نوشته‌ها

قانون جدید تابعیت ایران برای فرزندان متولد از پدر خارجی- کاملا کاربردی

تهمت وافتراء چیست ؟ شرایط و میزان مجازات -کاملا کاربردی 

تهمت وافتراء چیست ؟ شرایط و میزان مجازات -کاملا کاربردی افترا چه نوع جرمی است ؟ افترا چیست ؟ ( افترا چه نوع جرمی است ؟ )  افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می باشد . در لغت نامه دهخدا نیز افترا به م…