اعتراض به رای کمسیون ماده ۱۰۰ چیست( تخریب شهرداری ) ؟ شرایط ،مهلت اعتراض ،نمونه لایحه -کاملا کاربردی

مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی  شهر ها ،میبایست قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساخت بگیرند و حسب قانون شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.و لکن نمی توانند بدون مجوز قانون مبادرت به تخریب بناء نمایند مگر از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به تخریب بناء بگیرنند

اعتراض به رای کمسیون ماده 100 چیست( تخریب شهرداری ) ؟ شرایط ،مهلت اعتراض ،نمونه لایحه -کاملا کاربردی

اعتراض به رای کمسیون ماده ۱۰۰ چیست( تخریب شهرداری ) ؟ شرایط ،مهلت اعتراض ،نمونه لایحه -کاملا کاربردی

وکیل ( جهت گرفتن وکیل تماس بگیرید )

مشاور حقوقی ( جهت مشاور حقوقی تماس بگیرید )

داود چشمی

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

 • کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریدارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری می باشد.
 • محل استقرار این کمیسیون در شهرداری قرار دارد.
 • کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری می باشد.
 • اعضای تشکیل دهنده آن : نمایندگان وزارت کشور , دادگستری , نماینده شورای اسلامی ,  نماینده شهرداری
 • در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.

اعتراض به رای کمسیون ماده ۱۰۰ چیست( تخریب شهرداری ) ؟ شرایط ،مهلت اعتراض ،نمونه لایحه -کاملا کاربردی

مراحل رسیدگی در  کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 • پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه اشخاص پرونده برای رسیدگی درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون حضور ذینفع صورت می گیرد.مگر در صورتی که نیاز به توضیحات ذی نفع باشد ،حضور وی منع قانونی ندارد.
 • شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن  در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند.
 • مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند .
 • رای این کمیسیون قطعی می باشد.

کمسیون ماده ۱۰۰ چیست ؟اعضای آن ،نحوه رسیدگی و اعتراض -کاملا کاربردی

انواع تخلفات ساختمانی

 1. تخریب : حکم تخریب در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی ، فنی ، بهداشتی باشد .
 2. اخذ جریمه : در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید

تخلف تراکم اضافی : تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد . کمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از :
۱ – تخریب
الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه  پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع  خود داری کند . در این دو مورد کمسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد.
۲ – رای به اخذ جریمه
کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .

اعتراض به رای کمسیون ماده ۱۰۰ چیست( تخریب شهرداری ) ؟ شرایط ،مهلت اعتراض ،نمونه لایحه -کاملا کاربردی

 • الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی :
 1. خیابانهای اصلی
 2. خیابانهای فرعی
 3. کوچه بن باز
 4. کوچه بن بست
 • ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده
 • ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
 • د – نوع حوزه استفاده از اراضی

مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطابق بند ۲ ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

 

 

تعدیل اجاره یا اجار بهاء چیست ؟شرایط آن( سرقفلی ،قانون سال 56 ،قانون 76) -کاملا کاربردی

تعدیل اجاره یا اجار بهاء چیست ؟شرایط آن( سرقفلی ،قانون سال ۵۶ ،قانون ۷۶) -کاملا کاربردی

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶در مورد اجاره سرقفلی

تعدیل اجاره یا اجار بهاء چیست ؟شرایط آن( سرقفلی ،قانون سال 56 ،قانون 76) -کاملا کاربردی

تعدیل اجاره یا اجار بهاء چیست ؟شرایط آن( سرقفلی ،قانون سال ۵۶ ،قانون ۷۶) -کاملا کاربردی

هر یک از موجر یا مستاجر می تواند به استناد به ترقی و تنزیل هزینه  های  زندگی ، درخواست تجدید نظر نسبت به میزا ن اجاربهاء را بنمایند

مشروط به اینکه مدت اجاره سرقفلی منقضی شده باشد و یا اینکه از تاریخ استفاده ی مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرره در حکم قطعی که به تعیین یا تعدیل اجاره سرقفلی منتهی شده باشد، سه سال تمام گذشته باشد

النهایه دادگاه با جلب نظر کارشناسی ، اجاره بهارا به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد، حکم دادگاه در این خصوص  قطعی است

رای وحدت رویه اجاره سرقفلی ( تعدیل اجاربهاء )

نکته : برابر رویه وحدت رویه شماره ۵۱۹ مورخه ۱۲/۱۲/۶۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور این حکم قابل تجدید نظر است، پس قطعی نیست

ماده ۵

موجر می تواند مابه التفاوت اجاره بهاء را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه کند در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم به تعدیل ، مستاجر را به پرداخت مابه التفاوت اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم ، محکوم می کند دایره اجراء مکلف است خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اجرای حکم را به قراردوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول وبه موجر بپردازد

مستاجر نیز می تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بهاء ؛ رد مابه التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخیر تادیه به شرح فوق درخواست کند

تعدیل اجاره یا اجار بهاء چیست ؟شرایط آن( سرقفلی ،قانون سال ۵۶ ،قانون ۷۶) -کاملا کاربردی

نکاتی در این باب اجاره سرقفلی (تعدیل )

پس با توجه به شرح ماوقع میبایست ….

 1. قرارداد اجاره الزاما منقضی گردیده
 2. اگر قبلا راجع به اجاربهای حکم تعدیل صادر و قطعی شده باشد ( ۳ سال از تاریخ حکم قطعی گذشته باشد )
 3. در صورت عدم تنظیم قرارداد اجاره یا اینکه مبلغ اجاره معین نباشد می بایست درخواست تجدید نظر، ظرف سه سال از تاریخ استفاده مستاجر و یا صدور حکم قطعی تنظیم سند اجاره و یا تعین اجاربهاء معین گردد

۴٫قرارداد اجاره املاک تجاری  میبایست قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد و یا مستاجر در قبل از سال ۷۶ مستاجر باشد

۵٫هر یک از موجر یا مستاجر می توانند با توجه به زیاد یا کم شدن تورم وهزینه های زندگی درخواست تعدیل اجاره بهاء را، در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بدهند بنابراین ملاک کار کاهش و افزایش هزینه است

۶٫دادخوست تعدیل اجاره بهاء بعلاوه مطالبه مابه التفاوت اجاره بها ء را می توان بصورت همزمان، تقدیم محکمه نمود

۷٫سوال : آیا در دعوی تعدیل اجاره بهاء ، احراز مالکیت موجر لازم است

بموجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۸/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۷۳ اداره حقوقی احراز مالکیت لازم نیست

۸٫ارزیابی میزان تعدیل و کاهش هزینه ها با توجه به نظریه کارشناس صورت می گیرد

تعدیل اجاره یا اجار بهاء چیست ؟شرایط آن( سرقفلی ،قانون سال ۵۶ ،قانون ۷۶) -کاملا کاربردی

روند اجرای کار در محکمهاجاره سرقفلی ( تعدیل )

 1. بدوا شما میبایست دادخواستی تحت عنوان تعدیل اجاره بها ء و مطالبه ما به التفاوت اجاره بهاء در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ،تقدیم نموده
 2. دعوی مذکور جزء دعوی مالی و.. می باشد یعنی برابر مبلغ تقویم شده میباست تمبر هزینه دادرسی بزنید
 3. پس از ارجاع پرونده به یکی از شعبات دادگاه ؛ دادگاه مربوطه وقت رسیدگی تعین می کند و ضمن ارجاع امر مراتب به کارشناس دادگستری میزان اجاره بهاء را تعین می کند
 4. حکم دادگاه در خصوص تعدیل اجاره بهاء جنبه اعلامی دارد ( نیاز به صدور اجراییه ندارد ) و لکن در خصوص مطالبه مابه التفاوت جنبه اجرایی دارد ( نیاز به صدور اجراییه دارد )

۵٫مستاجر نیز حق دارد با توجه به کاهش هزینه ها درخواست تعدیل اجاربهاء ( تقلیل) آن را  از محکمه تقاضا نمایند

بهتر است با توجه به  اینکه قوانین  مربوط به حق کسب و پیشه و سرقفلی ،جزء قوانین خاص و پیچیده می باشد  ،قبل از ورود به چنین دعاوی ،نظر وکیل مجرب یا مشاوره حقوقی را جویا شوید ،چراکه عدم آگاهی شما از این قوانین موجب ورود خسارات فراوان به شما می گردد

 

 

ا

صورتمجلس تفکیکی

تفکیک در لغت به معنای جدا کردن دو چیز از یکدیگراست . ( صورتمجلس تفکیکی )

 در اصطلاح ثبتی، تقسیم قطعه زمینی به قطعات مختلف است. (صورتمجلس تفکیکی )

تفکیک ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (خانه، زمین و به‌طور کلی هر مالی که قابل نقل و انتقال نباشد) به قطعات کوچک‌تر.

طبق ماده‌ی ۱۵۰ قانون ثبت:

 «هر گاه مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک ملکی را داشت، این تقاضا به اداره‌ی ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌ی تفکیک، ارزش معاملاتی روز خواهد بود؛ هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.»

 

ا

                   صورتمجلس تفکیکی

 

صورتمجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه میشود.

صورتمجلس تفکیکی که توسط اداره ثبت به درخواست مالک انجام می شود به مالکیت خصوصی واحد ها نمی پردازد بلکه فقط حدود و مساحت هر واحد را مشخص می کند .

اگر كل ملك قبل از تفكیك متعلق به یك فرد بوده كل قطعات نیز متلق به او خواهد بود.

 و اگر ملك دارای چند مالك مشاعی بوده مثلا سه مالك هر یك با قدر السهم دو دانگ از ششدانگ ، در اینصورت كل واحدها و قطعات تفكیك شده یك به یك با سهم دو دانگ متعلق هر سه مالك خواهد بود .

هیچیك از مالكین واحد مستقل و ششدانگ نخواهند داشت مادامیكه سند تقسیم نامه در دفترخانه و به رضایت مالكین تنظیم شود.

 در این مرحله مالكین به نسبت سهم خود تعدادی از واحدها را بطور كامل و ششدانگ انتخاب مینمایند این انتخاب در سندی به نام تقسیم نامه ثبت میشود و به موجب همین تقسیم نامه ثبت اسناد خواهد توانست برای هرقطعه و یا واحد سند مالكیت صادر نماید.

کاربرد صورت مجلس تفکیکی

 • فروش قطعات تفکیکی ملک

 • صدور اسناد مالکیت برای قطعات تفکیکی

 • تنظیم تقسیم‌نامه بین مالکان مشاعی

  دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

  دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی از نوع دعاوی ثبتی و ملکی می باشد و توسط خریدار اقامه می شود.

  دلایل مختلفی ممکن است برای بروز این مشکل وجود داشته باشد.

  یکی از دلایل، بدقولی فروشنده در تاریخ معین تحویل سند رسمی است.

  مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

  این دعاوی جزء دعاوی مالی است، لذا باید توسط خواهان تقویم گردد.

   بنا به قانون، اگر تقویم دعوی خواهان بیش از ۵ میلیون باشد، دادگستری مرجع صالح رسیدگی می باشد. در غیر اینصورت این دعوی در شواری حل اختلاف باید رسیدگی شود.

دعوای ممانعت از حق

یکی از انواع دعاوی تصرف که در دادگاه ها مطرح می شود ، دعوای ممانعت از حق است. (دعوای ممانعت از حق )

ممانعت در لغت به معنای بازداشتگی و منع و نهی و تعرض و مزاحمت و اعتراض و دفع است . (دعوای ممانعت از حق )

ممانعت از حق اقدامی است که در آن فردی به صورت غیرقانونی مانع از آن می‌شود که دارنده‌ی حق انتفاع و حق ارتفاق بتواند به طور کامل از حق خود بهره‌برداری کند. (دعوای ممانعت از حق )

                  دعوای ممانعت از حق

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

حق انتفاع چیست ؟

حق انتفاع حقی است که براساس آن یک فرد بدون اینکه مالکیتی نسبت به یک مال داشته باشد، از سوی مالک مال و برای مدت زمانی مشخص (در ازای پرداخت پول یا به صورت رایگان)، اجازه‌‌ی استفاده از آن مال را پیدا می‌کند.

مثل زمانی که فردی با اذن مالک باغ می تواند به مدت یکسال در قبال پرداخت مبلغ و یا رایگان از میوه های آن باغ برداشت و استفاده کند . این فرد فقط اذن استفاده از میوه های آن باغ را دارد ولی مالک آن محسوب نمی شود .

حق انتفاع در ماده ۴۰ قانون مدنی :

‌«حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.»

برای آشنایی بهتر با حق انتفاع و مفاهیم آن کلیک کنید . 

حق ارتقاق چیست ؟

حق ارتفاق نیز حقی است که برای یک ملک در ملک دیگر برقرار می‌شود.

مثل زمانی که دو قطعه زمین کشاورزی در جوار یکدیگر باشند که برای رفتن به زمین دوم حتماً باید از زمین اول عبور کرد ، چنین حقی ، حق ارتقاق می باشد .

ماده ۹۳ قانون مدنی حق ارتقاق را چنین تعریف کرده است :

« ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. »

برای مطالعه بیشتر حق ارتقاق کلیک کنید . 

حال که با مفاهیم کلیدی و مهم حق انتفاع و حق ارتقاق آشنا شدیم در رابطه با ممانعت از حق بهتر است بدانیم که :

ممانعت از حق زمانی صورت می‌گیرد که فرد دارای حق انتفاع یا حق ارتفاق باشد.

در ممانعت از حق فرد مجرم مانع از این می شود فردی که دارای حق انتفاع و حق ارتقاق است از آن بهره ببرد .

