نوشته‌ها

بازنشستگی چیست؟دلائل و شرایط آن-مستمری-بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور-مدارک لازم برای مستمری-کاملا کاربردی

بازنشستگی چیست؟ تعریف بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی :بازشستگی در جوامع گوناگون یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی در این قانونسن بازنشستگی در جوامع گوناگون با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی میتواند متف…

حق السعی بیمه –مزد چیست؟بیمه بیکاری چیست؟شرایط دریافت بیمه بیکاری-مدارک لازم-کاملا کاربردی

حق السعی چیست؟ کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قراردااد کار اعم از مزد یا حقوق،کمک عائله مندی،هزینه های مسکن،خواروبار،ایاب و ذهاب،مزایای غیرنقدی،پاداش افزایش تولید،سود سالانه،نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی می نامند. مزد چیست؟…

قرارداد کار چیست؟شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار-حقوق و مزایا-از کار افتادگی و انواع آن-کاملا کاربردی

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن : قرارداد کار عبارتیست از قرارداد کتبی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.برای صحت قرارداد کار در زمان بست…