تبانی در معاملات دولتی چیست ؟مجازات آن- کاملا کاربردی

تبانی در معاملات دولتی

تبانی :

تبانی در لغت به معنای توطئه، دسیسه، توطئه گری، دسیسه چینی، ساخت وپاخت، توافق پنهانی، هم دستی می باشد .( تبانی در معاملات دولتی )

 معاملات دولتی:

معاملات از نظر دولت عبارت است از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کاری، حق العمل کاری و … (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) که توسط دستگاه اجرایی دولتی در قالب بودجه سالیانه و در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط قانونی انجام میشود.

(تبانی در معاملات دولتی )

تبانی از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت و زیر مجموعه جرم بزرگ تری به نام خیانت در امانت جای می گیرد. ( تبانی در معاملات دولتی )

 جرم تبانی در معاملات دولتی یکی از جرایمی است  که در مبحث مصادیق فساد اقتصادی قابل طرح و بحث است، این جرم جزء جرائم خیانت در امانت است چون مرتکب نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظیفه محوله به او داشته خیانت و سوء استفاده نموده است.

تبانی در معاملات دولتی چیست ؟مجازات آن- کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .

داود چشمی 

ماده واحده قانون تبانی در معاملات دولتی در این باب بیان داشته که :

« اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.

تبانی در معاملات دولتی چیست ؟مجازات آن- کاملا کاربردی

‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانیکه به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات‌فوق در انجام معامله یامناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در

کلیه موارد‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به  مجازات اشد محکوم خواهد شد. »

تبانی در معاملات دولتی چیست ؟مجازات آن- کاملا کاربردی

مصادیق و روش های تبانی در امور دولتی :

برخی افراد برای ارتکاب این جرم ممکن است از شیوه‌های زیر استفاده ‌کنند:

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در دعوت اشخاص برای شرکت در مناقصه در مناقصه‌های محدود.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در تعیین شرایط مناقصه و مزایده.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه انتشار آگهی مناقصه و مزایده.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در ارایه اطلاعات مربوط به مناقصه و مزایده به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه پرداخت و نوع مصرف وجوه و اموال مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در عدم تهیه مستندات (اسناد و مدارک)‌ لازم برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خریدها و فروش‌های مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها.

تبانی اشخاص غیرکارمند با هم در اعلام قیمت و سایر شرایط به طرف دولتی.

تبانی اشخاص غیرکارمند در فروش و بطور کلی انتقال کالای فاقد کیفیت و یا شرایط لازم به طرف دولتی.

سرقت حدی وتعزیری چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال و مالکیت سرقت است که از همان ابتدای جوامع بشری به عناوین و شکل های مختلف دیده شده است . (سرقت و انواع آن )

سرقت در لغت به معنای دزدیدن؛ دزدی کردن؛ دزدی است .(سرقت و انواع آن )

 ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است :

« سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر . »( سرقت و انواع آن )

سرقت عبارت است از دزدیدن مال دیگرى به صورت پنهان؛ بر خلاف اختلاس که دزدیدن مال دیگرى به صورت آشکار است

انواع سرقت:

سرقت های موجب حد

حد، مجازاتی است که در شرع( منظور در قرآن ) مشخص شده است و قانون آنرا تعیین نکرده است.

مجازات سرقت حدی

طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح ذیل است :

الف-در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند.

ب-  در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ -درمرتبه سوم، حبس ابد.

ت-  در مرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.

سرقت حدی وتعزیری چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

سرقت حدی وتعزیری چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

سرقت حدی وتعزیری چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

سرقت های تعزیری

سرقت تعزیری، سرقتی است که مجازات آن در قانون تعیین شده باشد.

 

مصادیق  وانواع جرم سرقت عبارتند از :

استفاده غیر مجاز از آب، برق،تلفن و گاز.

ربایش انسان به قصد سرقت اموال او.

ربودن انسان به دلیل لباسها و اجناس همراه او.

ربودن اعضای جداشده از بدن انسان

ربودن اعضای بدن انسان که هنوز در بدن اوست.

 

طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است :

شرایط سرقت مستوجب حد:

مالیت داشتن

در حرز بودن

هتک حرز محقق شود

سارق مال را از حرز خارج نماید

مخفیانه بودن هتک حرز

ارزش مال مسروقه باید بیش از چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

مال مسروقه از اموال دولتی یا وقفی نباشد.

نبودن رابطه ابوت

در زمان قحطی نبودن

بنابراین اگر شرایط ذکر شده را نداشته باشد موجب حد و مجازات حد ( مجازات مقرر در بالا )نمی شود

بلکه سرقت تعزیری به حساب می آید و مجازات آن را قانون گذار با توجه به نوع و شرایط آن تعیین می کند .

فورس ماژور یا قوه قاهره در قرارداد ها چیست ؟ شرایط -کاملا کاربردی

فورس ماژور در تعهدات

فورس ماژور یا قوه قاهره عاملی خارجی است که اجرای قرارداد را برای متعهد غیر ممکن می سازد .

( فورس ماژور در تعهدات )

هر حادثه ی خارجی خارج از قدرت متعهد و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد و مانع از انجام تعهد شود فورس ماژور می گویند . ( فورس ماژور در تعهدات )

متعهد یعنی کسی که انجام تعهدی را برعهده گرفته، موظف و ملزم است تا در برابر متعهدله (کسی که تعهد به خواست و نفع اوست)، تعهد خود را انجام دهد .( فورس ماژور در تعهدات )

اما گاهی متعهد نمی‌تواند تعهد خود را اجرا کند.

 در این صورت، معمولا متعهد باید خسارت عدم انجام آن تعهد را به متعهدله بپردازد؛

مگر اینکه بتواند ثابت کند به‌سبب بروز حادثه‌ای ناگهانی یا فورس ماژور یا قوه‌ی قاهره به تعهد خود عمل نکرده است.

فورس ماژور یا قوه قاهره در قرارداد ها چیست ؟ شرایط -کاملا کاربردی

فورس ماژور یا قوه قاهره در قرارداد ها چیست ؟ شرایط -کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

فورس ماژور یا قوه قاهره در قرارداد ها چیست ؟ شرایط -کاملا کاربردی

ماده‌ی ۲۲۹ نیز بیان کرده «اگر متعهد به‌واسطه‌ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار او است، نتواند از عهده‌ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه‌ی خسارت نخواهد بود».

این حادثه ، حادثه ای است که می تواند رافع مسئولیت و گاهی موجب بطلان یا تعلیق قرار دادها شود .

اگر قوه قاهره رخ دهد و متعهد نتواند به این علت به تعهد خود عمل نکند ، در این صورت نمی توان از متعهد مطالبه خسارت کرد .

از مصادیق قوه قاهره می توان به موارد زیر اشاره کرد :

جنگ ، اعتصاب ، شیوع بیماری واگیر دار ، زلزله ، سیل ، خشکسالی بی سابقه ، آتش سوزی های دامنه دار ، طوفان و ……..

ویژگی های فورس ماژور

خارجی بودن

مقاومت‌پذیر نبودن

غیرقابل پیش‌بینی بودن

فورس ماژور یا قوه قاهره در قرارداد ها چیست ؟ شرایط -کاملا کاربردی

توافق طرفین در مورد فورس ماژور

اگر طرفین شرط کنند که در صورت بروز حادثه، متعهد همچنان مسئول است و باید یا تعهد را انجام دهد یا خسارت را تمام‌وکمال بپردازد، این توافق معتبر است.

این شرط که به‌اصطلاح «شرط تضمین» نامیده می‌شود، به نظم عمومی ارتباطی ندارد و توافق طرفین در آن خصوص محترم و مورد حمایت قانون است.

 

 سهم الارث زوجه بدون فرزند از ما ترک

پرسش 🙁  سهم الارث زوجه بدون فرزند از ما ترک )

اگر شخصی زنان متعددی داشته باشد و از یک زن صاحب اولاد نشده و از بقیه صاحب اولاد شده باشد و زنانی که صاحب فرزند شده اند فوت شده باشند و زنی که صاحب فرزند نشده است ، در قید حیات باشد و بعد از مدتی زوج فوت کند ، آیا زوجه ربع از ترکه زوج را می برد یا ثمن آن را ؟

(  سهم الارث زوجه بدون فرزند از ما ترک )

طبق ماده ۹۱۳ قانون مدنی ایران ؛ « زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد ربع ترکه و اگر میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد ثمن ترکه را می برد . »

داشتن اولاد متوجه و مربوط به میت است نه وراث آن . فرقی نمی کند که احد از زوجات فرزند داشته باشد یا نداشته باشد .

 سهم الارث زوجه بدون فرزند از ما ترک

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید.)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .)

داود چشمی 

میزان ارث زوجة  که از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است.

 ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طورکلی حق ارث نداشتند.

 در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند.

 در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواج‌ نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند.

اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد.

 در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.

در قرآن کریم (آیة ۱۲ سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است.

 میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة ۹۱۳ قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

منظور از وکالت در توکیل چیست ؟شرایط آن -کاملا کابردی

منظور از وکالت در توکیل چیست ؟

معمولاًوکیل را از بین افراد مورداعتماد و مطلع انتخاب می کنیم اما گاهی اوقات ممکن است به وکیل خود اجازه دهیم که برای امور خاصی حق داشته باشد از طرف خود ،وکیل دیگری را انتخاب نماید .

( منظور از وکالت در توکیل چیست ؟ )

این عمل وکالت در توکیل نامیده می شود .

چنانچه وکیل دارای حق توکیل نبوده و امر وکالت را به دیگری واگذار نماید در قبال خسارات وارده به موکل خود مسئول خواهد بود .(منظور از وکالت در توکیل چیست ؟)

طبق ماده ۶۶۶ قانون مدنی ایران :

« هرگاه از تقصیر وکیل ، خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد ، مسئول خواهد بود . »

اعمالی که وکیل از طرف موکل خود انجام می دهد در حدود اختیاراتی خواهد بود که موکلش به او بدهد و چنانچه اقدامی اضافه بر آن اختیارات انجام دهد در واقع اقدام او فضولی و مسئول خواهد بود .

ماده ۶۶۷ قانون مدنی :

« وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود ، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند . »

منظور از وکالت در توکیل چیست ؟شرایط آن -کاملا کابردی

منظور از وکالت در توکیل چیست ؟شرایط آن -کاملا کابردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .)

داود چشمی 

منظور از وکالت در توکیل چیست ؟شرایط آن -کاملا کابردی

حدود اختیارات وکیل دادگستری

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب

وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود :

۱-وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی

۲-وکالت در مصالحه و سازش

۳-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .

۴-وکالت در تعیین جاعل

۵-وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور

۶-وکالت در توکیل

۷-وکالت در تعیین مصدق و کارشناس

۸-وکالت در دعوای خسارت

۹-وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا

۱۰-وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث

۱۱-وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث

۱۲-وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن

۱۳-وکالت در ادعای اعسار

۱۴-وکالت در قبول یا رد سوگند

تبصره (۱):اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .

تبصره (۲):سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند .

ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب :

وکیل در دادرسی ،در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی ،تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد .

 

 

مهاجرت و اقامت

مهاجرت چیست ؟

مهاجرت یا کوچ به معنای جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی است.

( مهاجرت و اقامت )

دلیل اول این است که مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند.

(مهاجرت و اقامت )

دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب‌کننده مقصد مهاجرت مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر، مسکن بهتر و آزادی‌های سیاسی بهتر باشد.

پناهندگی

پناهندگی نوعی از مهاجرت خارجی است که عوامل دافعه در مبدا؛ مردم را مجبور به نقل مکان می‌کند.

مهاجرت و اقامت

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید .)

داود چشمی 

انوع مهاجرت

مهاجرت داخلی :

مهاجرت داخلی ، جابه‌جایی بین نواحی داخلی یک کشور است.

این گونه از مهاجرت به دو بخش زیر تقسیم می‌شود:

مهاجرت روزانه: حرکت روزانه مردم از حومه‌ها و شهرک‌های اطراف به داخل شهرهای بزرگ برای رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهرها .

مهاجرت فصلی: حرکت کوچ‌نشینان و جابه‌جایی کارگران از شهرها به روستاها در فصل میوه‌چینی، نوع دیگری از مهاجرت داخلی است.

مهاجرت خارجی :

مهاجرت خارجی بین کشورها صورت می‌گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند.

قوانین مهاجرت

مهاجرت کردن یک حق فردی است که فرد آزادانه می تواند در داخل مرزهای یک کشور با رعایت قوانین مهاجرت تردد نماید و سکونت داشته باشد.

اما وقتی که بحث مهاجرت فرامرزی می شود هیچ یک ازکشورها آزادی کامل را به افراد برای رفت ‌وآمد و کوچ کردن نمی‌دهند.

مطابق ماده ۱۳ اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر هیچ شهروندی نباید مانعی در رابطه با ترک کردن کشور خود داشته باشند.

فرصتهای استفاده از مهاجرت برای کسانی که  متخصص در یک کار هستند و یا به افرادی که ثروتمند می باشند و توانایی و تمکن مالی جهت سرمایه گزاری را دارند داده می شود.

افرادی که امتیازات کمتری دارند نسبت به این افراد عموما به صورت غیر قانونی اقدام به مهاجرت می نمایند.

این افراد شامل توده افراد فقیر در کشورهای کم درآمد می‌ باشند که از شرایط مناسب برخوردار نیستند.

اقامت

اقامت در لغت به معنای سکونت کردن ،سکون،آرامش و توقف ،مسکن و منزل می باشدو اقامتگاه عبارت از مقرر،قرارگاه و جای اقامت کردن است..

شخص می تواند به طور دائم و یا موقت دارای اقامت باشد.

 اقامت موقت اعم از زمانی است که اشخاص تحت ویزای توریستی وبا قصد سفر در کشوری غیر از کشور متبوع اقامت می گزیند و همچنین زمانی که تحت ویزاهای متفاوت تحصیلی ،سرمایه گذاری ،ثبت شرکت وکار و غیره به کشور مقصد ورود کرده سکنی گزیده و در صورت اشتغال از طریق ویزاهای مربوطه مالیات پرداخته و طبق قوانین خاص هر کشور در انتها موفق به اخذ اقامت دائم می گردند.

البته در نوع دوم اقامت موقت مدت اقامت معولا در ابتدا ۱ سال و بعد از آن بنا بر قانون هر کشور متفاوت است.

 

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:

از طریق اجرای اسناد رسمی :

چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری

دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

براي آن که دارنده سفته بتواند از مزاياي قانوني آن برخوردار شود، بايد نکاتي را رعايت کند:

دارنده سفته بايد در سررسيد، سفته را مطالبه کند، اگر وجه سفته پرداخت شد، قضيه تمام است، ولي در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته بايد ظرف ۱۰ روز از تاريخ سر رسيد، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمي است به سفته‌اي که در سررسيد آن پرداخت نشده و عليه صادرکننده سفته به عمل مي‌آيد. از آنجا که اين اعتراض بايد رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌هاي چاپي که از طرف وزارت دادگستري تهيه شده نوشته مي‌شود، علاوه بر اين بانک‌ها نيز واخواست‌نامه چاپي مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته مي‌شود و

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف از قانون مجازات اسلامی و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت  هستند، جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۹۶ و مواد ۶۰۸ ، ۶۲۲ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۴۲ ، ۶۴۸ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ، ۶۷۶ ، ۶۷۷ ، ۶۷۹ ، ۶۸۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۵ ، ۶۹۰ ، ۶۹۲ ، ۶۹۴ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ ، ۷۰۰  از کتاب پنجم از تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند .

در مواردی که مطابق مقررات ، اجرای رأی موقوف می شود ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند .

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد ، غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد .

گذشت شاکی در جرم مشمول حد قذف : قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد . حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است . در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله ، حسب مورد تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود .

تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ، خریدار می بایست دادخواست آن را به درستی تنظیم کرده و مبادرت به طرح دعوی  کند که در این راستا خریدار میتواند وکالت طرح و پیگیری پرونده الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را بهوکیل دادگستری واگذار کند و یا علاوه بر مشاوره حقوقی گرفتن از وکیل دادگستری ، از وکیل بخواهد که متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را نیز برای او تهیه و تنظیم کند.

محل تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

چنانچه خریدار بخواهد خود شخصاً پرونده را پیگیری نماید ، پس از تهیه و تنظیم متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می بایست با به همراه داشتن کارت ملی ، کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، اصول مستندات خود و متن از قبل تهیه و تنظیم شده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و از مسئول مربوطه بخواهد که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطابق با متن تنظیمی که آن را از قبل آماده نموده و به همراه دارد ، تنظیم کند.

لازمه ثبت و تقدیم دادخواست ثبت نام نمودن در سامانه ثنا یا همان سامانه ابلاغ الکترونیکی می باشد و چنانچه قبلا در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیکی) ثبت نام نموده اید دیگر نیازی به ثبت نام مجدد در آن نمی باشد .

توجه : در ذیل نمونه ای از متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک آورده شده است مجددا یادآوری می گردد که قبل از تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی با به همراه داشتن مدارک و دلایل خود با وکیل دادگستری مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید چه بسا پس از مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری نیاز به اضافه نمودن خواسته های دیگر و تغییر متن دادخواست مطابق با وضعیت و شرایط موجود باشد .

در این گزارش، برخی نکات در رابطه با شرایط تخلیه املاک مسکونی و مراجع رسیدگی به آن ذکر شده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.

اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد موجر چه اقدامی باید انجام دهد؟

با پایان یافتن مدت معمولا اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که به دنبال بررسی راه‌ حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:

۱)یا مدت اجاره منقضی شده باشد.