بطور مثال زمانی که فرد الف باغ ب را اجاره کرده است و می تواند به مدت یکسال از منافع آن با اذن قبلی فرد ب استفاده کند ، اما فرد ب مانع از انجام و استفاده ی آن می شود که در این صورت فرد الف می تواند در دادگاه تحت عنوان ممانعت از حق اقامه ی دعوا کند .

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با دعوای ممانعت از حق بیان می دارد :

«دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد».

نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که ، خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات نماید که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است.

انتقال و فروش مال غیر

هر شخصی مال و اموال خود را دارد که می تواند بطور قانونی هر تصرفی در آن انجام دهد . مثلاً آن را بفروشد ، اجاره دهد و ….( انتقال و فروش مال غیر )

اما گاهی اوقات بعضی از افراد پا را از گلیم خودشان فراتر می گذارند و علاوه بر تصرف در اموال خود در اموال دیگران نیز تصرف و دخالت می کنند . (انتقال و فروش مال غیر ) 

فرضاً ملکی را از شخصی خریداری کنیم ولی بعداً متوجه بشویم که ملک متعلق به او نبوده است .

انتقال اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را «فروش مال غیر» می‌گویند.(انتقال و فروش مال غیر )

بنابراین انتقال مال غیر را چنین تعریف کرد :

انتقال غیر قانونی مال دیگری چه عین مال و چه منفعت ناشی از آن توسط هر شخصی به دیگری را انتقال مال غیر می گویند .

انتقال و فروش مال غیر

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

این کار از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست؛

 یعنی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به‌ دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود. به این کار فروش مال غیر می گویند .

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.

جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود.

انتقال

انتقال مال یعنی اینکه عین یا منفعت آن به دیگری واگذار شود.

منظور از «عین» خودِ آن چیز است. مثلاً انتقال یک آپارتمان، یعنی اینکه مالکیت آن آپارتمان در اختیار کسی دیگر گذاشته شود.

منظور از «منفعت» هم این است که فوایدی که از آن ممکن است به مالکش برسد، تصاحب شود؛ مثل اینکه خانه فردی بدون اجازه‌اش به یک نفر دیگر اجاره داده شود.

جرم خریدار

در اینجا دو حالت مفروض است :

حالت اول این است که اگر خریدار ندادند که مال متعلق به دیگری بوده و با وی معامله کرده باشد یهنی آگاهی نسبت به آن نداشته باشد که در این حالت خریدار مجرم نبوده و مقصر نیست ولی باید مال را به صاحب اصلی آن برگرداند .

حالت دوم زمانی است که خریدار هم اطلاع داشته باشد که مال متعلق به دیگری است که وی مجرم تلقی می شود و معاون فروشنده است .

شکایت جرم

رسیدگی به این جرم نیازمند طرح شکایت کیفری است؛ بنابراین، مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده که معمولاً محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه‌ای است که انتقال سند در آن محل انجام شده است.

 

مصادره اموال چیست ؟انواع آن /تفاوت آن با ضبط وثیقه -کاملا کاربردی

مصادره اموال چیست ؟

مصادره در لغت

همچنین مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردن

مطالبه مال به زور یا به سبب ارتکاب گناه .

مصادره در فرهنگ فارسی معین به معنای:  ۱- مال کسی را به زور ضبط کردن . ۲ – جریمه کردن ، تاوان گرفتن .

مصادره اموال چیست ؟انواع آن /تفاوت آن با ضبط وثیقه -کاملا کاربردی

مصادره اموال چیست ؟انواع آن /تفاوت آن با ضبط وثیقه -کاملا کاربردی

مصادره در اصطلاح حقوقی

مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم موثر بوده‌ یا از جرم به دست آمده باشند.

وکیل ( جهت گرفتن وکیل متخصص کلیک کنید )

مشاور حقوقی ( جهت مشاور حقوقی با وکلای متخصص کلیک کنید )

داود چشمی 

مصادره اموال چیست ؟انواع آن /تفاوت آن با ضبط وثیقه -کاملا کاربردی

انواع مصادره

مصادره‌ی خاص: زمانی است که تنها مصادره‌ اموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخدر باشد، به‌صورت خاص ضبط می‌شود).

مصادره‌ی عام: که به‌موجب آن کلیه‌ی اموال شخص را مصادره می‌کنند (مثل مصادره‌ی تمامی اموال فرد اختلاس‌کننده).

 

تفاوت مصادره ، توقیف و ضبط اموال

۱-در توقیف ، اموال فرد به صورت موقت در بازداشت قرار می گیرد . که پس از برائت خوانده و يا پس از تاديه ديون به خواهان ، ” قابل برگشت” به مالک اصلی  اموال می‌باشد.

۲-ضبط اموال یک عمل دائم است و غیر قابل بازگشت به مالک آن می باشد .

۳-مصادره در واقع ضبط اموال نامشروع و موثر در جرم است . .

مصادره اموال چیست ؟انواع آن /تفاوت آن با ضبط وثیقه -کاملا کاربردی

طبق ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌دارد:

«مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.»

خیار تاخیر ثمن

انسان طبیعتاً فردی اجتماعی است و در زندگی اجتماعی خود نیازمند تبادل و تجارت و معاملات است .(خیار تاخیر ثمن )

در تمامی معاملاتی که اساس و بنیان تجارت را تشکیل میدهند، طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را می‌پذیرند که باید به‌درستی اجرا شود.(خیار تاخیر ثمن )

در همین راستا قانونگذار ضمانت اجراهایی را برای انجام صحیح این معاملات در نظر گرفته است .

حق به هم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند.(خیار تاخیر ثمن )

خیار به چه معناست ؟

اختیاراتی را که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و در نتیجه بهبود شرایط آن برای متعاملین (طرفین معامله) بیان کرده است «خیارات» می‌نامند.

این خیارات شامل: خیار مجلس، حیوان، تأخیر ثمن، رؤیت و تخلف از وصف، غَبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، و خیار تخلف از شرط می‌شود.

                         خیار تاخیر ثمن

خیار تاخیر ثمن چیست ؟

خیار تأخیر عبارت است از تسلّط فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتی که خریدار در این مدّت بهای کالا را نپردازد.

برابر ماده ۴۰۲ قانون مدنی:

«هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده ( مثل خودرو ) و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»

شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن

۱- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد. ( مثل خودرو ، خانه و …. )

۲- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد. ( زمانی تعیین نشده باشد . )

۳- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد.

۴- باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد.

بنابراین علاوه بر اجبار خریدار و استفاده از حق حبس فروشنده می تواند به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص ، عقد بیع را فسخ کند. این حق را در اصطلاح خیار تاخیر ثمن مي گويند.

 

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند          

جعل سند چیست ؟

معنای لغوی جعل

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن  ، گردانیدن ،قراردادن است .

معنای حقوقی جعل

جعل یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را بوجود آورد و یا تغییر دهد به صورتیکه نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل (جعل کننده) میخواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد.

 

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جرم جعل اسناد از جمله جرائم علیه آسایش و امنیت عمومی است .

 

وکیل

مشاور حقوقی ( جهت مشاور حقوقی با وکلای متخصص کلیک کنید )

داود چشمی

 

جرم جعل ، جعل یک سند یا نوشته ، تغییر متقلبانه یک سند یا نوشته به ضرر دیگری ؛ بنابراین هر تغییری جعل نیست . بلکه تغییر باید در نتیجه حیله و نیرنگ باشد و باعث ورود ضرر به دیگری شود .

 

جعل و تزویر عبارتند از : { ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای شخص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . }

 جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جاعل کیست ؟

جاعل کسی است که با تقلب و حقه، سند یا نوشته‌ای را تغییر می‌دهد تا با این تغییر، ضرری به دیگری وارد کند.

 

دکتر میر محمد صادقی در کتاب جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی بیان داشته اند که :

“ساختن یا تغییر دادن آگاهانه یک نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصلی . ”

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

مصادیق جعل

 

۱-ساختن نوشته یا سند

در این کورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند مثل شناسنامه ، گواهی نامه ، گذر نامه ، وصیت نامه و … اقدام می کند .

 

۲-ساختن مهر یا جعل امضای افراد

منظور از امضاء ، هر علامتی است که شخص معمولاً ذیل یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می گذارد . با توجه به روش های گوناگون افراد در بدست گرفتن قلم دارند . هر شخصی قسمت های خاصی را به قلم فشار می آورد و یا کمرنگ می نویسد .

 

۳-خراشیدن یا تراشیدن

خراشیدن و تراشیدن معمولاً با چاقو یا تیغ انجام می گیرد . تفاوت این دو در این است که در خراشیدن بخشی از حروف یک کلمه یا رقم از بین می رود اما در تراشیدن کل کلمه یا عدد محو می شود .

۴-قلم بردن در نوشته

در قلم بردن لزوماً چیزی به سند یا نوشته اضافه نمی شود ، بلکه با استفاده از قلم قسمت های از یک سند یا نوشته ناخوانا یا دچار خط خوردگی می شود .

۵-اضافه کردن الحاق

در این مورد چیزی به سند اضافه می شود مثلاً با اضافه کردن حرف ی ، حسن را به حسین تبدیل می کنند .

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

۶- از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته

محو یعنی پاک کردن بخش هایی از نوشته و سیاه کردن یعنی ناخوانا کردن بخش هایی از آن با وسایلی مثل جوهر و رنگ است .

۷-تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن

منظور این است که شخصی پس از تنظیم شدن یک سند ، تاریخ مندرج در آن را به عقب یا جلو بیاندازد .

 

۸-الصاق نوشته ای به نوشته دیگر

بخش هایی از یک نوشته به بخش دیگزی منضم می شود تا نوشته واحدی صورت گیرد .

۹-به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

مرتکب ، مهر دیگری را اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد .

 

 

 

 

 

 

الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در مال  مورد اجاره – کاملا کاربردی

اقاله قرارداد( ملک و..) چیست ؟شرایط آن ( اقاله قرارداد فروش ،اجاره ،پیمانکاری )آثار ونمونه اقاله نامه -کاملا کاربردی

وکیل ( جهت گرفتن وکیل کلیک کنید )

مشاوره حقوقی ( جهت مشاوره حقوقی کلیک کنید )

داود چشمی 

اقاله قرار داد چیست ؟

اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت ، بخشیدن و گذشت آمده است.

اقاله یا تفاسخ توافق دو طرف یک قرارداد برای برهم‌زدن و از میان بردن آثار آن در آینده است.

 

اقاله خود نیز نوعی عقد است و یکی از سه سبب اصلی انحلال قرارداد در کنار خیارات و انفساخ (انحلال قهری قرارداد) است.

 

طبق ماده ۲۸۳ قانون مدنی ؛ بعد از معامله طرفین می توانند آن را اقاله و تفاسخ کنند .

اقاله قرارداد( ملک و..) چیست ؟شرایط آن ( اقاله قرارداد فروش ،اجاره ،پیمانکاری )آثار ونمونه اقاله نامه -کاملا کاربردی

نام دیگر اقاله همان تفاسخ می باشد.

طبق ماده ۲۶۴ق.م اقاله یکی از اسباب سقوط تعهد است.

 

اقاله قرارداد( ملک و..) چیست ؟شرایط آن ( اقاله قرارداد فروش ،اجاره ،پیمانکاری )آثار ونمونه اقاله نامه -کاملا کاربردی

اقاله قرارداد( ملک و..) چیست ؟شرایط آن ( اقاله قرارداد فروش ،اجاره ،پیمانکاری )آثار ونمونه اقاله نامه -کاملا کاربردی

ماده ۲۶۴ قانون مدنی :

{ تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود : ۱-به وسیله وفای به عهد ۲-به وسیله اقاله ۳-به وسیله ابراء ۴-به وسیله تبدیل تعهد ۵-به وسیله تهاتر ۶- به وسیله مالکیت ما فی الذمه . }

 

اقاله همان تراضی طرفینی است که عقد را انشاء کرده اند این بار برای انحلال همان عقد.

اقاله قرارداد( ملک و..) چیست ؟شرایط آن ( اقاله قرارداد فروش ،اجاره ،پیمانکاری )آثار ونمونه اقاله نامه -کاملا کاربردی

وقتی قرار دادی بین دو شخص بسته می شود ، تحت شرایطی منحل و تباه می شود . گاهی انحلال ارادی است و گاهی قرار دادی .انحلال ارادی زمانی انجام می شود که دو طرف قرار داد با توافق و رضایت یکدیگر تصمیم به برهم زدن قرار دادی می گیرند که قبلاً با رضایت آنرا منعقد کرده اند .به عمل بر هم زدن ارادی قرار داد با توافق طرفین آن ، اقاله می گویند .

وقتی اقاله واقع شود ، تعهدات قبلی دو طرف ساقط میشود و دیگر امکان الزام به انجام تعهدات قرار دادی وجود ندارد. برای مثال اگر طی قرارداد مبایعه نامه ، یک دستگاه آپارتمان میان دو نفر مورد معامله قرار می گیرد ، حتی اگر  وجهی بعنوان ثمن معامله رد و بدل شده باشد ، بازهم خریدار و فروشنده می توانند قرار داد را اقاله کرده و توافقات را برهم بزنند و حتی ممکن است خسارتی هم شرط شود .

 

نکته: وجود عقد نخست؛ باید گفت که اقاله، عقد دوم محسوب می‌شود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی(توافق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است.

 

نکتهدیگر اینکه نباید اقاله را با فسخ یکی بدانیم ، زیرا حق فسخ ، حقی است که برای یک طرف و آنهم دارنده ی آن بوجود می آید .اما در اقاله دو طرف باید برای از بین بردن و فسخ توافق کنند .

اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است و اقاله در همه عقود به جز نکاح راه دارد

 

 

فروش و یا انتقال غیر چیست( ضمان درک ) ؟مسئولیت انتقال دهنده /مجازات آن-کاملا کاربردی

ضمان درک

مفهوم لغوی درک :رسیدن به چیزی ، قعر شئی آمده است .مفهوم حقوقی درک :به معنی جبران کردن است .«درک»  در اصطلاح به معنی شر و ضرر وزیان است

در علم حقوق نوعی از  ضمان است که در آن بایع (فروشنده) نسبت به ثمنی(مبلغ معامله )  که  از خریدار دریافت کرده است تعهد و مسئولیتی بر ذمه خود دارد و آن مسئولیت این است که …

در صورتی که مبیع (مورد معامله که می تواند زمین ،اتومبیل و … باشد) مستحق للغیر درآید،بایع میبایست ثمن معامله را به مشتری مسترد نماید .

فروش و یا انتقال غیر چیست( ضمان درک ) ؟مسئولیت انتقال دهنده /مجازات آن-کاملا کاربردی

فروش و یا انتقال غیر چیست( ضمان درک ) ؟مسئولیت انتقال دهنده /مجازات آن-کاملا کاربردی

فروش و یا انتقال غیر چیست( ضمان درک ) ؟مسئولیت انتقال دهنده /مجازات آن-کاملا کاربردی

 

هنگامی که فروشنده مالی را به خریدار می فروشد پس از اینکه فروشنده وجه مورد معامله را از خریدار دریافت میکند مشخص میشود که قسمتی یا تمام آن مال متعلق به شخص ثالثی ( مستحق للغیر ) بوده .

بنابراین فروشنده ضامن میباشد که کل وجه معامله را به نرخ روزبه خریدار تحویل دهد و خریدار هم مال را به صاحبش مسترد دارد و در صورت بروز هر نوع خسارت بر خریدار، فروشنده باید از عهده آن خسارت یا غرامات برآید.

فروش و یا انتقال غیر چیست( ضمان درک ) ؟مسئولیت انتقال دهنده /مجازات آن-کاملا کاربردی

 مثال شخص الف اتومبیلی را به شخص ب می فروشد ، ب تمام مبلغ معامله را به الف پرداخت میکند ، بعد از مدتی مشخص می شود که اتومبیل برای  شخص ج می باشد وشخص الف مالکیتی دراتومبیل نداشته  . که در این صورت شخص  الف میبایست ثمن یا وجه دریافتی  را به  شخص ب بازگرداند و ب نیز اتومبیل را به ج برگرداند و اگر هر نوع خسارتی به شخص ب وارد شود ، الف باید جبران خسارت نماید .

باید توجه داشته باشیم که ضمان درک ناشی از عقد بیع است .

فروش و یا انتقال غیر چیست( ضمان درک ) ؟مسئولیت انتقال دهنده /مجازات آن-کاملا کاربردی

 برابر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان می دارد

بموجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی ،بیع فاسد اثری در تملک ندارد ،یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع ومشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم ،اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید ،بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، از عهده غرامات وارد شده نیز بر میآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن  واثبات آن ،با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون  مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است ،بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۸۹ شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاهها لازم الاتباع است

نتیجه : بنابراین شما میبایست ضمن  تقدیم دادخواست ابطال معامله ،حکم به استرداد ثمن معامله را به نرخ روز بخواهید

بنابراین میتوانید ثمن معامله را به نرخ روز بخواهید

وکیل ( جهت گرفتن وکیل متخصص کلیک نمایید )

مشاور حقوقی ( جهت مشاوره با وکلای متخصص کلیک کنید )

داود چشمی

فروش و یا انتقال غیر چیست( ضمان درک ) ؟مسئولیت انتقال دهنده /مجازات آن-کاملا کاربردی

همانطور که در ماده ۳۹۱ قانون مدنی می خوانیم :

{ در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید . }

مجازات انتقال مال غیر برابر ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۷۷ یک تا هفت سال حبس و برگرداندن مال مورد کلاهبرداری و جزای نقدی است

رابطه ی نا مشروع چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

رابطه نامشروع چیست ؟

در مفهوم لغوی رابطه یعنی : ربط دادن، پیوستگی و..می باشد.(رابطه ی نا مشروع )

در مفهوم عام رابطه نامشروع به رابطه ای گفته میشود که روابط دو جنس مخالف از حدود شرعی و نیز به تبع آن قانونی خود تجاوز کرده.(رابطه ی نا مشروع )

این لفظ رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع که ارتباط صحیح و شرعی بین زن و مرد میباشد بکار میرود.(رابطه ی نا مشروع )

به رابطه ی دو فرد مذکر و مونث که به بلوغ رسیده و بالغ باشند و صیغه ی محرمیتی میان آنان جاری نشده باشد رابطه ی نامشروع می گویند . ( رابطه ی نا مشروع )

رابطه ی نامشروع یک جرم به حساب می آید و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازاتی تعیین شده است ، این جرم جزء جرائم منافی عفت است و باعث خدشه دار شدن امنیت و آرامش افراد جامعه می باشد به همین دلیل نیاز به شاکی خصوصی ندارد .

رابطه نامشروع

 

رابطه ی نا مشروع چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

یعنی جرم رابطه نامشروع به دلیل اینکه موجب برهم زدن نظم جامعه میشود، جزء جرایم غیرقابل گذشت میباشد.

 در صورتیکه شاکی خصوصی نداشته باشد و یا رضایت بدهد، مجازات فرد از بین نمیرود و مدعی العموم که همان دادستان است به نمایندگی از مردم جامعه وی را مجازات خواهد کرد .

مثلا اگر مردی مرتکب رابطه نامشروع شود و همسرش گذشت کند، مجازات مرد ساقط نخواهد شد ولی ممکن است مجازات کمتری در نظر گرفته شود.

هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.

تقبیل در لغت به معنای بوسیدن چیزی را و بوسه دادن است و مضاجعه نیز به معنای با کسی خفتن آمده است .

رابطه ی نا مشروع چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در این رابطه بیان داشته :

« هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود . »

باید توجه داشت که بحث جرم رابطه نامشروع مربوط به جرائمی است که به سطح زنا نمی‌رسند و در اصطلاح غیر از زنا محسوب می‌شوند. جرمی که به مرحله‌‌ی زنا برسد، جرمی مستوجب حد است .

وکیل شرق تهران ( تهرانپارس )

اگر در امور ملکی خود همچون سرقفلی ، اجاره ، دستور تخلیه ، تصرف عدوانی ، تجمیع ملک ، پیش فروش آپارتمان ، مشارکت در ساخت قلع و قمع و …… به مشکلاتی بر خورده اید ( وکیل شرق تهران ( تهرانپارس ) )

و یا در اختلافات خانوادگی خود که شامل موارد مهریه ، طلاق توافقی ، طلاق به درخواست زوج ، طلاق به درخواست زوجه ، نفقه ، حضانت ، جهیزیه ، اجرت المثل و…… می شود دچار نگرانی و سردرگمی هستید ، می توانید حل و فصل آن را از ما بخواهید .  ( وکیل شرق تهران ( تهرانپارس ) )

وکیل شرق تهران

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . ) 

مشاوره ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

و یا در مسائل مربوط به ارث و و ورثه و دیون متوفی و در امور ثبتی و کیفری و ضرب و جرح ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت دچار مشکلاتی از این قبیل شده اید ؛ (وکیل شرق تهران ( تهرانپارس ) )

بهترین راه استفاده از مشورت و نظرات یک وکیل متخصص و یاری جستن از او است .(وکیل شرق تهران ( تهرانپارس ) )

یک وکیل خوب می تواند مشکل شما را در ترازوی دانش و تخصص خود قرار دهد و شمای کلی آن را برای شما ترسیم کند و راهکار های آن را برای موکل خود شرح دهد و در مراحل دادرسی و جلسات دادگاه و مسیر قانونی آن شما را یاری کند تا بتوانید به نتیجه برسد .

شما می توانید برای مشاوره با وکیل شرق تهران ( وکیل تهرانپارس) و یا سپردن پرونده های خود به ما رجوع کنید و راهکار مشکلاتتان را از ما بخواهید .

ما بر آنیم تا بهره گیری از دانش بهترین وکلا ی متخصص و کارآموزده مشکلات و پرونده های کاربران گرامی را با استفاده از تجارب چندین ساله و در سریع ترین و بهترین روش قانونی حل و فصل کنیم .

مشاوره حقوقی آنلاین

حقوق دانش تنظیم روابط اجتماعی میان مردم از طریق وضع قوانین و ضمانت اجرا های عدم رعایت آن است.

(مشاوره حقوقی آنلاین ) 

با آنکه مخاطب قانون، تمامی افراد در جامعه هستند و اصولاً پانزده روز پس از انتشار قانون در روزنامه‌ی رسمی کشور، تمامی افراد مطلع از آن فرض می ‌شوند، لیکن به نظر می ‌رسد که گاهی اوقات میان مردم اطلاع کامل محقق نمی ‌شود و نیاز به مشاوره حقوقی پیدا می‌شود. (مشاوره حقوقی آنلاین )

علاوه بر آن هر فردی ممکن است در جامعه به مشکلاتی بر بخورد . (مشاوره حقوقی آنلاین )

در زندگی کنونی ممکن است در زمینه خانوادگی همچون طلاق توافقی ،مهریه ، نفقه و امور ملکی همچون تصرف عدوانی ، دستور تخلیه ، اجاره و امور ثبتی و امور حقوقی و کیفری به مشکلات مواجه شویم .(مشاوره حقوقی آنلاین )

مشاوره حقوقی آنلاین

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی

مشاوره حقوقی می ‌تواند در تمامی امور حقوقی و قانونی زندگی اجتماعی به کار آید.

از دلایل استفاده از مشاوره حقوقی عدم اطلاع کافی و دانش مردم از قوانین است که وکیل مجرب می تواند با دانش خود به خوبی از پس آن برآید .

یکی دیگر از دلایل آن کلمات ثقیل و ناآشنا در این رشته است که با مشاوره حقوقی و مشورت یا وکیل ذبده می توانیم آشنایی پیدا کنیم .

از مهم ترین دلایل استفاده و بهره بردن از مشاوره حقوقی و وکیل ، تخصصی بودن این دانش است .

همانطور که برای رفع بیماری باید به پزشک که دانش آموخته ی این رشته است رجوع کرد ؛ برای حل و فصل مشکلات هم باید به فردی که در این زمینه تخصص و تجربه ی کافی دارد ، همچون وکیل ، رجوع کنیم . زیرا هر رشته و دانشی فرد متخصص خود را می طلبد .

معمولاً مردم با قوانین و مقررات و رویه‌ های قانونی آشنا نیستند و حداقل راجع به مسائل حقوقی پیچیده و مسائلی که کمتر در میان مردم مبتلابه است، آگاهی کمتری دارند. به همین علت باید حتی المقدور با مشاوره حقوقی مناسب مسائل را نگاه کنیم تا روش حل آن را بدانیم و با بی تجربگی و عدم تخصص راه اشتباه نرویم .

اگر در مواجه با مشکلات بخواهیم خودمان آن ها را حل و اقدام کنیم ممکن است به دلایل نامبرده در بالا همچون عدم آگاهی کافی ، عدم تجربه و تخصص و …… آن مشکلات را بزرگتر کنیم و یا نتوانیم آنرا حل کنیم بنابراین عقلانی ترین راه این است که با مشاوره حقوقی و انتخاب وکیل مجرب راه را برای خودمان هموار کنیم .

بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که برای گذر از مشکلات بهتر است آسوده ترین مسیر را انتخاب کنیم و از افراد با تجربه و با تخصص که سالیان در این امر مطالعه و تخصص داشته اند کمک بگیریم تا هم در مسیر درست گام برداریم و هم به موقع و آسان به هدف و حل مشکل برسیم .

شما همراهان گرامی می توانید برای بهره بردن از دانش وکلای مجرب و مشاوره حقوقی وکیل شرق تهران ( تهرانپارس ) با ما در تماس باشید .

معامله معارض چیست ؟تفاوت آن با کلاهبرداری ،آثار و شرایط و مجازات آن -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

وکیل ملکی

وکیل ملک و انواع دعاوی ملکی یکی از مهمترین عناوینی است که برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری که به نوعی به موضوع املاک و مستغلات مربوط می شوند در نظر گرفته می شود.(وکیل ملکی )

در این مجموعه از دعاوی موضوعات بسیار متنوعی یافت می شود.(وکیل ملکی )

مانند: دعاویی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهدات قراردادی و قانونی، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک، خلع ید ، تقسیم و افراز املاک مشاع

و همچنین دعاوی کیفری مانند: انتقال یا فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، که همه این موضوعات در دایره دعاوی ملکی قرار دارند.

( وکیل ملکی ) 

وکیل ملکی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن مشاوره و راهنمایی کلیک کنید . )

داود چشمی 

وکیل متخصص امور ملکی چه خصوصیاتی دارد؟

۱. یکی از معیار های تشخیص یک وکیل ملکی خوب و مجرب، میزان تجربه وی است.

علیرغم آنکه تمام وکلای دادگستری امکان بررسی و قبول وکالت در تمامی پروندهای ثبتی، کیفری، حقوقی، ملکی و خانواده و غیره را دارند،

اما تجربه یک وکیل ملک به عنوان وکیل ملکی پایه یک خبره در زمینه امور مرتبط با املاک و اراضی باعث می شود تا وی بتواند با درصد موفقیت بالاتری در تمامی دعاوی ملکی نظیر تقسیم و افراز ملک مشاع، خلع ید، قلع بنا، تخلیه ملک، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، ابطال سند، تعدیل و افزایش اجاره بها و غیره قبول وکالت نماید.

