نوشته‌ها

استرداد هدایای نامزدی

نامزدی در قانون: نامزدی تاسیسی است که در قانون خانواده ایران تعریف شده است که وقتی نامزدی از سوی طرفین تشکیل میشود آثار حقوقی بدنبال خود دارد. (مواد ۱۰۳۵ ، ۱۰۳۷ ، ۱۰۳۸ قانون مدنی) تعریف نامزدی: اساسا از زمان خواستگاری پسر از دختر تا قبل از عقد دائم نکاح را نامزدی می گویند. نکته […]