نمونه مبایعه نامه املاک

برخی از افراد بدون داشتن علم حقوقی و عدم آگاهی از شرایط و مفاد مبایعه نامه اقدام به بستن قرارداد می نمایند . ما در این مقاله نمونه مبایعه نامه و مفاد مبایعه نامه املاک  را به شما آموزش میدیم ، انشاالله به یاری خوادند بتوانیم کمکی به شما کرده باشیم .با ما همراه باشید.

نمونه مبایعه نامه املاک حرفه ای:

این قرارداد را می توانید در املاک ورثه ای یا هر قرارداد خرید وفروشی استفاده نمایید البته بهتر است هر قراردادی بصورت ویژه و جداگانه توسط یک وکیل یا کارشناس خبره  تنظیم گردد چرا که اگر قرارداد را بنحو حرفه ای تنظیم ننماید کارتان بسیار دچار چالش های عدیده می شود

و لکن در قرارداد فوق سعی و تلاش خود را در جهت ارائه یک قرارداد مناسب نموده ایم امیدواریم مفید فایده واقع گردد.

اگر درمواردی خواستید خودتان قراردادی را تنظیم نمایید حتما این مقاله را مطالعه فرمایید :چگونه یک مبایعه نامه هوشمندانه تنظیم کنیم ؟

ماده ۱ : مشخصات طرفین قرارداد در مبایعه نامه املاک:

فروشنده / فروشندگان ……………….فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. کد ملی …………… صادره از ……………. متولد …………..ساکن …………………………………. تلفن ………………………………………. نوع سمت ( مالک/وکیل/ ویا دارنده …..سهم الارث )

خریدار / خریداران ……………….فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. کد ملی …………… صادره از ……………. متولد …………..ساکن …………………………………. تلفن……………………….( مالک /وکیل )

ماده ۲ : موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال …………………….دانگ از ………….دانک از پلاك ثبتی شماره ……………….فرعی از……………….اصلی ……………قطعه ………………………..واقـع در بخش…………………….. حوزه ثبتی………………………….به مساحت…………….. متر مربع داراي سند مالکیت به شماره سریال ………………صفحه……………….دفتر ………………..بانضمام …………دانــــــگ ………………….پارکینگ شماره ………………………..فرعی و …………………دانگ انبار شماره ……………..فرعی از………………. اصلی……………….

که طبق سند  شماره…………………  دفتر اسنادرسمی ……………….داراي حق اشتراك آب  /برق  /گاز /اختصاصی /اشتراکی  /شوفاژ  /کـولر/تلفـنبه نشانی…………………………………………………………………………………………………………………………

پیشنهاد میشود در مورد تفاوت مبایعه نامه و قولنامه بیشتر بخوانید:تفاوت قولنامه و مبایعه نامه ؟

ماده ۳ :ثمن معامله( قیمت مورد معامله )در مبایعه نامه املاک:

مبلغ……… ریال معادل ………….تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوي خریدار  /خریداران پرداخت می گردد۱-۳ مبلغ…………ریال معادل …………تومان نقداً به موجب چک شماره …………….عهده بانک …………مورخ……………………فی المجلس از ناحیه خریدار  /خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده  /فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه ،اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .۲-۳بقیه ثمن معامله که مبلغ …………….ریال…………….معادل ………………تومان ……………….می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد:

مبلغ …………………..در زمان تحویل ملک به فروشنده یا فروشندگان پرداخت می گردد.

و الباقی ثمن معامله که مبلغ …………… ریال می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال دردفترخانه شماره …………………واقع در…………………………………………………………………………………………به فروشنده پرداخت می گرددتبصره ۱:عدم وصول هر یک از چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند این مبایعه نامه از سوي فروشنده  /فروشندگان تأثیري در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد.

مبایعه نامه املاک

نکته حائز اهمیت در مورد مبایعه نامه املاک این مطلب است که:

اگر بخواهید می توانید در این قسمت قید کنید به محض برگشت چک به هر دلیل ،شما حق فسخ دارید  یا قرارداد خودبخود منفسخ است که در اینجا با توجه به تفاوت فسخ و منفسخ و آثار جداگانه آن، از یک وکیل در این باب کمک بگیرید

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:تفاوت فسخ و منفسخ 

تبصره ۲:فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ ………………………صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی بـه خریـدار تحویل نماید .

ماده ۴: شرایط تسلیم مورد معامله در مبایعه نامه املاک

۱-۴فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ ……………….    با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدارکند.

۲-۴ در صورتیکه مشخص شود معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطـل اسـت و   فروشنده موظف است ثمن دریافتی وخسارات وارده را به خریدار عودت نماید .۳-۴ در صورتیکه  معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستري و یا اجراي اسناد رسمی مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ……………….ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد .۴-۴ کلیه هزینه هاي ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگري توافق شده باشد .

ماده ۵: شرایط مربوط به تنظیم سند :

۱-۵ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ………… در دفتر اسناد رسمی شماره ………… به نشانی : ………………………………………………………………………………………………………..حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد .

در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی براي تنظیم سند ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد.

