ضرب و جرح عمدی چیست

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