نوشته‌ها

قرارداد کار چیست؟شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار-حقوق و مزایا-از کار افتادگی و انواع آن-کاملا کاربردی

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن : قرارداد کار عبارتیست از قرارداد کتبی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد. برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف-مشروعیت مورد […]