را دنبال می‌کند ازجمله:

-فروش اجناس لازم برای مصارف زندگی اعم از این که آنها را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند؛

-تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها.

شرکت تعاونی تنها می‌­تواند فی‌مابین اشخاص حقیقی تشکیل شود و اشخاص حقوقی نمی‌توانند به‌عنوان شریک وارد این شرکت شوند.

عضویت و خروج از شرکت

عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.

خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از‌تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد. ‌برای پذیرش مجدد عضو خارج شده از شرکت می‌توان در اساسنامه شرایطی پیش‌بینی نمود.

 

ویژگی ها و بررسی شرکت های سهامی عام

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.  (ویژگی ها و بررسی شرکت های سهامی عام )

یکی از انواع شرکت‌های سهامی است که قسمتی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به غیرمؤسسان (مردم) تأمین شود .

(ویژگی ها و بررسی شرکت های سهامی عام )

شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد.

سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود.

تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت‌های سهامی است.

کاربرد شرکت های سهامی

برای راه اندازی و تاسیس شرکت بزرگ با تعداد زیادی از شرکا و هم‌چنین جذب سرمایه از سایر افراد ،  شرکت سهامی عام گزینۀ مناسبی است.

 این امر می‌تواند منجر به جمع‌شدن سرمایه‌های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ بشود که انجام فعالیت‌های اقتصادی سنگین را میسر می‌سازد.

همانند اینکه با جمع شدن سهام های کوچک مردم بتوان یک سرمایه بزرگ جمع آوری کرد و به عنوان مثال برج های بزرگ و یا مراکز تجاری و تفریحی ساخت .

جالب است بدانیم شرکت بزرگ و پر آوازه ای همچون شرکت اپل هم از نوع شرکت سهامی عام می باشد .

نکته ی دیگر اینکه در این نوع شرکتها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهامداران نیست.

ویژگی ها و بررسی شرکت های سهامی عام

ویژگی های شرکت سهامی عام

۱-تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی عام ضروری است.

۲-در شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس ۲۰% از سرمایه توسط موسسین تعهد و حداقل ۳۵% توسط آنان به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس سپرده می شود و مابقی از طریق فروش سهام عموم تامین می گردد.

۳-سرمایه شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس حداقل ۵ میلیون ریال می باشد.

۴-اظهارنامه ثبت شرکت در شرکت سهامی عام به امضای موسسین می رسد.

۵-شرکت سهامی عام برای فروش سهام باید اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید بر خلاف شرکت سهامی خاص که این حق را ندارد.

۶-انتشار اوراق قرضه در شرکت سهامی عام ممکن است .

۷-امضای ورقه تعهد سهم در  شرکت سهامی عام مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی می باشد .

۸-حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی عام ۵ نفر می باشد.

تاسیس شرکت

به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی،تاسیس شرکت گفته می شود.

موسسان شرکت

از نظر مدنی موسسان در قبال عدم رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئولند و در صورتی که حکم قطعی بر بطلان شرکت صادر شود آنان به طور تضامنی جوابگوی خسارات ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود.

پذیره نویسی به چه معناست ؟

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده،در شرکت سهامی عام،شریک شود.

و یا به عبارتی تعهد پرداخت سهام را که از ناحیه اشخاص به عمل می آید ، قانون پذیره نویسی می گویند .

با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند. تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کم تر نباشد.

قانونگذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.

تشکیل سرمایه

تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه است.پس از اینکه سرمایه شرکت تعهد شد و ۳۵ درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید،تعداد سهام هر کدام از تعهد کنندگان تعیین و اعلام می شود.

ملک بدون سند از جمله معضلاتی است که بیشتر در مواقع بحران گرانی مسکن وگرایش افراد به خرید املاک زیر قیمت با آن مواجه می‎شویم و بهتر است از انجام چنین معاملاتی حتی الامکان پرهیز شود.