۲)یا مستاجر بیش از ۳ ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

۳)یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره عادی باشد چگونه است؟

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند.

اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌ برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره قید شود.

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جدا است و کاری به دستور تخلیه ندارد.

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره رسمی باشد چگونه است؟

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌ نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجراییه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌ بها یا پول شارژ و غیره را پرداخت نکرده باشد نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه، تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطان قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

 

هر صفحه‌ای که در دنیای مجازی وجود دارد و هر گروهی که در نرم‌افزارهای تلفن همراه مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند فضایی برای بروز انواع جرایم به خصوص جرم «توهین» باشد؛ اما مجازات توهین در فضای مجازی چیست؟

در دنیای مدرن امروز که راه‌های ارتباطی میان انسان‌ها به شدت گسترش یافته و در عین حال تسهیل نیز شده است، میزان جرایم نیز به تناسب، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

با ورود فضاهای مجازی و ارتباط‌های سیار، میزان جرایم به قدری گسترش یافت که برای دفاع از شهروندان پای قوانین به میدان عمل باز شد. در این میان بسیار اتفاق می‌افتد که حتی در قالب شوخی، به شخصی توهین می‌شود.

شاید باورش برای همه دشوار باشد که موضوع توهین در فضای مجازی به طور ویژه مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است اما می‌توان آن را از میان قوانین جزایی و کیفری کشور استنباط کرد.

بهتر است از همین بخش از قانون مجازات برای تعریف جرم توهین استفاده کنیم که مترادف می‌شود با نسبت دادن هر حرف و عمل به شخص دیگری به طوری‌که که برابر عرف باعث کسر شأن فرد شود. جالب اینکه در قانون راست و دروغ بودن موردی که نسبت داده می‌شود اهمیتی ندارد؛ همین که باعث کسر شأن فرد شود و محل انتشار هم فضای مجازی باشد، جرم توهین در فضای مجازی رخ داده است. به عبارتی برابر قوانین کشور جرم هتک حرمت همان توهین به حساب می‌‌آید.

علاوه بر ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز به جرم توهین به اشخاص اشاره شده است. در این باره می‌توانیم به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی استناد کنیم. در این ماده آمده است: «توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

البته در قوانین موضوعه کشور مواد قانونی دیگری نیز وجود دارد که بسته به مقام کسی که مورد توهین قرار گرفته است مجازات متفاوتی را برای توهین کننده در نظر گرفته است که از جمله این مواد قانونی می‌توانیم به ماده ۳۰ قانون مطبوعات، ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۱۳، ۵۱۴ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی نام ببریم.

به عبارتی از آنجایی که توهین از مصادیق بارز هتک حرمت به حساب می‌آید در تمامی این موادقانونی می توان مجرم توهین را مورد بازخواست و پیگرد قرار داد.

براساس مواردی که پیش مطرح شد به نظر می‌رسد صریح‌ترین ماده که میزان مجازات توهین کننده در فضای مجازی را نشان می‌دهد همان ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای است که مجازات توهین کننده را حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم کرده است.

در قانون مجازات هم توهین به دو دست ساده و مشدد تقسیم شده است که در ماده ۶۰۸ مجازات توهین ساده شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی و مجازات توهین مشدد برابر ماده ۶۰۹ این قانون حبس از ۳ تا ۶ ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

مطالعه قانونی بیمه برای کارفرمایان یک مساله بسیار مهم است که کمتر بدان پرداخته شده. در این مقاله قوانین حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را به نقل از درگاه رسمی این سازمان برای شما منتشر می کنیم.
مبلغ حق بیمه ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده می باشد که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود.

 

حق بیمه،مبلغی است که کارفرمایان موظفند بابت بیمه کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. مبلغ حق بیمه ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده می باشد که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود. جریمه ماهانه عدم پرداخت مبلغ حق بیمه ٢ درصد می باشد و بابت عدم ارسال لیست اسامی کارکنان نیز ١٠ درصد به آن اضافه می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم،حق بیمه را می توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:

– حق بیمه­ ای که براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما،محاسبه وتعیین شده و به صورت لیست پرداخت حق بیمه به شعب سازمان ارائه می گردد.
– حق بیمه­ ای­ که بصورت مقطوع و براساس ماده (٣٥) توسط سازمان تامین اجتماعی برای برخی از مشاغل تعیین می­شود.
– حق بیمه­ ای ­که برای بیمه­ شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین می­شود که بر اساس دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی و قرارداد فی­مابین تعیین می­شود. در این حالت  میزان دستمزد اعلامی می­بایست مابین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد نظر باشد.
– تعیین حق بیمه به صورت ضریب برای قراردادهای پیمانکاری که توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می شود.
انواع بدهی
بدهی(حق بیمه)اعلام شده به کارفرما به دو دسته تقسیم می­شود:
الف)بدهی­ هایی­ که برآوردی بوده و هنوز قطعیت نیافته است و کارفرما می­تواند در مورد آنها اعتراض کند.
ب) بدهی­ هایی­ که قطعی است و کارفرما نمی­تواند نسبت به آنها اعتراض نماید و باید بدهی مربوطه را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مشمول جریمه خواهد شد.
بدهی­ های قطعی عبارتند از:
١-    بدهی­ های­ی که مطابق لیست ارسالی کارفرمایان تعیین شده است.
٢-  آراء هیات­های بدوی تشخیص مطالبات که اصل حق بیمه از ١/٥٠٠/٠٠٠ ریال کمتر باشد و یا ظرف ٢٠ روز نسبت به آن اعتراض نشده باشد.
٣-    آراء هیات­های تجدید نظر تشخیص مطالبات
٤-    بدهی تقسیط شده کارفرمایان که به علت عدم پرداخت اقساط، تمام یا باقیمانده آن تبدیل به دین حال شده است.
مراحل ابلاغ و وصول بدهی(حق بیمه، جرائم و خسارات)
١- ابلاغیه
معمولاً هرگونه مطالبه حق‌بیمه توسط شعب تأمین اجتماعی ابتدا به کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی ابلاغ می‌گردد. نحوه ابلاغ به دو شکل می­باشد:
الف)ابلاغ ­واقعی: این ابلاغ توسط مأمورین ابلاغ به شخص کارفرما (برای اشخاص حقوقی معمولاً به مدیرعامل شرکت)در مؤسسات ابلاغ می‌گردد و در صورتی­که مدیرعامل در شرکت حضور نداشته باشد به امور اداری یا دفتر شرکت ابلاغ و در ذیل نسخه ابلاغ شده نام و مشخصات مسئول امور اداری و مهر شرکت ثبت می شود.
به طور کلی در هرگونه ابلاغی­ که به افراد می‌شود، حتماً مشخصات فرد گیرنده ابلاغ، با ذکر تاریخ و روز و ساعت ابلاغ، قید می­گردد.
ب‌)  ابلاغ قانونی: در مواردی­که مسئولی در شرکت جهت دریافت ابلاغ حضور نداشته، یا درب کارگاه بسته و تعطیل باشد، مأمور ابلاغ فرم مخصوص را که اصطلاحاً فرم ده‌روزه نام دارد به درب کارگاه الصاق یا در محل شرکت تحویل می‌دهد،که درآن قید گردیده ظرف مدت ده‌روز کارفرمای شرکت و یا نماینده رسمی او با معرفی‌نامه به شعبه جهت اخذ اعلام بدهی مراجعه نماید. در صورتی­که چنین اقدامی از جانب کارفرما صورت نگیرد، بعد از ده‌روز مأمور ابلاغ بدهی حق‌بیمه را به شرکت ابلاغ قانونی می­نماید،که در این حالت فردگیرنده مطرح نیست و مأمور ابلاغ اعلام بدهی را به درب کارگاه الصاق یا تحویل شرکت می‌دهد.
–  در مواردی­ که کارفرما از تحویل ابلاغ بدهی امتناع ‌ورزد،مأمور ابلاغ  اعلام بدهی را به درب کارگاه الصاق نموده و با مهری ­که در ذیل نسخه دوم اعلام بدهی می‌زند، قید­ می­نماید کارفرما از دریافت فرم مذکور امتناع ورزید. در این حالت تاریخ ابلاغ ملاک می‌باشد.
– در مواردی که کارفرما در زندان حضور داشته باشد، اعلام بدهی از طریق اداره زندانها در محل زندان به کارفرما ابلاغ می­گردد.
– در مواردی­ که کارفرما در خارج از کشور حضور داشته باشد و شعبه را در این مورد مطلع نموده باشد ابلاغ  به سفارتخانه ایران در کشور ذی‌ربط ارسال و از طریق سفارت به کارفرما ابلاغ و نتیجه آن به شعبه اعلام می­گردد. در هر حال ­ابلاغ بدهی یا هرگونه مکاتبه‌ای در این خصوص از طریق اداره تشریفات وزارت امورخارجه صورت می­گیرد و شعبه حق ابلاغ به صورت مستقیم را ندارد.
کارفرما موظف است، هنگامی­که آدرس قانونی خود را تغییر می‌دهد، به صورت کتبی شعبه را مطلع نماید، در غیر این صورت ملاک آدرسی است که در روزنامه رسمی به ثبت رسیده و اقامتگاه قانونی کارفرما محسوب می‌گردد. بنابراین کلیه ابلاغ‌ها به این مکان صورت می­گیرد.
٢- اخطاریه
اخطاریه مرحله ­ای است که کارفرما بدهی قطعی شده را به سازمان نپرداخته، یا ترتیب پرداخت آن را نداده است. در صورتی­ که ظرف«٤٨»ساعت پس از اخطاریه اقدامات قانونی لازم از طرف کارفرما به عمل نیاید، بدهی وارد مرحله اجرائیه می­گردد.
٣- اجرائیه
پس از قطعی شدن مطالبات، سازمان برای صدور اجرائیه به اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول (بدهکار) کتباً اخطار می­نماید که ظرف ٤٨ ساعت از تاریخ اخطار، بدهی خود را پرداخت کنند. در صورتی­که پس از ابلاغ اخطاریه نسبت به پرداخت بدهی ظرف مهلت ٤٨ ساعت اقدام نشود، سازمان مطابق تشریفات مقرر در آیین­نامه(ماده٥٠ قانون تامین اجتماعی) اقدام به صدور اجراییه می­نماید.
چنانچه کارفرمایی نسبت به عملیات اجرایی سازمان بر اساس آیین­ نامه ماده«٥٠» قانون تامین اجتماعی شکایت داشته باشد، می­تواند با توجه به این که ماده ٩٢و٩٣ آیین ­نامه مذکور به موجب رای دیوان  عدالت اداری لغو شده، به مراجع قضایی مراجعه نماید.

رشوه ، شایع ترین فساد مالی

رشوه ، رشاء و ارتشاء (رشوه ، شایع ترین فساد مالی )

رشوه و رشوه خواری جزء یکی از مهم ترین و شایع ترین  فساد های مالی می باشد .

رشوه در لغت به چه معناست ؟ (رشوه ، شایع ترین فساد مالی )

در فرهنگ دهخدا آمده است :

پاره و بلکفده یعنی آنچه بر کسی دهند برای کار ناروا و غیرمشروع و رشوه ای که با قاضی می دهند، بُلْکَفْد یا بِلْکِفْد نیز گویند.

رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي شود .

استعمال رشوه بيشتر در مواردي بكار مي رود كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است .

رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند .

بهتر است بدانیم که رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می گویند . و فرد رشوه دهنده را راشی و شخصی که رشوه می گیرد مرتشی نام دارد .

رشوه

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .)

داود چشمی 

بهتر است این مطلب را مطالعه کنید . 

رشاء

رشاء در لغت به معناي پرداخت مال ( اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظور انجام غير قانوني ( اعم از اينكه قانوناً حق فرد باشد و طريق دستيابي غير قانوني باشد يا اينكه اصل عمل غير قانوني باشد ) كاري است كه انجام دهنده آن را نيز راشي مي نامند .

ارتشاء

همان دريافت كننده رشوه كه يك كارمند دولت صرف از نظر از باجه و مقامي اداري است كه دايره شمول آن شامل كليه كارمندان است .

منفعت معامله شده که از رشوه گرفتن عاید فرد رشوه گیرنده می شود ، می تواند پول نقد , سهام شرکت , اطلاعات , خدمت جنسی , تفریح و سرگرمی , شغل و وعده ارائه منفعتی در آینده باشد.

این منفعت می تواند به صورت مستقیم به شخص رشوه گیرنده یا به شخص ثالثی از دوستان یا خویشاوندان و فردی که وی مشخص می  کند پرداخت شود.

مجازات رشوه گیر و رشوه دهنده

– مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مصادیق رشوه

الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است .

ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمومی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .

ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .

د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .

و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .

 

در این مقاله قصد داریم وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر را شرح دهیم. در صورتی که فردی در اثر شرایط خاصی به مدت معین و مشخصی غایب بوده باشد و هیچ گونه خبری از وی نباشد، در آن صورت در ابتدا به شکل موقت و بعد از آن به شکلی دائم ، اموال و دارایی های او به تصرف ورثه در خواهند آمد.این مسئله در سیستم حقوقی،و قوانین ما آمده است.

صدور حکم موت فرضی

همه بر این مسئله اشراف دارند ، که فرد عاقل وبالغ و رشید تا هنگامی که حضور فیزیکی داشته باشد ، می تواند اموال و دارایی های خود را اداره کند و هر جور تصمیمی که برای زندگی و اموال خود صلاح می داند ، اتخاذ کند و هیچ شخصی دیگری این امکان را نخواهد داشت که به جای وی تصمیم گیری کند، اما در قوانین ایران، این مسئله پیش بینی شده است که در صورتی که فردی برای مدت زمانی مشخص غایب مفقودالاثر باشد ، تکلیف اداره امور وی چه خواهد شد؟در چنین شرایطی قانون به مسئله ورود پیدا خواهد کرد و برای پیشگیری از اختلال در نظم اجتماعی ، شرایطی را در نظر می گیرد که به امور شخص غایب مفقود الاثر رسیدگی شود. شما می توانید جهت جستجوی وکیل با وکلای گروه سفیر صلح در تماس باشید.
جهت این که این مسئله مشخص گردد که این تدابیری حقوقی قانون گذار برای چه اشخاصی انجام می شود، باید در ابتدا تعریف واضحی از شخص غایب مفقود الاثر داشته باشیم. در ماده ۱۰۱۱ قانونی مدنی چنین آمده است که :” شخصی که به مدتی نسبتا زیادی غایب است و خبری از وی در دست نیست غایب مفقودالاثر گفته می شود”

در صورتی که دو شرط بالا (غیبت نسبتا طولانی و هیچ خبری نداشتن از وی) در مورد شخصی وجود داشته باشد در آن هنگام از نظر قانون ،وی غایب مفقودالاثر به حساب می آید و باید برای او اقداماتی انجام شود :

اداره اموال

اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.

اگر یکی از وراث تضمین بدهد آیا محکمه می تواندامین دیگری معین نماید؟

محکمه می تواند از امینی که معین می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر بنماید. اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهند شد. امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاث تعیین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه نماید و در صورت اختلاف در میزان نفقه، تعیین آن به عهده محکمه است.
محکمه این امکان را دارد که از امینی که مشخص می شود ، تقاضا کند که ضامن یا تضمیناتی را ارائه کند.اگر یک نفر از ورثه تضمینات مناسبی را به دادگاه ارائه کند ، دیگر مدعی العموم نخواهد توانست که از سوی خود فردی را جهت امین بودن معرفی کند و این وظیفه بر فرد مزبور منتصب خواهد شد
یکی از وظایف اصلی امین این است که نفقه زوجه دائم یا موقت فرد غایب مفقود الاثر را پرداخت کند.این مسئله شامل حال فرزندان وی نیز خواهند شد و در صورتی که اختلاف زیادی میان دارایی های فرد و نفقه باشد ، محکمه این موضوع را برر سی خواهد کرد

یکی از مهم ترین مراحل قانونی انتقال ملک، سند زدن است. مساله ای مهم که اگر به آن توجه نشود، موجب می شود میزان زیادی پشیمانی به بار آورد.

به گزارش سایت داوود چشمی، پس از عبور از مرحله توافق بین خریدار و فروشنده، نوشته‌ای کتبی به نام قول‌نامه می‌نویسند، به ‌عبارتی فروشنده و خریدار می‌گویند ما حرفی که بین خودمان زده‌ایم را قبول داریم و آن را مکتوب می‌کنیم.

فرق قول‌نامه و مبایعه‌نامه چیست؟

اسم حقوقی قول‌نامه به مبایعه‌نامه تغییر داده شده است. قول‌نامه، بار حقوقی ندارد و اگر بین دو طرف دعوا ‌‌شود، و به دادگاه مراجعه می‌کنند، قول‌نامه محکمه‌پسند نیست و شرایط فقهی لازم را ندارد. زیرا اساس قانون ما در ایران فقه است. برای همین قول‌نامه را به مبایعه‌نامه تبدیل کردند.

در مبایعه‌نامه باید حداقل ۵ مورد ذکر شده باشد . مشخصات فروشنده: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود)، تلفن همراه و ثابت.

مشخصات خریدار: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود)، تلفن همراه و ثابت.

موضوع مورد معامله(مبیع): مشخصات کامل جغرافیایی، ثبتی، هندسی(مساحت زمین یا خانه).

مبلغ مورد معامله: شامل قیمت واحد و قیمت کل به وجه رایج کشوری، ریال یا معادل تومان.

