نوشته‌ها

جرم جعل خط و امضا-مجازات و شرایط آن

جرم جعل خط و امضا چیست-مجازات و شرایط آن-کاملا کاربردی

جرم جعل خط و امضا: جعل در لغت به معنای «برگردانیدن و تقلب کردن» آمده است.دستکاری کردن شناسنامه و گذرنامه-امضا کردن چک به جای صاحب چک-تغییر دادن اسناد و نوشته ها و غیره .....................نمونه های بارزی از این جرم است .نسبت به اينكه جعل امضا…
جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی جعل سند          جعل سند چیست ؟معنای لغوی جعلجعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن  ، گردانیدن ،قراردادن است .معنای حقوقی جعلجعل یعنی اینکه فردی نوشته و یا امض…