نوشته‌ها

تعدی نسبت به دولت

تعدی نسبت به دولت واژه ی تعدی در لغت به معنای تجاوز کردن ، دراز دستی ، اجحاف ، تجاوز کردن از حد خود آمده است . تعدی نسبت دولت چیست و چه زمانی رخ می دهد ؟ ( تعدی نسبت به دولت )  ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات در این باره آورده است : ( تعدی نسبت به دولت )  …