زمان مورد معامله: زمان و نحوۀ پرداخت، زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند. برای نحوۀ پرداخت باید حتما مشخص شود که خریدار چه مبلغی را، در چه زمانی و با چه شرایطی به فروشنده می‌دهد.

در این مبایعه‌نامه باید نحوۀ پرداخت هزینه‌های انتقال سند نیز نوشته شود. بعضی از این هزینه‌ها با فروشنده و برخی با خریدار است. فروشنده باید تمامی بدهی‌های ملک را تا روز تحویل بپردازد. ممکن است شما به‌عنوان خریدار، خانه را امروز تحویل گرفته ولی یک‌ سال بعد سند بزنید، برای همین از روزی که خانه را تحویل می‌گیرید، تمام هزینه‌ها با شماست و فروشنده باید خانه را بدون بدهی به شما تحویل دهد.

مرحلۀ دوم: دریافت کد رهگیری

تاکنون خریدار، با فروشنده به توافق رسیده‌اند و مبایعه‌نامه نوشته‌اند. اما این مبایعه‌نامه منحصربه‌فرد نیست و ممکن است فروشنده خانه را به چندین نفر دیگر نیز بفروشد. برای جلوگیری از این اتفاق، بعد از تنظیم مبایعه‌نامه، فروشنده و خریدار، به بنگاه‌های معاملۀ املاک مجاز می‌روند، تا مبایعه‌نامۀ خود را در سیستم نرم‌افزاری جامع ثبت کنند. دقت داشته باشید «بنگاه معاملۀ املاکی» که مراجعه می‌کنید حتما رسمی و معتبر باشد.

مرحلۀ سوم: مراجعۀ فروشنده به دفتر اسناد رسمی

در این مرحله از انتقال سند ، خریدار کاری ندارد و فروشنده باید با شناسنامه و اصل سند، به «دفترخانۀ اسناد رسمی» مراجعه کند. دفترخانه لیست مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را به فروشنده می‌دهد تا آن را آماده کند.

مدارک لازم برای تشکیل پروندۀ نقل و انتقال و سند زدن خانه

اصل و تصویر سند مالکیت

اصل و تصویر بنچاق

تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار

اصل و تصویر وکالت‌نامه

اصل و تصویر حصر وراثت(در مورد سندهای ورثه‌ای)

اصل و تصویر فرم مالیات بر ارث(در مورد سندهای ورثه‌ای)

بنچاق چیست؟

وقتی خانه‌ای را می‌خرید، یک سند به شما داده می‌شود. سند، مشخصات جغرافیایی(کجای ایران قرار دارد)، ثبتی(پلاک ثبتی ملک چند است) و هندسی(مساحت ملک چقدر است) ملک را دارد.

بنچاق یک ورق کاغذ با سایز A2 است که در آن مشخصات فروشنده و خریدار، آدرس و تمام هزینه‌هایی که طرفین انجام داده‌اند، در آن آورده می‌شود، یعنی داستان ملک در آن نوشته شده است. بنچاق پیوست و پیش‌نیاز سند است.

از لحاظ اسنادی درجه دوم است و بدون آن هم معامله صورت می‌گیرد. دفترخانه یک نسخه از بنچاق را نگه می‌دارد. اگر بنچاق نداشته باشید، دفترخانه با دفترخانه‌ای که معاملۀ قبلی ملک صورت گرفته تماس گرفته و می‌خواهد تا یک نسخه از بنچاق را برایش بفرستند.

در صورت گم کردن آن می‌توانید به دفترخانه مراجعه کنید و با زحمت جزئی آن را تهیه کنید.

وقتی فروشنده برای انتقال سند به دفترخانه می‌رود، دفترخانه وظیفه دارد از شهرداری، دارایی، بیمه(اگر ملک تجاری باشد)، بخشداری(اگر ملک خارج از محدودۀ خدمات شهری باشد) بپرسد که این ملک بدهی دارد یا نه. به این کار، مفاصاحساب می‌گویند.

همچنین دفتر اسناد به‌صورت اینترنتی بررسی می‌کند که سند در گرو جایی نباشد و ملک در طرح ساخت‌وساز شهرداری قرار نگرفته باشد. یعنی ممکن است از مکان ملک شما، بزرگراهی بگذرد. در این‌ صورت اجازۀ معامله داده نمی‌شود.

سند  زدن خانه

دفتر اسناد به‌صورت اینترنتی بررسی می‌کند که سند در گرو جایی نباشد و ملک در طرح ساخت‌وساز شهرداری قرار نگرفته باشد.

فروشنده با نامه‌ای که از دفتر اسناد می‌گیرد، این مراحل را برای به‌ نام کردن و  سند زدن خانه طی می‌کند:

شهرداری یا بخشداری: فروشنده با نامه‌ای که از دفترخانه به او داده به شهرداری می‌رود، و شهرداری بررسی می‌کند که او ساختمان را طبق پروانه ساخته است یا نه، اگر طبق پروانه ساخته نشده باشد فروشنده باید جریمه بپردازد.

عوارض نوسازی برای ساختمان و زمین نیز جز هزینۀ انتقال سند است که باید پرداخته شود. فروشنده باید هزینه‌ای هم برای پسماند(جمع کردن زباله ها)، و کمک به آموزش‌وپرورش به شهرداری بپردازد.

 

دارایی: ۴% قیمت ملک، مالیات نقل‌وانتقال می‌گیرد. ممکن است با دیدن ۴% معامله را رها کنید اما باید بدانید قیمتی که دارایی بر روی ملک می‌گذارد با قیمت واقعی تفاوت دارد. برای مثال اگر زمین شما متری ۱۰ میلیون است، دارایی بیش از متری ۱۰هزار تومان قیمت نمی‌گذارد.

مرحلۀ نهایی: انتقال سند

طبق تاریخی که در مبایعه‌نامه آمده است، فروشنده و خریدار برای سند زدن خانه در دفترخانه حضور پیدا می‌کنند.

اگر یکی از طرفین مثلا فروشنده، در دفترخانه حاضر نشد، و خریدار نتوانست به هیچ طریقی با او تماس بگیرد، وظیفه دارد تا آخرین ساعت اداری در دفترخانه بنشیند، اگر فروشنده نیامد، خریدار گواهی عدم حضور می‌گیرد. اگر خریدار به‌هیچ‌وجه نتوانست فروشنده را پیدا کند، با گواهی عدم حضور به دادگاه رفته و می‌تواند هزینۀ پشیمانی را از فروشنده بگیرد.

فروشنده در این بخش باید تمامی مدارکی که مرحلۀ قبل ذکر کرده‌ایم، با خود به‌همراه داشته و در کنار آن پاسخ استعلام‌هایی را که از شهرداری، دارایی، بیمه گرفته است(مفاصاحساب) به دفترخانه بدهد.

 

بیمه و قواعد و ویژگی های آن

بیمه چیست ؟ ( بیمه و قواعد و ویژگی های آن)

در فرهنگ دهخدا بیمه را چنین تعریف کرده است :

ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است ، به این طور که برای شخص یا مال ، ماهانه مبلغی به شرکت بیمه میدهند و در صورت اصابت خطر به جان و یا مال ، شرکت مبلغ معینی به شخص پرداخت می کند .

( بیمه و قواعد و ویژگی های آن ) 

بیمه عقدی است که در آن بیمه گر تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه بیمه گذار ، خسارت وارده به موضوع عقد بیمه را در صورت بروز حادثه جبران کند . ( بیمه و قواعد و ویژگی های آن )

بهتر است بدانیم که ،

کسی که سرمایه یا کالا یا جان خود را نزد موسسه یا شرکت بیمه ، بیمه کند بیمه گذار می گویند .

و شخصی حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معین در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد ، بیمه گر نام دارد .

بنابراین بیمه بدین معنی است که ، شخص بیمه گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه و طبق قرارداد و توافقات به بیمه گر پرداخت کند و بیمه گر در قبال آن از موضوع و مورد بیمه که ممکن است سرمایه ، جان ، حوادث و ….. باشد را پوشش دهد و جبران خسارت کند .

          بیمه و قواعد و ویژگی های آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .)

داود چشمی 

ویژگی های بیمه

بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر:

۱ – عقدی است لازم .  ۲ – قرارداد جبران خسارت است . ۳ – عقدی است مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده . ۴ – عقدی است دو تعهدی ۵ – قراردادی اتفاقی و معلق است . ۶ – از عقود معوض است . ۷ – قراردادی است که بیمه گر آن را تنظیم می کند. ۸ – عقدی است مستمر و با آثار تدریجی . ۹ – براساس حد اعلاء حسن نیت طرفین استوار است . بنابراین ،از آنجا که عقد بیمه عقدی است معوض و دوطرفه ،هر یک از طرفین عقد بیمه ،اعم از بیمه گر و بیمه گذار ،تعهداتی دارند که ملزم به اجرای این تعهدات هستند.

تعهدات و وظایف بیمه گذار :

اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه گر ، پرداخت به موقع حق بیمه ، حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر کس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می آورد و جلوگیری از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه ، اعلام تشدید خطر، اعلام به موقع وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است .

عمد بیمه گذار

ماده ۱۲ قانون بیمه مقرر می دارد :

”هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه نماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود ،حتی اگر مراتب مذکوره تاثیر در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.”

انواع بیمه

باید بدانیم که در نظام حقوقی و بیمه کشور ما انواع بیمه برای موضوعات مختلف تعریف و شکل گرفته است که می توانیم به این موارد اشاره کنیم :

بیمه هاى اشخاص – بیمه هاى عمر-بیمه حوادث شخصى – بیمه درمانى – بیمه مکمل – بیمه تامین اجتماعی – بیمه روستائیان – بیمه هاى اتومبیل – بیمه شخص ثالث – بیمه نامه مسئولیت مدنى اتومبیل – بیمه نامه بدنه اتومبیل – بیمه نامه حوادث سرنشین – بیمه هاى آتش سوزى – بیمه حمل و نقل كالا – بیمه باربرى – بیمه مسئولیت مدنى حرفه اى پزشكان – بیمه هاى مهندسى و …….

برآنیم تا در مقالات بعدی توضیحاتی کاربردی و مهم در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما همراهان عزیز بگذاریم .

شرکت های تعاونی و تولید

تعاون یعنی دو یا چند نفر، در انجام امور با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند . ( شرکت های تعاونی و تولید )

شرکت تعاونی یکی از هفت نوع شرکتی است که قانون تجارت از آن نام برده است . شرکت های تعاونی و تولید )

شرکت های تعاونی ، مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند  هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند.شرکت های تعاونی و تولید )

در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل می‌نمایند.

 

                 شرکت های تعاونی و تولید

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید .)

داود چشمی 

ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی

 ‌« ماده ۲ – شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود. »

تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.

قانون تجارت شرکت تعاونی را به دو نوع شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف تقسیم میکند.

 در تعریف شرکت تعاونی تولید آورده است که همکاری عده ای از صاحبان حرفه به‌منظور تولید و فروش اشیا و اجناس است.

مثل امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر آن ،  این نوع شرکت تعاونی تشکیل می شود .

اما شرکت تعاونی مصرف آن است که مقاصد خاصی را دنبال می‌کند ازجمله:

-فروش اجناس لازم برای مصارف زندگی اعم از این که آنها را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند؛

-تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها.

شرکت تعاونی تنها می‌­تواند فی‌مابین اشخاص حقیقی تشکیل شود و اشخاص حقوقی نمی‌توانند به‌عنوان شریک وارد این شرکت شوند.

عضویت و خروج از شرکت

عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.

خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از‌تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد. ‌برای پذیرش مجدد عضو خارج شده از شرکت می‌توان در اساسنامه شرایطی پیش‌بینی نمود.

 

ویژگی ها و بررسی شرکت های سهامی عام

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.  (ویژگی ها و بررسی شرکت های سهامی عام )

یکی از انواع شرکت‌های سهامی است که قسمتی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به غیرمؤسسان (مردم) تأمین شود .

(ویژگی ها و بررسی شرکت های سهامی عام )

شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد.

سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود.

تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت‌های سهامی است.

کاربرد شرکت های سهامی

برای راه اندازی و تاسیس شرکت بزرگ با تعداد زیادی از شرکا و هم‌چنین جذب سرمایه از سایر افراد ،  شرکت سهامی عام گزینۀ مناسبی است.

 این امر می‌تواند منجر به جمع‌شدن سرمایه‌های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ بشود که انجام فعالیت‌های اقتصادی سنگین را میسر می‌سازد.

همانند اینکه با جمع شدن سهام های کوچک مردم بتوان یک سرمایه بزرگ جمع آوری کرد و به عنوان مثال برج های بزرگ و یا مراکز تجاری و تفریحی ساخت .

جالب است بدانیم شرکت بزرگ و پر آوازه ای همچون شرکت اپل هم از نوع شرکت سهامی عام می باشد .

نکته ی دیگر اینکه در این نوع شرکتها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهامداران نیست.

ویژگی ها و بررسی شرکت های سهامی عام

ویژگی های شرکت سهامی عام

۱-تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی عام ضروری است.

۲-در شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس ۲۰% از سرمایه توسط موسسین تعهد و حداقل ۳۵% توسط آنان به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس سپرده می شود و مابقی از طریق فروش سهام عموم تامین می گردد.

۳-سرمایه شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس حداقل ۵ میلیون ریال می باشد.

۴-اظهارنامه ثبت شرکت در شرکت سهامی عام به امضای موسسین می رسد.

۵-شرکت سهامی عام برای فروش سهام باید اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید بر خلاف شرکت سهامی خاص که این حق را ندارد.

۶-انتشار اوراق قرضه در شرکت سهامی عام ممکن است .

۷-امضای ورقه تعهد سهم در  شرکت سهامی عام مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی می باشد .

۸-حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی عام ۵ نفر می باشد.

تاسیس شرکت

به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی،تاسیس شرکت گفته می شود.

موسسان شرکت

از نظر مدنی موسسان در قبال عدم رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئولند و در صورتی که حکم قطعی بر بطلان شرکت صادر شود آنان به طور تضامنی جوابگوی خسارات ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود.

پذیره نویسی به چه معناست ؟

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده،در شرکت سهامی عام،شریک شود.

و یا به عبارتی تعهد پرداخت سهام را که از ناحیه اشخاص به عمل می آید ، قانون پذیره نویسی می گویند .

با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند. تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کم تر نباشد.

قانونگذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.

تشکیل سرمایه

تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه است.پس از اینکه سرمایه شرکت تعهد شد و ۳۵ درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید،تعداد سهام هر کدام از تعهد کنندگان تعیین و اعلام می شود.

ملک بدون سند از جمله معضلاتی است که بیشتر در مواقع بحران گرانی مسکن وگرایش افراد به خرید املاک زیر قیمت با آن مواجه می‎شویم و بهتر است از انجام چنین معاملاتی حتی الامکان پرهیز شود.

ملک بدون سند از مسائلی است که گریبانگیر خریداران می‎شود. هستند افرادی که خریدار پروپا‎قرص خانه هستند و می‌خواهند در این اوضاع کنونی بازار مسکن به هر قیمتی شده صاحب خانه شوند .

معمولا”خریداران مصرفی مایلند خانه‌ای با کمترین قیمت و بهترین شرایط پیدا کنند. آن‎ها گاهی با املاکی  رو به رو می‎‎شوند که مالک حاضر است با کمترین قیمت وشرایط مطلوب خریدار ملک خود را بفروشد. در نگاه اول ممکن است تصور شود که مالک نیاز فوری به پول دارد اما پای معامله که می‌رسد مالک اظهار می‎کند که ملک بدون سند است.

خرید و فروش‌ ملک بدون سند

با توجه به اینکه این روزها به بهانه رکود بازار خرید و فروش املاک، خیلی‌ها در پی خرید ملک با کمترین قیمت ممکن هستند شاهد تخلفات ملکی در فروش ملک بدون سند و دعاوی ناشی از آن هستیم، که عمده‌ی پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‎دهند.

گاهی خریدار ملک بدون سند با دست نوشته‎ای که به امضای دو شاهد رسیده و سندی نامعتبر برای مراجع قانونی است معامله‎ای انجام می‎دهد که ممکن است پیامد‎های ناخوشایندی برای او در پی داشته باشد.

خوشبختانه اکثر معاملات املاک با تنظیم مبایعه‌نامه‌ در بنگاه‌های املاک صورت می‎گیرد که همین موضوع باعث می‎شود که  مشاوران املاک به طور دقیق هویت دو طرف و صحت معامله ملک مورد نظر را احراز و اقدام به ثبت قرارداد کنند تا ازمسائل و مشکلات بعدی  و کلاهبرداری‎های ناشی ازآن جلوگیری نماید. موارد تخلف در فروش املاک بدون سند به خصوص در مورد آپارتمان‌های نوساز و واحدهای پیش‌فروش شده بیشتر صورت می‌گیرد . بنابراین بهتر است هنگام خریدو فروش ملک به منظور پیشگیری از مشکلات احتمالی، با حضور در بنگاه های معتبر املاک و  مشورت با مشاوران املاک از صحت و درستی ملک مورد معامله و هویت مالک آگاه شویم.

یکی از این نوآوری‌های  قانون پیش فروش ساختمان این است که پیش خرید و پیش فروش ملک بدون سند فقط با تنظیم سند رسمی امکان‌پذیر شده است؛ این امردر مورد ملک بدون سند از فروش آن به چند نفرنیز جلوگیری می‌کند.  به این صورت که مشاوران املاک صورتجلسه مذاکرات مقدماتی را تنظیم می‌کنند و  سپس دو طرف معامله به دفترخانه هدایت می‌شوند.

