ضرب و جرح چیست

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