نوشته‌ها

نحوه ابطال سند رسمی ؟( با شهادت شهودوسند عادی وماده 147و....)-کاملا کاربردی

نحوه ابطال سند رسمی ؟( با شهادت شهودوسند عادی وماده 147و....)-کاملا کاربردی  دعوای مربوط به ابطال سندانتقال جزء دعاوی بسیار سخت محسوب  میشود که جز موارد خاص و منصوص نمی توان نسبت به ابطال اینگونه سندها اقدام نمود که در ذیل به شرح وتفضیل در مورد آن …