شرایط بطلان معامله

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