نوشته‌ها

7 راهکار اصولی برای ابطال رای داور /دادگاه صالح/مهلت اعتراض

    7 راهکار اصولی برای ابطال رای داور /دادگاه صالح/مهلت اعتراض در برخی از قراردادها از جمله مشارکت در ساخت ،مبایعه نامه و... قید میگردد در صورت بروز اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد فیمابین طرفین مراتب به داورمرضی الطرفی…