نوشته‌ها

شکایت کیفری نفقه

شکایت کیفری نفقه با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می‌شود(با تمکین زن) نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانونی سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ حقوقی سزاوار شکایت از جانب زن می شود . نفقه چیست ؟ (شکایت کیفری نفقه )   نفقه عبارت از تامین نیازهایی […]