۲. از دیگر معیارهای مهم یک وکیل ملکی مجرب دانش حقوقی و تسلط علمی وی در زمینه های مختلف حقوقی،کیفری و ثبتی امور املاک، اراضی و مستغلات است و باید  آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه داشته باشد .

حقوق متعلق به املاک و مالک

۱) حق تصرف و سلطه بر اموال

مالک ، حق هر گونه تصرف و استفاده از ملک خود را دارد.

به شرطی که اولاً مزاحمتی برای اشخاص ثالث یا همسایگان نداشته باشد .

 ثانیاً این استیلا  بر مال و ملک در حدود متعارف باشد و هیچ کس حق ندارد بجز به حکم قانون مال را از تصرف مالک آن خارج نماید.

۲) مالکیت بر محصول ملک

کلیه گیاهان و درختهای رشد کرده در ملک و یا میوه های متعلق به درختان هر ملکی، به تعبیت از مالکیت ملک، در مالکیت صاحب ملک، قرار می گیرد.

دعاوی رایج امور ملک که وکیل باید در حل و فصل آنها کاملاً خبره باشد می توان به موارد زیر اشاره نمود :

۱) الزام به تنظیم سند رسمی

مرحله آخر فروش و انتقال رسمی یک ملک ، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی می باشد .

معمولاً فروشندگان به دلایل مختلف از انجام آن خودداری می کنند.

در این صورت خریدار یا وکیل ملکی با مراجعه به مراجع قضایی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی می کند.

خریدار قبل از اقامه دعوی باید با مشورت با وکیل ملکی با تجربه، اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله در رهن یا بازداشت نباشد، زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است رای نخواهد داد.

در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هر گاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می کند.

۲) دستور تخلیه

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود.

که به تبع آن می تواند در آن هر گونه دخل و تصرفی کند.

اگر پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مستاجر بدون تمدید  قرارداد از تخلیه ملک خودداری کند صاحب ملک می تواند برای گرفتن دستور تخلیه در صورتی که ملک منزل مسکونی باشد به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و در صورتی که ملک تجاری باشد به دادگاه عمومی محل وقوع ملک رجوع نماید.

۳) خلع ید

دعوای خلع ید، به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در آن مالک از متصرف غیر قانونی ملک خود شکایت نموده و از مراجع قضایی تقاضای خلع ید متصرف از ملک را دارد.

در دعاوی خلع ید، متصرف ابتدا به صورت قانونی و قراردادی و با اجازه مالک به انتفاع از ملک پرداخته اما پس از اتمام مهلت از پیش تعیین شده، از باز پس دادن ملک به مالک خود امتناع نموده و به صورت غیر قانونی به تصرف ملک ادامه می دهد.

به دلیل اینکه اکثر مردم در طرح دعوای خلع ید، تخلیه ید، دستور تخلیه و تصرف عدوانی  اشتباه می کنند و این باعث می شود که به هیچ نتیجه ای نرسند و دعوای آنها رد می شود حتما پیشنهاد می شود با وکیل پایه یک متخصص در امور ملک و اراضی به عنوان یک وکیل ملکی مجرب مشورت کنید.

۴) تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی از جمله دعاوی ملکی متداول است.

در دعوای تصرف عدوانی فرد می تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد، زیرا دعاوی که به صورت حقوقی مطرح می شوند، دوباره نمی توانند به روش کیفری اقامه شوند اما دعاوی کیفری را دوباره می توان به روش حقوقی مطرح کرد.

همین امر لزوم بهره گیری از وکیل ملکی را در دعاوی رفع تصرف عدوانی تقویت می کند. زیرا در هر یک از روش ها جریان پیگیری پرونده و طریقه اثبات دعوی تفاوت دارد.

۵) الزام به تحویل مبیع

فروشنده مکلف است پس از فروش ملک به مشتری، مبیع را به وی تحویل دهد، اما در مواردی فروشنده از این امر سر باز می زند، به خصوص در مواقعی که زمانی بین وقوع معامله و تنظیم سند رسمی وجود داشته باشد، به دلیل سودجویی فروشنده از افزایش قیمت ها، این مشکل بیشتر مشاهده می شود.

در هنگام بروز این مشکل خریدار می تواند با کمک وکیل ملکی، اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل مبیع علیه فروشنده نموده و از این طریق اقدام به دریافت ملک خریداری شده خود نماید.

۶) رفع مزاحمت

دعوی رفع مزاحمت نیز از جمله دعاوی تصرف می باشد و در آن، متصرف ملک از مزاحم در تصرف خود شکایت می نماید و به این ترتیب، به رفع مزاحمت وی می پردازد.

 

دعاوی که در بالا نام برده و توضیح داده شد از جمله دعاوی مهم و پرکاربرد در زمینه ملکی می باشند که بسیاری از مردم با آنها سر کار دارند بنابراین برای راه حل مناسب و اقدام و حل سریع آن باید به وکیلی مراجعه کرد که در این زمینه  ها تجارب فراوانی دارد .

میزان اعتبار معامله فضولی ( معامله بدون اجازه مالک) کاملا کاربردی

الف.نظر مشاوره حقوقی در باب…

مفهوم معامله فضولی از نظر مشاوره حقوقی  چیست ؟

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که

در آن، شخصی مال دیگری را ، بدون داشتن مالکیت و یا وکالت و یا نمایندگی از طرف مالک  به نحوی از انحاء (  مثل فروش و رهن و…..) به دیگری  واگذار می نماید

مشاور حقوقی ( جهت مشاور رایگان کلیک کنید )

وکیل ( جهت گرفتن وکیل کلیک کنید )

داود چشمی 

ب.نظر مشاوره حقوقی در باب …

طرفین معامله فضولی چه اشخاص ویا افرادی هستند؟

مالک: کسی که مالک ودارنده اصلی و واقعی مال محسوب می گردد ورضایت اوشرط اصلی وقوع معامله و یا قرارداد است

اطلاعات بیشتر

نمونه قرارداد اجاره مربوط به اجاره یک دستگاه یا وسیله /دانلود -کاملا کاربردی

قرارداد اجاره یک دستگاه یا وسیله

مشخصات طرفین قرارداد اجاره

موجر

نام ونام خانوادگی                      فرزند             شماره ملی

محل اقامت

مستاجر

نام ونام خانوادگی                   فرزند              شماره ملی

محل اقامت

    نمونه قرارداد اجاره مربوط به اجاره یک دستگاه یا وسیله /دانلود -کاملا کاربردی

مورد اجاره

عبارتست از اجاره یک دستگاه ………… مدل موری ساکی ژاپن با محورCکه شامل ۲ ابزارزنده می باشد

…………………………………..

 

مدت اجاره

مدت اجاره …………..تمام شمسی از مورخه…………….لغایت …………………..میباشد

نمونه قرارداد اجاره مربوط به اجاره یک دستگاه یا وسیله /دانلود -کاملا کاربردی

مبلغ مال الاجاره

مبلغ اجاره بصورت ماهیانه……………………تومان میباشدکه به نحو ذیل پرداخت می گردد..

……………………………………..

شرایط قرارداد

۱٫دستگاه موصوف از جهت مشخصات فنی ،برقی، مکانیکی ، الکترونیکی ، مانیتور ، داریو و کلیه  قطعات دیگر،کاملا بصورت صحیح و سالم تحویل مستاجر گردیدکه این امر  به تایید طرفین قرارداد نیز رسید

هر گونه  ایراد وصدمه وارده  از ناحیه مستاجر و کارکنان وی یا اشخاص ثالث و لو به صورت سهوی  که به هر دلیلی صورت گردد و منتهی به لطمات برقی ،مکانیکی ویاموارد دیگرگردد ، ویا اینکه بر اثر تصادف ویا اصصلاک و یا هر مورد دیگر موجب  ورودخسارات  کلی و جزئی به مورد اجاره گردد خسارات وارده و جبران آن به  عهده مستاجر میباشد

۲٫پرداخت هرگونه هزینه تعمیرات دستگاه اعم از کلی و یا جزیی ، به عهده ای مستاجر میباشد

۳٫هزینه  مالیات و دارایی ویا هزینه های دیگر متعلقه به دستگاه ،کلابه عهده مستاجر است

 1. هرگونه هزینه حمل و نقل دستگاه به عهده ای مستاجر میباشد و اینکه مستاجر میبایست مراقبت های لازمه را در حین حمل و نقل بعمل آورد و مسئولیت هر گونه خسارات وارده از این حیث بر عهده مستاجر میباشد

۵٫٫موجر حق سرکشی و بازدید دستگاه را ،بدون محدویت زمانی را دارد

۴٫مستاجر تعهد می نماید، از تراشیدن قطعات چدنی توسط  دستگاه  مورد اجاره خودداری نماید

 1. محل استقرار دستگاه در محل کارگاه واقع در ……………………………………میباشد ،مستاجر در طول مدت اجاره و یا پس از آن ، حق انتقال و جابجایی ویا حمل و نقل وسیله را به محل غیر مندرج در قرارداد را ندارد

۶٫مستاجر حق انتقال و یا واگذاری دستگاه راچه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم را به دیگری  ندارد و خود شخصا می تواند از دستگاه استفاده نماید

۶٫طرفین در جهت اثبات صحت و سلامت دستگاه، در حین  تحویل آن  عکس و فیلم های  لازمه را  از دستگاه می گیرنند که این امر به تایید طرفین قرارداد رسیده

 

نمونه قرارداد اجاره مربوط به اجاره یک دستگاه یا وسیله /دانلود -کاملا کاربردی

ضمانت اجراء

۱٫هر یک از طرفین قرارداد اجاره  ملزم و متعهد به اجرای مفاد و شروط و بندهای مندرج  در قرارداد از صدر تا ذیل آن میباشند چنانچه هر یک از آنها مرتکب تخلف و تخطی از شروط و بندها  ومفاد قرارداد شونند و یا از انجام تعهدات ووظایف خود استنکاف ورزند، متخلف به مبلغ پنجاه میلیون تومان از بابت خسارت عدم انجام و یا تاخیر درانجام تعهد ات و وظایف لازمه  محکوم میشود

۲٫مستاجر متعهد است در انقضای قرارداد اجاره ،مال مورد اجاره را بنحو صحیح و سالم تحویل موجر دهد در غیر اینصورت مستاجر میبایست روزانه مبلغ پانصد هزارتومان تا زمان عدم تحویل دستگاه به موجر بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد پرداخت نماید که از محل چک ضمانتی و یا بصورت جداگانه قابل اجراء است

در خصوص بند ۱ و ۲ قسمت ضمانت اجرای قرارداد،یک فقره چک به شماره ……………………………مورخه………………………..بانک ………………………….از ناحیه مستاجر تحویل موجر گردید که خسارت های مندرج در بند۱ و ۲ قسمت ضمانت اجراء از این محل و یا بصورت جداگانه  وصول  می گردد

خسارت های مندرج در قسمت ضمانت اجراء ، بدل از انجام اصل تعهد نیست

این قرارداد در ….. صفحه به اعتبار واحد بین طرفین  تنظیم شد و طرفین در کمال صحت و سلامت آن را امضاء نمودنند

 

محل امضاء طرفین

 

وکیل( جهت گرفتن وکیل کلیک نمایید )

مشاورحقوقی( جهت اخذمشاوره حقوقی کلیک کنید)

داود چشمی

نمونه قرارداد اجاره مربوط به اجاره یک دستگاه یا وسیله /دانلود -کاملا کاربردی

نمونه قرارداد اجاره مربوط به اجاره یک دستگاه یا وسیله /دانلود -کاملا کاربردی

 

نحوه فسخ قرارداد چگونه است ؟شرایط ،مدت وماده قانونی- کاملا کاربردی

مفهوم فسخ

مفهوم لغوی فسخ :

به  معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است

مفهوم حقوقی :

از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است.

نحوه فسخ قرارداد چگونه است ؟شرایط ،مدت وماده قانونی -کاملا کاربردی

نحوه فسخ قرارداد چگونه است ؟شرایط ،مدت وماده قانونی -کاملا کاربردی

فسخ(انحلال ارادی قرارداد).

 

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند.

ماهیت فسخ:

فسخ انحلال وبرهم زدن یک طرفه قرارداد و تعهد است

وفسخ نوعی ایقاع محسوب می شود.(مانند ابراء)

جهت گرفتن وکیل یا مشاوره حقوقی کلیک کنید

نحوه فسخ قرارداد چگونه است ؟شرایط ،مدت وماده قانونی- کاملا کاربردی

انواع فسخ

مبنای فسخ ممکن است متفاوت باشد

۱)ممکن است به وسیله توافق طرفین باشد

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند؛ مثل این ‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند

وکیل ( جهت گرفتن وکیل کلیک کنید )

مشاوره حقوقی ( جهت گرفتن وکیل کلیک کنید )

داود چشمی

نحوه فسخ قرارداد چگونه است ؟شرایط ،مدت وماده قانونی -کاملا کاربردی

ماده ۳۹۹ قانون مدنی:در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ۴۰۰ قانون مدنی: اگر ابتدا مدت خیار ذکرنشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

۲)ممکن است به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده باشد.

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضررجلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست.

ماده ۴۷۸قانون مدنی: هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند اما اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.

ماده ۴۷۹ قانون مدنی: عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت (سختی) در انتفاع باشد.

