نظر مشاوره حقوقی
بعضی از اشخاص تمایل دارنند حق استفاده از منافع ملک یا املاک خود را بصورت دائم یا موقتا به دیگری واگذار نمایند( مثل حق انتفاع یا ارتفاق ) ، بدون آنکه بخواهند مالکیت قانونی آن املاک را به دیگری انتقال دهند در این صورت می توانند در چارچوب حق انتفاع حقی برای دیگران در نظر بگیرنند.

ماده ۲۹ قانون مدنی بیان می دارد که..
ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت) ۲- حق انتفاع ۳- حق ارتفاق به ملک غیر

 

 

تعریف قانون مدنی در باب حق انتفاع

واژه‌ی انتفاع از ریشه‌ی «نفع» گرفته شده و به معنای بهره و سود بردن است.
ماده ۴۰ قانون مدنی :
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است ،یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مفهوم حق انتفاع به زبان عامیانه
حقی که به موجب آن اشخاص می توانند از منافع مال یا ملکی که متعلق به دیگران است استفاده نمایند
بطور مثال :
فردی مالک یک باغچه است به دیگران اجازه می دهد که از منافع و میوه های آن باغچه برای مدت کوتاهی استفاده کند .
و یا اینکه شخصی اجازه استفاده از منزل شخصی خود را، برای مدت معین یا نامعین به افراد فقیر بدهد

نکته :
در حق انتفاع، مال در مالکیت مالک مال یا ملک باقی می ماند و لکن دارنده حق انتفاع حق استفاده و بهره برداری از منافع آن را دارد ، نه حق مالکیت بر آن را

طرفین حق انتفاع

۱٫ صاحب ملک یا مالِ موضوعِ انتفاع (مالک)
۲٫ کسی که حق انتفاع به او واگذار شده است (منتفِع)

انواع حق انتفاع کدامند ؟

۱٫عمری ۲٫رقبی ۳٫سکنی ۴٫ مطلق

۱-عمری :
ماده‌ی ۴۱ قانون مدنی بیان می دارد
حق عمری ،عقدی که از طرف مالک برای شخصی به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.» در این نوع از حق انتفاع، این حق محدود به مدت طول عمر مالک یا منتفع یا هر شخص معلوم ومشخصی است که حق انتفاع واگذار می‌گردد و با فوت آن شخص قرارداد خودبه‌خود منتفی می شود

۲-رقبی:
ماده‌ی ۴۱ قانون مدنی: «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.» در این قسم از حق انتفاع نیز مدت زمان اعتبار قرارداد، توسط مالک مال یا ملک تعیین می‌شود .

۳-سکنی:
طبق ماده‌ی ۴۳ قانون مدنی: «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.»
در این مورد نیازی به تعیین مدت زمان نیست و تا زمانی که مالک در قید حیات است یا از تصمیمِ خود مبنی بر انتقال حق انتفاع رجوع نکرده است، حق مزبور به سودِ منتفع پابرجاست.

۴.مطلق:
طبق ماده‌ی ۴۴ قانون مدنی: «در صورتی‌که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.» اگر مالک به صورت مطلق و بدون تعیین مدت، انتفاع از مال یا ملک خود را به دیگری واگذار نماید این نوع حق انتفاع را حبس مطلق می گویند و تا زمان فوت مالک یا رجوع او، این قرارداد دارای اعتبار است.

بطور خلاصه :
اگر حق انتفاع جهت سکونت در مسکنی باشد آنرا «سکنی» گویند و اگر این حق برای مدت عمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث قرار داده شد آنرا «عمری» و اگر برای مدت معینی برقرار شود آنرا «رقبی» و اگر برای این حق مدتی تعیین نشده باشد آنرا «مطلق» دانسته .

مشاوره حقوقی در باب وقف چیست ؟

نظر  مشاوره حقوقی در باب وقف مفاهیم ذیل..

مفهوم لغوی وقف از نظر مشاوره حقوقی در باب وقف به معنی ایستادن و حبس کردن است

الف.مفهوم وقف  (در قانون مدنی )
ماده ۵۵ قانون مدنی بیان می دارد وقف عبارت ازاین است که
یک نفر عین مالش را حبس کندومنافع مالش را تسبیل کند.

