ضمان درک در حق شفعه

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