شرکت نسبی چیست ؟ ویژگی های شرکت نسبی؟

,
شرکت نسبی چیست ؟ مطابق قانون تجارت در ماده 183  «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده.  نحوه تشکیل شرکت نسبی و شرکت نامه آن چگونه است…

تعویق صدورحکم در قانون مجازات اسلامی چیست؟

,
تعویق صدور حکم چیست؟ تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی، به معنای عقب ‌انداختن صدور حکم است.تعویق صدور حکم یک نهاد ارفاقی در قانون مجازات اسلامی 92 پیش بینی شده است که تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نی…

سهام چیست ؟ سهامدار کیست ؟ مطالبه سهام ؟

سهام چیست ؟ سهام به موجب قانون تجارت به برگه قابل معامله ای گفته میشود که قسمتی از سرمایه یک شرکت محسوب میشود که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهام و سهامداران در آن شرکت محسوب خواهد شد.  سهام را تنها شخص حقوقی می تواند صادر کند …

مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت چیست؟

جبران خسارات ناشی از دستور : مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت در مبحث ششم قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک دادرسی فوری تعیین و یک اقدام احتیاطی است که به منظور جلوگیری از تضییع حق خواهان پیش بینی شده است که می تواند مطابق قانون در اموری که فور…

مجازات افشای اسرار خصوصی دیگران چیست ؟کاملا کاربردی

,
در این مقاله به مجازات افشای اسرار خصوصی دیگران میپردازیم ، افشای راز افراد یکی از بدترین اتفاقاتی است که برای هر کسی ممکن است رخ دهد این تراژدی زمانی به اوج خود میرسد که شخص بخواهد از این راز برای تهدید و توهین استفاده کند اما خوب است تا ا…

دادخواست دعوی حقوقی چیست ؟تنظیم دادخواست حقوقی -کاملا کاربردی

دادخواست دعوی حقوقی : نحوه نوشتن دادخواست که به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاو…
طرح دعوی حقوقی چیست ؟مراحل رسیدگی به پرونده حقوقی

طرح دعوی حقوقی چیست ؟مراحل رسیدگی به پرونده حقوقی-کاملا کاربردی

طرح دعوی حقوقی چیست؟در مرحله اول طرح دعوی حقوقی ذی نفع و یا کسی که می خواهد به حق خود برسد باید در دادگاهی اقامه دعوی کند که از نظر قانونی صالح به رسیدگی باشد و با ارائه یک دادخواست به دادگاه صالح ،درخواست رسیدگی دعوی حقوقی می کند در این صورت داد…

صدور سند مالکیت المثنی چگونه است ؟کاملا کاربردی

تقاضای سندالمثنی چگونه است؟ 1-در صورتی که سند مالکیت مفقود شود.2-در صورتی که جزئی یا کلی از سند مالکیت از بین برود.3-در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی با صدور اجرائیه مقدور نباشد.مراحل صدور سند المثنی چگون…
وصول چک بعد از فوت صاحب چک چگونه است؟

وصول چک بعد از فوت صاحب چک چگونه است؟

وصول چک بعد از فوت صادر کننده چک: چک یک سند تجاری است که قانون گذار جهت آسان شدن در معاملات تجاری آن را با مزایایی نهادینه کرد که ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد صادر شود و یا به امضا ء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود و با این …
آیامی توان انباری خود را به غیر ازمالکین اجاره و یا منتقل کرد؟کاملا کاربردی

انتقال انباری به غیر از ساکنین آپارتمان چگونه است ؟کاملا کاربردی

اجاره و فروش انباری به دیگران چگونه استبه موجب ماده 30 قانون مدنی مالک حق هرگونه بهره برداری و تصرف در مایملک خود دارد جز درمواردی که قانونگذار آن را منع کرده است با این توضیح در بسیاری از موارد مالک یک ساختمان اقدام به اجاره انباری خود و…

توقیف ملک قولنامه ای برای مهریه -وکیل ملک قولنامه ای برای مهریه

توقیف خانه قولنامه ای برای مهریه : به موجب عقدنکاح مرد متعهد می شود که مالی را که دارای ارزش اقتصادی است یا قابلیت تملک را دارد به عنوان مهریه زن خود قرار دهد مهریه در صورتی که عندالمطالبه باشد به صرف مطالبه باید به او پرداخت شود ولی از طرفی ن…

علامت تجاری و حمایت قانون گذار ازآن چیست؟

میدانید که اگر حق استفاده از علامت تجاری ثبت شده را نداشته باشید نقض حق محسوب و دارای مسئولیت کیفری هستید:  قانون گذار در ماده 30 قانون علائم تجاری،علامت تجاری را برای مالک آن مورد حمایت قرارداده استعلامت به هر نشان قابل رؤيتي گفته می ش…
مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟چه مواردی مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود؟