مشاوره حقوقی در باب وقف

مشاوره حقوقی در باب وقف

منظور از حبس کردن عین مال اینست که…
واقف مال مورد وقف را از مالکیت خود خارج نماید و حق نقل و انتقال مال مورد وقف را نداشته باشد
منظور از تسبیل کردن اینست که… واقف منافع مال مورد موقوفه را،در راهی خیریه صرف کند

برای تحقق عقد وقف نیاز به….
ایجاب واقف +قبول موقوف علیه +قبض موقوف علیهم ( تحویل گرفتن مال مورد موقوفه ) دارد
بنابراین تا قبض موقوف علیهم در عقد وقف صورت نگیرد عقد وقف ایجاد نشده
فوریت در قبض لازم نیست
عقد وقف جزء عقود لازمه است یعنی بعد از تحقق عقد وقف ،نمی تواند آن را برهم زد

طرفین عقد وقف
وقف یکی از عقود معینه در قانون مدنی است که …
که بمنظور تحقق عقد وقف نیاز به اراده ۲ طرف دارد ۱٫ واقف ۲٫ موقوف علیه که در ذیل به تعریف آنها می پردازم …
۱٫وقف کننده را واقف می گویند
۲٫شخص یا اشخاصی که به نفع آنها وقف شده را موقوف علیهم می گویند
۳٫ و به مال مورد وقف ، عین موقوفه می گویند

انواع واقسام وقف
عقدوقف بر حسب نوع موقوف علیه ( کسی که بر او وقف شده) به دو نوع تقسیم می شود
۱-وقف خاص:
اگر در وقف نامه استفاده شخص یا اشخاص معینی و محصوری قید گردد،وقف خاص می گویند در وقف خاص بمنظور تحقق عقد وقف در این نوع وقف ، قبول موقوف علیه شرط است
بطور مثال .وقف بر اقوام وفرزندان وخدمتکاران و…
۲-وقف عام :
اگر موضوع وقف استفاده همه یا بخشی از افراد جامعه باشند،آن نوع وقف ،وقف عام میباشد
بطور مثال وقف بر بیمارستان ها و مدارس و…. بمنظور تحقق عقد وقف قبول حاکم شرط است
نکته : در وقف عام ، وقف کننده نیز می تواند از مال مورد وقف، استفاده قرار گیرد

نکاتی در باب وقف …
۱٫وظیفه متولی موقوفه ، اداره و نگهداری مال موقوفه و تصمیم گیری و اجراءدر اداره مال موقوفه است
نکته : حاکم یا واقف نمی تواند ،متولی موقوفه را عزل کند، مگر در وقف نامه حق عزل پیش بینی شده باشد
و لکن در هر صورت اثبات تقصیر متولی ، حاکم می تواند ضم امین برای متولی نماید یعنی حاکم یک نفر امین به متولی ضمیمه می کند، تا همه تصمیمات را به اجتماع بگیرنند

۲٫وظایف ناظر : وظیفه ناظر بازرسی در مال مورد موقوفه است که ناظر بر حسب نوع و نحو نظارت او دو گونه ست .
ناظر اطلاعی: صرفا ناظر اظلاعی اگر تخلفی از متولی دید، می تواند به مقام قضایی اطلاع دهد
ناظراستصوابی:متولی کلیه تصمیمات خود را ،به اطلاع و تصویب ناظراستصوابی باید برساند
ترتیب صرف منافع ودرآمد موقوفه به شرح ذیل..
۱٫منافع مال مورد موقوفه ،صرف نگهداری و حفاظت و تعمیر مال موقوفه گردد البته هزینه نگهداری موقوفه، باید در حد متعادل و متعارف باشد

۲٫مازاد آن بین موقوف علیه، تقسیم می شود

نکته : ترتیب و نحوه نگهداری و اداره موقوفه طبق وقف نامه میباشد ،و اگر در وقف نامه ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد، طبق شیوه و نظر متولی صورت می پذیرد .

مال موقوفه را به دلائل مندرجه در ذیل می توان فروخت ..
۱- خراب شدن مال مورد وقف
۲- خوف و بیم خرابی مال موقوفه باشد ،به نحوی که امکان آبادانی و تعمیرآن نباشد واینکه شخصی حاضر به تعمیر آن نباشد .
۳- در صورت حصول اختلاف بین موقوف علیهم ،بنحوی که بیم سفک دماء ( خونریزی ) بین آنها رود
۴- چنانچه قسمتی از مال مورد وقف خراب شود ، صرفا همان قسمت را میبایست فروخت
نه همه موقوفه را ،مثلاً اگر مال مورد وقف باغچه باشد و قسمتی از درختان آن به دلیل کم آبی از بین برود در این صورت همان قسمت خشگیده قابل فروش است

خیار غبن چیست؟( مغبون شده ) شرایط ومدت آن/کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

مشاوره حقوقی در باب خیار غبن بیان می دارد که بر طبق ماده ۴۱۶ قانون مدنی:
هریک ازمتعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به آن، میتواند معامله را فسخ نماید.

