نوشته‌ها

جرم جعل خط و امضا-مجازات و شرایط آن

جرم جعل خط و امضا : جعل در لغت به معنای «برگردانیدن و تقلب کردن» آمده است. دستکاری کردن شناسنامه و گذرنامه-امضا کردن چک به جای صاحب چک-تغییر دادن اسناد و نوشته ها و غیره .....................نمونه های بارزی از این جرم است . نسبت به اينكه جعل امضای …
جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی جعل سند           جعل سند چیست ؟ معنای لغوی جعل جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن  ، گردانیدن ،قراردادن است . معنای حقوقی جعل جعل یعنی اینکه فردی نوشته و یا امض…