همان طور که می دانید،  علاوه بر اینکه  برند باید متمايز كننده باشد و گمراه كننده نباشد خصوصیت های ديگري نيز لازم دارد تا مشکلی برای ثبت آن پیش نیاید، که در زیر به اختصار به آن اشاره می کنیم.

متمايز كننده بودن و گمراه کننده نبودن علامت تجاري

به طور كلي يك علامت تجاري در صورتي كه توصيفي باشد، ديگر ويژگي متمايز كننده بودن را ندارد و نمي تواند به عنوان علامت تجاري به ثبت برسد. منظور از توصيفي اين است كه ماهيت يا هويت كالا يا خدمات عرضه شده را آشكار كند.

به طور معمول زماني يك علامت تجاري گمراه كننده است كه بيان كننده كيفيتي از كالا يا خدمات باشد كه آن كيفيت را ندارند. براي مثال يك توليد كننده چرم مصنوعي نمي تواند از واژه “چرم واقعي” براي معرفي كالاي خود استفاده كند.

چه نوع علائمي قابليت ثبت را ندارند

براساس قانون ثبت اختراعات، علائم تجاري و طرحهاي صنعتي مصوبه سال ۱۳۸۶، علائمي كه خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشند.

عين يا تقليد نشان نظامي، پرچم، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيون هاي بين المللي تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي ربط اجازه استفاده از آن صادر شود، این علامت ها قالیت ثبت ندارند.

انواع علائم تجاري

۱- علائم ساختگي يا قراردادي: اين علائم قابليت ثبت را دارند و از اين جهت كه دلبخواهي و ساختگي يا قراردادي هستند و احتمال وجود موارد مشابه براي آنها بسيار پايين است، نسبت به ساير انواع علامت هاي تجاري داراي مزيت هستند.

۲- علائم شعاري يا تكيه كلامي: اين علائم حس خاص مربوط به كالا يا خدمات مشخصي را ايجاد مي كند.

۳- علائم توصيفي: اين نوع از علامت كه بيشترين نوع علامتي است كه توسط متقاضيان انتخاب مي شود، انتخاب مناسبي براي يك علامت تجاري نيست چون امكان ثبت نشدن آن بيشتر از دو مورد فوق است مگر آنكه متمايزكننده باشند.

۴- علائم‌عام يا عمومي:نوع ديگري از علائم توصيفي، معروف به “علائم عام” ضعيفترين نوع حمايت را ايجاد مي‎كنند و حتي در بسياري از  موارد به عنوان علامت تجاري طبقه بندي نمي‎شود قابليت ثبت را ندارد.

در انتخاب يك علامت تجاري علاوه بر مواردي كه پيشتر اشاره شد، بايستي به نكات ديگري نيز توجه شود از جمله اينكه آيا مصرف كنندگان مي تواند آن علامت را به خاطر بسپارد و به ياد بياورد و يا تلفظ و هجي كند.

براي متقاضيان ايراني كه قصد صادرات محصول خود را دارند و به دنبال كسب حمايت از محصول خود در قالب علامت تجاري در كشور ديگري هستند، پيشنهاد مي شود قبل از ثبت همان علامتي كه در ايران به ثبت رسيده است، ترجمه آن واژه و يا تلفظ و يا املاي لاتين و … آن را كنترل كنند و سپس درخواست ثبت را به اداره ملي آن كشور ارائه كنند.

زيرا ممكن است كه اين نوع از علامت كه در ايران به ثبت رسيده، در زمان برگردان به يك زبان ديگر حاوي معناي باشد كه با ثبت آن در آن كشور موافقت نشود.

 

 

اعلام  ورشکستگی در هر کشوری تابع قانون تجارت آن کشور است.

با اعلام ورشکستگی می توان از ضررها و عواقب سنگین بعدی جلوگیری کرد .

اگر  می خواهید ورشکستگی خود را اعلام کنید ، شما باید حساب ها و اموال خود را را در حال حاضر چک کنید تا تصویر درستی از میران دارایی خود داشته باشید.

شما باید وضعیت تمام حسابهای خود را بدانید و مجموع  دیون خود را نیز محاسبه کنید.

تصمیم گیری در مورد ورشکستگی ، زمانی مهم است که بدانید دقیقاً چه چیزی را در گزارش اعتباری خود دارید و چگونه ورشکستگی آن را تحت تاثیر قرار می دهد .

روش های اعلام ورشکستگی

هنگامی که کلیه صورت حساب های خود را با هم در اختیار دارید ، می توانید جدولی از تمام صورت حساب‏های خود را که می توانید استفاده کنید تا دقیقا بدانید مقدار بدهی شما چقدر است و در چه مدتی می توانید آن ها را بازپرداخت کنید ، داشته باشید .

درآمد و هزینه های خود را حساب کنید

جمع آوری اسناد مالکیت، مانند اعمال یا عناوین و دارایی های خود را ثبت کنید.

به خصوص به دارایی های سیال توجه کنید و مخصوصا آن هایی که بلافاصله به عنوان پول نقد قابل دسترسی هستند.

به یاد داشته باشید که اگر شما درخواست ورشکستگی و اعسار را ارائه دهید ، معمولا از بسیاری از این دارایی‎ها اجتناب می کنید.

اگر دارایی و دیگر اموال مهمی داشته باشید ، ممکن است بخواهید گزینه های دیگر را نگاه کنید .

اسناد مالی خود را جمع آوری کنید

اظهارات حسابرس، اخطارها و سایر مدارک اثبات ورشکستگی را جمع کنید.

اطلاعات مربوط به هر گونه دارایی ای که در اختیارتان قرار داده اید، از قبیل اعلان خانه یا عنوان خود به ماشین را ارسال کنید.

اگر شما نسخه ای از گزارش اعتباری خود را دریافت کرده اید، ممکن است بخواهید این موارد را نیز شامل شود.

با مشاور خود ملاقات کنید

اگر شما قادر به پیدا کردن یک موسسه مشاوره ای در این زمینه ها در نزدیکی خود بودید، معمولا به دفتر آن موسسه رفته و به طور شخصی با مشاور خود ملاقات خواهید کرد.

اکثر موسسه ها نیز گزینه ای برای برگزاری جلسه را از طریق تلفن یا به صورت آنلاین ارائه می دهند.

مشاور معمولا پس از دریافت تمام مدارک مالی تان، با شما تماس خواهد گرفت.

اگر هر گونه اطلاعات دیگری مورد نیاز است، مشاورتان به شما اطلاع خواهد داد.

در غیر این صورت، آن ها ظرف چند هفته یک جلسه خواهند داشت تا با شما مشورت کرده و در مورد وضعیت مالی شما صحبت کنند.

در جلسه ، شما و مشاور اعتباری شما وضعیت مالی تان را مورد بحث قرار می دهید و این که آیا راهی مناسب دیگری برای شما وجود دارد که شامل ورشکستگی نباشد .

 

 

جرم خیانت در امانت

معنی لغوی خیانت

نادرستی کردن، ناراستی، دغل کردن، نقض عهد (جرم خیانت در امانت )

خیانت در امانت از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت است . (جرم خیانت در امانت )

خیانت در امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که نزد شخصی سپرده شود .

اگر مالک یا متصرف شخصاً مالی را به دیگری بسپارد و امین به طور متقلبانه اقدام به تصاحب و یا تلف و یا استعمال بدون مجوز مال کند و پس از استرداد توسط مالک، امین مال را مسترد ننماید جرم خیانت در امانت محقق شده است.

دکتر میر محمد صادقی در تعریف خیانت در امانت بیان داشته اند که :

«خیانت در امانت عبارت است از استعمال تصاحب تلف و یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی، که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا براسترداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.»

استعمال کردن

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.

تصاحب

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند.

اتلاف

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت است .

برای مثال شخصی منزلش را برای مدتی به دوستش به عنوان امانت واگذار کند ولی وی از آن منزل و وسیله هایش استفاده شخصی کند ( استعمال کردن ) به نحوی باشد که مورد امانت را از آن خود بداند ( تصاحب ) و بر اثر استفاده تلف و یا از بین برود ( اتلاف )

جرم خیانت در امانت

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید.)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

نکته ی که باید بدان توجه داشت این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرم خیانت در امانت بیان داشته که :

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»

تحقق جرم خیانت در امانت

در همان زمانی كه مالک مال را مطالبه می‌نمايد و امين (شخصی كه مال به وي سپرده شده است) با سوءنیت (قصد عدم استرداد و ضرر زدن به مالک) از بازگرداندن آن خودداري نمايد، چه مال موجود باشد يا قبلا تلف يا مصرف شده باشد، جرم محقق خواهد شد.

 البته باید این عدم استرداد همراه با سوءنیت باشد، یعنی اگر شما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشید، جرمی در میان نخواهد بود .

متاسفانه  طلاق در جوامع امروزی بیش از گذشته اتفاق می افتد. شناخت قوانین طلاق و انواع آن به هر کسی که در دام این مساله گرفتار شده باشد، می تواند راهکارهای قانونی را زیادی بدهد که به شکل خلاصه در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

انواع طلاق

مطابق با ماده‌ی ‌۱۱۴۳ قانون مدنی ایران طلاق بر دو نوع است: طلاق بائن و طلاق رجعی.

طلاق رجعی نوعی از طلاق است که در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد.عده عبارت­ است از مدتی که تا پایان یافتن آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده­ است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.

به بیان ساده عده مدتی ­است که در آن زنی که از همسرش جدا شده برای اطمینان از نداشتن فرزندی از همسر خود (پاک بودن رحم خود) و احترام به رابطه‌ی زناشویی سابق، حق ازدواج مجدد را از دست می‌­دهد. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ شوهر، فسخ نکاح یا طلاق)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و بارداری یا عدم بارداری زن متفاوت است که مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم.

عده‌ی طلاق در عقد دائم ۳ طهر است. طهر در لغت به معنای پاکی است و به روزهای پاکی زن از حیض و نفاس ایام طهر می­‌گویند، بنابراین در عده‌ی طلاق، زن باید ۳ پاکی بر خود ببیند تا عده‌ی او به اتمام برسد. (حیض خونریزی ماهیانه زنان در ایام خاص و نفاس خونریزی بعد از فارغ شدن زن از بارداری است.)

 

در چه مواردی طلاق بائن محقق می­‌شود؟

ماده‌ی ۱۱۴۵ قانون مدنی بیان می­‌کند که در موراد زیر طلاق بائن است:

۱. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود (طلاق باکره یا غیرمدخوله)؛

۲. طلاق زن یائسه (یائسگی دوره­‌ای طبیعی در زندگی زنان است که در آن خونریزی ماهیانه برای همیشه متوقف می‌شود و آنان دیگر قادر به بچه‌دار شدن نخواهند بود. یائسگی معمولا در حدود سن ۴۵ تا ۵۵ سالگی آغاز می‌شود)؛

۳. طلاق خلع و مُبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

 

طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی (تنفری) که از همسر خود دارد حاضر است مالی به او بدهد و در مقابل بخشش این مال از همسر خود جدا شود اعم از آنکه این مال عین مهریه، معادل مهریه، کمتر یا بیشتر از مهریه باشد.

در واقع طلاق خلع از این جهت بائن محسوب می­‌شود که زن با بذل (بخشش) تمام یا قسمتی از مهریه‌ی خود حق رجوع مرد را از بین می‌­برد و اگر از آن بخشش خود رجوع نماید و بخواهد مالی که به همسر خود داده را پس بگیرد طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد و مرد در دوران عده حق رجوع خواهد­ داشت.

 

 

اقاله قرارداد به معنای به هم خوردن دو جانبه قرارداد است. در واقع وقتی طرفین با رضایت قراردادی را اقاله می‌کنند، هیچ اثری ار نسبت به گذشته قرارداد باقی نمی گذارند و تمام تعهدات از بین خواهد رفت.

به گزارش سایت چشمی، تصور کنید برای عقد قرارداد یک خانه در دفتری ، قرارداد خرید خانه را امضا کردید. بعد از چند روز متوجه می شوید، این خانه باب میل شما نیست و تصمیم می گیرد با جلب موافقت فروشنده، به حالت قبل از خرید بازگردید. حال وقتی مالک هم با شما توافق می‎کند، قرارداد اقاله می‏شود و هیچ تعهدی بر گردن شما باقی نمی ماند.

اقاله قرارداد ملکی

اقاله قرارداد ملکی به معنای برهم زدن دو جانبه قرارداد است. وقتی دو طرف معامله، برای برهم زدن قرارداد ملکی توافق می کنند، می‌گویند قرارداد اقاله شده است.

 باید توجه کنیم که اقاله، باعث از بین رفتن قرارداد می‎شود و دیگر قراردادی بین دو طرف وجود نخواهد داشت به همین دلیل نیز هیچگونه استنادی به این قرارداد صحیح نیست و دیگر نمی‌توان به شروط قراردادی که اقاله شده اشاره کرد.

بعد از اقاله باید دقت کنید که پول و یا سند باید به وضع سابق بازگردد و دوطرف پس از اقاله تعهدی به هم نخواهند داشت. چرا که اقاله قرارداد ملکی، دلیل خاصی ندارد.

حالا تصور کنید که بع داز چند روز دوباره با وشعیت بازار، تصمیم می گیرید خانه را را دوباره معامله کنید. باز هم با قرارداد با مالک باید قرارداد جدید امضا کنید. دوباره باید همه چیز را از آغاز شروع کنید، چون دیگر نمی‌توانید به قرارداد اقاله شده قبلی استناد کنید و باید یک قرارداد تازه بنویسید.

مشاوره حقوقی یکی از الزام های اصلی رسیدن به مسیر درست برای شروع یک اقدام حقوقی است. یعنی اگر شما هنوز نمی دانید درباره مواجهه با یک مساله حقوقی باید در ابتدای امر، چه روندی را در پیش بگیرید، باید قطعا از روش های مشاوره حقوقی آگاه باشید.

در دنیای امروز بسیاری از مردم فکر می کنند می‎توانند مشکلات حقوقی را خودشان حل کنند، در حالیگه ورد به یک امر حقوقی، مساله‌ای کاملا تخصصی است که نیاز به آگاهی به همه جوانب یک داستان حقوقی دارد.

مشاوره و وکیل

مثلا شما تصور کنید که بیمار شده اید، برای اینکه زودتر به درمان دست پیدا کنید، به دکتر مراجعه می‎کنید و او با تشخیص بیماری راه‎حل های درمانی را به شما معرفی می کند و دیگر شما مجبور نیستید که مشکلات زیادی را برای دست و پنجه نرم کردن با این موضوع ها در پیش داشته باشید.

مراجعه به یک وکیل مجرب هم ، دقیقا در همین مسیر وجود دارد. شما با مراجع هبه دفتر وکیل و توضیح شرایط خودف او را در جریان همه بخش های پرونده قرار می دهید تا او با تخصصی که دارد بتواند راه حل درست را به شما پیشنهاد کند.

در این مرحله است که شما می توانید یا خودتان شخصا دعوا را پیگیری کنید و یا با در اختیار گرفتن یک وکیل، کل پرونده را به وی بسپارید.

در بسیاری از نقاط دنیا، اکثر شرکت ها و افراد دارای یک وکیل شخصی هستند که در همه مواقع مشکلات قانونی با او مشورت می کنند. این در حالی است که شاید خودشان هم بتوانند راسا نسبت به حل قضیه اعمال کنند ولی با اعتماد به یک وکیل حقوقی ضریب موفقیت در پرونده را افزایش می دهند.

درباره انتخاب یک مشاوره حقوقی لازم است چند مساله را به یاد داشته باشید.

۱- از دفتر وکیلی که انتخاب کرده اید، حتما درباره رایگان بودن یا نبودن مشاوره حقوقی سوال کنید تا بعدا دچار مشکلاتی نشوید.

۲- در شناخت و انتخاب وکیل حتمادرباره او تحقیق کنید. وکلای مجرب و در عین حال خلاق می توانند در کنار اینکه به مسایل روز آشنایی دارند، روند سریعتری را برای رسیدن به نتیجه مطلوب پیش پای شما بگذارند.

۳-در یک مشاوره حقوقی استاندارد، وکیل بین ۳۰ دقیقه تا یک ساعت برای شما وقت می گذارد. تلاش کنید تا تمامی مسایل موجود را به شکلی کامل برای وکیل بیان کنید و چیزی را از قلم نیندازید.

۴- در جلسه مشاوره حتما تمامی مدارک و اسناد مربوط به پرونده را همراه داشته باشید تا وکیل بتواند به شکل کامل آن ها را بررسی کند. وکیل ها در مشاوره مثل یک روانشناس می توانند، مشکلات و مسایل مربوط به شما را بررسی کنند و با تصمیمی قاطع، راه حل را در اختیار شما قرار دهند.

۵- طبیعی است که می توانند با در اختیار داشتن وکیل مجرب و قدرتمند به نتایجی که دوست دارید برسید و در این راه دچار مشکلات زیادی نخواهید شد.

عقد صلح چیست؟آیا قابل ابطال هست /کاملا کاربردی

آیا عقد صلح قابل ابطال است

مفهوم عقد صلح

عقد صلح  عقدی  است که طرفین در جهت رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی با یگدیگر توافق می کنند

عقد صلح دارای ۲ طرف می باشد

۱٫ایجاب کننده ( مصالح )

۲٫قبول کننده ( متصالح )

بعبارتی بسیاری از مردم صلح را بعنوان جایگزین سایر عقود استفاده می کنند و اثر همان عقود را دارد اما تابع شرایط و احکام عقد صلح میباشد بنابراین عقد جایز را می توان در چارچوب عقد صلح برد و آن راتبدیل به عقد جایز نمود

صلح دو نوع است

معوض

مجانی اگر در مورد صلح مال و یا کالای مبادله شود صلح معوض است

اگر صلح عوضی نداشته باشد و عوض بسیار کم ارزش و بی ارزش باشد ،آن را صلح رایگان و محاباتی می گویند

عقد صلح چیست؟آیا قابل ابطال هست /کاملا کاربردی

نکاتی در این باب ….