خیار :به معنی اختیار فسخ
غبن در لغت یعنی ضرر و زیان رساندن و یا فریب دادن و گول زدن دیگری
مفهوم حقوقی غبن :
غبن در اصطلاح حقوقی به معنی عدم تعادل بین ارزش واقعی ملک و ارزش تعیین شده ، که منجر به اختلاف بین خریدار و فروشنده گردد
مثال :کسی بموجب مبایعه نامه یک باغ را، به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان خریداری نماید بعدا کاشف بعمل آید قیمت واقعی باغ پایین تر از قیمت فروخته شده است ،فروشنده مغبون شده

مفهوم فقهی غبن :
غبن اصلش خديعه است و در اصطلاح فقهي به مالكيت در آوردن مال است به قيمت اي که از قيمت اصلي زياد باشد و همراه جهل طرف ديگر معامله باشد »

خیار غبن چیست؟( مغبون شده ) شرایط ومدت آن/کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

خیار غبن چیست؟( مغبون شده ) شرایط ومدت آن/کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در زمینه املاک و قرارداد ها کلیک کنید 

مفهوم خیار تدلیس چیست ؟

خیار غبن چیست؟( مغبون شده ) شرایط ومدت آن/کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

۱٫ به کسی که در اثروجود غبن در معامله متضرر شده (مغبون)می گویند
۲٫ به فردی که طرف مقابل خود را ( خریدار) مغبون کرده و در اصطلاح مغبون کننده( غابن ) می گویند

۱٫ کسی که در معامله مغبون شده( زیان دیده ) ، در ابتدا میبایست…
با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراتب اعلام فسخ خود را به جهت خیار غبن به طرف مقابل ( فروشنده) اعلام نماید.
النهایه مبادرت به تقدیم دادخواست تایید و اعلان فسخ به دادگاه عمومی محل وقوع ملک ؛بنماید ، النهایه دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ، حکم به تایید و اعلان فسخ می نماید

۲٫علم و اطلاع واقعی مغبون ( زیان دیده ) از قیمت واقعی ملک ، موجب از بین رفتن خیار غبن می باشد بنابراین مغبون در حین معامله نباید قیمت واقعی مورد معامله را بداند
۳٫مغبون بعد از علم به مغبون شدن ، باید فوراخیار غبن خود را اعمال کند
۴٫خیار غبن فقط مختص به یکی از طرفین معامله( خریدار یا فروشنده ) نمی باشد. هر یک از طرفین معامله که مغبون شود ،می تواند از این نوع خیار استفاده کند
۵٫ خیار غبن، یکی از خیاراتی است که فقط مختص عقد بیع نمی باشد و ممکن است در عقودی دیگر( به غیر از هبه وصلح که صرفا تعین مبلغ ،بر مبنای مسامحه می باشد ) نیز وجود داشته باشد.
۶٫خیارغبن در کلیه معاملات معوض (مثل اجاره و خرید و فروش و…)وجود دارد ولی در معاملات غیرمعوض ( هبه و…)وجود ندارد.
۷٫خیارغبن زمانی که غبن فاحش باشد( عرفا بین مردم قابل مسامحه و پذیرش نباشد ) تحقق پیدا می کند
۸٫ درج عبارت اسقاط کافه خیارات و لو فاحش بل افحش در قرارداد ها موجب سقوط ،خیار غبن طرفین معامله می گردد، هر چند که بعضی از حقوقدانان و فقها قائل به این امر نیست

خیار غبن چیست؟( مغبون شده ) شرایط ومدت آن/کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

استنادات قانونی مشاوره حقوقی در باب خیار غبن

استنادات مربوط به مشاوره حقوقی در باب خیار غبن عبارتند از:

