نوشته‌ها

صورتمجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی تفکیک در لغت به معنای جدا کردن دو چیز از یکدیگراست . ( صورتمجلس تفکیکی )  در اصطلاح ثبتی، تقسیم قطعه زمینی به قطعات مختلف است. (صورتمجلس تفکیکی ) تفکیک ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (خانه، زمین و به‌طور کلی هر مالی که قابل نقل و انتقال نباشد) به قطعات کوچک‌تر. طبق […]