اطلاعات بانکی مشتریان و بازداشت وجوه آنها -مراجع صالح دستور به توقیف؟

اطلاعات بانکی مشتریان و بازداشت وجوه آنها -مراجع صالح دستور به توقیف؟ حسابهای خصوصی افراددربانکها مطابق قانون اساسی جزء حقوق ملت است و بانک به عنوان وکیل و یا امین مشتریان موظفند هرگونه اطلاعات در این زمینه را جز درمواردی که قانون مشخص کرده ا…
مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟چه مواردی مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود؟

جایگاه مالکیت در قانون اساسی چیست ؟ چه کسی مالک یک مال شناخته خواهد شد ؟

جایگاه مالکیت در قانون اساسی: مطابق قانون ، مالکیت کاملترین حق عینی محسوب خواهدشد یعنی شخص هم مالک اصل مال و هم مالک منافع آن شناخته می شود و تمام اختیارات را ازجهت استفاده وبهره برداری از آن را خواهدداشت که درماده 30 قانون مدنی به آن اشاره شد…
کمیسیون ماده ۷۷ وظایف و حدود اختیارات آن – قانون شهرداری در رابطه با عوارض-کاملا کاربردی

کمیسیون ماده ۷۷ وظایف و حدود اختیارات آن – قانون شهرداری در رابطه با عوارض-کاملا کاربردی

یکی از اصلیترین و مهمترین منبع درآمد شهرداری دریافت عوارض تحت عنوان های مختلف از شهروندان است.عوارض از جمله هزینه هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که دریافت می کنند پرداخت میکنند. عوارضی که شهرداری از مردم دریافت میکند دارای یک منشا خاص است…
بیمه کارگران ساختمانی -کارگر ساختمانی کیست؟کاملا کاربردی

بیمه کارگران ساختمانی -کارگر ساختمانی کیست؟کاملا کاربردی

کارگر ساختمانی به چه کسی گفته میشود؟ کارگر ساختمان به معنای کار کننده و کسی که در کارگاه ساختمانی کار می‌کند و مزد می‌گیرد ودر مقابل کارفرما قرار دارد. آموزش و صلاحیت کارگران ماهر یا کارگران فنی ساختمان و استادکاران ساختمان ضمن دریافت کارت م…
مردناشزه کیست و حق زن در ناشزه بودن مرد چیست ؟

مردناشزه کیست و حق زن در ناشزه بودن مرد چیست ؟

,
مردناشزه کیست و حق زن در ناشزه بودن مرد چیست ؟ دربخش حقوق خانواده تصریح به حق طلاق برای مرد ناشزه و نبود آن برای زنان پرسشی است بس مهم از آنجا که با انعقاد عقد نکاح، زوجین در مقابل هم دارای تکالیفی شده که استنکاف هریک از آنها از وظایف خود …
تامین اجتماعی

سوابق بیمه تامین اجتماعی-کاملا کاربردی

سوابق بیمه تامین اجتماعی : در بین بیمه ها بیمه تامین اجتماعی دارای بیشترین بیمه گذار است بنابراین تمام افراد شاغل که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند باید اطلاع داشته باشند که چند سال سابقه بیمه دارند و آیا تمام سوابق بیمه ای برایشان اعمال شده…
 تصرف ماترک بدون اجازه وراث  ؟مطالبه اجرت المثل   ، ثبت و انتقال ملک متوفی بدون اذن وراث ، سهم الارث زن دوم بدون اولاد ؟

 تصرف ماترک بدون اجازه وراث  ؟مطالبه اجرت المثل   ، ثبت و انتقال ملک متوفی بدون اذن وراث ، سهم الارث زن دوم بدون اولاد ؟

مالکیت ورثه بر سهم الارث: مالکیت ورثه بر سهم الارث وقتی مستقر است که حقوق و دیونی که بر ذمه متوفی بوده است ادا شود و با توجه به درجه قرابت،سهم هریک از وراث از مالکیت اموال مشخص می شود در این گونه موارد باید وراث دعوی تقسیم مطرح کنند زیرا تا زمانی که امو…
بیمه تامین اجتماعی

تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان؟

  از جمله حمایت ها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان خدمات درمانی است،زیرا سلامت بیمه شدگان و همچنین افراد تحت تکفل آنان از اهمیت بسیار بالایی برای سازمان تامین اجتماعی برخوردار است.  تعهدات درمانی سازمان تأمین …
قراردادهای نامشروع کدامند ? ضمانت اجرای آنها چیست ؟

  قرارداد نامشروع چیست ؟ ضمانت اجرای آن کدام است ؟کاملا کاربردی

مطابق ماده 10 قانون مدنی که به اصل ازادی اراده در قراردادها اشاره دارد در نظام حقوقی قراردادها از جایگاه ویژه ای بر خوردار است وهر نوع توافق خصوصی که برخلاف قانون آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد را باطل و موجب انحلال قراداد می داند .در م…
مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟چه مواردی مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود؟

مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟چه مواردی مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود؟

مالیات بر درآمد اتفاقی : درآمد نقدی و یا  غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلا عوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به صورت رایگان و یا به عنوان جایزه یا هر عنوانی دیگر از این قبیل تحصیل می نماید ، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در قان…