نوشته‌ها

عقد عاریه

همانطور که میدانید کسی نمیتواند بدون اذن یا اجازه کسی از مال او استفاده نماید بنابراین شاید اتفاق افتاده باشد که شما در مواردی به دلیل نیاز خود وسیله ای از کسی گرفته باشید یا به اصطلاح خود قرض کرده باشید  تا از آن استفاده کنید و پس از آن به او برگردانید .این اقدام […]