ماده ۴۱۷ قانون مدنی
غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
طبق ماده ۴۱۸ قانون مدنی
چنانچه در زمان انجام معامله نسبت به قیمت واقعی عالم بوده باشد، دیگر خیار فسخ نخواهد داشت.
طبق ماده ۴۱۹ قانون مدنی
شرایط معامله نیز باید در تعیین نمودن مقدار غبن لحاظ شود..
طبق ماده ۴۲۰ قانون مدنی
خیار غبن از خیارات فوری می باشد.
طبق ماده ۴۲۱ قانون مدنی
اگر شخصی که طرف معامله ی خود را متضرر کرده است تفاوت قیمت را به شخص متضرر بدهد،خیار غبن از بین نمی رود. ولی در صورتی که شخص متضرر با گرفتن تفاوت قیمت راضی شود، آنگاه خیار غبن ساقط می شود.

در خصوص کسب اطلاعات در زمینه مشاوره حقوقی می توانید به دیگر مقالات این سایت نیز مراجعه کنید.

ماده ۱۲ قانون زمین شهری

بر طبق ماده (۱۲) قانون زمین شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين‌تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.

زمین موات چیست ؟

معنی لغوی موات در فرهنگ معین
۱ – بی جان ، مرده . ۲ – زمینی که در آن کشت نشده باشد.
زمین موات زمینی است که در آن هیچ آبادی و عمران نباشد

مفهوم اراضی موات در قانون مدنی

ماده ۲۷ قانون مدنی :
اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد .

مفهوم زمین دایر چیست ؟

نقطه مقابل زمین بایر ،زمین دایر است دایر به معنی آباد، آبادانی، برپا
اراضي داير به زمين‌هايي گفته می شود که توسط انسان ها احياء و آباد شده و در حال حاضر مستمرا داير و مورد استفاده وبهره برداری می باشد .

زمین های بایر چیست ؟

باير: زمين‌هايي كه سابقه احيا ء وحیات را دارند ولي به علت اعراض( روی برگرداندن مالک ) يا عدم استفاده وبهره‌برداري اشخاص متروک مانده اند .

ماده ۱۲ قانون زمین شهری

تشخیص عمران و احیاء اراضی ویا تعیین زمین دایر و تمیز اراضی بایر ازاراضی موات بعهده کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری، مستقر در وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شده است

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ، متشکل از چه افرادی هستند؟

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مرکب و متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ،که اعضای این کمیسیون با مجوز و حکم وزیر مسکن و شهرسازی ، تعین می شوند.

چگونه به آرای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری می توانید اعتراض کنید ؟؟

به آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری میبایست ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ و یا اعلام رای از ناحیه کمیسیون مربوطه در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایید
النهایه دادگاه مربوطه با ارجاع امر به کارشناس خبره دادگستری واستفاده وبررسی نقشه های هوایی ( گارداستر) حکم به نقض، رای صادره از کمیسون ماده ۱۲ زمین شهری می دهد

چکیده مطلب

پس اگر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ، برخلاف مدارک موجوده و بدون بررسی دقیق نقشه های هوایی، مبادرت به صدور رای بر علیه شما نموده حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای ،دادخواستی تحت عنوان ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم نمایید
بهتر است در مورد دعاوی ملکی با وکیل ملکی یا مشاوره حقوقی متخصص در این امر مشاوره نمایید.

روشهای اثبات کلاهبرداری ؟

مشاوره حقوقی کیفری با توجه به مهارت خود در زمینه حقوقی کیفری و دعوی و با توجه به اسناد و مدارک به بررسی مواردی می پردازد که بر طبق قوانین و مقررات است.

مفهوم لغوی کلاهبرداری

شیادی و حقه بازی . به فریب و دروغ مال دیگران را گرفتن .

مشاوره حقوقی کیفری در کلاه برداری

تعریف مشاوره حقوقی کیفری در باب کلاهبرداری

کلاهبردار کیست ؟

شخصی است که با توسل  به وسایل متقلبانه ،موجب اغفال و فریب دیگری شود وسپس وجه یا مالی را ازفریب خورده اخذ کند و ببرد 

همانظور که در کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی می خوانیم کلاهبردار در واقع به گونه ای عمل می کند که…

مالک یا متصرف مال فریب خورده ، بنحوی که از روی میل و رضا و گاهی با التماس  وبه امید کسب منافع بیشتر ، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد .

روشهای اثبات کلاهبرداری ؟

برای تحقق جرم کلاهبرداری سه شرط ذیل لازم است:

کلاهبردار در جهت  فریب قربانی از وسایل متقلبانه استفاده کند

یعنی آنکه کلاهبردار از وسایل متقلبانه برای فریب طرف مقابل خود استفاده مثل آنکه شرکت غیر واقعی  و موهوم تاسیس کند و یا از  جعل سمت ویا  عنوان استفاده کند و…

موجب فریب قربانی شود

عملیات متقلبانه موجب فریب طرف مقابل شود  و اینکه قربانی کلاهبرداری می بایست  از متقلبانه بودن وسایل، بی اطلاع باشد و فریب بخورد.

 النهایه مال قربانی را ببرد

بعبارتی قربانی باید در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار بگذارد.

در صورتی که هر قسم از این شرایط مندرج در بالا نباشد و یا ترتیب آنها رعایت نگردد جرم کلاهبرداری تحقق نیافته

مشاوره حقوقی کیفری در کلاه برداری

نظر مشاوره حقوقی کیفری در باب استناد قانونی جرم کلاهبرداری

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری  بیان می دارد

‌هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم‌مي‌شود.

نکاتی در این باب ..

با توجه به اینکه کلاهبرداران معمولاً از هوش و ذکاوت بیشتری نسبت به عموم جامعه برخوردارند بهمین جهت نباید فریب وعده و وعید غیر واقعی و وسوسه آمیز آدمهای کلاهبردار را بخورید

جرم کلاهبرداری علاوه بر داشتن جنبه خصوصی، دارای جنبه ای  عمومی نیز  می باشد بدین نحو که اگر بازهم  شاکی رضایت دهد قانونگذار دست از سر کلاهبردار ها برنداشته و مجازاتی جداگانه برای آنها در نظر می گیرد

کلاهبرداری وجرائمی که دارای مجازات کلاهبرداری هستند ، در قانون مجازات اسلامی دارای شکل ها وانواع مختلفی هستند که بیان آنها بسیار طولانی بوده که در مقاله های دیگر به شرح و توضیح آنها خواهم پرداخت ( مثلا تبانی برای بردن مال غیر که مجازات کلاهبرداری را دارد و..)

چکیده مطالب..

پس کلاهبردار ها الزاما  میبایست از وسایل متقلبانه استفاده کرده باشند و (مثل نام جعلی و یا شرکت موهوم ) و اینکه  این در نهایت این   وسیله متقلبانه موجب ،اغفال و فریب قربانی شده باشد.   و اینکه قربانی با میل و رضایت خود ، مالش را تسلیم کلاهبردار کند .

کلاهبرداری که برج ایفل را فروخت

برای مطالعه بیشتر بهتر است بدانیم …

یکی از کلاهبرداران مشهور و بزرگ دنیا شخصی به نام « ویکتور لوستیگ » بوده است ؛ وی با هوش بالا و توسل به عملیات متقلبانه ضمن فریب قربا نیان خود  از جمله  برخی تجار پاریس، توانست برج ایفل را به آنها می فروشد   !!!!

بهتر است با توجه به تخصصی بودن جرائم مربوط با حوزه کلاهبرداری ،قبل از اقامه دعوی کیفری با وکیل کیفری  یا مشاورحقوقی کلاهبرداری ، متخصص در مجموعه ما مشورت نمایید. چنانچه در در مورد چک نیازمند به به مشاوره بودید می توانید با مراجعه به مقاله مشاوره حقوقی چک اطلاعاتی در این زمینه به دست آورید.

نقش مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک تمامی قوانین و ضوابط مربوط به چک را ذکر می کند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آورد.

مشاوره حقوقی چک و  متخصص در زمینه  چک می تواند ، در زمان بسیاراندک  وبا هزینه کمی  از چک های بلامحل صادره از ناحیه  شما رفع سوء اثر نماید.

مشاوره حقوقی کیفری نیز با بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی مواردی که بر طبق قوانین و مقررات است در این خصوص می پردازد.

نظر مشاوره حقوقی چک در خصوص شیوه های رفع اثر از چک برگشتی

 مشاوره حقوقی چک با بهره گیری از دانش و تجربه ی خود در صورت بروز هر گونه مشکل در خصوص چک و روش های رفع اثر از چک برگشتی بهترین راه کار را پیشنهاد می کند.

مشاوره حقوقی چک

صادر کننده چک در صورت حصول شرایط ذیل ، می تواند درخواست رفع سوء اثر از چک برگشتی  نماید.

