نوشته‌ها

شرکت های تعاونی و تولید

شرکت های تعاونی و تولید تعاون یعنی دو یا چند نفر، در انجام امور با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند . ( شرکت های تعاونی و تولید ) شرکت تعاونی یکی از هفت نوع شرکتی است که قانون تجارت از آن نام برده است . ( شرکت های تعاونی و تولید ) شرکت های تعاونی ، مشارکتی […]