نوشته‌ها

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی جعل سند          جعل سند چیست ؟معنای لغوی جعلجعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن  ، گردانیدن ،قراردادن است .معنای حقوقی جعلجعل یعنی اینکه فردی نوشته و یا امض…