۱- تأمین وجه چک در بانک

صادر کننده ی چک ،  اصل وجه چک و یا کسری موجودی چک بر گشتی رادر بانک تامین  نماید تا دارنده ی چک بتواند وجه چک را از بانک وصول کندو سپس رفع سوء اثر از چک برگشتی شود

۲٫ ارائه اصل لاشه چک، به بانک  

الف – در صورت وجود اصل لاشه ی چک ، در ید صادر کننده چک ،با ارائه اصل لاشه چک به بانک،ازچک برگشتی رفع سوء اثر میشود  .

ب- در صورت عدم دسترسی به  لاشه ی چک برگشتی به دلائلی از جمله سرقت و یا مفقودی ….صادر کننده چک میبایست  ، دارنده و یا ذینفع چک را به یکی از  دفاتر اسناد رسمی ، برده  ورضایت محضری او را اخذ نماید  و سپس رضایت نامه ی محضری را ، به بانک ارائه نماید و از چک برگشتی رفع اثر نماید

ج- در صورتی  ارائه اصل لاشه چک ،بواسطه عدم امکان دسترسی به دارنده ،و یا دلائلی دیگر… ، امکان پذیر نباشد.

صادر کننده چک بدواً  میبایست وجه  چک را به حساب جاری خود ،در بانک واریز نمایید  ، واز بانک مربوطه درخواست مسدودی وجه چک را  به مدت ۲۴ ماه بنماید وجه مذکور در مدت معینه  قابل برداشت نمی باشد و تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک و یا با انقضای مدت مزبور از چک برگشتی رفع اثر میشود و همچنین  درصورت ارائه حکم قضائی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی ،میتوانید از آن چک رفع سوء اثر نمایید.

د. اگر مواعد مندرج در ذیل از تاریخ چک های برگشتی گذشته باشد، ازآن چک هابرگشتی رفع سوء اثر میگرددو مشمول مرور زمان می گردند

برابر بخش نامه  ۱۱ خرداد ۱۳۸۲ اگر یک فقره چک برگشتی باشد میبایست ۶ ماه باید بگذرد و اگردوفقره چک باشد میبایست یکسال بگذرد

۳فقره چک ۲ سال
۴فقره تا ۱۲ فقره چک ۳ سال
۱۳ تا ۲۰ فقره ۴ سال
۲۱ تا ۵۰ فقره ۸ سال
۵۱تا ۱۰۰فقره ۱۰ سال
۱۰۱ فقره چک و به بالا ۱۵ سال

 

چکیده مطالب در زمینه مشاوره حقوقی چک

پس نتیجه می گیریم به منظور رفع سوء اثر از چک برگشتی میبایست اصل وجه چک یا کسری موجودی را در بانک تامین نمایید و یا با.ارائه اصل لاشه چک، به بانک  ،ازچک برگشتی رفع سوء اثر نمایید  و یا در صورت عدم دسترسی به  لاشه ی چک برگشتی به دلائلی از جمله سرقت و یا مفقودی ….صادر کننده چک میبایست  ، دارنده و یا ذینفع چک را به یکی از  دفاتر اسناد رسمی ، برده  ورضایت محضری او را اخذ نماید  و سپس رضایت نامه ی محضری را ، به بانک ارائه نماید و از چک برگشتی رفع اثر نماید  در صورتی  ارائه اصل لاشه چک ،بواسطه عدم امکان دسترسی به دارنده ،و یا دلائلی دیگر… ، امکان پذیر نباشد صادر کننده چک بدواً  میبایست وجه  چک را به حساب جاری خود ،در بانک واریز نمایید  ، واز بانک مربوطه درخواست مسدودی وجه چک را  به مدت ۲۴ ماه بنماید وجه مذکور در مدت معینه  قابل برداشت نمی باشدو تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک و یا با انقضای مدت مزبور از چک برگشتی رفع اثر میشود و همچنین  درصورت  ارائه حکم قضائی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی ،میتوانید از آن چک رفع سوء اثر نمایید. بهتر است در این باب ضمن  اخذ مشاوره حقوقی چک از وکیل دادگستری  در تهران موجبات سهولت در انجام کار خود مبنی بر رفع سوء اثر از چک را فراهم کنید.

