نوشته‌ها

شرط مجهول که باعث بطلان معامله می شود

شرط مجهول که باعث بطلان معامله می شود مصداق شرط  مجهولی که موجب جهل به عوضین و بطلان معامله می شود . ( شرط مجهول که باعث بطلان معامله می شود )  دو خواهر خانه مسکونی خویش را طی مبایعه ­نامه عادی به برادرشان فروخته اند، شرح مبایعه نامه بدین صورت است که: ( شرط مجهول که […]