نوشته‌ها

۷ راهکار اصولی برای ابطال رای داور /دادگاه صالح/مهلت اعتراض

    ۷ راهکار اصولی برای ابطال رای داور /دادگاه صالح/مهلت اعتراض در برخی از قراردادها از جمله مشارکت در ساخت ،مبایعه نامه و… قید میگردد در صورت بروز اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد فیمابین طرفین مراتب به داورمرضی الطرفین ارجاع و داور مبادرت به صدور رای می نماید که در خصوص این […]