ملک بدون سند از مسائلی است که گریبانگیر خریداران می‎شود. هستند افرادی که خریدار پروپا‎قرص خانه هستند و می‌خواهند در این اوضاع کنونی بازار مسکن به هر قیمتی شده صاحب خانه شوند .

معمولا”خریداران مصرفی مایلند خانه‌ای با کمترین قیمت و بهترین شرایط پیدا کنند. آن‎ها گاهی با املاکی  رو به رو می‎‎شوند که مالک حاضر است با کمترین قیمت وشرایط مطلوب خریدار ملک خود را بفروشد. در نگاه اول ممکن است تصور شود که مالک نیاز فوری به پول دارد اما پای معامله که می‌رسد مالک اظهار می‎کند که ملک بدون سند است.

خرید و فروش‌ ملک بدون سند

با توجه به اینکه این روزها به بهانه رکود بازار خرید و فروش املاک، خیلی‌ها در پی خرید ملک با کمترین قیمت ممکن هستند شاهد تخلفات ملکی در فروش ملک بدون سند و دعاوی ناشی از آن هستیم، که عمده‌ی پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‎دهند.

گاهی خریدار ملک بدون سند با دست نوشته‎ای که به امضای دو شاهد رسیده و سندی نامعتبر برای مراجع قانونی است معامله‎ای انجام می‎دهد که ممکن است پیامد‎های ناخوشایندی برای او در پی داشته باشد.

خوشبختانه اکثر معاملات املاک با تنظیم مبایعه‌نامه‌ در بنگاه‌های املاک صورت می‎گیرد که همین موضوع باعث می‎شود که  مشاوران املاک به طور دقیق هویت دو طرف و صحت معامله ملک مورد نظر را احراز و اقدام به ثبت قرارداد کنند تا ازمسائل و مشکلات بعدی  و کلاهبرداری‎های ناشی ازآن جلوگیری نماید. موارد تخلف در فروش املاک بدون سند به خصوص در مورد آپارتمان‌های نوساز و واحدهای پیش‌فروش شده بیشتر صورت می‌گیرد . بنابراین بهتر است هنگام خریدو فروش ملک به منظور پیشگیری از مشکلات احتمالی، با حضور در بنگاه های معتبر املاک و  مشورت با مشاوران املاک از صحت و درستی ملک مورد معامله و هویت مالک آگاه شویم.

یکی از این نوآوری‌های  قانون پیش فروش ساختمان این است که پیش خرید و پیش فروش ملک بدون سند فقط با تنظیم سند رسمی امکان‌پذیر شده است؛ این امردر مورد ملک بدون سند از فروش آن به چند نفرنیز جلوگیری می‌کند.  به این صورت که مشاوران املاک صورتجلسه مذاکرات مقدماتی را تنظیم می‌کنند و  سپس دو طرف معامله به دفترخانه هدایت می‌شوند.

همان طور که می دانید،  علاوه بر اینکه  برند باید متمايز كننده باشد و گمراه كننده نباشد خصوصیت های ديگري نيز لازم دارد تا مشکلی برای ثبت آن پیش نیاید، که در زیر به اختصار به آن اشاره می کنیم.

متمايز كننده بودن و گمراه کننده نبودن علامت تجاري

به طور كلي يك علامت تجاري در صورتي كه توصيفي باشد، ديگر ويژگي متمايز كننده بودن را ندارد و نمي تواند به عنوان علامت تجاري به ثبت برسد. منظور از توصيفي اين است كه ماهيت يا هويت كالا يا خدمات عرضه شده را آشكار كند.

به طور معمول زماني يك علامت تجاري گمراه كننده است كه بيان كننده كيفيتي از كالا يا خدمات باشد كه آن كيفيت را ندارند. براي مثال يك توليد كننده چرم مصنوعي نمي تواند از واژه “چرم واقعي” براي معرفي كالاي خود استفاده كند.

چه نوع علائمي قابليت ثبت را ندارند

براساس قانون ثبت اختراعات، علائم تجاري و طرحهاي صنعتي مصوبه سال ۱۳۸۶، علائمي كه خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشند.

