نوشته‌ها

فهرست اموال منقول و غیر منقول-فروش اموال منقول و غیرمنقول-تحقیق اموال منقول و غیرمنقول -کاملا کاربردی

اموال منقول و غیر منقول چیست؟ اموال منقول به اموالی گفنه می‌شود که می‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب و لباس از اموال منقول محسوب می‌شوند.اموال غیرم…