چنانچه تمایل داشتید در ارتباط با مشاوره حقوقی کیفری اطلاعاتی کسب کنید م

الزام به تنظیم سند رسمی

 

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ، یکی از دعاوی  بسیار مهم در حوزه  املاک محسوب می شود و در زمانی مصداق می باید که ما ملکی را خریداری نموده باشیم و فروشنده به دلایلی قادر به الزام به تنظیم سند رسمی نباشد و یا اینکه نخواهد سند را بنام شما نمایدبرابر قانون وی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی له شما می گردد ، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوی مالی است 

۲٫ الزام به تنظیم سند رسمی

موضوع:استناد قانونی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین  را به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند. و مواد ۲۲۱و۲۲۲و۲۳۸ و ۲۳۹ و۳۶۲ قانون مدنی  نیز در همین باب است و اینکه مواد  ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت نیز   در همین باب فروشنده را مکلف به الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی  بنام خریداران نموده نحوه  طرح  دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ، با توجه به شرایط مندرج در ذیل ،متفاوت است …

تنظیم اسناد رسمی

 الزام به تنظیم سند رسمی

موضوع :موضوع

الف:  اگر شما  مبایعه نامه و یا قولنامه ای و… که دال بر خرید ملک کند  دارید
می توانید  با تقدیم  دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده  وسایر ایادی که مع الواسطه ملک را به شما فروخته اند، به خواسته خود برسید

ب. اگر مدرکی کتبی  که دال بر خریداری شما کند، ندارید( توافق شفاهی نموده اید )
میبایست دادخواست اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند را توامان  به محکمه بدهید در این خصوص شهود ارائه نماید و یا دلایل پرداخت ثمن را ضمیمه نماید

ج .اگر ملک سابقه ثبتی دارد( سند منگوله دار و یا تک برگی دارد ) . میبایست  دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی  بدهید

د. اگر سابقه ثبتی ( مثلا همه املاک آن منطقه با قولنامه معامله می شود و فاقد سند است )  میبایست دادخواست اثبات مالکیت در محکمه را بدهید نه دادخواست الزام به تنظیم سند

نکاتی در باب دعوی الزام به تنظیم سند ر سمی
الف. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را  میبایست بطرفیت افراد ذیل در محکمه ، تقدیم نماید

۱٫ شخصی که ملک را مستقیما از وی خریداری کرده اید

۲٫ کلیه اشخاصی که به نحوی در خرید و فروش ملک قبل از شما دخیل بوده انند تا جایی که به مالک متصل شود اعم از وکیل یا خریداران قبلی

۳٫ مالک اصلی

 مواد قانون مدنی در باب الزام تنظیم سند رسمی

اگر یکی از این افراد  مندرج در بالا را طرف دعوی قرار ندهید دعوی شما مورد پذیرش محکمه قرار نمی گیرد

ب . ضمن دادخواست تنظیم سند رسمی میبایست  دادخواست الزام طرف مقابلتان را به تهیه مقدمات تنظیم سند  از جمله (پایان کار دارایی ، شهرداری، فک رهن ) را  از محکمه بخواهید و لکن اگر مدارک فوق از جمله پایان کار و ….را دارد، نیاز با این امر نیست

پ . در  صورتی که ملک در رهن بانک باشد ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وفک رهن را توامان بدهیدو بهتر است بانک را  نیز طرف دعوی قرار دهید

ت . اگر ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شما رد می گردد

ث .در صورتی که شماره دفترخانه و  تاریخ محضر در مبایعه نامه و قراردادشما قید نشده باشد  بهتر است بدوا ضمن تعیین شماره  دفترخانه و  تاریخ معینی جهت حضور در دفترخانه (جهت تنظیم سند ) مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به طرف مقابل ابلاغ نماید و وی را دعوت به حضور در دفترخانه نمایید .

الزام به تنظیم سند رسمی

موضوع :صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را میبایست در  دادگاه عمومی  که ملک در محدوده آن واقع شده است، مطرح نمود

خلاصه

اگر نسبت به خرید ملکی اقدام نموده اید و تا کنون با فروشنده ملک در جهت تنظیم سند قطعی به توافق نرسیده اید و یا وی از انتقال سند خوداری می نماید اصلا در اقامه دعوی تنظیم سند، تعلل  صحیح نیست چرا که امکان دارد فروشنده ملک را به افراد دیگری انتقال  دهد و اینکه ملک از بابت مهریه و یا مطالبات دیگران توقیف شود .
لازم به ذکر است ، تاکنون پروند های زیادی در این باب داشته ام که می بایست با  دقت ومهارت بالای توسط وکیل مجرب  انجام شود یا اینکه حداقل توسط مشاوره حقوقی مجرب راهنمایی و مشاوره شوید  .

