مقالات حقوقی

خرید و فروش وام

خرید و فروش وام

با اینک انتقال وام مسکن از نظر بانک و خرید و فروش آن ممنوع وتخلف محسوب می شود سیستم بانک راه هایی را در این زمینه ارائه داده است که صلح و تعویض وثیقه است