نوشته‌ها

خلع ید به چه معناست ؟

خلع ید به چه معناست ؟ خلع ید چیست ؟ ( خلع ید به چه معناست ؟ )  خلع ید در لغت به معنای  چیزی را ازدست کسی درآوردن . بسلطه کسی بر چیزی خاتمه دادن است . ( خلع ید به چه معناست ؟ )  خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقو…

قلع و قمع بنا چیست؟نحوه طرح دعوی -کاملا کاربردی

قلع و قمع بنا چیست؟نحوه طرح دعوی -کاملا کاربردی قلع و قمع از نظر لغوی(قلع و قمع بنا چیست ) «قلع به معنای ریشه کن کردن ، از بیخ کندن ، کندن چیزی از جائی »« قمع به معنای سرکوب کردن » قلع و قمع به معنای از ریشه درآوردن است . ( قلع و قمع بنا چیس…

خلع ید چیست؟تفاوت آن باتخلیه وتصرف عدوانی ،کاملاکاربردی

خلع ید چیست؟تفاوت آن باتخلیه وتصرف عدوانی ،کاملاکاربردی مفهوم عامیانه خلع ید خاتمه و پایان دادن به سلطه و تسلط کسی که با قهر، غلبه و عدوان ( یعنی زور و اجبار ) در ملک دیگری اعم از ... زمین و خانه و یا آپارتمان و یا مغازه ، غصب و تصرف نم…