نوشته‌ها

بازنشستگی چیست؟دلائل و شرایط آن-مستمری-بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور-مدارک لازم برای مستمری-کاملا کاربردی

بازنشستگی چیست؟ تعریف بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی : بازشستگی در جوامع گوناگون یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی در این قانون سن بازنشستگی در جوامع گوناگون با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی میتواند متف…