نوشته‌ها

امضای پشت چک (ظهر چک) چه مسئولیت قانونی برای امضا کننده دارد ؟

در قانون صرف امضای شخص بر روی سند برای وی تعهد اور است بنابراین در این مقاله پیشنهاد می شود مسئولیت امضا کنند سند از صفر تا صد ان را مطالعه بفرمایید: امضای پشت چک (ظهر چک) چه مسئولیت قانونی برای امضا کننده دارد ؟ هر گونه امضایی در پشت چک برای امضاء کننده  آن […]