عين يا تقليد نشان نظامي، پرچم، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيون هاي بين المللي تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي ربط اجازه استفاده از آن صادر شود، این علامت ها قالیت ثبت ندارند.

انواع علائم تجاري

۱- علائم ساختگي يا قراردادي: اين علائم قابليت ثبت را دارند و از اين جهت كه دلبخواهي و ساختگي يا قراردادي هستند و احتمال وجود موارد مشابه براي آنها بسيار پايين است، نسبت به ساير انواع علامت هاي تجاري داراي مزيت هستند.

۲- علائم شعاري يا تكيه كلامي: اين علائم حس خاص مربوط به كالا يا خدمات مشخصي را ايجاد مي كند.

۳- علائم توصيفي: اين نوع از علامت كه بيشترين نوع علامتي است كه توسط متقاضيان انتخاب مي شود، انتخاب مناسبي براي يك علامت تجاري نيست چون امكان ثبت نشدن آن بيشتر از دو مورد فوق است مگر آنكه متمايزكننده باشند.

۴- علائم‌عام يا عمومي:نوع ديگري از علائم توصيفي، معروف به “علائم عام” ضعيفترين نوع حمايت را ايجاد مي‎كنند و حتي در بسياري از  موارد به عنوان علامت تجاري طبقه بندي نمي‎شود قابليت ثبت را ندارد.

در انتخاب يك علامت تجاري علاوه بر مواردي كه پيشتر اشاره شد، بايستي به نكات ديگري نيز توجه شود از جمله اينكه آيا مصرف كنندگان مي تواند آن علامت را به خاطر بسپارد و به ياد بياورد و يا تلفظ و هجي كند.

براي متقاضيان ايراني كه قصد صادرات محصول خود را دارند و به دنبال كسب حمايت از محصول خود در قالب علامت تجاري در كشور ديگري هستند، پيشنهاد مي شود قبل از ثبت همان علامتي كه در ايران به ثبت رسيده است، ترجمه آن واژه و يا تلفظ و يا املاي لاتين و … آن را كنترل كنند و سپس درخواست ثبت را به اداره ملي آن كشور ارائه كنند.

زيرا ممكن است كه اين نوع از علامت كه در ايران به ثبت رسيده، در زمان برگردان به يك زبان ديگر حاوي معناي باشد كه با ثبت آن در آن كشور موافقت نشود.

 

 

اعلام  ورشکستگی در هر کشوری تابع قانون تجارت آن کشور است.

با اعلام ورشکستگی می توان از ضررها و عواقب سنگین بعدی جلوگیری کرد .

اگر  می خواهید ورشکستگی خود را اعلام کنید ، شما باید حساب ها و اموال خود را را در حال حاضر چک کنید تا تصویر درستی از میران دارایی خود داشته باشید.

شما باید وضعیت تمام حسابهای خود را بدانید و مجموع  دیون خود را نیز محاسبه کنید.

تصمیم گیری در مورد ورشکستگی ، زمانی مهم است که بدانید دقیقاً چه چیزی را در گزارش اعتباری خود دارید و چگونه ورشکستگی آن را تحت تاثیر قرار می دهد .

روش های اعلام ورشکستگی

هنگامی که کلیه صورت حساب های خود را با هم در اختیار دارید ، می توانید جدولی از تمام صورت حساب‏های خود را که می توانید استفاده کنید تا دقیقا بدانید مقدار بدهی شما چقدر است و در چه مدتی می توانید آن ها را بازپرداخت کنید ، داشته باشید .

درآمد و هزینه های خود را حساب کنید

جمع آوری اسناد مالکیت، مانند اعمال یا عناوین و دارایی های خود را ثبت کنید.

به خصوص به دارایی های سیال توجه کنید و مخصوصا آن هایی که بلافاصله به عنوان پول نقد قابل دسترسی هستند.

به یاد داشته باشید که اگر شما درخواست ورشکستگی و اعسار را ارائه دهید ، معمولا از بسیاری از این دارایی‎ها اجتناب می کنید.