۱٫در صلح معاملات ، ۱۰ نوع خیارات قانونی بعلاوه خیار غبن نیز جاری می گردد

آثار عقد صلح

۱٫صلح جزء عقود لازم است و اگر عقود جایز را در چارچوب عقود صلح قرار دهیم ،به صورت عقد لازم درمی آید

۲٫صلح هم می تواند مجانی باشد و هم معوض

۳٫صلح یکی از عقود مسامحه ای است بنابراین علم دقیق طرفین به طرفین عقد  یا  شرایط آن درموضوع صلح لازم نیست

 1. صلح در مورد اختلافات حقوقی و مالی نیز می توان انجام داد و لکن در مورد وقوع جرم نمی توان صلح نمود

 

موارد ذیل قابل صلح نیست

۱٫صلح  درمواردی  قوانین امری ( مربوط به نظم عمومی )  مثل ارث و… مقدور نیست

۲٫صلح موارد مربوط احوال شخصیه نسب و ارث و اهلیت قابل صلح نیستند

۳٫جرایمی که جنبه حدود الهی دارنند مثل زنا و قوادی و..قابل صلح نیستند

۳٫حقوق غیر مالی از جمله حق زوجیت ،ابوت ،ولایت حضانت و…..قابل صلح نیستند

 

 

 

 

 

ماده ۷۵۲ قانون مدنی

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجودو یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود

ماده ۷۵۳قانون مدنی

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند

ماده ۷۵۵ قانون مدنی

صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود

ماده ۷۵۲ قانون مدنی

صلحی که به قصد فرار از دین باشد باطل است

 

بنابراین اگر یکی از طرفین دعوی مورد ادعای طرف مقابل را نیز  قبول نداشته باشد  و مورد انکار قرارد دهد باز می توان اختلاف حاصله را به صلح ختم نمود و این به معنی اقرار بر قبول ادعای طرف مقابل نیز نیست ،یعنی طرف مقابل در نزد مقام قضایی نمی تواند بیان دارد که طرف بموجب صلح نامه اقرار بر صحت ادعای و ی نموده

وکیل ( جهت گرفتن وکیل  روی کلمه وکیل کلیک کنید )

مشاور حقوقی ( جهت اخذ مشاوره حقوقی از وکلای متخصص کلیک کنید )

داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری

 

گروه وکلای حکمت با بهره گیری ار وکلای متخصص و مجرب و متعهد آماده خدمت رسانی  در امور وکالت و مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانوادگی وملکی و…..به هموطنان عزیز و گرامی میباشد امید است بتوانیم نهایت سعی و اهتمام خود را در ارائه این خدمت   بعمل آوریم

 

 

برای بسیاری از ما پیش آمده که در صورت نداشتن رضایت، یا عدم انجام تعهد طرف مقابل خودمان در هر قراردادی ، واژه فسخ را شنیده باشیم.

در این مطلب تلاش داریم تا با برشمردن نکات مهم در مساله قرارداد ملکی، مطالب مهمی را درباره این مبحث مهم مرور کنیم.

فسخ قرارداد انحلال ارادی قراردادی است که یا توسط یکی از طرفین معامله، هر دو طرف یا حتی نفر سوم یا شخص ثالث صورت بگیرد.

لازم است بدانیم  در تمام موارد برای فسخ قرارداد شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد و معمولا در هر قرارداد ملکی اعم از خرید یا اجاره این موضوع یکی از بندهای قرارداد است که در آن به هر دو طرف اجازه داده می‌شود طی مدت‌زمان مشخصی و با رعایت قوانین و ارائه‌ی دلایل موجه در صورت تمایل، قرارداد امضا شده را با رعایت قوانین مربوط به آن فسخ کنند.

 شرایط فسخ قرارداد ملکی

۱- کسی که می‌خواهد قرارداد را فسخ کند برای انجام این کار اراده کند.

۲- طرف مایل به فسخ این کار را با رضایت کامل و بدون اکراه انجام دهد. یعنی اگر فسخ کننده‌ قرارداد متوجه اکراه و عدم تمایل فرد، به هر دلیل، برای فسخ قرارداد بشود حتی با وجود فسخ قرارداد، این فسخ اثر قانونی ندارد.

۳-  فسخ قرارداد باید توسط کسی انجام شود که اصطلاحاً “اهلیت” این کار را داشته باشد. به این معنی که از نظر سن و سال و عقل به ‌اندازه‌ی کافی قابل ‌اعتماد و موجه باشد.

نکته مهم در تنظیم قرارداد به این معنی است که فراموش کنیم تحت هیچ شرایطی در قرارداد بندی به نام «اسقاط خیارات» را امضا نکنیم چون در این حالت امکان فسخ قرارداد را از خود سلب می کنیم.

پس یادتان باشد که در همه مواقع  و حتی  با وجود اعتمادی که به آژانس معاملات ملکی دارید، حتماً متن قراردادهای خود را دقیق بخوانید و در خصوص ابهامات آن سؤال کنید.

در اصطلاح حقوقی به داشتن اختیار برهم زدن معامله خیار گفته می‌شود و واژه‌ی خیارات به معنی مجموعه اختیارات طرفین معامله برای فسخ آن است.

 

مساله دیگر باید درج حق فسخ قرارداد در قولنامه تنظیم شده از سوش شما باشدو البته بدیهی است که باید به امضای دو طرف هم رسیده باشد. . در صورت بی‌توجهی به این موضوع در متن قرارداد امکان فسخ معامله را نخواهید داشت.

قرارداد ملکی

باید به خاطر داشته باشیم که یک طرف معامله ملکی نمی تواند این قرارداد را به شکل یک طرفه فسخ کنئ مگر اینکه رضایت طرف دوم را نیز داشته باشد. این مساله چه درباره کسی که ملکی را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد و چه در مورد خریدار یا اجاره‌کننده کاملاً  صادق است.

 

البته در شرایطی که مثلا خریدار ملک پس از  عقد قرارداد و پرداخت پول متوجه شود که آنچه خریده است ایراداتی مانند کم بودن متراژ یا عقب‌نشینی دارد، می‌تواند به دلیل غبن در معامله اقدام به فسخ قرارداد کند. اما اگر تمامی پول را به ‌طور کامل پرداخته است و بعد متوجه چنین اشکالی در ملک خریداری‌ شده شود، می‌تواند این موضوع را به دادگاه برده و بعد از صدور حکم، ما به التفاوت قیمت را با وجود کم بودن متراژ یا اشکال در نقشه طبق نظر کارشناس از فروشنده درخواست کند.

 

 

تحصیل مال نامشروع چیست ؟میزان مجازات،حد محکومیت وحبس ( معاونت و مشارکت ) – کاملا کاربردیتحصیل مال نامشروع

تحصیل به معنای فراهم آوردن و نامشروع یعنی خلاف قوانین شرع ( تحصیل مال نامشروع )

تحصیل مال نامشروع بدین معنی است که شخصی از راه نامشروع مال و اموالی بدست آورد . تحصیل مال نامشروع )

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری در رابطه با تحصیل مال نامشروع بیان داشته است که :

‌« ماده ۲ – هركس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق‌ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد. »

تحصیل مال نامشروع چیست ؟میزان مجازات،حد محکومیت وحبس ( معاونت و مشارکت ) - کاملا کاربردی

تحصیل مال نامشروع چیست ؟میزان مجازات،حد محکومیت وحبس ( معاونت و مشارکت ) – کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید.)

مشاوره حقوقی  ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید .)

داود چشمی 

تحصیل مال نامشروع چیست ؟میزان مجازات،حد محکومیت وحبس ( معاونت و مشارکت ) – کاملا کاربردی

قانون گذار اموری را جرم دانسته است که بنا به موقعیت شغلی یا مالی اشخاص و منحصر به کسانی است که تحت شرایط خاص می‌توانند از این موقعیت و امتیازات بهره مند شوند.

نکته مهم انکه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع جرم آنی است نه مستمر، بنابراین به محض وقوع جرم در لحظه ی انجام عمل قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

موضوعات تحصیل مال نامشروع

با توجه به ماده ۲ قانون نامبرده موضوعات تحصیل مال نامشروع را می توان در ۴ مورد نام برد که عبارتند از :

-در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیازات نظیر جواز صادرات و واردات.

-سوء استفاده از امتیازات مخصوص اشخاص با شرایط خاص از قبیل جواز صادرات و واردات و انچه که عرفا موافقت اصولی نامیده می‌شود.

-تقلب در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع گردد.

-به طور کلی تحصیل مال یا وجهی که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد (تحصیل مال از طریق نامشروع)

تحصیل مال نامشروع چیست ؟میزان مجازات،حد محکومیت وحبس ( معاونت و مشارکت ) – کاملا کاربردی

مجازات جرم تحصیل مال نامشروع

مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات تعیین شده برای مرتکبین جرم تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر رد مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آورده می‌باشد.

 

مطالبه وجه بابت ما به التفاوت کسری یا مازاد مساحت

در خرید ملک، چیزی که مبنای محاسبه‎ی قیمت قرار می گیرد متراژ است.

یعنی فروشنده ی ملک،آن را با ابعاد معین به خریداران پیشنهاد می دهد.(مطالبه وجه بابت ما به التفاوت کسری یا مازاد مساحت)

چون ابعاد ملک نقش مهمی در زمینه ی جلب نظر خریداران دارد و جزو کلیدی ترین موضوعات مد نظر آنها در انتخاب ملک می باشد، باید دقت کافی برای دقیق بودن مساحت ملک وجود داشته باشد.

این بحث زمانی پیش می آید که مساحت معینی از ملکی در مقابل ثمن معلومی فروخته شود اما بعداً خریدار متوجه شود که مساحت ملک مذکور از آنچه که در قرارداد است ، کمتر است و به عبارت دیگر ملک کسری مساحت دارد و یا عکس این ماجرا یعنی اگر ملک نسبت به متراژی که در قرارداد ذکر شده است بیشتر باشد ، که به آن مازاد مساحت ملک می گویند .

( مطالبه وجه بابت ما به التفاوت کسری یا مازاد مساحت )

که در مورد اول یعنی کسری مساحت ، خریدار می تواند معامله را فسخ کند و در مورد دوم ، مازاد مساحت ملک ، فروشنده می تواند فسخ کند .مطالبه وجه بابت ما به التفاوت کسری یا مازاد مساحت )

ماده ۳۸۴ قانون مدنی :

{ هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است . }

به عنوان مثال ؛ در معامله ای قید شود ک ملک ۱۰۰ متر است اما بعداً مشخص شود که متراژ آن ۹۵ است .

مطالبه وجه بابت ما به التفاوت کسری یا مازاد                                           مساحت

 

ماده ۳۵۵ قانون مدنی در این باره ذکر کرده است که :

{ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را دارد و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند .}

اما در مواردی ، ممکن است طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت کسری و یا مازاد مساحت هیچ یک حق فسخ قرارداد را ندارند و صرفاً می توان ما به التفاوت کسری و یا مازاد را مطالبه نمود.

در چنین شرایطی طرفی که این تفاوت را به زیان خود می بیند حق خواهد داشت ما به التفاوت کسری یا مازاد را از خریدار مطالبه کند.

نکته ی قابل توجه این است که ارزش ما به التفاوت کسری مساحت ، بر اساس قیمتی که در قرارداد برای کل ملک مشخص شده ، محاسبه می گردد .

طرفین دعوا

اگر ملکی کسری مساحت داشته باشد خریدار آن ملک به عنوان خواهان می تواند مابه التفاوت را از فروشنده بگیرد یا قرارداد را فسخ کند ؛ ولی در جائی که ملک مازاد مساحت داشته باشد فروشنده در مقام خواهان می باشد که می تواند ما به التفاوت مازاد مساحت را از خریدار آن ملک مطالبه کند و یا قرارداد مذکور را فسخ نماید .

مرجع صالح

خواهان این دعوا می تواند دردادگاهی اقامه ی دعوا کند که محل اقامت خوانده است و یا در محل اتعقاد قرار داد و یا مکان انجام تعهد ؛ البته خواهان می تواند این موضوع را در صورتیکه به میزان بیست میلیون تومان یا کمتر باشد در شواری حل اختلاف پیگیری کند .

 

قانون جدید صدور چک ( مصوب مرداد ۹۷)زمان اجرای آن -کاملا کاربردی

اصلاحات قانون جدید چک

رعایت قوانین چک راجع به چک های الکترونیکی در حال حاضر اجراء میشود ومخصوص چک های جدید هولوگرام دار میباشد و چک های فاقد هولو گرام مشمول قانون سابق صدور چک میباشند

تبصره ماده ۱ (اصلاحات قانون جدید چک )متن زیر به عنوان تبصره جدید ذیل ماده ۱ قانون چک به آن اضافه می شود : (اصلاحات قانون جدید چک )

تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است.

بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده‌پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.

قانون جدید صدور چک ( مصوب مرداد ۹۷)زمان اجرای آن -کاملا کاربردی

 

ماده ۴

ماده ۴ اصلاح قانون چک در رابطه با چک برگشتی و کد رهگیری بیان داشته است که :

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد ره‌گیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکرشده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید.

به گواهینامه فاقد کد ره‌گیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

 برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

وکیل ( جهت گرفتن وکیل متخصص کلیک کنید )

مشاوره حقوقی ( جهت مشاوره حقوقی کلیک کنید )

داود چشمی

قانون جدید صدور چک ( مصوب مرداد ۹۷)زمان اجرای آن -کاملا کاربردی

ماده ۵

پرداخت موجودی به دارنده چک

ماده ۵- درصورتی‌که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک‌بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.

بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد ره‌گیری و درج آن در گواهینامه‌ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.

به گواهینامه فاقد کد ره‌گیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

مسدود شدن کلیه حساب ها و کارت های بانکی صاحب حساب

در ادامه ماده ۵-

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

پس از گذشت بیست‌وچهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلف‌اند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید

ب – مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

ماده ۶

صدور دسته چک از سامانه صیاد

ماده ۶- بانک‌ها مکلف‌اند برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.

این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶ یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع‌بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.

حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

ضوابط این ماده ازجمله شرایط دریافت دسته‌چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره ۱- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره ۲- به‌منظور کاهش تقاضا برای دسته‌چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به‌صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند، به‌صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود.

در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج دربندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی است.

تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خودکرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و درصورتی‌که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.

قانون جدید صدور چک ( مصوب مرداد ۹۷)زمان اجرای آن -کاملا کاربردی

ماده ۲۱

متن زیر و تبصره‌های آن به‌عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می گرد.

ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته‌چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک رادارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱- پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چک‌هایی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلف‌اند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند. همچنین صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده ۲۳

متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد.

ماده ۲۳- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مال معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه احکام محکومیت‌های مالی» به مورداجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. درصورتی‌که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل‌قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲۶

متن زیر به‌عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق می‌گردد.

ماده ۲۶- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

شرکت و انواع آن

معنی لغوی شرکت

شرکت در فرهنگ معین ،  به معنی شریک شدن . انباز گشتن . همدست شدن در کاری می باشد . ( شرکت و انواع آن)

شرکت چیست ؟

شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است.

(شرکت و انواع آن)

ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را این گونه تعریف کرده است :

{ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . }

انواع شرکت
بطور کلی در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت را ۷ قسم نامبرده است که عبارتند از :

   ۱- شرکت سهامی.(شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)

   ۲-  شرکت با مسئولیت محدود.

   ۳-  شرکت تضامنی.

   ۴-شرکت مختلط غیر سهامی.

   ۵-شرکت مختلط سهامی.

   ۶-شرکت نسبی.

  ۷-شرکت تعاونی تولید و مصرف.

شرکت و انواع آن

۱-شرکت سهامی

۱-۱ شرکت سهامی عام :

شرکت سهامی‌عام، شرکت بازرگانی است که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از راه فروش سهام به مردم بدست می آید.

شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی محسوب می شود یعنی به امور تجاری می پردازد .

در این نوع شرکت تعداد شرکاء نباید کمتر از ۳ نفر باشد .

۱-۲شرکت سهامی خاص:

شرکت بازرگانی است که تمام سرمایه‌ی آن به طور کامل توسط مؤسسین، بدست می آید و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ سهام آنهاست.

۲-شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود  و هر یک از شرکا فقط به میزان سرمایه‌ی خود نسبت به قروض و تعهدات شرکت مسئولیت دارند.

۳-شرکت تضامنی

شرکتی است که برای امور تجاری بین چند نفر و با مسئولیت تضامنی شکل می گیرد.

اگر دارایی و سرمایه ی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند.

۴-شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود.

۵-شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت عنوان مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.

۶-شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت عنوان مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت قرار داده اند.

در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود.

۷-شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی شرکتی است که طبق قانون تجارت تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد.

طبق ماده ۱۹۰قانون تجارت در واقع این نوع شرکت شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء ، مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند .

