نوشته‌ها

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی جعل سند           جعل سند چیست ؟ معنای لغوی جعل جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن  ، گردانیدن ،قراردادن است . معنای حقوقی جعل جعل یعنی اینکه فردی نوشته و یا امض…