نوشته‌ها

بطلان معامله در زمان جنون ادواری

بطلان معامله در زمان جنون ادواری پرسش: هرگاه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری است ، آیا دادگاه می تواند حکم بر بطلان معامله دهد؟ ( بطلان معامله در زمان جنون ادواری)  پاسخ : اتفاق نظر ( بطلان معامله در زمان جنون ادواری)  اگر دادگاه تشخیص بدهد که یکی از […]