۲-۵ عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

در مورد مبایعه نامه بیشتر بخوانید:مبایعه نامه چیست ،میزان اعتبار آن چقدر است ؟

ماده ۶: آثار قرارداد مبایعه نامه املاک:

۱-۶ این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند.

در صورت تخلف و انتقال به غیر ، خریـدار  درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوي ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشـند را به انتقال مورد معامله بخواهد .

در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل …………….ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نماید .

۲-۶ فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارك لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداري مالیاتی و غیره را اخذ نماید .

۳-۶ فروشنده مکلف است کلیه بدهیهاي احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات وامکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید .

۴-۶ هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی ، شهرداري و غیره ، بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده ………………………می باشد .

۵-۶ قیمت توافق شده براي معامله در بند …… ماده ………به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی براي فروشنده یا خریدار متصور نیست.

۶-۶ در صورتیکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخیر مبلغ……… ریــال بعنــوان خســارت تــاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع خریدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخیر مبلغ …………عنوان خسارت تاخیر اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید .

ماده ۷ مبایعه نامه املاک:

حق الزحمه مشاوره املاک طبق وجه رایج مبلغ ……….. ریال معادل ……….. تومان می باشد که بر عهده ی طرفین می باشد .

ماده ۸ مبایعه نامه املاک:

این قرارداد در تاریخ ………………در دفتر مشاور املاك …………………. به نشانی …………………………..

در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید .

مشاور املاك موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاك ، نسخه اول و دوم را تسلیم خریدار و فروشنده نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه داراي اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتیار ساقط می شود .

نام خریدار و امضاء                    نام فروشنده و امضاء               نام شهود و امضاء                        نام مشاور املاک و امضاء

مبایعه نامه

برای جلوگیری از ضرر و زیان و نوسانات قیمتی و افت فاحش ارزش پول پرداختی متوانید مفاد ذیل را در مبایعه نامه های خود قید نمایید:

  1.  در صورت نپرداختن ثمن توسط خریدار در تاریخ‌ مندرج درمبایعه نامه ، فروشنده می‌تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را بدهد که می‌تواند علاوه بر اصل پول ، خسارت تاخیر تادیه به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت در صورت توافق برآن نیزعلاوه بر خسارت دادرسی ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطالبه کند.
  2.  فروشنده می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند به این صورت که تا پرداخت نشدن ثمن معامله با توجه به شرایط قرارداد ، از تحویل مبیع (مثلا ملک فروخته شده) خودداری کند.
  3.  اگر قرارداد بیعی منعقد شده باشد که خریدار هیچ مبلغی از ثمن را نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت یک جای قیمت معامله باشد و مبیع نیز تحویل خریدار نشده باشد فروشنده می‌تواند پس از ۳ روز از زمان انعقاد قرارداد با شرایط توافق شده قرارداد را به استناد خیار تاخیر ثمن ، فسخ کند.
  4. اگر در قرارداد قسمتی از ثمن معامله پرداخت شده باشد و یا چک داده شده باشد و یا زمان پرداخت تعیین شده باشد با تاخیر در پرداخت ثمن ، فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد و مجبور است که فقط برای دریافت ثمن معامله اقدام اقامه دعوی کند.
  5.  اگر در قرارداد شرط شده باشد که تاخیردرپرداخت ثمن و یا مثلا وصول نشدن هر کدام از چک‌های قرارداد ، به فروشنده حق فسخ می‌دهد (خیار تخلف از شرط) در این صورت با تحقق شرط ، فروشنده می‌تواند با دادن اظهارنامه اعلام فسخ کند و سپس به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست تایید فسخ بدهد.
  6.  اگر در قرارداد خسارت برای تاخیر ثمن توافق شده باشد که به آن وجه التزام می‌گویند در صورت تاخیر در پرداخت ثمن، فروشنده می‌تواند علاوه بر ثمن دادخواست مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) را نیز تقدیم دادگاه کند اما بحثی وجود دارد که وقتی ثمن معامله وجه نقد است توافق بر خسارتی بیش از نرخ بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد و بعضی از دادگاه‌ها به خسارت بیشتر از نرخ مذکور رای نمی‌دهند.

گروه کلای حکمت:

همه انسانها در برخورد با مشکلات دارای توانایی یکسانی نخواهند بود بنابراین کسی که به یک وکیل خوب و شجاع مراجعه می کند توقع دارد که حق او در پیشگاه عدالت با یاری و کمک از یک شخصی که قادر باشد حق او را استیفا کند،محتاج است بنابراین یک وکیل خوب برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری نموده و تمام نیروی فعالانه و دانش حقوقی و هنر دفاع خود را در اختیار کسی که دارایی و یا زندگی او در مخاطره است قرار دهد.گروه وکلای حکمت شما را در این امر یاری میکند.

برای سوالات بیشتر و انجام مشاوره و قبولی وکالت با شماره های ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷-۰۹۱۲۳۴۳۹۵۰۰ تماس حاصل نمایید.

جهت مشاوره رایگان با وکلای متخصص در زمینه قرارداد ها کلیک کنید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *