شرط مجهول در حقوق مدنی

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