نحوه فسخ قرارداد چگونه است ؟شرایط ،مدت وماده قانونی -کاملا کاربردی

شرایط وقوع فسخ

 1. کسی که قصد فسخ معامله را دارد باید بدوا قصد فسخ قرارداد خود را بوسیله اظهارنامه و یا طرق دیگر به طرف مقابل خود اعلام نماید

۳- کسی که قصد فسخ معامله را دارد باید به رشد وبلوغ قانونی رسیده باشد( ۱۸ سال تمام )

پاره ای از موارد ی که طرفین قرارداد حق فسخ و برهم زدن قرارداد را دارنند

۱-         خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

۲- یکی از طرفین قرارداد ، مغبون شده باشند.

۳- طرفین در معامله توافق نمایند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به هم بزند.

۴- فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طوری رفتار کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود.

۵- فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد اما به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند.

۶- در جنس یا عوض آن عیبی باشد.

۷- معلوم شود مقداری از جنس که فروخته شده، مال متعلق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد.

و…

آثار فسخ

اثر فسخ نسبت به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل شده و آثار آن قطع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت اجاره بها

اجاره چیست ؟ (پرداخت اجاره بها )

در ماده ۴۶۶ قانون مدنی ایران عقد اجاره چنین تعریف‌شده است:

«اجاره عقدی است که به‌موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجرِ می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجرِ گویند».

(پرداخت اجاره بها )

در عقد اجاره ، مستاجر تا پایان مدت اجاره حق مطالبه وجه داده شده را ندارد .(پرداخت اجاره بها )

مطابق قانون روابط موجر و مستاجر تخلیه ملکی که اجاره داده شده همزمان با دریافت مبلغی که به عنوان ودیعه رهن بوده است ، صورت بگیرد.

اگر به هر دلیلی موجر در بازگرداندن مبلغ اجاره به مستاجر امتناع نمود ، مستاجر می تواند از طریق تقدیم دادخواست حقوق خود را مطالبه کند .

پرداخت اجاره بها

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

بهتر است بدانیم که اگر میزان مبلغ رهن کمتر از ۲۰میلیون تومان باشد می توان برای مطالبه ی آن به شورای حل اختلاف مراجعه نمود ولی اگر بیش از۲۰ میلیون تومان باشد باید به دادگاه عمومی مراجعه کرد .

اجور معوقه

به معنای اجاره بهای عقب افتاده میباشد، اجاره بهای مکان استیجاری که مستأجر آنرا پرداخت ننموده است.

اجور جمع اجاره بوده به معنی اجرت  و معوقه به معنای به تعویق افتاد میباشد.

نحوه ی محاسبه و تعیین اجاره بها

اگر بین موجر و مستاجر اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده .

 چنانچه اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد مبلغ اجاره به میزانی است که طرفین تراضی کرده اند.

برای محاسبه اجاره بها ابتدا باید به قیمت هر متر مربع متراژ آن توجه کنیم و قیمت خرید آن آپارتمان را تعیین کنیم .

برای مثال ، اگر آپارتمانی قیمت فروش هر متر آن ۵ میلیون تومان باشد و متراژ کل آن ۱۰۰ متر مربع باشد ، قیمت نهایی خرید آن آپارتمان ۵۰۰ میلیون تومان می شود .

در حالت کلی برای به دست آوردن مبلغ رهن یک آپارتمان، ارزش کل آن آپارتمان را تقسیم بر ۵ یا ۶ کرده تا مبلغ رهن به دست آید، تقسیم بر ۵ و یا تقسیم بر ۶ ارزش ملک برای تبدیل به رهن متناسب با موقعیت و شرایط ملک است.

هرگاه ملک نوساز باشد مبلغ کل را تقسیم بر ۵ می‌نماییم و در صورتی که ملک چند سال ساخت باشد بسته به تعداد سال برای تعیین میزان ودیعه ارزش ملک را تقسیم بر عددی بین بازه ۵ تا ۶ می‌گردد.

اگر این آپارتمان بر فرض نوساز باشد ۵۰۰ ملیون تومان را تقسیم بر ۵ می کنیم که قیمت رهن آن ۱۰۰ میلیون تومان می شود .

پرداخت اجاره بها

مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجاره بها را بپردازد و اگر مدت اجاره پایان یافته باشد، مستاجر باید معادل همان مبلغی که قبل از پایان مدت اجاره پرداخت می کرده به موجر بپردازد.

 

الزام به تنظیم سند رسمی ملک وقفی

وقف به چه معناست ؟

وقف در لغت به معنای حبس کردن و به‌اصطلاح به مالی میگویند که حبس و یا بازداشت‌شده است.

(الزام به تنظیم سند رسمی ملک وقفی)

مال وقفی در اصطلاح شرعی و حقوقی به مالی میگویند که قابل انتقال و معامله نیست و منافع آن به نفع عده‌ای خاص و یا عموم آزاد است.(الزام به تنظیم سند رسمی ملک وقفی)

الزام به تنظیم سند ملک اوقافی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک وقفی

وقف چیست ؟ این مطلب را از دست ندهید . برای مطالعه کلیک کنید 

وقف طبق ماده ۵۵ قانون مدنی چنین آمده است : «عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود»(الزام به تنظیم سند رسمی ملک وقفی)

تسبیل نیز به معنای قرار دادن آن ملک در راهی است واقف به آن نظر داشته است .

(الزام به تنظیم سند رسمی ملک وقفی)

به عبارتی اصل یک مال یا منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عمومی یا اختصاصی در جهت خیر و رضای الهی هدیه می‌کند، وقف می‌گویند و بدین‌وسیله مانع از انتقال آن به دیگری می‌شود و هرگونه معامله‌ای نسبت به آن مال مورد وقف را غیرممکن می‌سازد.

ملك اوقافي ملكي است كه زمين آن متعلق به شخصي بوده و آن را وقف كرده و اداره اوقاف اين زمين ها رو بصورت اقساط ٩٩ ساله به اشخاص ديگر واگذار نموده است .

 در واقع املاک اوقافی به املاکی گفته می‌شود که زمین آن توسط شخصی وقف شده است .

املاکی که سند اوقافی دارند با قیمت کمتری معامله می‌شوند و همین موضوع باعث شده است تا برخی نسبت به خرید چنین ملک‌هایی شک و تردید داشته باشند.

املاک اوقافی دارای سند هستند و هیچ مشکلی هم برای خرید و فروش، رهن و اجاره و حتی ساخت‌وساز در زمین آن‌ها وجود ندارد.

سند اوقافی به مالک اختیار کامل نمی‌دهد و علاوه بر اقساطی که به صورت سالیانه به ادارۀ اوقاف پرداخت می‌شود و بعد از ۹۹ سال دربارۀ اجارۀ مجدد ملک اوقافی تصمیم‌گیری خواهد شد، برای هر کاری از جمله نقل و انتقال باید اجازۀ اوقاف داشته باشید.

املاکی که سند اوقافی دارند دارای سند اعیان و اجاره نامۀ عرصۀ ملک موقوفه هستند و در واقع خریدار حق مالکیتی روی عرصه ندارد و تنها مالک اعیان خواهد بود.

سندهای اوقافی اختیار تام به مالک نمی‌دهند و مالک این‌گونه از زمین‌ها باید با اجازه سازمان اوقاف نقل‌وانتقال ملک و یا زمین را انجام دهد.

در سندهای اوقافی باید سالیانه مبلغی مشخص به اداره اوقاف پرداخت شود.

اسناد ملکی و اوقافی در ارزش و اعتبار با یکدیگر متفاوت می‌باشند؛ به‌طوری‌که سندهای اوقافی نسبت به اسناد شش‌دانگ ارزش کمتری دارند.

وکیل  ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .)

داود چشمی

ثبت اسناد و املاک اوقافی

بر اساس ماده ۲۷ – ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک :

« ماده ۲۷ -كساني كه در مورد امالك وقف و حبس و ثلث باقي بايدتقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايدعرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.»

«ماده ۲۸ -هر گاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت درامانت محكوم خواهد شد.»

چنانچه ملکی که در وقف است به ثبت نرسیده باشد متولیان موقوفات از ثبت محل درخواست ثبت ملک را به نام موقوفه خواهند نمود.

 ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریه و همچنین ثبت معاملات مربوط به اماکن متبرکه بدون موافقت سازمان اوقاف در دفاتر اسناد رسمی ممنوع می باشد.

 

 

تخریب ساختمان به علت فرسودگی

با افزایش جمعیت و مهاجرت روز افزون به کلان شهرها و نیاز بشر به مکان زندگی و سکنا دادن که به تبع آن افزایش تعداد ساخت و ساختمان سازی است . (تخریب ساختمان به علت فرسودگی )

بسیاری از این نوع ساخت و سازها اصولی نبوده و یا با گذشت سالیان طولانی از ساخت آن باعث فرسودگی آن می شود.

(تخریب ساختمان به علت فرسودگی )

که این عامل مهم می تواند باعث شود که با کوچکترین زمین لرزه و یا اتفاق های دیگری ساختمان آسیب جدی ببیند و یا تبدیل به آوار شود و صدمات جبران ناپذیری برای ساکنین آن به بار آورد .(تخریب ساختمان به علت فرسودگی )

بافت‌ها فرسوده و ناکارآمد شهری، مناطقی از شهر هستند که در طی سال‌های گذشته، عناصر تشکیل‌دهنده آن اعم از تاسیسات بنا، خیابان‌ها، دسترسی و … دچار فرسودگی شده باشد.

در شهر های بزرگی همچون تهران در سال های گذشته شاهد خانه های قدیمی زیادی بودیم که به تعبیری به خانه های کلنگی معروف هستند که امروزه به دلایل مختلفی از جمله فرسودگی ، خانه ی کلنگی تخریب می شوند و ساختمان های جدید جانشین آنها می شوند .

وکیل ( جهت گرفتن وکیل کلیک نمایید )

مشاوره حقوقی  ( جهت راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک نمایید )

داود چشمی 

دارندگان ملک های قدیمی و فرسوده در صورتیکه ملکشان جزء املاک فرسوده باشد یا بنای آن‌ها در منطقه بافت فرسوده شهری قرار گرفته باشد، واجد شرایط برای دریافت وام بافت فرسوده هستند.

گام اول برای بازسازی و یا تخریب ملک فرسوده اخذ مجوز تخریب از شهرداری است .

 تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید تحت نظر یک نفر مهندس ناظر که نامش در پروانه قید می‌شود، انجام شود.

مالکان منازل مسکونی که قصد تخریب و نوسازی دارند، بدون اخذ پروانه، حق تخریب بنا را ندارند.

حضور مهندسان ناظر برای اجرای عملیات تخریب ضروری است.

مهندسان ناظر در امر تخریب بنا داری مهارت و اشراف بر استاندارد های آن دارند که نیاز آنان را لازم و ضروری کرده است ، بنابراین اگر تخریب بدون اصول و ضوابط آن و به دور از نظارت و دستور مهندسان انجام شود خطر آفرین بوده و ممکن است خسارتی به ساختمان های مجاور و شهروندان آن نواحی بوجود بیاورد .

حال بعضا در ساختمانهای که ساکنین آن متعدد بوده بعضی از سکنه آن حاضر به تخریب و نوسازی نبوده که در این موارد میبایست از طریق دادگاه حقوقی الزام او را به تخریب و نوسازی خواست

که در موارد دادگاه با ارجاع امر به کارشناس دادگستری راه وساختمان در صورتی که ملک استحکام لازم را نداشته باشد حکم به تخریب و نوسازی میدهد

تخریب ساختمان به علت فرسودگی

چه مدارکی برای بازسازی و تخریب  ملک لازم است؟

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه تخریب، نوسازی عبارت‌اند از:

اصل و کپی سند، بنچاق (اگر سند تفکیک شده است)، صورت‌مجلس و نقشه تفکیکی

اصل و کپی شناسنامه مالک یا وکیل قانونی به همراه وکالت‌نامه رسمی

اصل و کپی فیش نوسازی

اصل و کپی قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن

ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها

در کلان شهر های بزرگی که هر روزه با مهاجرت افراد به آن جمعیت آن افزون می شود و به تبع آن افزایش مسائل و مشکلات آپارتمان نشینی موضوعات و مسائل جدیدی در آن بروز می کند . (ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها )

گاه مسائل و مشکلاتی که در بین افراد جامعه و محل زندگی آنان و آپارتمانهایشان رخ می دهد ساده و زود گذر هستند اما گاه مسائل فراتر هستند و برای حل آنان نیاز به یک سری قوانین در آن زمینه است که بتوان راه گشا بوده و به آن استناد و استفاده کرد .

(ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها )

مالکیت در آپارتمان‌ها بر دو بخش تقسیم می‏‎شود: مالکیت بر قسمت‌های اختصاصی و مالکیت بر قسمت‌های مشترک و یا همان مشاعات ساختمان.(ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها  )

اصولا بخش‌هایی از هر آپارتمان که در سند مالکی برای آن قید نشده باشد، و همه ساکنین به طور مشترک از آن استفاده می‌کنند، را مشاعات می‌گویند مثل:زمین ساختمان -پشت بام-درب ورودی-راهرو-پنجره‌های راهرو-آسانسور-ورودی پارکینگ -پارکینگ اضافی-پله‌ها –شوفاژخانه-تاسیسات مشترک-انشعابات مشترک-حیاط-لابی-باغچه

تامین مخارج مشاعات ساختمان بر عهده کلیه ساکنین ساختمان است که سهم هر یک بر اساس متراژ واحدها تعیین می‌گردد.

تمام ساکنین موظف هستند سهم خود را برای تعمیر و نگهداری از مشاعات به مدیر ساختمان پرداخت کنند.

اگر مالکی سهم واحد خود را پرداخت نکند، ساکنین آپارتمان می‌توانند شکایت خود را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری نمایند.

