شرط مجهول در حقوق ایران

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