جهیزیه و ماهیت آن

در لغت به نیازمندی یک شئ جهاز می گویند .برای نمونه جهاز سفر،چهاز لشگر؛براین اساس به نیازمندی عروس در خانه شوهر جهاز گویند . (جهیزیه و ماهیت آن )

جهیزیه یا جهاز به دارایی و مالی گفته می شود که عروس در هنگام ازدواج به خانه مشترک می برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اباحه انتفاع و استفاده از آن را می دهد این مال در مالکیت  زن خواهد بود و شوهر مالک آن نمی شود .

(جهیزیه و ماهیت آن )

جهیزیه و ماهیت حقوقی آن

در قانون مدنی تعریفی از جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نشده است. (جهیزیه و ماهیت آن )

آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت  یا شریک ساختن شوهر در آن نیست .

حق مالکیت زن باقی می ماند ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند می شود و می تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند .

از نظر حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمیکند ؛بنابراین هرگاه زن بخواهد می تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه ی پدری برگرداند .

جهیزیه و ماهیت آن

جهیزیه و ماهیت آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید. )

داود چشمی 

مسئول تهیه جهیزیه :

در شرع مقدس اسلام ،تهیه اثاث خانه که بخشی از نفقه واجب است بر عهده شوهر می باشد و لذا هیچ الزامی برای دختر به منظور تهیه لوازم زندگی وجود ندارد .

مالکیت جهیزیه :

 زن مالک جهیزیه است و شوهر هیچ گونه مالکیتی برآن ندارد .

حتی اگر این جهیزیه با پول مهریه تهیه شده باشد باز هم زن مالک آن است ؛

زیرا مهریه مال خالص زن است ولی شوهر می تواند به طور متعارف از منافع جهیزیه استفاده کند و در صورت  جدایی مرد باید جهیزیه زن را برگرداند .

سیاهه جهیزیه :

زن جزئیات اموال مربوط به جهیزیه خود را در سیاهه ای یادداشت میکند که به این نوشته اصطلاحاً سیاهه جهیزیه گفته می شود .

سیاهه جهیزیه تهیه شده توسط زن باید به امضای مرد برسد .

امضای مرد به  جهیزیه اعتبار می بخشد .

استرداد جهیزیه قبل از طلاق :

فراهم کردن اموالی که برای زندگی مشترک با عنوان جهیزیه شناخته می شود ،مطابق قانون بر عهده مرد و مطابق عرف بر عهده زن است .

اگر زن جهیزیه را خریداری کرده باشد ،می تواند در زمان زندگی مشترک نیز برای استرداد جهیزیه و یا پس گرفتن آن از شوهر اقدام کند .

استرداد جهیزیه در طلاق

اگر وسایل منزل مشترک که با عنوان جهیزیه شناخته می شود متعلق به زن باشد ،زمانیکه مرد بخواهد زن را طلاق بدهد ،زن می تواند دادخواست استرداد جهیزیه بدهد و  تمام وسایلی را که خریداری کرده است و در خانه مرد بصورت امانت بوده از او بگیرد .

مراحل استرداد جهیزیه :

خود زوجه برای استرداد جهیزیه به شورای حل اختلاف مراجعه کند

و یا با استفاده از وکیل این کار را انجام دهد .

برای استرداد جهیزیه زن می تواند از طریق دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف به استناد سیاهه دادخواست تقدیم کند

دادگاه صالح برای رسیدگی به خواسته ی استرداد جهیزیه دادگاه خانواده می باشد و نحوی ی مطالبه ی آن با تنظیم دادخواست صورت می گیرد .

نکته مهم این است که :

وسایلی را که شوهر به عنوان کمک به جهیزیه خریداری کرده است ،برای این است که در زندگی مشترک استفاده بشود نه اینکه زن آنها را هم مسترد کند .

یعنی زن تنها می تواند نسبت به وسائلی را که خودش تهیه کرده و به خانه ی شوهر آورده اقدام کند .

 

نحوه مطالبه طلب ( رسید عادی ،چک ، سفته ) در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف /نحوه اجرای حکم -کاملا کاربردی

چطور طلب خود را فورا مطالبه کنیم

 

اگر شما به شخص دیگری پولی بعنوان قرض بدهید ،بر حسب آنکه نوع سند و رسید شما( رسید عادی دستنویس یا چک یا سفته)  چه باشد نحوه مطالبه ووصول طلب  شما فرق می کند ممکن است

اگر مدرک طلب شما ، یک رسید عادی دست نویس باشد میبایست موارد ذیل را بدانید

۱٫مطالبه طلب از طریق رسید عادی فقط از طریق دادگاه حقوقی امکان پذیر است و موضوع به هیچ وجه  قابل پیگیری از طریق کیفری  نیست

 1. اگر برای پرداخت طلب مدت و اجل تعین شده باشد ،تا قبل از رسیدن آن اجل و مهلت ،طلبکار نمی تواند طلب خود را وصول نماید

۳٫اگر طلب شما بصورت رسید عادی دستونیس باشد ،به صرف امضاء بدهکار،آن مدرک دارای اعتبار است مگر خلاف این امر اثبات گردد

 1. کسی که بموجب رسید دست نویس طلبکار است ،می توان قبل از اثبات دعوی خود نسبت به توقیف اموال مدیون در چارچوب صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ اقدام نماید

                      نحوه مطالبه طلب

نحوه مطالبه طلب ( رسید عادی ،چک ، سفته ) در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف /نحوه اجرای حکم -کاملا کاربردی

۵٫خسارت تاخیر تادیه هم درصورت رعایت شرایط موجود قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر است

۶٫عنوان دادخواست شما باید تحت عنوان مطالبه طلب بموجب رسید عادی مورخه …….. و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی باشد

 1. میزان هزینه دادرسی دادگاه تا مبلغ بیست میلیون تومان ۵/۲ درصد( ۵۰۰ هزار تومان ) و مازاد بر آن ۵/۳ درصد می باشد

۸٫اگر توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارید، می توان  دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به محکمه بدهید

 1. بعد از صدور حکم قطعی از ناحیه دادگاه مبنی بر محکومیت بدهکار ،می توانید درخواست صدور اجراییه نماید و اگر در موعد مقرر محکوم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را ندهد ،دادگاه به در خواست طلبکار بر حسب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی حکم به جلب و بازداشت بدهکار را تا زمان پرداخت دین می دهد

نحوه مطالبه طلب ( رسید عادی ،چک ، سفته ) در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف /نحوه اجرای حکم -کاملا کاربردی

۱۰ اگر شما از بدهکار نتوانید اموالی را معرفی نمایید امکان دارد دادگاه با اعسار به تقسیط محکوم موافقت کند و نوع شغل و میزآن درآمد و دارایی فرد محکوم شده در تقسیط موثر میباشد البته منوط به آنکه محکوم دادخواست اعسار بدهد

 1. بهتر است بمنظور مطالبه طلب خود به طرف مقابلتان،بدوا اظهارنامه رسمی مبنی بر مطالبه طلب از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای بدهکار ارسال نمایید و تقاضای مطالبه خود را بنماید تا بتوانید خسارت دیر کرد بگیرید

۱۲٫حدودا با رویه طولانی رسیدگی به پرونده ها در دادگاههای حقوقی ، معمولا  ۷ یا ۸ ماه تا ۱ سال طول بکشد که بتوانید طرف مقابلتان را محکوم کنید

 1. اگر خواستید از شخصی مدرکی بگیرید بترتیب الویت اول از وی چک بگیریدو بعد اگر نشد سفته بگیرید و بعد رسید عادی

۱۴٫اگر میزان طلب شما تا  بیست میلیون تومان باشد،رسیدگی به این دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد واگر میزان طلب شما  بیشتر از بیست میلیون تومان باشد ،رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت بدهکار می باشد

 

وکیل ( جهت گرفتن  وکیل متخصص روی کلمه وکیل کلیک کنید )

مشاور حقوقی ( جهت اخذ مشاوره حقوقی از وکلای متخصص کلیک کنید )

داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری

 

گروه وکلای حکمت با بهره گیری از وکلای متخصص و مجرب و متعهد آماده خدمت رسانی  در   کلیه امور وکالت و ارائه مشاوره در دعاوی کیفری و حقوقی و خانوادگی وملکی و…..به هموطنان عزیز و گرامی میباشد

امید است بتوانیم نهایت سعی و اهتمام خود را در ارائه این خدمت  بعمل آوریم

 

 

ولی قهری کیست (جد پدری، ولی قانونی ،ولی خاص ،ولی)؟چه اختیاراتی دارد ،آثار عدم رعایت مصلحت -کاملا کاربردی

ولی قهری کیست و چه وظایفی دارد؟

۱٫پدر و جد پدری ( پدر بزرگ  پدری فرزند ) ولی قهری  محسوب می شونند که بصورت مشترک و به موازات یگدیگر حق اداره اموال و تربیت کودک را به عهده دارنند

مادامی که پدر و یا جد پدری زنده باشد ،آنها نمی توانند برای فرزند خود وصی تعین کنند و بعد آنها ( منظور پدر و جد پدری )وصی منصوب از طرف پدر و یا جد پدری این وظیفه را به عهده دارنند

ولی قهری دارای اختیارات تام و عام میباشد و هر اقدامی که به نفع و مصلحت مولی علیه ( فرزند ) باشد می تواند انجام دهد مگر آنکه بموجب قانون منع شده باشد

اقداماتی که ولی قهری نمی تواند انجام دهد

ولی قهری کیست (جد پدری، ولی قانونی ،ولی خاص ،ولی)؟چه اختیاراتی دارد ،آثار عدم رعایت مصلحت -کاملا کاربردی

ولی قهری کیست (جد پدری، ولی قانونی ،ولی خاص ،ولی)؟چه اختیاراتی دارد ،آثار عدم رعایت مصلحت -کاملا کاربردی

 

۱٫ولی قهری نمی تواند اموال منقول و غیر منقول محجور یا فرزند  ونوه خود را بفروشد ( ماده ۸۱ و ۸۳قانون امور حسبی )

 1. ولی قهری نمی تواند اموال فرزند ویا نوه خود را به رهن بگذارد ،یا معامله ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود ( ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی )

۳٫ولی قهری نمی تاند برای فرزند و یا نوه خود قرض بگیرد و یا در خرید و فروش با او طرف معامله قرار گیرد

 1. ولی قهری نمی تواند اسناد و اشیاء قیمتی مولی علیه را نزد دیگری به ودیعه بگذارد و یا پول او را به بانک بسپارد

ولی قهری کیست (جد پدری، ولی قانونی ،ولی خاص ،ولی)؟چه اختیاراتی دارد ،آثار عدم رعایت مصلحت -کاملا کاربردی

نکاتی در این باب

الف.در صورتی که ولی قهری محجور شود ( عقلش زایل شود ) و یا اینکه کافر شود مدعی العموم برای فرزند یا نوه او  قیم تعین می کند

ب.اگر خیانت ولی محرز گردد و رعایت غبطه مولی علیه را نکند دادگاه ولی قهری را عزل ( برکنار )و قیم تعین می کند

برابر ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اگر ولی قهری بواسطه سن زیاد و یا دلایل دیگر قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم تعین نکند یک امین به وی ضمیمه می شود

برای تعین قیم و ضم امین میبایست به دادسری ناحیه ۲۵ ویژه امور محجورین مراجعه نمایید

وکیل ( جهت گرفتن وکیل متخصص، روی کلمه وکیل کلیک کنید )

مشاور حقوقی ( جهت اخذ مشاوره حقوقی از وکلای متخصص کلیک کنید )

داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری

ولی قهری کیست (جد پدری، ولی قانونی ،ولی خاص ،ولی)؟چه اختیاراتی دارد ،آثار عدم رعایت مصلحت -کاملا کاربردی

گروه وکلای حکمت با بهره گیری ار وکلای متخصص و مجرب و متعهد آماده خدمت رسانی  در امور وکالت و مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانوادگی وملکی و…..به هموطنان عزیز و گرامی میباشد امید است بتوانیم نهایت سعی و اهتمام خود را در ارائه این خدمت معنوی  بعمل آوریم

ج.بموجب ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی اگر ولی قهری بواسطه غیبت و حبس نتواند امور مالی مولی علیه خود ( نوه یا فرزند ) را اداره کند و شخصی را نیز تعین نکرده باشد کسی بعنوان امین موقت برای او تعین می گردد

 

د.اقدام ولی قهری بعد از آنکه صغیر کبیر شد دارای اعتبارقانونی  است و فرزند نمی توان آن را باطل کند مگر آنکه صغیر اثبات کند ولی قهری رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه ( فرزند یا نوه  ) را ننموده

ه.اگر اثبات شودولی قهری رعایت مصلحت مولی علیه خود را ننموده وطرف معامل از این امرآگاه نبوده معامله صحیح است و اگر اثبات شود ولی قهری  با طرف معامله  تبانی نموده اند تا مال مولی علیه را از بین ببرنند این معامله غیر نافد است یعنی با تنفید و قبول مولی علیه دارای اعتبار می باشد

 

 

قولنامه چیست ؟تفاوت آن با مبایعه نامه /میزان اعتبار ،آثار ،نحوه تنظیم آن ونمونه -کاملا کاربردی

قولنامه چیست ؟تفاوت آن با مبایعه نامه /میزان اعتبار ،آثار ،نحوه تنظیم آن ونمونه -کاملا کاربردی

معنی لغوی قولنامه عهد و پیمان است . ( قولنامه چیست ؟ )

قولنامه در فرهنگ عمید چنین تعریف شده است که :

ورقه‌ای که خریدار و فروشنده در باب معامله‌ای می‌نویسند و امضا می‌کنند تا در مدت معیّن برای معاملۀ قطعی حاضر شوند. (قولنامه چیست ؟ )قولنامه و مبایعه نامه در عرف بین مردم به یک معنا  و بصورت  یکجا بکار می رود و لکن در مفهوم قانونی با هم متفاوت است 

دکتر لنگرودی در تعریف قولنامه آورده است : قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است. (قولنامه چیست ؟ )

گاهی اوقات خریدار و فروشنده قصد انجام معامله ای را  در آینده دارند ولی شرایط انجام  آن  فعلا مقدور  نیست ، فلذانوشته ای را بین خود تنظیم می کنند تا در زمان مشخصی درآینده به آن عمل کنند که به آن نوشته قولنامه می گویند .

برای مثال ؛ خریدار قصد خرید خانه ای را از فروشنده دارد که ثمن معامله ( مبلغ ) کافی نمی باشد که فی مابین خود قولنامه ای را تنظیم میکنند و خریدار مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده می دهد و الباقی ثمن را در تاریخ های ذکر شده در قولنامه پرداخت می کند و بعد از اتمام آن ، نسبت به تنظیم سند و انتقال مالکیت اقدام می کنند .

بیشتر بدانیم

تفاوت قولنامه با مبایعه نامه ( میزان اعتبار هر کدام )

چگونه مبایعه نامه حرفه ای بنویسیم ؟

مبایعه نامه چیست ؟میزان اعتبار آن ؟

نمونه مبایعه نامه حرفه ای ؟

قولنامه چیست ؟تفاوت آن با مبایعه نامه /میزان اعتبار ،آثار ،نحوه تنظیم آن ونمونه -کاملا کاربردی

در حقیقت در قولنامه ،اگر شروط و بند های مناسب قید نگردد ،بیع یا معامله قطعی نیست و لکن در مبایعه نامه بیع قطعی است

و لکن در هر صورت در محکمه قاضی به نوع شروط مندرج در قولنامه توجه می کند تا به میزان اعتبار آن پی ببرد.. در هر صورت با توجه به نوع مفاد و شروط مندرج در مبایعه نامه ،میزان اعتبار  مبایعه نامه از قولنامه بیشتر است

قولنامه چیست ؟تفاوت آن با مبایعه نامه /میزان اعتبار ،آثار ،نحوه تنظیم آن ونمونه -کاملا کاربردی

قولنامه چیست ؟تفاوت آن با مبایعه نامه /میزان اعتبار ،آثار ،نحوه تنظیم آن ونمونه -کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید .)

داود چشمی 

 • وقتي قولنامه نوشته مي‌شود يعني بين خريدار و فروشنده يک سري قول و قرارهايي رد و بدل شده 

  اعتبار قولنامه

  ۱٫ در هر صورت در  اصل قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند، در دادگاه معتبر است مگر خلاف آن اثبات گردد

  که به موجب آن می توان الزام طرف معامله ای را که از انجام تعهدش سر باز زده از دادگاه خواستار شد .

  ۲٫اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کنداگر شروط آن محکم باشد

  ماده ۱۰ قانون مدنی در رابطه به اعتبار این نوع قرارداد ها و نوشته ها بیان می دارد که :

  { قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . }

 • قولنامه چیست ؟تفاوت آن با مبایعه نامه /میزان اعتبار ،آثار ،نحوه تنظیم آن ونمونه -کاملا کاربردی

 • نکات مهمی که در تنظیم قولنامه باید بدان توجه داشته باشیم :

  ۱-سند ملک مورد معامله را شخصاً ملاحظه کنیم تا از مورد رهن و وثیقه بود آن اظمینان پیدا کنیم .

  ۲-قولنامه باید در سه نسخه تهیه شود .

  ۳-نوشتن تاریخ روز معامله

  ۴- ثبت مشخصات طرفین معامله ، به عنوان خریدار و فروشنده

  ۵-مورد معامله ، که می تواند زمین ، ساختمان ، باغ و …. باشد .

  ۶-بهای مورد معامله

  ۷-شرایط قرارداد

معامله معارض چیست ؟تفاوت آن با کلاهبرداری ،آثار و شرایط و مجازات آن -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

معامله معارض چیست ؟تفاوت آن با کلاهبرداری ،آثار و شرایط و مجازات آن -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

باید بدانیم که زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد.

