نوشته‌ها

شورای حل اختلاف چه مرجعی است ؟

شورای حل اختلاف چه مرجعی است ؟ شورای حل اختلاف چیست ؟ ( شورای حل اختلاف چه مرجعی است ؟)  طبق ماده ۱ قانون شورای حل اختلاف : « به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراھای حل اختلاف که در این قانون به اختصار « شورا » نامیده […]