نمونه مبایعه نامه حرفه ای/ دانلود

نمونه مبایعه نامه

برای مطالعه و آشنایی با مبایعه نامه کلیک کنید . 

جهت مشاوره رایگان با وکلای متخصص در زمینه قرارداد ها کلیک کنید 

این مطالب را  از دست ندهید

تفاوت قولنامه و مبایعه نامه ؟

چگونه یک مبایعه نامه هوشمندانه تنظیم کنیم ؟

مبایعه نامه چیست ،میزان اعتبار آن چقدر است ؟

 

ماده ۱ : طرفین قرارداد

 • فروشنده / فروشندگان ……………….فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. کد ملی …………… صادره از ……………. متولد …………..ساکن …………………………………. تلفن ……………………………………….
 • خریدار / خریداران ……………….فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. کد ملی …………… صادره از ……………. متولد …………..ساکن …………………………………. تلفن……………………….
 • ماده ۲ : موضوع و مشخصات مورد معامله

  عبارتست از انتقال …………………….دانگ از داراي پلاك ثبتی شماره ……………….فرعی از……………….اصلی ……………قطعه ………………………..واقـع در بخش…………………….. حوزه ثبتی………………………….به مساحت…………….. متر مربع داراي سند مالکیت به شماره سریال ………………صفحه……………….دفتر ………………..بانضمام …………دانــــــگ ………………….پارکینگ شماره ………………………..فرعی و …………………دانگ انبار شماره ……………..فرعی از………………. اصلی………………. طبق سند رهنی شماره…………………  دفتر اسنادرسمی ……………….داراي حق اشتراك آب  /برق  /گاز /اختصاصی /اشتراکی  /شوفاژ  /کـولر/تلفـن

  به نشانی………………………………………………………………………………………………………………………….

  ماده ۳ :ثمن معامله

  مبلغ……… ریال معادل ………….تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوي خریدار  /خریداران پرداخت می گردد

  ۱-۳ مبلغ…………ریال معادل …………تومان نقداً به موجب چک شماره …………….عهده بانک …………مورخ……………………فی المجلس از ناحیه خریدار  /خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده  /فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .

  ۲-۳بقیه ثمن معامله که مبلغ …………….ریال…………….معادل ………………تومان ……………….می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد:

  و الباقی ثمن معامله که مبلغ …………… ریال می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال در

  دفترخانه شماره …………………واقع در…………………………………………………………………………………………

  تبصره ۱:

  عدم وصول چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند این مبایعه نامه از سوي فروشنده  /فروشندگان تأثیري در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد

  تبصره ۲:

  فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی بـه خریـدار تحویل نماید .

  ماده ۴: شرایط تسلیم مورد معامله

  ۱-۴فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ ……………….    با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدارکند.

  ۲-۴ در صورتیکه مشخص شود معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطـل اسـت و   فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید .

  ۳-۴ در صورتیکه  معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستري و یا اجراي اسناد رسمی مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ……………….ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد .

  ۴-۴ کلیه هزینه هاي ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگري توافق شده باشد .

  ماده ۵: شرایط مربوط به تنظیم سند

  ۱-۵ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ………… در دفتر اسناد رسمی شماره ………… به نشانی : ………………………………………………………………………………………………………..

  حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد .

  در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی براي تنظیم سند ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد.

  ۲-۵ عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

  ماده ۶: آثار قرارداد

  ۱-۶ این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند.

  در صورت تخلف و انتقال به غیر ، خریـدار  درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوي ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشـند را به انتقال مورد معامله بخواهد .

  در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل …………….ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نماید .

  ۲-۶ فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارك لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداري مالیاتی و غیره را اخذ نماید .

  ۳-۶ فروشنده مکلف است کلیه بدهیهاي احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات وامکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید .

  ۴-۶ هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی ، شهرداري و غیره ، بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده ………………………می باشد .

  ۵-۶ قیمت توافق شده براي معامله در بند …… ماده ………به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی براي فروشنده یا خریدار متصور نیست.

  ۶-۶ در صورتیکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخیر مبلغ……… ریــال بعنــوان خســارت تــاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع خریدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخیر مبلغ …………عنوان خسارت تاخیر اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید .

  ماده ۷

  حق الزحمه مشاوره املاک طبق وجه رایج مبلغ ……….. ریال معادل ……….. تومان می باشد که بر عهده ی طرفین می باشد .

  ماده ۸

  این قرارداد در تاریخ ………………در دفتر مشاور املاك …………………. به نشانی …………………………..

  در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید .

  مشاور املاك موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاك ، نسخه اول و دوم را تسلیم خریدار و فروشنده نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه داراي اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتیار ساقط می شود .

  نام خریدار و امضاء                    نام فروشنده و امضاء               نام شهود و امضاء                        نام مشاور املاک و امضاء

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک − یک =