(معامله معارض)

 یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده است و خریدار نیز مال غیر خریده است.(معامله معارض)

در معامله معارض همیشه معامله مقدم یا اولین معامله قانونی است و به این علت که در معاملات بعدی، از فروشنده سلب مالکیت شده، سایر معامله‌ها غیر قانونی است.( معامله معارض)

معامله معارض چیست ؟تفاوت آن با کلاهبرداری ،آثار و شرایط و مجازات آن -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

معامله معارض چیست ؟تفاوت آن با کلاهبرداری ،آثار و شرایط و مجازات آن -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

 

بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده است و معامله‌ای که او انجام داده نیز اعتبار قانونی ندارد.

معاملات معارض ممکن است نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول قرار گیرد.

معامله معارض چیست ؟تفاوت آن با کلاهبرداری ،آثار و شرایط و مجازات آن -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

دادگاه صالح

دادگاه صالح به رسیدگی جرم معامله معارض، دادگاه کیفری یک می باشد و در ابتدا شخص باید با مراجعه به دادسرا دلایل و مدارک خود را تسلیم کند و دادسرا با شروع تحقیقات مقدماتی در صورت احراز مجرمیت، با صدور کیفر خواست، پرونده را برای رسیدگی، به دادگاه کیفری یک ارسال می دارد.

تفاوت معامله ی معارض با انتقال مال غیر

– در انتقال مال غیر، مجرم باید مال متعلق به دیگری را انتقال دهد در حالیکه در معامله معارض فقط باید مجرم مال خود را منتقل کند.

– در انتقال مال غیر فقط یک معامله صورت می گیرد و جرم مذکور تحقق پیدا می کند در حالیکه در معامله معارض باید دو معامله معارض با یکدیگر واقع شود تا جرم مذکور واقع شود.

-در معامله معارض باید انتقال اول به صورت سند عادی یا رسمی و انتقال دوم به موجب سند رسمی باشد.در حالیکه در انتقال مال غیر، غیر از حالت فوق الذکر تمامی حالات، انتقال مال غیر باشد.

معامله معارض چیست ؟تفاوت آن با کلاهبرداری ،آثار و شرایط و مجازات آن -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

میزان مجازات معامله معارض برابر ماده ۱۱۷ قانون ثبت میباشد

میزان مجازت کلاهبرداری برابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری میباشد

معامله معارض چیست ؟تفاوت آن با کلاهبرداری ،آثار و شرایط و مجازات آن -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

انواع معامله معارض:

اگر هر دو معامله با سند انجام‌شده باشد، با توجه به نوع سند که رسمی باشد یا عادی چهار صورت برای آن متصور است:

۱- هر دو معامله با سند رسمی باشد. مثل‌اینکه اتومبیل یا زمینی را با سند رسمی به زیر بفروشد و بعد همان اتومبیل یا زمین را با سند رسمی به دیگری بفروشد یا صلح کند یا به نحو دیگری واگذار نماید.

۲- هر دو معامله با سند عادی باشد – مانند اینکه در مثال بالا هر دو معامله را به‌وسیله‌ی سند عادی انجام دهد.

۳- معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد.

۴- معامله اول با سند عادی و معامله‌ی دوم با سند رسمی باشد.

املاک اوقافی

برای اینکه معنا و مفهوم املاک اوقافی را بهتر درک کنیم بهتر است ابتدا با واژه و معنای وقف آشنا شویم . (املاک اوقافی )

وقف چیست ؟

وقف در لغت به معني ايستادن و ساكن و حبس كردن است. (املاک اوقافی )

 و در اصطلاح فقه، يعني حبس مايملك و جلوگيري از انتقال آن به ديگري، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است. (املاک اوقافی )

در ماده ۵۵ قانون مدنی در تعریف وقف آورده است :

{ وقف عبارت است اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل (جریان یافتن ) شود . }

مقصود از حبس عین جدا ساختن ملک (فک ملک ) از دارائی مالک و مصمون داشتن آن از نقل و انتقال است .

«وقف نگهداشتن اصل ملك و جاري ساختن منفعت است»

بهتر است بدانیم :

در عقد وقف، به کسی که مال خود را وقف می کند «واقف»گویند و کسی که وقف به نفع او ایجاد می گردد را «موقوف علیه» می نامند و اگر ایشان چند نفر باشند «موقوف علیهم» نامیده می شوند و کسی که اداره کردن امور موقوفه را بر عهده می گیرد «متولی» محسوب و امر اداره کردن موقوفه را «تولیت» می گویند.

املاک اوقافی

املاک اوقافی به این معنی نیست که اگر آن را خریداری کردید در آینده شخصی به عنوان مدعی بتواند آن را از شما بگیرد.

املاک اوقافی دارای سند هستند و هیچ مشکلی هم برای خرید و فروش، رهن و اجاره و حتی ساخت‌وساز در زمین آن‌ها وجود ندارد. این املاک دارای سند اوقافی هستند که البته تفاوت‌هایی با سند ملکی دارد.

املاک اوقافی نسبت به سایر املاک هزینه ی پایین تری دارند .

یکی از مزایای سند اوقافی می‌تواند برای افرادی باشد که بودجۀ کمی دارند؛

در واقع یکی از تفاوت‌های این سند با سند ملکی این است که نه تنها بدون مجوز امکان خرید و فروش ندارد، بلکه دربارۀ هر گونه تغییری در املاک اوقافی باید چندین مرحله با حضور در ادارۀ اوقاف پیموده شود.

مالی که قرار است وقف شود، اعم از منقول یا غیرمنقول به اصطلاح حبس می‌شود یعنی تا ابد و برای همیشه غیرقابل انتقال و متعلق به امر خیر و نیکوی مورد نظر واقف است.

 منافع آن نیز به منظوری که واقف قبل از وقف در نظر گرفته، هزینه می‌شود؛

بنابراین عین مال موقوفه غیرقابل نقل و انتقال، خرید و فروش، هدیه، صلح و… است.

برای مثال شخصی که مالک یک قطعه زمین کشاورزی است، آن را وقف می‌کند و چنین مقرر می‌دارد منافع زمین مذکور به بیماران سرطانی تعلق یافته بنابراین تا ابد و برای همیشه انتقال زمین مذکور غیرممکن است و اگر کسی مبادرت به نقل وانتقال تمام یا بخشی از آن کند، آن معامله باطل است، اما چنانچه شخصی مطابق با مقررات قانونی و تحت نظر متولی و ناظر موقوفه، مثلا مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره بخشی از منافع موقوفه مذکور کند، چنانچه ۵۰۰متر از زمین مورد اشاره را به مدت۵ سال با اجاره‌بهای مشخص برای زراعت اجاره کند و البته اجاره‌بهای مذکور به جهت مورد نظر واقف هزینه شود، این قرارداد صحیح است.

وجه التزام چیست ؟

یکی از مهم ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجرای قانونی نیز رو به رو شده است ، وجه التزام در قرارداد هاست .

( وجه التزام چیست ؟ )

التزام در لغت

التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری می باشد . ( وجه التزام چیست ؟ )

وجه التزام چیست ؟

منظور از وجه التزام این است که هر گاه به علتی ، بیع قطعی انجام نشد مبلغی به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق می گیرد . ( وجه التزام چیست ؟ )

وجه التزام چیست ؟

به عبارتی هر گاه به منظور تضمین و تامین خسارت ناشی از عدم یا تاخیر اجرای تعهدات قراردادی ، مبلغی مشخص را به طرف مقابل بپردازد این وجه را وجه التزام و شرط موصوف را شرط وجه التزام می نامند .

در واقع وجه التزام به این معناست که ، مبلغی در قرارداد نوشته می شود که اگر هر یک از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکرد ، طرف دیگر بتواند آن وجه را به عنوان خسارت و جریمه ی ناشی از عدم انجام تعهدات مطالبه کند .

نکته ی مهمی که باید بدان توجه داشت این است که ، کسیکه وجه التزام را مطالبه می کند باید خودش به تعهداتش عمل کرده باشد .

وجه التزام در واقع نوعی تامین خسارت است .

به عنوان مثال اگر در قرارداد مشارکت در ساخت ، سازنده در تاریخ قید شده در قرارداد به هر دلیلی نتواند به تعهد خود مبنی بر تحویل آپارتمان ها به مالکین ، عمل کند ؛ مالکین می توانند در ازای هر روز دیر کرد سازنده از وی وجه التزام دریافت کنند .

در واقع وجه التزام، وجه تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌شود.

این شرط را می‌توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.

 میزان وجه التزام

ماده ی ۲۳۰ قانون مدنی بدون تصریح به تعریف وجه التزام بیان می دارد:

” اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت ، تادیه نماید و حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از انچه ملزم شده باشد محکوم نماید”.

نحوه تعیین وجه التزام

۱-تعیین وجه التزام به وسیله قانون

۲-تعیین وجه التزام دادگاه

در این‌گونه موارد متعهد له باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن خسارت دیده و میزان این خسارت را با جلب نظر کارشناس تعیین کند.

۳-تعیین وجه التزام توسط طرفین

در این‌گونه موارد میزان خسارت با توافق هر دو طرف معین می‌شود. این توافق می‌تواند قبل از ورود خسارت یا بعد از آن تعیین شود.

طرفین دعوای وجه التزام

طرفین دعوا همان طرفینی هستند که در قرارداد آمده است ، کسی که تعهد به نفع او شده است ، خواهان و شخصی که از تعهد خود خلف وعده کرده است به عنوان خوانده می باشد .

مرجع صالح به رسیدگی

دعوای مطالبه وجه التزام اگر از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملکی باشد جزء دعاوی منقول است و خواهان می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد طرح دعوی کرد .

 

از آنجائیکه در راستای اجرای عملیات  ساخت وساز ، مخاطرات مالی و جانی فراوان برای مالکین و سازندگان بهمراه داشته

فلذا بهتر است که مالکین در قراردادهای مشارکت در ساخت، سازنده را متعهد وملزم نماید که ساختمان را در مقابل حوادث و اتفاقات غیر مترقبه احتمالی وارده،ناشی از کار  به همسایگان ، کارگران و.. به شرح ذیل، بیمه نماید.بهتر است به منظور برخورداری از حداکثر مزایای پوشش بیمه ، با یک کارشناس و مشاور مجرب در امور بیمه ، مشورت نمائید

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت سعی نمایند ،قبل از شروع عملیات ساخت و ساز ساختمان را در مقابل حوادث ذیل بیمه نمایند.

الف. در مقابل خسارات وارده به اشخاص ثالث از جمله مالکین املاک مجاور و همسایگان و…

ب .بیمه مسئولیت سازنده /سازندگان در مقابل  کارگران و کارکنان ساختمان در قبال حوادث ناشی از کار

ج. بیمه ضمانت کیفیت ساختمان ( عیوب پنهان و آشکار ساختمان(

 

برابر ماده ۱۲ قانون مسولیت مدنی

کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند ؛ مسئول جبران خسارات وارده  از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است میباشند مگر محرز شود  که..

تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه بر می آید؛ رابه عمل آورده

و یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را هم به  عمل می آوردنند باز هم ،جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.

لازم به ذکر است ،کارفرما  هم میتواند به وارد کننده ا ی خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود؛ مراجعه نماید .

 

 

چنانچه سازنده بموجب قرارداد، متعهد به بیمه نمودن ساختمان در مقابل حوادث گوناگون شده باشد و بعداً از انجام تعهد خود سرباز زند،می توانید الزام سازنده را به بیمه نمودن ساختمان را از محکمه بخواهید

النهایه پس از قطعیت رأی ، چنانچه سازنده از بیمه نمودن ساختمان امتناع نماید ، مالک میتواندبا هزینه شخصی ، ساختمان را بیمه نماید و متعاقباً هزینه ی آنرا از سازنده مطالبه کند

 

نکته

درصورتیکه مالک بدون اخذ حکم محکمه،  مبادرت به بیمه نمودن ساختمان نمایید؛و این وظیفه حسب قرارداد، به عهده سازنده باشد ، مالک  نمی تواند هزینه بیمه پرداختی، را از  سازنده مطالبه نماید چرا که اقدام مالک، بدون اجازه سازنده بوده.

معامله معارض چیست ؟تفاوت آن با کلاهبرداری ،آثار و شرایط و مجازات آن -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

 

الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در مال  مورد اجاره – کاملا کاربردی

اگر در خلال مدت اجاره مال مورد اجاره، نیاز به تعمیرات جزیی و یا  اساسی داشته باشد حسب  مورد وظیفه تعمیر و پرداخت هزینه های آن متفاوت است

 1. اگر تعمیرات اساسی و کلی باشد وظفیه تعمیر مال مورد اجاره ، به عهده ای موجر یا مالک است بطور مثال  هزینه تعمیر آسانسور و شوفاژ خانه و…
 2. اگر تعمیرات بصورت جزیی باشد وظیفه ای تعمیر به عهده ای مستاجر است بطور مثال تعمیرات مربوط به آبگرمکن و…

وظیفه ای تشخیص اینکه این تعمیرات اساسی و یا جزیی است ویا اینکه پرداخت هزینه ای آن بر عهده ای چه شخصی است با دادگاه است

در هر صورت چنانچه موجر در این مورد همکاری لازمه را بعمل نیاورد ،مستاجر می تواند الزام موجر را به تعمیرات اساسی ملک بخواهد

بعبارتی مستاجر دادخواست الزام موجر را به تعمیرات اساسی در محکمه حقوقی تقدیم نماید دادگاه پس از تعین وقت رسیدگی در صورتی که وظیفه تعمیرات به عهده ای موجر باشد ،موجر را الزام به تعمیرات اساسی در مال مورد اجاره می نماید

الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در مال  مورد اجاره – کاملا کاربردی

 

النهایه در صورتی که موجر در مرحله ای اجرای حکم ، حاضر به همکاری در زمینه  تعمیرات اساسی ملک نگرد

الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در مال  مورد اجاره – کاملا کاربردی

مستاجر می تواند  قرارداد اجاره را فسخ کند و یا اینکه خود  به هزینه شخصی  این تعمیرات را انجام دهد وسپس برابر ماد ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال موجر اقدام نماید

 

استنادات قانونی در این باب ..

ماده ۴۸۶ قانون مدنی

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بر عهده ی مالک است مگر شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و هم چنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد

الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در مال  مورد اجاره – کاملا کاربردی

الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در مال  مورد اجاره – کاملا کاربردی

ماده ۵۰۲ قانون مدنی

اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی کند حق مطالبه ی قیمت آن را نخواهد داشت

ماده ۴۷۸ قانون مدنی

هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره ،معیوب بوده است مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ،ولی اگر موجر رفع عیب کند ،بنحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد

نکاتی در این باب …..

۱٫دعوی الزم موجر به تعمیرات اساسی جزء دعاوی غیر مالی میباشد که هزینه دادرسی آن در دادگاه بسیار ناچیز و کم است

۲٫اگر خواسته ما در این مورد کمتر از بیست میلیون تومان باشد این دعوی را میبایست در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مطرح نمود واگر بیشتر از بیست میلیون تومان باشد میبایست در دادگاه حقوقی محل وقوع مال مورد اجاره  مطرح نمود

۳٫بعضا رویت شده مستاجرین بدون اجازه موجر مبادرت به تعمیرات اساسی در ملک نمود ه اند که در این صورت دیگر مستاجر نمی تواند هزینه تعمیرات را از موجر دریافت نماید

 

وکیل ( جهت گرفتن روی کلمه وکیل کلیک کنید )

مشاور حقوقی ( جهت اخذ مشاوره حقوقی از وکلای متخصص کلیک کنید )

داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری

 

گروه وکلای حکمت با بهره گیری ار وکلای متخصص و مجرب و متعهد آماده خدمت رسانی  در امور وکالت و مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانوادگی وملکی و…..به هموطنان عزیز و گرامی میباشد امید است بتوانیم نهایت سعی و اهتمام خود را در ارائه این خدمت معنوی  بعمل آوریم

 

 

الزام موجر به تحویل مورد اجاره -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

الزام به تحویل مورد اجاره در زمانی مصداق پیدا می کند که  بین دو یا چند نفر قرارداد اجاره ای در ارتباط با  اجاره  یک ملک اداری با تجاری و یا مسکونی  تنظیم شود و یا  اینکه قرارداد اجاره بصورت شفاهی توافق  شده باشد

و موجر بلا دلیل از تحویل مورد اجاره امتناع نماید  که در این صورت مستاجر می تواند  دادخواست الزام موجر را به تحویل مورد اجاره ،به محکمه تقدیم نماید

که در همین باب قانون مدنی موادی را وضع نموده

الزام موجر به تحویل مورد اجاره -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

الزام موجر به تحویل مورد اجاره -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

ماده ۴۷۶ قانون مدنی

موجر باید عین مستاجره( مال مورد اجاره ) را تسلیم مستاجر کند در صورت امتناع ،موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار ،مستاجر خیار فسخ دارد

بنابراین برابر ماده صدر الذکر درصورتی که الزام موجر به تحویل مورد اجاره مقدور نباشد ،مستاجر می تواند از حق فسخ خود استفاده نماید و در صورتی که مستاجر به هر دلیل نخواهد قرارداد اجاره را فسخ کند می تواند اجرت المثل منافع مورد اجاره را از موجر بگیرید که در این صورت دادگاه با ارجاع امر به کارشناس مربوطه میزان اجرت المثل را تعین می نماید

ماده ۴۷۷ قانون مدنی

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم کند که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را ببرد

