نوشته‌ها

حق السعی

حق السعی چیست؟کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قراردااد کار اعم از مزد یا حقوق،کمک عائله مندی،هزینه های مسکن،خواروبار،ایاب و ذهاب،مزایای غیرنقدی،پاداش افزایش تولید،سود سالانه،نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی می نامند. مزد چیست؟ مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به […]