نوشته‌ها

تقسیم نامه

تقسیم نامه چیست - نحوه الزام به ثبت تقسیم نامه -کاملا کاربردی

,
الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه:در مواردی که مالکین یا شرکاء یک ملک یا ساختمان ، بموجب سند عادی و یا  دست نوشته توافق بر تقسیم ملک یا واحدی را داشته باشند و لکن متعاقبا از تنظیم تقسیم نامه بصورت رسمی امتناع نمایند می توانند برابر قوانین ومقرارت ج…