نوشته‌ها

ثبت شرکت

مراحل ثبت یک شرکت چیست؟ به موجب قانون تجارت همه شرکتها دارای شخصیت حقوقی هستند ولی به ثبت آنها اشاره نکرده است این در صورتی است که مرجع ثبت شرکتها ، طی قوانین خود، ثبت شرکت را الزامی دانسته و پس از ثبت آن را دارای شخصیت حقوقی می داند که همانند یک شخصحقیقی بنواند […]

شرکت نسبی

شرکت نسبی چیست ؟ مطابق قانون تجارت در ماده ۱۸۳  «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده.  نحوه تشکیل شرکت نسبی و شرکت نامه آن چگونه است ؟ […]