اگر دارایی و دیگر اموال مهمی داشته باشید ، ممکن است بخواهید گزینه های دیگر را نگاه کنید .

اسناد مالی خود را جمع آوری کنید

اظهارات حسابرس، اخطارها و سایر مدارک اثبات ورشکستگی را جمع کنید.

اطلاعات مربوط به هر گونه دارایی ای که در اختیارتان قرار داده اید، از قبیل اعلان خانه یا عنوان خود به ماشین را ارسال کنید.

اگر شما نسخه ای از گزارش اعتباری خود را دریافت کرده اید، ممکن است بخواهید این موارد را نیز شامل شود.

با مشاور خود ملاقات کنید

اگر شما قادر به پیدا کردن یک موسسه مشاوره ای در این زمینه ها در نزدیکی خود بودید، معمولا به دفتر آن موسسه رفته و به طور شخصی با مشاور خود ملاقات خواهید کرد.

اکثر موسسه ها نیز گزینه ای برای برگزاری جلسه را از طریق تلفن یا به صورت آنلاین ارائه می دهند.

مشاور معمولا پس از دریافت تمام مدارک مالی تان، با شما تماس خواهد گرفت.

اگر هر گونه اطلاعات دیگری مورد نیاز است، مشاورتان به شما اطلاع خواهد داد.

در غیر این صورت، آن ها ظرف چند هفته یک جلسه خواهند داشت تا با شما مشورت کرده و در مورد وضعیت مالی شما صحبت کنند.

در جلسه ، شما و مشاور اعتباری شما وضعیت مالی تان را مورد بحث قرار می دهید و این که آیا راهی مناسب دیگری برای شما وجود دارد که شامل ورشکستگی نباشد .

 

 

جرم خیانت در امانت

معنی لغوی خیانت

نادرستی کردن، ناراستی، دغل کردن، نقض عهد (جرم خیانت در امانت )

خیانت در امانت از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت است . (جرم خیانت در امانت )

خیانت در امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که نزد شخصی سپرده شود .

اگر مالک یا متصرف شخصاً مالی را به دیگری بسپارد و امین به طور متقلبانه اقدام به تصاحب و یا تلف و یا استعمال بدون مجوز مال کند و پس از استرداد توسط مالک، امین مال را مسترد ننماید جرم خیانت در امانت محقق شده است.

دکتر میر محمد صادقی در تعریف خیانت در امانت بیان داشته اند که :

«خیانت در امانت عبارت است از استعمال تصاحب تلف و یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی، که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا براسترداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.»

استعمال کردن

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.

تصاحب

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند.

اتلاف

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت است .

برای مثال شخصی منزلش را برای مدتی به دوستش به عنوان امانت واگذار کند ولی وی از آن منزل و وسیله هایش استفاده شخصی کند ( استعمال کردن ) به نحوی باشد که مورد امانت را از آن خود بداند ( تصاحب ) و بر اثر استفاده تلف و یا از بین برود ( اتلاف )

جرم خیانت در امانت

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید.)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

نکته ی که باید بدان توجه داشت این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرم خیانت در امانت بیان داشته که :

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»

تحقق جرم خیانت در امانت

در همان زمانی كه مالک مال را مطالبه می‌نمايد و امين (شخصی كه مال به وي سپرده شده است) با سوءنیت (قصد عدم استرداد و ضرر زدن به مالک) از بازگرداندن آن خودداري نمايد، چه مال موجود باشد يا قبلا تلف يا مصرف شده باشد، جرم محقق خواهد شد.

 البته باید این عدم استرداد همراه با سوءنیت باشد، یعنی اگر شما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشید، جرمی در میان نخواهد بود .

متاسفانه  طلاق در جوامع امروزی بیش از گذشته اتفاق می افتد. شناخت قوانین طلاق و انواع آن به هر کسی که در دام این مساله گرفتار شده باشد، می تواند راهکارهای قانونی را زیادی بدهد که به شکل خلاصه در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

انواع طلاق

مطابق با ماده‌ی ‌۱۱۴۳ قانون مدنی ایران طلاق بر دو نوع است: طلاق بائن و طلاق رجعی.