بنابراین شرایط مال مورد اجاره میبایست بنحوی باشد که امکان بهره برداری از مورد اجاره برای مستاجر مقدور باشد و ممانعتی از این حیث وجود نداشته باشد

الزام موجر به تحویل مورد اجاره -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

نکاتی در این باب …

۱٫افرادی که قرارداد اجاره تنظیم می کنند بهتر است در جهت جلوگیری از خلف وعده موجر از تحویل مورد اجاره ،ضمانت اجرای قراردادی از جمله خسارت و… در نظر بگیرنند  تا بتوانند در صورت خلف وعده موجر از تحویل مورد اجاره ، از این خسارت بعنوان ابزار فشار استفاده نمایند

۲٫از آنجاییکه پروسه قانونی رسیدگی به دعوای  الزام موجر به تحویل مورد اجاره در محاکم  بسیار طولانی و زمان بر است بهتر است ازطریق مصالحه این امر حل و فصل گردد در غیر اینصورت شاید مستاجرعملا نتواند تا زمان انقضای مورد اجاره ، ملک مورد اجاره را تحویل بگیرد

۳٫دعوی الزام به تحویل مورد اجاره میبایست در دادگاه محل وقوع ملک  مورد اجاره مطرح گردد بطور مثال اگر مورد اجاره در محل تهرانپارس  باشد میبایست دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره را دادگاه باهنر مستقر در منطقه تهرانپارس تقدیم گردد

۴٫بموجب قانون مدنی در صورتی که الزام به تحویل مورد اجاره بواسطه از بین رفتن  مال مورد اجاره مقدور نباشد مثلا وسیله نقلیه مورد اجاره بواسطه آتش سوزی وسیل مقدور نباشد در این صورت قرارداد اجاره باطل است و مستاجر می تواند بطرفیت موجر دادخواست ابطال قرارداد اجاره بعلاوه استرداد ودیعه را تقدیم نماید

الزام موجر به تحویل مورد اجاره -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

وکیل ( جهت گرفتن روی کلمه وکیل کلیک کنید )

مشاور حقوقی ( جهت اخذ مشاوره حقوقی از وکلای متخصص کلیک کنید )

داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری

 

گروه وکلای حکمت با بهره گیری ار وکلای متخصص و مجرب و متعهد آماده خدمت رسانی  در امور وکالت و مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانوادگی وملکی و…..به هموطنان عزیز و گرامی میباشد امید است بتوانیم نهایت سعی و اهتمام خود را در ارائه این خدمت معنوی  بعمل آوریم

 

 

تادیه ثمن

ثمن چیست ؟

ثمن به معنی قیمت و بهای کالای مورد نظر است . ( تادیه ثمن )

ثمن به بهایی اطلاق می شود که کالا در برابر آن معامله شده است ، خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر  باشد یا بیشتر یا کمتر . ( تادیه ثمن )

و تفاوت آن با قیمت همین است ، زیرا قیمت عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به ثمن المثل تعبیر می شود . ( تادیه ثمن )

                                     تادیه ثمن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید .)

داود چشمی 

تادیه ثمن

پس از انعقاد عقد بیع صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است ، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار دارد پردات ثمن است .

یکی از آثار عقد بیع تادیه ثمن است .

که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد انجام شود . پس همانگونه که فروشنده ملزم به تحویل مورد معامله به خریدار است مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن معامله می باشد .

همانطور که در بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی آمده است :

« عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند . »

بهتر است بدانیم بیع در لغت به معنی خرید و فروش است .

ماده ۳۳۸ قانون مدنی :

« بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم . »

در اثر انعقاد عقد بیع و قرارداد ، فروشنده که مالی را به خریدار فروخته است و به وی تسلیم کرده است در مقابل انتظار دارد که ثمن آن را از جانب خریدار دریافت کند .

یعنی مشتری ملتزم به تادیه ثمن است که این تادیه بر اساس توافقات بین مشتری و خریدار بوجود آمده است .

ماده ۳۹۴ قانون مدنی :

« مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرایط که در عقد بیع برقرار شده است تادیه نماید . »

بهتر است بدانیم که ……

تا زمانیکه هر یک از طرفین نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده اند طرف مقابل می تواند از حق حبس استفاده کند .

مثلاً اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکرده است ، فروشنده می تواند تا انجام تعهد وی از تسلیم مورد معامله امتناع کند و به عبارتی از حق حبس استفاده کند .

حق حبس چیست ؟

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند .

ماده ۳۹۵ قانون مدنی در رابطه با ضمانت اجرای عدم تادیه ثمن توسط مشتریان بیان داشته است که :

« اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات  خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از مرجع ذی صلاح اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد . »

برای مطالعه خیار تاخیر ثمن کلیک کنید . 

بنابراین در صورت استنکاف خریدار از پرداخت ثمن ، فروشنده می تواند الزام آن را از دادگاه بخواهد .

 

ابطال قرارداد به علت از بین رفتن عین معامله

قرارداد چیست ؟

قرارداد یا پیمان به توافق دو اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. ( ابطال قرارداد به علت از بین رفتن عین معامله )

به عبارت دیگر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید ، اجاره و ……نیاز به تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد.(ابطال قرارداد به علت از بین رفتن عین معامله )

ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است:

«عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»

(ابطال قرارداد به علت از بین رفتن عین معامله )

 

ابطال قرار داد به علت از بین رفتن عین معامله

فسخ قرارداد به چه معناست ؟

فسخ به معنی بر هم زدن معامله می باشد و به طرفین یک عقد لازم تعلق می گیرد.

فسخ قرارداد به‌موجب شروطی که از قبل در قرارداد ذکرشده است امکان‌پذیر است.

این فسخ می‌تواند یک‌طرفه و یا دوطرفه باشد  که در اصطلاح به آن شرط فسخ یا خیار فسخ گفته می‌شود.

به‌طور مثال شما در قرارداد ملک خود شرط می‌کنید که اگر فروشنده تا مدت یک ماه بعد از خرید ملک ، قیمت کل ملک را پرداخت نکند، معامله فسخ خواهد شد.

عقد لازم نیز عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ ( بر هم زدن ) آن را نداشته باشند مگر در موارد معین.

 منظور از موارد معین ،  خیاراتی است که در قانون پیش بینی شده است.

خیار نیز حق است و به معنی اختیار بر هم زدن عقد لازم است، از سوی صاحب خیار.

برای مطالعه خیار کلیک کنید . 

ماده ۴۴۹ قانون مدنی نیز در رابطه با فسخ مقرر می دارد:

« فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نمای حاصل می شود . »

انحلال قهری و خود به خودی قرارداد

عقد، بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی داشته باشد، خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند.

انفساخ

انفساخ درواقع از بین رفتن خود به خودی قرارداد است.

گاهی ممکن است به‌حکم قانون این اتفاق بیافتد و رضایت طرفین اهمیتی نداشته باشد و گاهی نیز با رضایت هر دو طرف و یا شروطی خاص این اتفاق خواهد افتاد.

 مثلاً در قرارداد ذکر می‌شود که اگر یکی از اقساط ملک پرداخت نشود، به‌صورت خود به خودی معامله فسخ خواهد شد.

انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است …….

این نوع انفساخ سببی قرادادی ندارد بلکه به حکم صریح قانونگذار ایجاد می شود.

مانند: اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار، بدون تقصیر و اهمال از سوی بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد .

بطلان قرارداد

از دلایل بطلان یک قرارداد می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱-فقدان قصد     ۲-فقدان اهلیت       ۳-نامشروع بودن جهت معامله        ۴- نامعین بودن مورد معامله 

عین یا مورد مورد معامله

هر معامله‌ ای یک موضوع دارد که به آن، مورد معامله گفته می‌ شود.

 موضوع معامله گاه یک عمل و گاه یک مال است؛ یعنی در اثر یک قرارداد، گاه برای طرفین تعهدی برای انجام یک کار به‌وجود می آید ( مثل اینکه فردی انجام کاری را برای دیگری تعهد کرده باشد . ) و گاه تعهد برای تسلیم یک مال ایجاد می‌شود. ( زمانی است که ملکی خربداری می شود که تسلیم ملک به خریدار مورد معامله و موضوع آن است )

 موضوع معامله خواه تعهد به انجام یک کار باشد و خواه تعهد به تسلیم یک مال، باید خالی از ابهام و معلوم باشد. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

 

فک رهن

فک در لغت به معنای جدا کردن و رهانیدن آمده است . ( فک رهن چیست ؟ )

اما در اصطلاح حقوقی به آزاد کردن مال گروگذاشته شده فَکّ رهن گفته می شود. ( فک رهن چیست ؟)

فک رهن در فقه و حقوق ایران عبارت است از خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه. ( فک رهن چیست ؟)

به عبارت دیگر زمانی که ملکی به عنوان وثیقه در اختیار نهادی مثل بانک باشد و از آن حالت خارج شود به آن فک رهن می گویند . ( فک رهن چیست ؟ )

بهتر است بدانیم عقد رهن چیست

ماده ۷۷۱ قانون مدنی رهن را عقدی تعریف کرده که به‌موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد .

 رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند .

به عبارتی فک رهن به معنی خلاص کردن عین مرهونه از قید رهن است که در نتیجه ی بری شدن مدیون از دین خود در مقابل دائن تحقق می یابد.

بنابراین رهن مانند یک نوع وثیقه برای اطمینان خاطر طلبکار است تا در صورتی که مدیون از پرداخت دین خود سر باز زد، بتواند از مال مورد رهن (رهینه) حق خودش را تحصیل کند.

مثل شخصی که از بانکی وام دریافت می کند و بانک برای اطمینان خاطر خود از پرداخت وام و طلبش سند ملکی را به عنوان وثیقه گرو نگه می دارد تا اگر آن شخص به تعهد خود مبنی بر پرداخت اقساط و تسویه آن عمل نکرد بانک وثیقه را به جای طلب خودش بردارد .

فک رهن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره کلیک کنید .)

داود چشمی 

فک رهن به چه معناست ؟

هنگامی که دین راهن (مدیون) به‌طور کامل ادا شود و طلبکار به حق و حقوق خود برسد،‌ عقد رهن فک خواهد شد.

اما در مواقعی پیش می آید که طلب بطورکامل ادا شده است و مدیون دین خود را پرداخت کرده است اما طلبکار فک رهن نمی کند ، یعنی با توجه به تسویه بدهکار ، طلبکار مال مورد وثیقه را آزاد نمی کند .

در اینجا شخص راهن می‌تواند دعوای «الزام به فک رهن»‌ را اقامه کند.

 از این به بعد طلبکار که در گذشته امین و امانت‌دار مال بوده است (ید امانی داشته)،‌ تبدیل به غاصبی می‌شود که در صورت هرگونه خسارت و آسیبی ضامن خواهد بود .

خواسته دعوا صرفاً فک رهن می‌باشد: در این حالت راهن یکی از اموال خود را در رهن شخص ثالثی (مانند بانک) قرار داده و با وجود پرداخت تمام دیون ، بانک (مرتهن) به تعهد خود مبنی بر فک رهن از مال مرهونه محل نمی‌کند .

باید بدانیم که ید بانک از حالت امانی به ضمانی تبدیل شده و راهن نیز می‌تواند دادخواستی تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت‌المثل ایام عدم فک رهن به همراه خسارات قانونی و قراردادی را به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم نماید .

فک رهن از سه طریق قابل انجام است :

۱-پرداخت دین از طرف رهن دهنده

۲-صرف‌نظر کردن کسی که مال غیر نزد او رهن گذاشته‌شده از مال مرهونه

۳-ابراء دین از طرف کسی که مال غیر نزد او رهن گذاشته‌شده

فک رهن یا از طریق پرداخت دین و رسیدن طلبکار به حق و حقوقش و یا از طریق ابراء دائن محقق خواهد شد.

 بنابراین یا مدیون باید دینش را به طور کامل پرداخت نماید یا دائن از طلبش صرف نظر نماید و مدیون را از دین خود بری نماید تا فک رهن محقق شود.

 با اسقاط دین، مال مرهونه از قید رهن رها خواهد شد و با فک رهن دیگر دینی باقی نخواهد ماند.

شخص ثالث به چه معناست؟ ( درمرحله اجرای حکم و…) شرایط آن،مرجع صالح ،اشخاص معترض-کاملا کاربردی

اگر در خصوص دعوایی ، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید ، به چنین اعتراضی ، اعتراض شخص ثالث می گویند . ( اعتراض شخص ثالث نسبت به آرا دادگاه )

یکی از طرق فوق‌العاده‌ اعتراض به آراء دادگاه‎ها، اعتراض ثالث است و منظور از ثالث در این‎جا شخصی غیر از خواهان و خوانده‌ دعوی است.

این طریق شکایت تنها طریق برای اشخاص ثالث است .(اعتراض شخص ثالث نسبت به آرا دادگاه )

مانند اینکه شخص الف از ب یک دستگاه آپارتمان خریداری کرده باشد و با ادعای مالکیت آن و تحویل آن ، علیه ب اقامه ی دعوا نموده باشد و حکم هم صادر شده باشد اما شخص ج از حکم آگاه می شود و با ادعای مالکیت نسبت به آن آپارتمان بر حکم صادره اعتراض ثالث می نماید .

در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با ورود ثالث می خوانیم که  :

« اگر در خصوص دعوایی ، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید ، به چنین اعتراضی ، اعتراض شخص ثالث می گویند . »

با توجه به این ماده چنین به‎دست می‎آید که برای اقامه اعتراض ثالث دو شرط لازم می‎باشد اول این‎که رأی صادره موجب اخلال به حقوق معترض ثالث باشد.

دوم آن‎که شخص ثالث در هیچ‎یک از جلسات دعوی که منتهی به رأی شده چه به صورت اصیل یا قائم مقام حضور نداشته باشد.

شخص ثالث به چه معناست؟ ( درمرحله اجرای حکم و...) شرایط آن،مرجع صالح ،اشخاص معترض-کاملا کاربردی

شخص ثالث به چه معناست؟ ( درمرحله اجرای حکم و…) شرایط آن،مرجع صالح ،اشخاص معترض-کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره ( برای راهنمایی و مشاوره کلیک کنید .)

داود چشمی 

شخص ثالث به چه معناست؟ ( درمرحله اجرای حکم و…) شرایط آن،مرجع صالح ،اشخاص معترض-کاملا کاربردی

 با توجه این‎که رأی شامل حکم و قرار می‎شود، گرچه در قرار‎های اعدادی مانند کارشناسی یا تأمین خواسته با این استدلال که خللی به حقوق شخص ثالث وارد نمی‎کند، منتفی است لیکن قرارهایی که به حقوق ثالث خلل وارد کند، از قبیل قرارهای قاطع دعوی قابلیت اعتراض دارند.

شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.

بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌ها اعم از این‎که حکم حضوری یا غیابی باشد، قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای صادره از دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر باشد .

باید توجه داشت که اعتراض ثالث نسبت به حکم و قرارهای صادره از دادگاه بدوی تا زمانی ممکن است که نسبت به آنها درخواست تجدید نظر نشده باشد .

و اگر رای مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد فرد معترض ثالث بایستی در مرحله تجدید نظر به عنوان شخص ثالث وارد شود .

شخص ثالث به چه معناست؟ ( درمرحله اجرای حکم و…) شرایط آن،مرجع صالح ،اشخاص معترض-کاملا کاربردی

مهلت اعتراض ثالث

برای طرح اعتراض ثالث مهلت معینی تعیین نشده است و آرای دادگاه ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض شخص ثالث هستند .

نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث

دادگاه در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم صادره، به ترتیب زیر عمل می‎نماید:

۱- چنان‎چه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، لغو می‎نماید.

۲- اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد.

سفته و نحوه مطالبه ی آن

سفته در لغت به معنای چیزی است که از کسی عاریه یا قرض یا در عوض چیزی بگیرند تا در شهر دیگر پس دهند. (سفته و نحوه مطالبه ی آن )

سفته یا فته طَلَب سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد. (سفته و نحوه مطالبه ی آن )

سفته از جمله اسنادی است که بانک‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد.(سفته و نحوه مطالبه ی آن )

بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند.(سفته و نحوه مطالبه ی آن )

سفته و مطالبه ی آن

راه‌های وصول سفته

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:

از طریق اجرای ثبت : چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسولان اقامه دعوی می‌کند

 

واخواست سفته

نکته ی دیگر اینکه کسی که سفته را در اختیار دارد، باید در سررسید، سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت نشد، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

واخواست چیست ؟

در واقع واخواست به معنی ۱- بازخواست ، اعتراض . ۲ – برگشت ؛ اعتراض دارنده چک یا برات هنگامی که با عدم وصول روبرو شود ، است .

 واخواست، اعتراضی رسمی نسبت به سفته‌ای است که در سررسید پرداخت نشده است.

این اعتراض علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید و باید رسما به او ابلاغ شود.

 این برگه‌های واخواست، نسخه‌های چاپی است که توسط دادگستری تهیه می‌شود و آنها را می‌توان از بانک‌ها نیز تحویل گرفت.

دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می‌شود، در این برگه نوشته می‌شود.

نکته مهمی که باید بدان توجه کرد این است که دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد، زیرا اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود.

مراحل رسیدگی به دادخواست سفته

پس از اخذ واخواست و دادخواست پس از ثبت، به يكي از شعبات دادگاه‌هاي حقوقي ارجاع می‌شود و پس از طی تشریفات پرونده به قاضي داده مي‌شود.

 وي نيز پس از ملاحظه محتويات پرونده و قيد كامل بودن دادخواست و ساير محتويات آن دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را اعلام می کند و به طرفین ابلاغ می شود .