وکیل ( جهت گرفتن وکیل کلیک نمایید ) 

مشاوره حقوقی ( جهت راهنمایی و مشاوره کلیک نمایید ) 

داود چشمی 

ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان

گاه در قسمت مشاعات بدلیل استفاده ی اشتراکی از آن اختلافاتی بوجود می آید که قانون تملک آپارتمان ها – ماده ۱۰ آن می توانیم مطالعه کنیم که :

{-هر کسی آپارتمان را خریدار ی مینماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد، مگر آنکه مالکیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق بغیر باشد که دراینصورت باید اجور آن را بهمان نسیت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام واداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک به طورکلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا بعلت طبع ساختمان با تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز یاید بتناسب حصه هر مالک بترتیبی که در آئین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن ست صرف نظر نماید .

-مکرر –در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهار نامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .

هرگاه مالک با استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنلمه سهم بدهی خود را نپردازد و مدیر یا هیئت مدیران مینوانند بتشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ-تهویه –آب گالرم –برق –گاز و غیر به او خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هئیت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد عملیات اجرائی وفق مقرارت اجرا ی اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجود مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند. }

شخصی که به عنوان مالک یا مستأجر وارد یک ساختمان می‌شود، موظف است میزان شارژ تعیین‌شده را پرداخت کند. در غیر این صورت با جریمه‌ها و تعقیبات قانونی مواجه خواهد شد.

منظور از شارژ ساختمان چیست ؟ 

منظور از شارژ مبلغی است که هر واحد باید برای هزینه‌های عمومی و مشترک ساختمان پرداخت کند.

این مبلغ بسته به شرایط و امکانات ساختمان، صرف نظافت مشاعات، تعمیر و نگهداری آسانسور، حقوق و مزایای سرایدار یا نگهبان و باغبان و … می‌شود. در برخی ساختمان‌ها کنتور آب، برق و گاز مشترک است بنابراین هزینه‌های قبض این موارد نیز به مبلغ شارژ اضافه می‌شود.

روش تعیین شارژ بسته به نظر ساکنان و اعضای هیئت مدیره مشخص می‌شود.

ممکن است بر اساس تعداد نفرات ساکن در هر واحد میزان شارژ متغیر باشد و یا بدون در نظر گرفتن تعداد ساکنین، هر واحد میزان شارژ ثابتی داشته باشد. همه باید هزینه‌های شارژ را به صورت کامل پرداخت کنند و کسی نمی‌تواند مثلا با ادعای اینکه از آسانسور استفاده نمی‌کند، از پرداخت هزینه‌های مربوط به آن خودداری کند.

در صورتیکه هر یک از اعضای ساختمان شارژ و یا هزینه های مربوط به ساختمان را پرداخت ننمایند ، ساده ترین راه حل این است که مدیر با استفاده از هییت مدیران ساختمان موضوع را حل و فصل نمایند اما راه قانونی و طولانی آن مراجعه مدیر به شورا حل اختلاف می باشد .

مراجعه به شورای حل اختلاف و تنظیم اظهارنامه

در مرحله اول مدیر ساختمان باید به شورای حل اختلاف منطقه مراجعه و اظهارنامه‌ای به نام مالک یا مستأجر خاطی تنظیم کند. در متن اظهارنامه به مبلغ بدهی شخص و مدتی که پرداخت آن به تعویق افتاده است اشاره می‌شود.

قطع خدمات مشترک

اگر واحد مذکور با گذشت ۱۰ روز از دریافت اظهارنامه، نسبت به پراخت شارژ اقدام نکرده باشد، مدیر ساختمان می‌تواند خدمات مشترک مانند آب گرم، گاز و … را برای آن واحد قطع کند. قطع این خدمات تا زمان پرداخت بدهی ادامه خواهد داشت.

صدور اجرائیه

در صورتی که مالک یا مستأجر یک واحد پس از دریافت اظهارنامه و قطع خدمات مشترک، همچنان نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکرد، مدیر ساختمان باید به اداره ثبت منطقه مراجعه کند. در این موارد اداره ثبت با توجه به اظهارنامه‌ای که قبلا صادر شده است، برای فرد بدهکار اجرائیه صادر می‌کند. فرد بدهکار پس از دریافت اجرائیه به مدت ده روز فرصت دارد که نسبت به پرداخت بدهی خود و یا توافق با هیئت مدیره ساختمان اقدام کند.

مراجعه به دادگاه

اگر با طی مراحل فوق، واحد مربوطه همچنان از پرداخت بدهی امتناع کند، مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست تنظیم کند.

 

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق)-کاملا کاربردی

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده 477آیین دادرسی کیفری-18 سابق)-کاملا کاربردی

آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق)-کاملا کاربردی

اعتراض به احکام قطعی حقوقی وکیفری ( اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق ) کاملا کاربردی

مشاوره حقوقی در باب اعمال ماده ۴۷۷ قانون آ.د.ک (جایگزین ماده ۱۸ سابق )

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق)-کاملا کاربردی

ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴

 در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع  وبیّن قانونی تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور اگر رای صادره را  بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

در حال حاضر  در جهت اعتراض به احکام قطعی ،ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گردیده

 

وکیل ( جهت گرفتن وکیل کلیک نمایید ) 

مشاورحقوقی( جهت راهنمایی و مشاوره کلیک نمایید )

داود چشمی 

 

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق)-کاملا کاربردی

تجربه عملی بنده در این باب ….

حسب پروند ه های که در این خصوص داشته ام نکات ذیل را به عرض دوستان عزیز می رسانم

۱٫ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، در خصوص اعتراض به احکام قطعی کیفری است و لکن عملا در مورد احکام قطعی حقوقی نیز می توان از این ماده استفاده نمود

۲٫مدت اعتراض به احکام قطعی ۱ ماه قید شده و لکن طی مراجعه ای که در این خصوص از باب حکم قطعی حقوقی داشته ام ، متصدی پذیرش آن بیان داشته که خارج از مهلت یکماه نیز قابل پذیرش است ،که برای من جای تعجب داشته

 1. بمنظور اعتراض به احکام حقوقی قطعی می بایست به دایره حمایت از حقوق شهروندی مستقر در دادگاه تجدید نظر مراجعه نمود

و به منظور اعتراض به احکام قطعی کیفری میبایست مراتب اعتراض خود را به دادسرای عمومی و انقلاب مستقر در سبز میدان ارائه نمایید

 1. اعتراض خود را میبایست در برگه آچار بنویسید و دلائل خلاف شرع بودن رای میبایست در رای قید گردد

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

در مورد آراء قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در موارد مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رای خلاف بین قانون و شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود »

تبصره ۲ . درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد،

در سال  ۱۳۸۵ ماده ۱۸  با جایگزین کردن ماده ۴۷۷ قانون آ.د.ک مورد اصلاح قرار گرفت و ضمن حذف شعب تشخیص اختیار مزبور تنها به رئیس قوه قضائیه اعطا شود.

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق)-کاملا کاربردی

مقایسه ماده ۴۷۷ قانون جدید آئین دادرسی کیفری با ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب ۱۳۸۵

الف. از حیث مرجع ارجاع

ماده ۱۸ سابق :

 پس  از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده حسب مورد به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع می شد

ماده ۴۷۷ آ.د.ک:

پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده به یکی از شعب  خاص دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص یافته ، ارسال می شود تا رسیدگی و رای مقتضی صادر گردد( رای صادره  قطعی است ). هرچند در قانون جدید اسم این شعب « شعب تشخیص » خوانده نشده ولی همانند شعب تشخیص مقرر در ماده ۱۸ اصلاحی سال ۸۱، شعب مذکور در ماده ۴۷۷ قانون جدید نیز، خود رای مقتضی را صادر خواهند نمود.

 

ب. از حیث قطعیت رای

در قانون تشکیل اصلاحی ماده ۱۸ آراء شعب تشخیص قطعی تلقی می شدند، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی دیگری ، رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد

لکن  آراء صادره از شعب دیوانعالی کشور برابر ماده ۴۷۷  قطعی  میباشد

بمنظور مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در دعاوی کیفری و حقوقی ،با گروه وکلای حکمت مستقر در شرق تهران ( وکیل شرق –وکیل تهرانپارس ) و غرب تهران ( وکیل غرب –وکیل میدان ونک ) مراجعه نمایید

 

شکایت علیه قضات

شکایت علیه وکیل

تجمیع املاک چیست ؟الزام به آن ،شرایط ،مزایا و قانون آن -کاملا کاربردی

معمولا سازندگان پروژ های ساختمانی ، بمنظور سوددهی بیشتر ، ومالکین ملک به جهت عدم توان مالی در جهت احداث و ساخت ،چندین ملکی که در مجاورت یگدیگرهستند و دارای پلاک ثبتی متفاوتی هستند با هم تجمیع کنند

بمنظور تجمیع املاک مجاور میبایست ، توافق مکتوب یا شفاهی فیمابین طرفین، مبنی بر تجمیع وجود داشته باشد در غیر اینصورت امکان تجمیع چندین ساختمان با یگدیگر وجود ندارد و در همین خصوص مالکین املاک میبایست وکالتنامه محضری در جهت تجمیع به سازندگان بدهند ،در غیر اینصورت امکان تجمیع  املاک وجود ندارد

اگر مالکین علیرغم توافق شفاهی و کتبی مبنی بر تجمیع املاک از  انجام تعهدات خود استنکاف ورزند یا از دادن وکالت به سازنده در جهت تجمیع خودداری نمایند می توان با استناد به ماده ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی الزام مالکین را بر تجمیع خواست

دادگاه پس از تعین وقت رسیدگی در صورتی که دلائل ذینفع را موجه بداند ،صدور حکم به محکومیت متعهد به تجمیع رامی دهد در نهایت پس از صدور حکم به محکومیت متعهد به تجمیع چنانچه وی از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید ،نماینده دادگاه ذیل سند را امضاء می نماید

مشاوره حقوقی ( جهت مشاوره حقوقی در زمینه املاک کلیک کنید )

وکیل( جهت گرفتن وکیل کلیک کنید )

داودچشمی

 

تجمیع املاک چیست ؟الزام به آن ،شرایط ،مزایا و قانون آن -کاملا کاربردی

تجمیع املاک چیست ؟الزام به آن ،شرایط ،مزایا و قانون آن -کاملا کاربردی

بیان یک پرونده :

من پرونده ایی در دادگاه حقوقی داشتم که سازنده بدون توافق کتبی با مالکین  در خصوص تجمیع ، مبادرت به تجمیع چند ملک کلنگی و ساختن ۲۰ واحد آپارتمان نمودنده

متعاقبا مالکین مدعی عدم توافق با سازنده مبنی بر تجمیع شدنند و از همین حیث تقاضای مطالبه خسارت نمودنند و دادگاه بر همین اساس  مراتب را به کارشناسی دادگستری  ارجاع نموده و میزان خسارات وارده از بابت تجمیع غیر قانونی  تعیین نمود

تجمیع املاک چیست ؟الزام به آن ،شرایط ،مزایا و قانون آن -کاملا کاربردی

شرط تجمیع از جهت قانونی این است که ..

املاک در کنار ومجاورت یگدیگر باشند ، والنهایه آن املاک  براساس احداث ،بصورت یک ملک واحد درآمده باشند

نکاتی در این باب

۱. اداره ثبت اسناد و املاک ،پس از ابطال سند های املاک تجمیع شده ، سند تجمیعی صادر می کند

۲.پس از صدور رای دادگاه مبنی بر تجمیع  ،میبایست اجراییه صادر گردد چرا که این حکم جنبه اجرایی دارد نه اعلانی

 1. بهتر است در جهت تجمیع املاکف مدت معینی فیمابین طرفین مقرر گردد در غیر اینصورت در جهت اجرای تعهدات متعهد با مشکل مواجه می گردید

۴٫بر حسب توافق طرفین معامله امکان دارد وظیفه تجمیع املاک بر عهده هر یک از  مالک /مالکین و یا سازنده /سازندگان قرار داده شود

 1. تعین ضمانت اجراء ( خسارت ) در صورت عدم انجام تعهد متعهد به تجمیع ،بسیار مهم و قابل توجه است

تجمیع املاک چیست ؟الزام به آن ،شرایط ،مزایا و قانون آن -کاملا کاربردی

استنادات قانونی

ماده ۲۱۹ قانون مدنی

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام  آن لازم الاتباع است .مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود

ماده ۲۲۰ قانون مدنی

عقودی نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نمایند ،بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت و یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم می کند

گروه وکلای حکمت با سابقه و قدمت طولانی در امور وکالت و بهره گیری از وکلای متخصص ومجرب و تخصصی سازی دانش وکالت ، جهت ارائه خدمات مشاور ه ای و وکالتی در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد

 

اثبات مالکیت چیست ؟( املاک قولنامه ای و فاقد سند و..)تفاوت با خلع ید -کاملا کاربردی

در صورتی که شخصی ملکی را به دیگری بفروشد و آن ملک در اداره ثبت اسناد واملاک  آن منطقه دارای سابقه ثبتی نباشد بعبارتی عامیانه سند تک برگی و یا منگوله دار از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای هیچ کس صادر نشده باشد

شخص خریدار نمی تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را در محکمه تقدیم کند و میبایست دادخواست اثبات مالکیت  را بدهد

نتیجه .اگر ملکی از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک آن منطقه ، دارای سند مالکیت رسمی باشد  دعوی اثبات مالکیت از طریق دادگاه  مورد پذیرش قرار نمی گیرد

 اثبات مالکیت چیست ؟( املاک قولنامه ای و فاقد سند و..)تفاوت با خلع ید -کاملا کاربردی