طلاق رجعی نوعی از طلاق است که در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد.عده عبارت­ است از مدتی که تا پایان یافتن آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده­ است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.

به بیان ساده عده مدتی ­است که در آن زنی که از همسرش جدا شده برای اطمینان از نداشتن فرزندی از همسر خود (پاک بودن رحم خود) و احترام به رابطه‌ی زناشویی سابق، حق ازدواج مجدد را از دست می‌­دهد. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ شوهر، فسخ نکاح یا طلاق)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و بارداری یا عدم بارداری زن متفاوت است که مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم.

عده‌ی طلاق در عقد دائم ۳ طهر است. طهر در لغت به معنای پاکی است و به روزهای پاکی زن از حیض و نفاس ایام طهر می­‌گویند، بنابراین در عده‌ی طلاق، زن باید ۳ پاکی بر خود ببیند تا عده‌ی او به اتمام برسد. (حیض خونریزی ماهیانه زنان در ایام خاص و نفاس خونریزی بعد از فارغ شدن زن از بارداری است.)

 

در چه مواردی طلاق بائن محقق می­‌شود؟

ماده‌ی ۱۱۴۵ قانون مدنی بیان می­‌کند که در موراد زیر طلاق بائن است:

۱. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود (طلاق باکره یا غیرمدخوله)؛

۲. طلاق زن یائسه (یائسگی دوره­‌ای طبیعی در زندگی زنان است که در آن خونریزی ماهیانه برای همیشه متوقف می‌شود و آنان دیگر قادر به بچه‌دار شدن نخواهند بود. یائسگی معمولا در حدود سن ۴۵ تا ۵۵ سالگی آغاز می‌شود)؛

۳. طلاق خلع و مُبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

 

طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی (تنفری) که از همسر خود دارد حاضر است مالی به او بدهد و در مقابل بخشش این مال از همسر خود جدا شود اعم از آنکه این مال عین مهریه، معادل مهریه، کمتر یا بیشتر از مهریه باشد.

در واقع طلاق خلع از این جهت بائن محسوب می­‌شود که زن با بذل (بخشش) تمام یا قسمتی از مهریه‌ی خود حق رجوع مرد را از بین می‌­برد و اگر از آن بخشش خود رجوع نماید و بخواهد مالی که به همسر خود داده را پس بگیرد طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد و مرد در دوران عده حق رجوع خواهد­ داشت.

 

 

اقاله قرارداد به معنای به هم خوردن دو جانبه قرارداد است. در واقع وقتی طرفین با رضایت قراردادی را اقاله می‌کنند، هیچ اثری ار نسبت به گذشته قرارداد باقی نمی گذارند و تمام تعهدات از بین خواهد رفت.

به گزارش سایت چشمی، تصور کنید برای عقد قرارداد یک خانه در دفتری ، قرارداد خرید خانه را امضا کردید. بعد از چند روز متوجه می شوید، این خانه باب میل شما نیست و تصمیم می گیرد با جلب موافقت فروشنده، به حالت قبل از خرید بازگردید. حال وقتی مالک هم با شما توافق می‎کند، قرارداد اقاله می‏شود و هیچ تعهدی بر گردن شما باقی نمی ماند.

اقاله قرارداد ملکی

اقاله قرارداد ملکی به معنای برهم زدن دو جانبه قرارداد است. وقتی دو طرف معامله، برای برهم زدن قرارداد ملکی توافق می کنند، می‌گویند قرارداد اقاله شده است.

 باید توجه کنیم که اقاله، باعث از بین رفتن قرارداد می‎شود و دیگر قراردادی بین دو طرف وجود نخواهد داشت به همین دلیل نیز هیچگونه استنادی به این قرارداد صحیح نیست و دیگر نمی‌توان به شروط قراردادی که اقاله شده اشاره کرد.

بعد از اقاله باید دقت کنید که پول و یا سند باید به وضع سابق بازگردد و دوطرف پس از اقاله تعهدی به هم نخواهند داشت. چرا که اقاله قرارداد ملکی، دلیل خاصی ندارد.

