نوشته‌ها

مرخصی زایمان و قوانین آن

با پررنگ تر شدن نقش زنان در جامعه و ازیاد زنان شاغل یکی ازاصلی ترین و مهمترین دغدغه های آنان بارداری و مرخصی زایمان است.اگر بیمه شده زن در مدت استراحت پزشکی ایام بارداری واجد شرایط قانونی لازم باشد، کمک هزینه بارداری تعلق می گیرد. کمک هزینه بارداری و مرخصی زایمان مرتبط هستند و کمک […]