اثبات مالکیت چیست ؟( املاک قولنامه ای و فاقد سند و..)تفاوت با خلع ید -کاملا کاربردی

 

این مطلب را از دست ندهید 

خلع ید چیست ؟

تفاوت خلع ید با تخلیه ؟

 

جهت مشاوره حقوق با وکلای متخصص در زمینه املاک کلیک کنید 

۱٫شرایط پذیرش دعوی اثبات مالکیت

الف.آن ملک در اداره  ثبت اسناد و املاک کشور دارای سابقه ثبتی نباشد

ب.قولنامه یا مبایعه نامه و یا شهودی که دلالت بر وقوع  معامله وبیع بین طرفین است وجود داشته باشد بعلاوه قرینه تصرف و یا امکان دارد دعوی اثبات مالکیت  از طرف ورثه مالک مطرح گردد

اثبات مالکیت چیست ؟( املاک قولنامه ای و فاقد سند و..)تفاوت با خلع ید -کاملا کاربردی

 1. استنادات قانونی در دعوی اثبات مالکیت

ماده۳۵ قانون مدنی

تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود

و مواد ۳۷قانون مدنی

اگر متصرف فعلی ،اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای ادعای مالکیت شخص مزبوربه تصرف خوداستناد کند مگر این که ثابت کند ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است

 و مواد ۲۲و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۲۲ قانون ثبت

ملکی که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده ،دولت فقط کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز  در دفتر املاک به ثبت رسیده  یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده مالک خواهد شناخت

اثبات مالکیت چیست ؟( املاک قولنامه ای و فاقد سند و..)تفاوت با خلع ید -کاملا کاربردی

ماده  ۴۶ قانون ثبت اسناد

ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل

۱.کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد

۲.کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است

در صورتی که اثبات شود معامله با محجور یا مجنون صورت گرفته

رای شماره ۶۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

خلع ید از اموال غیر منقول ،فرع بر مالکیت است بنابراین طرح  دعوی خلع ید اززمین،قبل از احرازو یا اثبات مالکیت قابل استماع نیست ،بنابرمراتب و با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ،رای شعبه پنجم  دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی  کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی  تشخیص داده می شود و این رای برابر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  وانقلاب در امور کیفری ،و در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است

۳٫نکاتی در این باب

حکم اثبات مالکیت جنبه ای اعلامی داشته نه اجرایی ،بنابراین نیاز به صدور اجرائیه نیست

بر طبق نظریه اکثر قضات قبل از طرح دعوی خلع ید ،باید به موضوع اثبات مالکیت رسیدگی شوددر غیر اینصورت نمی توان دادخواست خلع ید را مطرح نمود  و لکن می توان دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید را بصورت همزمان تقدیم محکمه نمود

گروه وکلای حکمت با سابقه و قدمت طولانی در امور وکالت و بهره گیری از وکلای متخصص ومجرب و تخصصی سازی دانش وکالت ، جهت ارائه خدمات مشاور ه ای و وکالتی در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد

 

معامله معارض چیست ؟تفاوت آن با کلاهبرداری ،آثار و شرایط و مجازات آن -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

عرصه و اعیان ملک چیست ؟

عرصه و اعیان (عرصه و اعیان ملک چیست ؟ )

عرصه و عیان چیست ؟

تا به حال شاید کلمه ی عرصه و اعیان زیاد به گوشمان خورده باشد ولی ندانیم که به چه معناست و در کجا بکار می رود ؟؟!! (عرصه و اعیان ملک چیست ؟ )

معنی لغوی عرصه و اعیان

عرصه در لغت به معنای میدان است و اعیان در لغت به معنای بزرگان استعمال می شود .(عرصه و اعیان ملک چیست ؟ )

منظور از عرصه زمین است و اعیان ساختمان می باشد، این ساختمان ممکن است دارای کاربری های متفاوتی اعم از مسکونی، اداری و یا تجاری باشد.

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در زمینه املاک کلیک کنید 

عرصه و اعیان ملک چیست ؟

عرصه و اعیان ملک چیست ؟

عرصه و اعیان در برابر یکدیگر استفاده میشوند

به عبارتی در معنای اصطلاحی آن. عرصه، به زمینی که متعلق به مالک است گفته می شود و اعیان، اموال غیرمنقول موجود در آن را شامل می شود ، مانند خانه، چاه، قنات، درختان و غیره.

تعریف عرصه : به زمین و محلی که ساختمان روی آن بنا شده، عرصه گفته می شود.

تعریف اعیان : ساختمان و بنایی که روی عرصه و زمین ساخته و احداث شده، اعیان گفته می شود.

اگر ملکی به صورت شش دانگ باشد شامل عرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند زمین های وقفی و … ممکن است ملک فقط شامل عرصه یا فقط شامل اعیان باشد.

زمانی که ملکی خریداری می شود مشتمل بر عرصه و اعیان است . مگر در موارد خاص که مشخص می شود عرصه است یا اعیانی …….

درشهرهای بزرگ بیشتر منازل مسکونی از نوع واحدهای آپارتمانی هستند که عرصه و اعیان دارند.

آپارتمان‌ها در زمینی به مساحت معین ساخته می‌شوند؛ سند عرصه، سند ملکی مربوط به زمینی است که آپارتمان در آن بنا می‌شود و سند اعیان مربوط به سند ملکی واحدهایی است که بر روی آن زمین ساخته می‌شوند.

 

بهتر است بدانیم که قدرالسهم آپارتمان سهم هر واحد آپارتمانی از زمین اختصاص داده شده به کل مجتمع آپارتمانی است که اصطلاحاً به آن سهم اعیان از عرصه نیز گفته می‌شود.

خیار عیب چیست ؟شرایط آن ،اسقاط ،فوریت -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

خیار در لغت به معنای اختیار داشتن ، داشتن اختیار برای بر هم زدن معامله یا قرارداد.(خیار عیب )

یکی از انواع خیارات ، خیار عیب است که در قانون مدنی ذکر شده و بدان معناست که بر اساس آن در صورت معیوب بودن شیء مورد معامله خریدار حق برهم زدن معامله را دارد.

طبق تعریف عیب به معنای «نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد.»

خیار عیب چیست ؟شرایط آن ،اسقاط ،فوریت -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

بسیاری از مردم فکر می کنند وقتی کالایی را خریداری می کنند و بعد از خرید متوجه می شوند که در آن عیبی وجود دارد دیگر نمی توانند کاری کنند.(خیار عیب ) 

اما در چنین شرایطی طبق قانون مدنی خیار عیب در نظر گرفته شده است که بر اساس آن خریدار می تواند معامله را فسخ کند و یا مابه التفاوت آن را از فروشنده اخذ کند .

هرگاه کالای فروخته شده معیوب باشد، خریدار خیار دارد، یعنی می‏تواند معامله را فسخ یا آن را امضا کند و ارش بگیرد.

خیار عیب چیست ؟شرایط آن ،اسقاط ،فوریت -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

 جهت مشاوره با وکلای متخصص در زمینه املاک کلیک کنید 

جهت گرفتن وکیل کلیک کنید 

این مطلب را از دست ندهید

خیار تدلیس چیست ؟

خیار غبن چیست ؟

بطور مثال ، زمانی که شخص الف قطعه ای را از ب خریداری می کند و بعد از خرید متوجه عیب در مبیع می شود در این حالت می تواند آن را فسخ کند و به فروشنده برگرداند و یا مابه التفاوت مبیع سالم و معیوب را از وی بخواهد .

 

در مواردي که کالاي مورد معامله عرفاً معيوب باشد، خريدار مي تواند قرارداد را فسخ کند يا مال مورد معامله را با تمام شرايط از جمله با عيب موجود در آن، بپذيرد و ما به التفاوت قيمت کالاي سالم و کالاي معيوب (اَرش) را از فروشنده دريافت کند.

به حق فسخ معامله در صورت وجود عيب در مورد معامله، اصطلاحاً «خيار عيب» مي گويند.

تنها در صورتي چنين حقي براي خريدار ايجاد مي شود که عيب در زمان معامله مخفي باشد و خريدار به آن آگاه نباشد. و خیار عیب باید به فوریت بعد از آگاهی اعمال گردد ومی توان در حین معامله آن را اسقاط نمود

خیار عیب چیست ؟شرایط آن ،اسقاط ،فوریت -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

طبق ماده ۴۲۲ قانون مدنی :

« اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع ، معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله . »

طبق قانون، خیار عیب وقتی برای مشتری ایجاد می‌شود که عیب پنهان باشد و عیب در زمان عقد وجود داشته باشد.

برابر ماده ۴۲۹ قانون مدنی :«در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:

۱-     در صورتی تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر

۲-     در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.

۳-    در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

معاملات ملک مشاع

مشاع در لغت به معنای مشترک و تقسیم ناکرده شده و ملک یا خانه ای که میان چند نفر مشترک باشد و سهم جداگانة هر یک معین نشده باشد. که به آن در اصطلاح حقوقی حالت اشاعه گفته می شود . (معاملات ملک مشاع )

و منظور از ملک مشاعی زمین یا خانه ای است که میان چند نفر مشترک باشد یعنی چندین مالک داشته باشد .

مالک هر سهم تنها می تواند سهم خود را به فروش برساند و نمی تواند کل ملک را معامله کند .(معاملات ملک مشاع )

در ملک مشاع سهم مالکین در جزء به جزء آن منتشر است و هر مالک به اندازۀ حق خود از تمام قسمت‌های ملک سهم دارد.

(معاملات ملک مشاع )

معاملات ملک مشاع

                        معاملات ملک مشاع

مانند خانه ای که ۶ دانگ آن از متوفی به ۴ پسرش به عنوان ارثیه می رسد که هر یک از آنان در آن ملک مشاعاً سهم دارند .

هریک از مالکان مشاع بدون اجازه دیگر مالکان، حق دارد نسبت به سهمی که مالک است، اقداماتی از قبیل: فروش و اجاره را انجام دهد. به این‌گونه اقدامات در اصطلاح «تصرفات حقوقی» گفته می‫شود.

ولی هرگونه تصرف مادی در ملک مشاع منوط به اجازه (اذن) تمام شرکاء خواهد بود، چرا که با توجه به مالکیتِ مشاعی ایشان در هر ذره، هر تصرفی در سهم خود به منزله تصرف در سهم دیگری نیز خواهد بود؛

تقسیم ملک مشاع

شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون امکان پذیر نباشد.

در صورت توافق شرکا با یکدیگر، می‫توانند ملک مشاع را هرگونه که همه رضایت داشته باشند، بین خود تقسیم کنند.

اختلاف در ملک مشاع

زمانی که شرکای ملک مشاع دچار اختلاف با یکدیگر شوند، هر یک از شرکا می‫تواند برای تقسیم ملک، که به اصطلاح قوانین ثبتی افراز نامیده می‫شود، اقدام کند.

فروش ملک مشاع

گاهی ممکن است شرکاء مال به هر دلیلی نخواهند به شراکت ادامه دهند که در این صورت اگر مال منقول باشد با توافق و در صورت عدم توافق به دادگاه مراجعه نموده و سهم خود را از آن مال مطالبه می کنند که دادگاه هم با فروش مال، وجه آن را بین شرکا تقسیم می کند.

دادخواست دستور فروش ملک مشاع را باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نمود.

تصمیم نهایی کــه دادگاه در بـرابـر ایــن‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می‌کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می‌شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نظـرخواهـی و فـرجام‌خـواهی نـیـست.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه(محاسبه خسارت تاخیر تادیه )

خسارت به معنای ضرر و زیان است .

وتادیه در لغت به معنی  ادا، پرداخت، بازپرداخت، پرداخت کردن، گزاردن، ادا کردن(محاسبه خسارت تاخیر تادیه )

تعریف خسارت تأخیر تأدیه

اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) می‌گویند.

(محاسبه خسارت تاخیر تادیه )

باید توجه داشته باشیم که خسارت تاخیر تادیه مربوط به تاخیر در پرداخت وجه نقد است و اگر موضوع کالا یا وجه غیر رایج باشد باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را عنوان می کنند .

بنابراین خسارت تاخیر تادیه یعنی تعهدی که بین دو طرف بسته شده است که در زمان معینی انجام شود و با تاخیر از زمان انجام آن گذشته است .

برای مثال ، شخص الف از ب در سال ۱۳۵۰ مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان قرض دریافت می کند و تعهد می کند که در زمان معینی آن را به شخص ب پرداخت کند اما با گذشت چند سال و عدم پرداخت آن و بی ارزش شدن آن پول نسبت به وجه رایج کنونی ، شخص ب که به دلیل گذشت زمان و تورم ارزش پولش پایین آمده می تواند از شخص الف با عنوان خسارت تاخیر تادیه شکایت کند . بدین منظور شخص الف علاوه بر اصل پول باید خسارت آن را با توجه به نرخ تورم روز بانک مرکزی پرداخت کند .

چگونگی مطالبه وجه

طبق قانون شخص باید از طریق تنظیم یک اظهارنامه‌ی رسمی مبنی بر مطالبه کردن وجه اقدام کند.

مبنای محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه

بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه‌ تا پرداخت محاسبه می‌شود. نرخ تورم مبنای محاسبه است چراکه مطالبه‌ی خسارت تاخیر تادیه به دلیلِ کاهش ارزش پول در طول زمان است.