اطلاعات ذیل را بدانید 

-پیش فروش

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

 مشاوره حقوقی در باب تخلیه محل کسب وپیشه به جهت احداث ساختمان جدید( تخلیه به علت نوسازی)

برابربند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجرو مستاجر مصوب ۵۶

در موارد ذیل نیز پس از انقضای مدت اجاره ، درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه به جهت احداث ساختمان جدید  از دادگاه جایز است  تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید ، مشروط به اینکه پروانه ی ساختمان یا گواهی شهرداری مربوط ، ارایه شود و شهرداری ها مکلفند در صورت مراجعه ی مالک با رعایت مقرارت مربوط، پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم کنند.

سایر استنادات قانونی  مربوط به تخلیه محل کسب

ماده ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

ماده ۲۷ .در موارد ی که حکم تخلیه صادر می شود ، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می کند حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تاسیس شده است در تابستان تعطیل اجراء نخواهد شد

قوانین حقوقی تخلیه

تبصره ۱٫در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ، صادر می شود ، مهلت های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع و یا پرداخت وجه مزبور شروع می شود .

تبصره ۲٫در موارد ی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بهاء صادر می شود ، حداکثر مهلت ۵ روز خواهد بود . متاسفانه در صدر ماده ۱۵ مرقوم قید گردیده که تخلیه مورد اجاره با انقضای مدت اجاره امکان دارد که این امر موجب ورود اشکالات فراوان می باشد چرا که اگر اجاره برای مدت ۲۰ سال باشد و مدت آن منقضی نشده باشد ، نمی توان به جهت تخریب و نوسازی ملک را تخلیه نمود. و این مورد متاسفانه به ضرر مالک است مگر آنکه مدت اجاره کوتاه باشد، ایراد ندارد  بسیاری از مالکین پس از اخذ پروانه تخریب ونوسازی از شهرداری، بدون آنکه در ملک احداث بناء نمایند متعاقبا از تجدید بناء منصرف می شوند که متاسفانه برای مستاجر هیچ راه گریزی نیست . و اینکه اگر در حین رسیدگی مدت پروانه ساخت، منقضی شود ،تاثیری در روند کار دادگاه ندارد و موجر می تواند تقاضای تمدید آن را نماید .

تخلیه محل کسب به دلیل احداث ساختمان داودچشمی

نکاتی در باب تخلیه محل کسب وپیشه به جهت احداث ساختمان جدید

( تخلیه به علت نوسازی)

۱٫یکی از راحترین راههای تخلیه ملک توسط مالکین است ومعمولا مستاجر نمی تواند از خود دفاع چندانی نماید .

۲٫دادگاه بدوا میبایست از اداره ثبت و احراز مالکیت موجر، را استعلام نماید .

۲٫مستاجر کلیه حق وکسب و پیشه را در صورت عدم توافق با موجر ، طبق نظریه کارشناسی دریافت خواهد کرد .

۳٫موجر میبایست ظرف مهلت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، وجه معینه توسط کارشناس را به صندوق دادگستری واریز نماید  واینکه موجر پس از واریز وجه می بایست تقاضای صدوراجرائیه بنماید ( حکم جنبه اعلامی را ندارد ) و مستاجر پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلتی که از ده روز کمترو از دو ماه بیشتر نباشد ملک را تخلیه نمایددر غیر اینصورت اجرای احکام ملک را تخلیه می نماید .

۵٫ منظور از ساخت و ساز ،تخریب کل بنا است نه تعمیرات جزیی و یا اساسی

۶٫نوساز بودن وکلنگی بودن ملک تاثیری در صدور حکم تخلیه ندارد،و صرف صدور گواهی تخریب و نوسازی کفایت می کند .

ضمانت اجرای عدم تخریب و نوسازی توسط مالک ظرف مدت ۶ ماه  برابر ماده ۱۶ قانون روابط موجر ومستاجر، اگر مستاجر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تخلیه، شروع به احداث بنا نماید ،به تقاضای مستاجر به پرداخت اجاره بهای یا اجرت المثل یکسال محکوم خواهد شد .