ضمانت اجراي عدم رعايت مصلحت

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