نحوه ابطال سند رسمی ؟( با شهادت شهودوسند عادی وماده ۱۴۷و….)-کاملا کاربردی

 دعوای مربوط به ابطال سندانتقال جزء دعاوی بسیار سخت محسوب  میشود که جز موارد خاص و منصوص نمی توان نسبت به ابطال اینگونه سندها اقدام نمود که در ذیل به شرح وتفضیل در مورد آن می پردازم

۱.سند انتقالی که بصورت جعلی  و ساختگی تنظیم شده باشدکه در این موارد با احراز جعلیت سند اولیه می توان نسبت به ابطال سند انتقال نمود

۲.مالک در ابتدا با قولنامه عادی ،ملک را به فردی بفروشد سپس بصورت رسمی ملک را به فرد دیگری انتقال دهد که در این صورت ،شخصی که در ابتدا ملک را خریداری نموده ،می تواند با اثبات خرید خود در تاریخ مقدم ، تقاضای ابطال سند رسمی ثانویه را بنماید

البته پاره ای از محاکم با استناد به ماده ۲۲قانون ثبت اسناد  و املاک خلاف این مورد نظر داده اند

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص کلیک کنید 

نحوه ابطال سند رسمی ؟( با شهادت شهودوسند عادی وماده 147و....)-کاملا کاربردی

نحوه ابطال سند رسمی ؟( با شهادت شهودوسند عادی وماده ۱۴۷و….)-کاملا کاربردی

نحوه ابطال سند رسمی ؟( با شهادت شهودوسند عادی وماده ۱۴۷و….)-کاملا کاربردی

ماده ۲۲ قانون ثبت

ملکی که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده ،دولت فقط کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز  در دفتر املاک به ثبت رسیده  یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده مالک خواهد شناخت

ماده  ۴۶ قانون ثبت اسناد

ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل

۱.کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد

۲.کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است

در صورتی که اثبات شود معامله با محجور یا مجنون صورت گرفته

 بعبارتی آنها معتقد هستند،سند عادی تاب مقاومت و مقابله با سند رسمی را ندارد و لکن متعاقبا شورای نگهبان در سال ۹۵ نظریه ایاین اختلاف را حل نموده وبیان داشته که سند عادی مقدم می تواند سند رسمی موخر را نیز با رعایت شرایطی ابطال نماید 

۳.کسی که بر خلاف قوانین ومقرارت  وبموجب ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت، تقاضای سند المثنی را نموده باشد

۴.در صورتی که اثبات شود معامله ای قبلی که بر مبنای آن انتقال سند صورت گرفته ، به دلایلی  از جمله ابطال فسخ وانفساخ  .. از درجه اعتبار افتاده 

۵.در صورتی که اثبات شود معامله به قصد فرار از دین بوده ،و سند بصورت رسمی منتقل شده باشد البته بعضی از حقوقدانان قائل هستند که در این موارد میبایست تایید فسخ را به جهت فرار از دین مطرح نمود نه ابطال آن را  

و سایر موارد ….

نحوه ابطال سند رسمی ؟( با شهادت شهودوسند عادی وماده ۱۴۷و….)-کاملا کاربردی

نکاتی در این باب …

۱.اگر سند بر اساس ماده ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت صادر شده باشد بدوا باید ابطال رای هیات نظارت ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت را  از مرجع مربوطه درخواست نمود

۲.دعوی ابطال سند بدوا میبایست بطرفیت کلیه افرادی که سند بنحو غیر قانونی بنام آنها شده ،مطرح نمود

۳.در صورتی که مبنای ابطال سند ، بی اعتباری قولنامه و یا سند عادی قبلی باشد ،باید دادخواست ابطال قرارداد عادی و قولنامه با ابطال سند را  بصورت همزمان در دادگاه حقوقی تقدیم نمود

گروه وکلای حکمت با سابقه و قدمت طولانی در امور وکالت و بهره گیری از وکلای متخصص ومجرب و تخصصی سازی دانش وکالت ، جهت ارائه خدمات مشاور ه ای و وکالتی در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد 

در پایان از حسن توجه و دقت شما متشکرم امیداورم مفید فایده واقع گردد

تصرف عدوانی چیست ؟(حقوقی ،کیفری) راههای اثبات آن

تصرف عدوانی چیست ؟(حقوقی ،کیفری) راههای اثبات آن-کاملا کاربردی

رفع تصرف عدوانی

اگر ملکی در تصرف شخصی بنام علی باشد و  شخص دیگری بنام حسن  آن ملک را ،بدون رضایت علی  ، از تصرف وی خارج کند این عمل  حسن  تصرف عدوانی  محسوب می گرددکه  النهایه علی می تواند به ۲ طریق حقوقی ویا کیفری علیه حسن شکایت نماید ،که در طریق حقوقی آن باید مراتب ذیل اثبات گردد

 1. متصرف سابق ثابت کند که ،ملک سابقا در تصرف وی بوده و این تصرف وی مشروع و قانونی بوده بعبارتی کسی که ملکی را بصورت غیر قانونی تصرف کرده باشد نمی تواند علیه متصرف جدید دعوی رفع تصرف عدوانی را، مطرح کند

۲٫تصرف  جدید ، متصرف عدوانی اثبات گردد

۳٫غیر قانونی بودن تصرف ،متصرف جدید  نیز اثبات گردد

تصرف عدوانی چیست ؟(حقوقی ،کیفری) راههای اثبات آن-کاملا کاربردی

تصرف عدوانی چیست ؟(حقوقی ،کیفری) راههای اثبات آن-کاملا کاربردی

تصرف عدوانی چیست ؟(حقوقی ،کیفری) راههای اثبات آن-کاملا کاربردی

تفاوت دعوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت

در دعوی تصرف عدوانی صرف تصرف متصرف سابق کفایت می کند ،و اینکه اثبات گردد ملک بدون رضایت مالک و بصورت غیر قانونی  از تصرف وی خارج شده

و لکن  دردعوی خلع ید خواهان باید الزاما مالک رسمی ملک( سند تک برگی یا منگوله دار) داشته باشد ،که بتواند دعوی خلع ید را علیه متصرف مطرح کند

و لکن در دعوی تخلیه ملک، ملک با رضایت مالک یا متصرف سابق در اختیار متصرف جدید قرار داده شده

در صورت تمایل به مشاوره حقوقی متخصص در زمینه املاک کلیک نمایید 

تصرف عدوانی چیست ؟(حقوقی ،کیفری) راههای اثبات آن-کاملا کاربردی

استنادات قانونی

ماده ۳۷ قانون مدنی

تصرفی که ثابت شود ناشی از مملک یا ناقل قانونی نیست معتبر نخواهد بود

ماده ۳۵ قانون مدنی

تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر خلاف آن ثابت شود

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای تصرف عدوانی عبارتست ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال منقول را از تصرف متصرف خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند

نکته .دعوی تصرف متصرف صرفا در مال غیر منقول مصداق دارد و در اموال منقول نمی توان دعوی تصرف عدوانی را مطرح نمود

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعوای تصرف عدوانی ،ممانعت از حق و مزاحمت ،خواهان باید اثبات کند که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل ازممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده یاو بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ،ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر ،سبق تصرف و استفاده از حق خود را را به طریق دیگر اثبات کند

ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

کسی که راجع مالکیت یا اصل حق ارتفاق یا انتفاع ،اقامه دعوی نموده ،نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی وممانعت از حق طرح دعوی کند

تصرف عدوانی چیست ؟(حقوقی ،کیفری) راههای اثبات آن-کاملا کاربردی

نکاتی در این باب..

۱٫تصرف شریک مشاعی در سهم شرکاء دیگر بدون رضایت آنها،  اگر با سوء نیت باشد ،تصرف عدوانی محسوب می شود

۲٫خواهان دعوی تصرف عدوانی ،میبایست حداقل بمدت عرفی ،در ملک تصرف داشته باشد که  عملا رویه  شعبات  در این مورد  متفاوت است ( معمولا ۱ سال )

۳٫در دعوی تصرف عدوانی صرف تصرف متصرف کافی  است ومانند دعوی خلع ید نیاز به  احراز مالکیت رسمی خواهان  نیست

 1. ذی سمت بودن خواهان دعوی تصرف عدوانی
  کسانی که قائم مقام مالک هستند نیز می توانند به نمایندگی از طرف مالک طرح دعوی رفع تصرف عدوانی نمایند مانند سرایدار و….

 

 

 

خیار شرط -تخلف از شرط چیست ؟مدت آن و تفاوت آنها با هم -کاملا کاربردی

در هر قرارداد ی حداقل از دو طرف تشکیل شده است

متعهد ( کسی که تعهد به امری نموده) متعهد له ( کسی که تعهد به نفع او است )  از طرفی امکان دارد در هر قرارداد شروطی بنحو مندرج در ذیل قرار داده باشند

۱٫شرط فعل               ۲٫شرط صفت              ۳٫شرط نتیجه

شرط فعل چیست .یعنی انجام یا عدم انجام فعلی یا عملی در قرارداد شرط شود ( می تواند هم عمل حقوقی باشد هم عمل مادی )بعبارتی شرط شود که فروشنده،فلان عمل یا کار را در مورد ملک انجام دهد  بطور مثال  ملک را بصورت تعمیر شده به خریدار تحویل نماید

اگر شرط مندرج در قرارداد شرط فعل باشد ،اگر شخص متعهد به تعهد خود عمل ننماید بدوا باید الزام او را به انجام تعهد خواست در صورتی که متعهد باز به تعهدش عمل ننمود ،متعهد له ( کسی که تعهد به نفع اوست ) می تواند شخصا تعهد را انجام دهد یا از طریق شخص دیگری تعهد را انجام دهد و هزینه های آن را از متعهد دریافت کند  النهایه در صورتی که  کلا امکان انجام تعهد میسر نباشد ،متعهد له می تواند از حق فسخ خود در قرارداد استفاده کند

 

خیار شرط -تخلف از شرط چیست ؟مدت آن و تفاوت آنها با هم  -کاملا کاربردی

خیار شرط -تخلف از شرط چیست ؟مدت آن و تفاوت آنها با هم -کاملا کاربردی

 خیار شرط -تخلف از شرط چیست ؟مدت آن و تفاوت آنها با هم -کاملا کاربردی 

 

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در زمینه املاک کلیک کنید 

تفاوت شرط فعل و نتیجه

 1. شرط فعل هم می تواند عمل حقوقی و هم فعل مادی باشد ولکن شرط نتیجه فقط می تواند عمل حقوقی باشد

۲٫شرط فعل می تواندنتیجه آن بعدا بیاید و لکن شرط نتیجه آن  فوری باید بیاید ( مثلا خانه ام را فروختم مشروط به اینکه من را مبری از دین کنی )

۳٫شرط صفت و نتیجه قابل اسقاط نیست اما شرط فعل قابل اسقاط است چرا که ایجاد حق الزام می کند ، اما حق فسخ ناشی از آنها را می توان اسقاط نمود

شرط صفت چیست .یعنی آنکه شرط شود ملک مورد معامله دارای صفت و ویژگی خاصی باشد مثلا شرط شود فرش تبریز متعلق به دوران قاجار

در این حالت در صورتی که مورد معامله فاقد صفت مذکور باشد ،متعهد له ( کسی که تعهد به نفع او است ) می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید

شرط نتیجه چیست .یعنی تحقق امری در خارج از ( اعم از عقد یا ایقاع )  قرارداد شرط شوددر این حالت اگر متعهد به تعهد خود عمل ننماید متعهد له می تواند قرارداد را فسخ نماید

مثلافردی به شخصی بگوید خانه را به تو واگذار می کنم به شرط آنکه به ازدواج من درآیی

نکته .شرط نتیجه نباید تابع تشریفات خاصی باشد چرا که فوری باید نتیجه بیاید اگر تشریفاتی باشد شرط باطل است

خیار شرط -تخلف از شرط چیست ؟مدت آن و تفاوت آنها با هم -کاملا کاربردی

تفاوت خیار شرط و خیار تخلف از شرط

خیار شرط یعنی برای یکی از طرفین در مدت معینی حق فسخ قراردهند در این حالت برای خیار فسخ میبایست مهلت تعین گردد در غیر اینصورت هم شرط و هم عقد باطل است

در این حالت دارنده حق فسخ باید بدوا اظهارنامه ای مبنی بر  اعمال حق فسخ  برای طرف مقابل ارسال نماید

در خیار شرط الزاما باید در قرارداد شرط خیار فسخ نوشته شده باشد و لکن در مورد خیار شرط یا خیار تخلف شرط ،نیار به درج حق فسخ نیست چرا که خود قانونگذار این  حق را پیش بینی کرده

نکاتی در این باب

۱٫حق فسخ حاصله از خیار تخلف شرط فوریت ندارد و دارنده حق فسخ هر زمان بخواهد می تواند از حق فسخ خود استفاده کند

۲٫در صورتی که که در قرارداد شرط شده باشد تاخیر در پرداخت هر کدام از چکها موجب حق فسخ برای فروشنده است در این حالت درخواست مطالبه چک از طریق محاکم حقوقی می تواند دلالت بر ساقط شدن تلویحی  دارنده حق فسخ دارد

 1. دارنده حق فسخ باید دادخواست خود را در چارچوب تایید حق فسخ تقدیم نمود و نمی توان تقاضای فسخ قرارداد را از طریق محکمه بنماید چرا که فسخ یک عمل قضایی  نیست تا بتوان از طریق دادگاه در خواست اعمال آن را نمود

۴٫الزامی به تقدیم دادخواست تایید فسخ نیست مگر آنکه بخواهید از آثار آن بصورت همزمان استفاده نمایید مثلا استرداد ثمن را نیز بخواهید

۵٫دادخواست تایید فسخ میبایست تحت عنوان دادخواست مجزی مطرح گردد مگر آنکه درضمن دفاع در  قبال دعوی طرف مقابل مطرح  شود