حالا تصور کنید که بع داز چند روز دوباره با وشعیت بازار، تصمیم می گیرید خانه را را دوباره معامله کنید. باز هم با قرارداد با مالک باید قرارداد جدید امضا کنید. دوباره باید همه چیز را از آغاز شروع کنید، چون دیگر نمی‌توانید به قرارداد اقاله شده قبلی استناد کنید و باید یک قرارداد تازه بنویسید.

مشاوره حقوقی یکی از الزام های اصلی رسیدن به مسیر درست برای شروع یک اقدام حقوقی است. یعنی اگر شما هنوز نمی دانید درباره مواجهه با یک مساله حقوقی باید در ابتدای امر، چه روندی را در پیش بگیرید، باید قطعا از روش های مشاوره حقوقی آگاه باشید.

در دنیای امروز بسیاری از مردم فکر می کنند می‎توانند مشکلات حقوقی را خودشان حل کنند، در حالیگه ورد به یک امر حقوقی، مساله‌ای کاملا تخصصی است که نیاز به آگاهی به همه جوانب یک داستان حقوقی دارد.

مشاوره و وکیل

مثلا شما تصور کنید که بیمار شده اید، برای اینکه زودتر به درمان دست پیدا کنید، به دکتر مراجعه می‎کنید و او با تشخیص بیماری راه‎حل های درمانی را به شما معرفی می کند و دیگر شما مجبور نیستید که مشکلات زیادی را برای دست و پنجه نرم کردن با این موضوع ها در پیش داشته باشید.

مراجعه به یک وکیل مجرب هم ، دقیقا در همین مسیر وجود دارد. شما با مراجع هبه دفتر وکیل و توضیح شرایط خودف او را در جریان همه بخش های پرونده قرار می دهید تا او با تخصصی که دارد بتواند راه حل درست را به شما پیشنهاد کند.

در این مرحله است که شما می توانید یا خودتان شخصا دعوا را پیگیری کنید و یا با در اختیار گرفتن یک وکیل، کل پرونده را به وی بسپارید.

در بسیاری از نقاط دنیا، اکثر شرکت ها و افراد دارای یک وکیل شخصی هستند که در همه مواقع مشکلات قانونی با او مشورت می کنند. این در حالی است که شاید خودشان هم بتوانند راسا نسبت به حل قضیه اعمال کنند ولی با اعتماد به یک وکیل حقوقی ضریب موفقیت در پرونده را افزایش می دهند.

درباره انتخاب یک مشاوره حقوقی لازم است چند مساله را به یاد داشته باشید.

۱- از دفتر وکیلی که انتخاب کرده اید، حتما درباره رایگان بودن یا نبودن مشاوره حقوقی سوال کنید تا بعدا دچار مشکلاتی نشوید.

۲- در شناخت و انتخاب وکیل حتمادرباره او تحقیق کنید. وکلای مجرب و در عین حال خلاق می توانند در کنار اینکه به مسایل روز آشنایی دارند، روند سریعتری را برای رسیدن به نتیجه مطلوب پیش پای شما بگذارند.

۳-در یک مشاوره حقوقی استاندارد، وکیل بین ۳۰ دقیقه تا یک ساعت برای شما وقت می گذارد. تلاش کنید تا تمامی مسایل موجود را به شکلی کامل برای وکیل بیان کنید و چیزی را از قلم نیندازید.

۴- در جلسه مشاوره حتما تمامی مدارک و اسناد مربوط به پرونده را همراه داشته باشید تا وکیل بتواند به شکل کامل آن ها را بررسی کند. وکیل ها در مشاوره مثل یک روانشناس می توانند، مشکلات و مسایل مربوط به شما را بررسی کنند و با تصمیمی قاطع، راه حل را در اختیار شما قرار دهند.

۵- طبیعی است که می توانند با در اختیار داشتن وکیل مجرب و قدرتمند به نتایجی که دوست دارید برسید و در این راه دچار مشکلات زیادی نخواهید شد.