شرط مجهول جهل به عوضین

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