شرط مجهول در بیع

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